منبع تحقیق درباره ابزار ارتباط، گروه همسالان، رفتار انسان

دانلود پایان نامه ارشد

انتقال دانش ها و مهارت ها و نگرش و باورها و ارزش ها، نقش برجسته داشته است و مي تواند به شکل گيري و تغيير شناخت ها، عقايد، ارزش ها و رفتار انسان منجر گردد. به همين دليل، ارتباط به عنوان يکي از ابزارهاي اصلي تغييرات اجتماعي و سياسي مطرح است. (اميرتيموري،10،1377) روشن است که ارتباط، خود به خود صورت نمي گيرد، بلکه نياز به ابزار است. رسانه را ابزار ارتباط دانسته اند و در تعريف آن چنين گفته اند: “رسانه وسيله اي است که فرستنده به کمک آن معنا و مفهوم مورد نظر خود (پيام) را به گيرنده منتقل مي کند. به عبارت ديگر، رسانه، وسيله حامل پيام از فرستنده به گيرنده است. کتاب، روزنامه، مجلّه، عکس، فيلم، نوار صوتي و تصويري، راديو، تلويزيون، ماهواره و… نمونه هايي از رسانه هستند.” (اميرتيموري،16،1377)
البته ارتباط گاهي کلامي است که در آن پيام ها در قالب رمزهاي کلامي به صورت شفاهي و يا به شکل نوشتاري منتقل مي گردد و گاه ارتباط غيرکلامي است که در قالب رمزهاي غيرکلامي مثل طرّاحي، نقاشي و موسيقي منتقل مي گردد.
ارتباط به لحاظ تعداد افراد درگير نيز انواعي دارد که در اين نوشتار، نوع ارتباط جمعي آن مورد نظر است. “ارتباط جمعي” نوعي ارتباط است که در آن افراد زيادي ناآشنا، غيرمشخص و نامتجانس، که به آساني قابل شمارش نيستند، مشارکت دارند. سخنراني در مجامع عمومي و يا ارسال پيام از طريق برنامه هاي راديويي، تلويزيوني و نشريات از اين جمله است. (اميرتيموري،14،1377)

3-5-1-2-2-رسانه هاي همگاني
يکي از مؤثرترين عوامل اجتماعي، در شکل دهي رفتارها در جامعه امروزي، رسانه هاي همگاني (ارتباط جمعي) است. جامعه شناسان بر اين باورند که رفتار آدمي از طريق متغيّرهاي زيادي شکل مي گيرد. خانواده، آموزش و پرورش، گروه همسالان و… از متغيرهاي مهم و تأثيرگذار بر رفتارند، اما رسانه به جهت گستردگي و تنوع از نقش بسيار بالايي برخوردار است.
رسانه هاي همگاني(Mass media) عبارت اند از تمام ابزارهاي غير شخصي ارتباط که بدان وسيله، پيام هاي ديداري و شنيداري، مستقيماً به مخاطبان انتقال مي يابند. (گولد،1376، 436)
رسانه در فرهنگ جامعه، نقش غالب را بازي مي کند و اين بازي را نه فقط با بازتاب دادن فرهنگ بلکه با شرکت در فرهنگ سازي نيز به اجرا مي گذارد. آنها از يک سو جزو فرايندهايي هستند که فرهنگ از آنها بيرون مي آيد و ساخته مي شود و از سوي ديگر، در صحنه هايي بازي مي کنند که حيات اجتماعي و فرهنگي در آن جريان دارد. رسانه ها در ساختاربندي مسائل براي عموم هوشيار، نقش اصلي را به عهده دارند.(لازار،1389، 86)
رسانه ها با تحولاتي که در جنبه هاي مختلف از بُعد فنآوري تجهيزاتي و حجم و روش داشته اند به عنوان حاملان و منتقلکنندگان پيام ميتوانند در ساخت فرهنگ عمومي باورها و افکار عمومي موثر باشند. آنها بدون در نظر گرفتن مرزهاي جغرافيايي عقيدتي و فرهنگي امکان حضور را در همه نقاط جغرافيايي پيدا کرده اند. اين بحث مورد قبول و پذيرش همه دست اندرکاران امر فرهنگ است.

4-5-1-2-2-جايگاه رسانهها در عصر حاضر
امروز نقش و جايگاه رسانه ها در حدّي است که نمي توان زندگي را بي حضور آنها قابل تصوّر دانست. رسانه ها فقط وسيله سرگرمي نيستند؛ بلکه در بسياري از جنبه هاي فعّاليت اجتماعي و فردي ما دخالت و نقش دارند. گسترش و توسعه وسايل ارتباط جمعي در زندگي انسانها به حدّي است که عصر کنوني را عصر “ارتباطات” ناميده اند. بعيد نيست که انسان امروزي را انسان رسانه اي و فرهنگ جديد را محصول تبليغات وسايل ارتباط جمعي بدانيم.
انسان ها امروزه در معرض نهـادهاي رسانه اي متولّـد مي شونـد، مي انديشنـد، دنيا را در اين رهگـذر مي شناسند و رفتارهاي خود را بر اساس الگوهاي برگرفته از کتاب، مجله، فيلم، ماهواره، اينترنت و… (يعني رسانه هاي رايج عصر ما) سامان مي دهند.
5-5-1-2-2-انواع رسانهها
رسانه ها را با توجه به ابعاد محتلف آن به اشکال متنوع دسته بندي کرده اند؛ که در اين ميان يکي از تقسيمات مهم، تقسيم بندي آنها با توجه ماهيت و نمود خارجي آن مي باشد. از اين نظر، رسانه ها به دسته هاي زير تقسيم بندي مي شوند:
– رسانه هاي نوشتاري يا مکتوب . مثل: کتاب، مجلات و روزنامه و….
– رسانه هاي شنيداري . مثل: سخنراني، راديو و نوار و …
– رسانه هاي ديداري . مثل: تصاوير، نمودارها و نقشه ها و…
– رسانه هاي تلفيقي(نوشتاري ، ديداري، و شنيداري) تلويزيون، فيلم، اينترنت و….
6-5-1-2-2-کارکرد‌هاي رسانه‌ها
در دوره گذار از جامعه سنتي به جامعه جديد، آنچه بيش از همه حائز اهميت است چگونگي رشد رسانه‌ها است.
ويژگي اصلي رسانه‌ها، همه جا بودن آن‌هاست. رسانه‌ها امري فراگيرند؛ آنها مي‌توانند يک کلاس بي‌ديوار با ميلياردها مستمع تشکيل دهند. رسانه‌ها وظيفه حراست از محيط را به عهده دارند؛ آنها بايد همبستگي کلي را بين اجزاء جامعه در پاسخ به نيازهاي محيطي ايجاد کنند و مسئوليت انتقال ميراث اجتماعي از نسلي به نسل ديگر را به عهده دارند. (گيلوري،20،1379)
“استوارت هال” جامعه را به صورت مدار بسته‌اي تعريف مي‌کند که رسانه‌هاي جمعي به عنوان شاهراه در فرآيند هويت بخشي در جامعه نقش پيدا مي‌کنند. رسانه‌ها، هم حرکت و پويائي و سرزندگي را تقويت و توليد مي‌کنند و هم رخوت و تنبلي و سستي را.(زنان،60،1389) از يک سو احساس‌هاي عاطفي، محبت و صداقت را بر مي‌انگيزند و از سوي ديگر احساس زشتي، دشمني، بي‌اعتمادي، دروغ و خشونت را زنده مي‌کنند. (محمدي،75،1371) اين کارکرد به طور طبيعي موجب پيدايش تضاد دروني- رفتاري در مقياس فردي و اجتماعي مي‌شود.
وظايف خبري و آموزشي نيز يکي ديگر از کارکردهاي رسانه‌هاست. مثلاً با ديدن فيلم‌هاي مربوط به زندگي جوانان امروز عقيده شخصي فرد نسبت به اخلاق و شرايط زندگي جوانان دگرگون مي‌شود و حتي ممکن است در خود، گرايش به زندگي آشفته آنها را احساس کند.
رسانه‌ها در شرايط کنوني يکي از مهم‌ترين دستاوردهاي پيشرفت بشري و يکي از با ارزش ترين وسيله آگاهي رساني همگاني هستند که پيوسته و با سرعت سرسام‌ آوري به دليل جايگاه و اهميت کليدي و طبق نيازمندي متقاضيان در حال گسترش و فراگيري‌اند.
در اهميت رسانه‌ها اين نکته کفايت مي‌کند که در پرتو آگاهي‌دهي آنها، موانع جغرافيايي و تا حدودي سياسي و فرهنگي از ميان برداشته شده و زمين با وسعت زياد و ميلياردها نفر به وسيله رسانه‌ها با هم مرتبط شده‌اند و بسيار ساده مي‌توانند از مناطقي دور دست معلومات و اطلاعات مورد نياز خود را دست بياورند.
7-5-1-2-2-وظايف رسانهها
نقش رسانه هاي ارتباط جمعي در سرنوشت جامعه و تاريخ، آن چنان مهم است که مي تواند افراد يک جامعه را به سوي تعالي و يا سقوط سوق دهد.
امروزه حضور گسترده رسانه هاي جمعي در جهت دهي به افکار عمومي جهان، از واقعيات انکارناپذير مي باشد که دنياي معاصر را از جهات متعدد تحت تأثير قرار داده است. اين معنا تا بدان جا پيش رفته که عصر حاضر را “عصر رسانه ها” ناميده اند.
افراط در بزرگ نمايي يک امر و يا تفريط در کوچک نمايي امر ديگر توسط رسانه هاي عمومي در طول تاريخ، موجب رخدادهاي شگفت انگيزي گرديده است.
رسانه ها اعم از مکتوب، شنيداري، ديداري، گفتاري و ديجيتالي، در دنياي امروز، يکي از فراگيرترين و کارآمدترين سلاح هايي هستند که مي توانند در موارد مثبت و يا منفي به کار گرفته شوند. در نظام جمهوري اسلامي نيز براي تعميق فرهنگ اسلامي و همچنين شفاف کردن وضعيت موجود و افق پيش رو و نقد عملکرد گذشته، رسانه ها نقش بي نظيري دارند.
رسانه ها اگر واقعا قصد اصلاح داشته باشند، مصداق اين حديث خواهند بود که امام صادق(ع) فرمود: “أَحَبُّ إِخْوَانِي إِلَيَّ مَنْ أَهْدَي إِلَيَّ عُيوبِي”(بهترين دوست من، کسي است که عيب مرا به من هديه کند). (کليني، 1369، 639)
امروزه اين نقش هديه کردن عيوب و نشان دادن کاستي ها و روشن کردن اشتباهات در بخش عمده اي از جامعه، مي تواند به دست رسانه ها انجام شود.
رسانه هاي متعهد، بايد اولاً تربيت محور باشند، نه شخصيت محور. ثانياً رسانه، ابزار تفکر است، نه ابزار غفلت. به اين جهت لازم است در راستاي شکوفايي و رشد افکار ملّت قدم بردارد.
نظارت بر محيط؛ ارائه اطلاعات صحيح و انتقال ميراث اجتماعي از نسلي به نسل ديگر، از ساير وظايف رسانه هاست.

1-7-5-1-2-2-حق جويي و حق گويي
يکي از گرايش هاي اصيل که ريشه در سرشت انسان دارد، گرايش به سوي حقيقت است. آدمي به طور فطري جوياي حقايق است و هر چه اين جنبه بيشتر پرورش يابد، به همان اندازه براي ادراک حقايق، دفاع از حق و حق گرايي شوق بيشتري مي يابد.
اين انگيزه نيرومند سبب مي شود که بشر پرده هاي جهل را کنار بزند و از تاريکي ناداني، به روشنايي معرفت برسد و به رشد معنوي و فکري نايل آيد. در تعاليم اسلامي به پرورش اين ميل مقدس دروني توجه شاياني شده است و در نظام تربيتي اين آيين، توجه به بصيرت و حقيقت و پرهيز از آفات آن، جايگاه ويژه اي دارد.
جستجوي حقيقت، تسليم و خضوع در برابر حق، پرهيز از جدال منفي، مراعات حق طلبان و حق جويان که در تعاليم اسلامي مورد تاکيد قرار گرفته اند، همه نشان مي دهند که اسلام به حقيقت جويي و نقش آن در کمالات و فضايل انساني تا چه حد اهميت داده است. البته انسان هايي که با گناهان و خطاهاي عمدي بر اين بُعد از وجود اصيل خويش لايه اي دودآلود پوشانيده اند، ديگر نمي توانند از حق جويي و حق خواهي لذّت ببرند و به همين دليل “حق” براي آنان تلخ است.
رسانه هاي گروهي بايد به گونه اي عمل کنند که مردم به سوي حق رغبت پيدا کنند؛
در حالي که “پل ميلر” روزنامه نگار آمريکايي، حيله گري را در روزنامه نگاري مهم مي داند، “هربرت بروکر” از سردبيران معروف، روي آوردن به حقيقت و کشف واقعيت هاي مسلّم را ويژگي اصلي يک روزنامه نگار دانسته است.(روزنامه نگاري حرفه اي،13) البته به دست آوردن حقايق نبايد با پيمودن راه هاي غلط و مذموم صورت گيرد. در واقع رسيدن به اين منظور که هدف عالي است، روي آوردن به هر وسيله اي را مجاز نمي گرداند و مقدّمات و طرق نيز بايد مسير درست و اصولي را طي کنند.
مردمي که روح حقيقت جويي را از دست بدهند و به ظواهر و لايه هاي سطحي اکتفا کنند، در مسير غلط قرار مي گيرند و ديگر نمي توانند زشتي و زيبايي و سود و زيان اشياء را بفهمند. رسالت رسانه ها در اين زمينه، آن است که مردم را از اسارت هوس ها، اوهام و خرافات برهانند و آنان را به آزادي واقعي برسانند. اگر اين زنجيرها از گرايش هاي فکري مردم باز شود، بهتر مي توانند حقايق را درک کنند و به دنبال حق بروند.

2-7-5-1-2-2-راستگوئي و صداقت
يکي از مصداق هاي حقيقت، که گزيده ترين ويژگي انساني است، صداقت، درستي و راستي است. قرآن تأکيد مي کند:”اتّقُوا اللّهَ وَ کُونُوا مَعَ الصّادِقينَ” اي کساني که ايمان آورده ايد! از ( مخالفت فرمان ) خدا بپرهيزيد، و با صادقان باشيد.(توبه/119)
حضرت علي(ع) هم مي فرمايند: “صدق و راستي، استوارترين پايه هاي ايمان است”. البته به فرمايش آن امـام همـام، “راسـت ترين سخـن آن اسـت که زبـان حال به آن گويـا باشـد؛ زيرا لسـان درون، صـادق تر است”.(حر عاملي،1409، 235)
به راستي، اگر رسانه ها، اين فضيلت را زير بناي تلاش هاي فکري، فرهنگي و تبليغي خويش قرار دهند و در گفتار، رفتار و برنامه هاي خود “صدق” را در نظر گيرند، بسياري از آشفتگي هاي حاکم بر روابط اجتماعي و تصوّرات نادرست مردم بر طرف مي شود، زمينه هاي سعادت و سلامتي رواني جامعه فراهم مي آيد و دريچه هاي کمال به روي مردم گشوده مي شود.
گام نهادن بر نردبان کمال و بالندگي روح، همگام گرديدن با خوبان و پاکان، آباداني ايمان و معنويت، تقويت امنيت رواني و آسايش فکري مردم، رعايت حقوق واقعي آحاد جامعه، آبياري ريشه هاي فضيلت، جلب اعتماد عمومي، ترويج مکارم، رهايي از اسارت هاي شيطاني و نزديکي به رحمت و برکات الهي، وظيفه رسانه هاست.

3-7-5-1-2-2-ترويج دين
يکي

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره آموزش مهارت، هنر معاصر، ناخودآگاه Next Entries منبع تحقیق درباره امر به معروف