منبع تحقیق درباره آگاهی از برند، مصرف کننده، نشان تجاری، مصرف کنندگان

دانلود پایان نامه ارشد

شده است که از حیث متغیر جلب توجه آگهیهای بازرگانی بانک مسکن اثربخش میباشند، ولی به لحاظ سایر متغیرها یعنی ایجاد علاقه، تحریک تمایل و اقدام به خرید، آگهیهای بازرگانی بانک مسکن اثربخش نمیباشند. همچنین در رابطه با اثر بخشی رسانهها این نتیجه حاصل شد که در بین رسانهها تلویزیون از اثربخشی بیشتری برخوردار است.
9- (کلارک72، دوراسزلسکیت73، دراگانسکا74، 2009).
این تحقیق با هدف بررسی تأثیر تبلیغات بر روی آگاهی از برند و درک کیفیت انجام گرفته است. هدف: تبلیغات به عنوان یک مدل سرمایهگذاری فعال در جهت آگاهی از برند و چگونگی درک کیفیت به شمار میرود. حال در این مقاله تلاش شده است تا تغییراتی را که این سرمایهگذاری بر روی آگاهی از برند و درک کیفیت دارد، بررسی شود.نتیجهگیری: پژوهشگران دریافتند که تبلیغات تأثیر مثبت و معنیداری روی آگاهی از برند دارد اما روی درک کیفیت و تعیین آن تأثیر معنیداری ندارد.
10- (مکدونالد75، شارپ76، 2003).
در این تحقیق ادراک مدیریت نسبت به اهمیت آگاهی از نشان تجاری به عنوان نشانهای از اثربخشی تبلیغات مورد بررسی قرار گرفته است. هدف: این مقاله پیشرفتهای تئوریک اخیر که سعی در توضیح و تحلیل نقش آگاهی از برند دارند را بیان کرده و سپس به ارائه یافتههای تجربی مربوط به استفاده مدیران استرالیایی از آگاهی از برند به عنوان معیاری برای اثربخشی تبلیغات و بازاریابی میپردازد. نتیجهگیری: در این مقاله بیان میشود که آگاهی از برند به چهار طریق میتواند بر ارزش محصول بیافزاید: برند را در ذهن مصرف کننده جای دهد. به عنوان حصاری برای جلوگیری از ورود برندهای جدید و نه چندان شناختهشده به ذهن عمل کند. مشتری را از تعهد شرکت و کیفیت محصول مطمئن کند.به عنوان اهرمی در کانالهای پخش عمل کند.
11- (آیانوله77، آلیمی78، آیانبیمیپه79،2005).
در این پژوهش تأثیر تبلیغات بر اولویت بخشی مصرف کننده به یک نشان تجاری(برند) مورد مطالعه قرار گرفته است.هدف: با افزایش چشمگیر نشانهای تجاری مختلف فعال درصنعت تولید نوشیدنیهای خوراکی، رقابت شدید میان تولیدکنندگان جهت کسب سهم بیشتر در بازار شکل میگیرد.زمانیکه رقابت شدت مییابد و امکان انتخاب از میان نشانهای گوناگون برای مشتری مهیا میشود، شناسایی عواملی که میتوانند باعث جلب توجه مصرف کننده شوند برای تولیدکنندگان اهمیت زیادی پیدا میکند.از 315 مصرف کننده نوشیدنیهای خوراکی در شهرهای لاگوس، ایبادان و ایلهایفه( شهرهایی در جنوب غربی نیجریه)، تلاش گردید تا نقش و تأثیر تبلیغات بر اولویت بخشی مصرف کنندگان به بورن ویتا که یکی از بزرگترین نشانهای تجاری فعال در صنعت غذایی و نوشیدنیهای نیجریه میباشد، بررسی شد. نتیجهگیری: نتایج نشان داد که هم مردان و هم زنان ردههای سنی مختلف به طور مساوی تحت تأثیر تبلیغات در اولویت بخشی خود به این نشان تجاری بودهاند.از میان نشانهای تجاری بررسی شده 73/38% از مصرف کنندگان بورن ویتا را انتخاب اول خود ذکر کردند. اصلی ترین دلایل این اولویت بخشی، تبلیغات جذاب و کیفیت بالا بیان شده است. از میان انواع مختلف تبلیغات، 43/71% از پاسخ دهندگان تبلیغات تلویزیونی را ترجیح دادهاند. به این ترتیب توجه به تبلیغات به یکی از اساسیترین نیازهای شرکتهایی تبدیل شده که نهتنها خواهان حفظ سهمیه در بازار هستند بلکه به دنبال برداشتن گامهایی جهت افزایش هرچه بیشتر سهم در آینده نیز میباشند.
جمع بندی کلی
با توجه به مطالب ارائه شده، هر کالا و محصولی از ابتدای تولید و ورود به بازار در فازهای متفاوتی از منحنی طول عمر کالا(PLC ) قرار دارد.که طبق جایگیری آن در مکانهای متفاوت باید از استراتژیها و تبلیغات متفاوتی جهت ورود به بازار، رشد و بلوغ و در مرحله آخر افول و مرگ کالا استفاده شود.این موضوع کمک شایانی به مدیران آن حوزه و مجموعه خواهد کرد. استفاده از تبلیغات مفید و کارآمد جهت انتقال کالا و محصول از مراحل مختلف منحنی طول عمر کالا بسیار مفید است و برای داشتن برنامه تبلیغاتی مؤثر بکارگیری روشهای راهبردی و تدوین شده لازم الاجرا میگردد. شناخت نقاط قوت و ضعف مجموعه، شناسایی رقبا، استفاده از روشهای جدید ارتباطی با مشتریان و مطابق با صنعت مورد نظر در تبلیغات مؤثر است. صنعت موادغذایی صنعتی است رقابتی و توجه به اینکه مجموعه پاکت برای ورود به بازار از استراتژی پیشگامی یا First mover استفاده کرده است و برای پیشگام بودن کشف نیاز بازار و سرعت عمل در طراحی محصول موضوع بسیار مهمی تلقی میشود. پس انتخاب مدل اثر بخشی تبلیغات در این پژوهش مدل لاویج و استینر مدنظر قرار گرفته است.

آشنایی با پاکت
رستوران پاکت با ایده راهاندازی مجموعهای زنجیرهای جهت تهیه و فروش غذای سالم و خوشمزهی سازگار با مبانی نوین بهداشت و تغذیه راهاندازی گردیده است.
چشم انداز نهایی این برند تغییر و اصلاح ذائقه غذایی مخاطبان از توجه صرف به عنصر مزه و سرعت غذا به سمت حفظ سلامت و سازگاری غذا با نیازهای طبیعی یک بدن سالم میباشد. صرف نظر از لحاظ نمودن عواملی نظیر کامل بودن هریک از وعدههای غذایی طراحی و ارائه شده در این رستوران از نظر شمول کلیه مواد موجود در هرم غذایی موضوعات مهم دیگری هم در دستور کار و اهداف استراتژیک مجموعه پاکت قرار گرفته است که ذیلاً به برخی از آنها اشاره خواهد شد:
– طراحی و رنگآمیزی
در طراحی اشکال، رنگها و عناصر بصری معرف این برند تلاش شده تا انعکاس کامل سادگی و سلامتی محتوای خوراکی ارائه شونده مورد توجه قرار گیرد و فارغ از دخالت رنگهای تند و اشتهاآور توجه کامل مشتری به مزه و کیفیت غذا جلب شود.
– بستهبندی
در انتخاب مجموعه بستهبندی و لوازمی که جهت سرو غذا به مشتری ارائه میشود در رستوران پاکت تلاش فراوانی انجام شده تا موضوعاتی کاربردی نظیر امکان گرم کردن مجدد غذا، حفظ شکل و آرایش و زیبایی غذا و همچنین راحتی مشتری در استفاده از ظروف و قاشق و کارد و چنگال نسبت به هرچیز دیگر اولویت داشته باشد.لذا در عناصر مورد استفاده در بستهبندی غذاهای پاکت با مواردی مواجه میشوید که شاید قبلاً در سایر بستهبندیها مشاهده نشده است، نظیر قاشق، کارد و چنگال پلاستیکی بسیار مقاوم، کارتن حامل ساندویچ، ظرف غذایی پلاستیکی با درب چفتشونده و پاکتهای حامل کل وعده غذا که همگی از نوع food grade بنابر استانداردهای بهداشتی با قابلیت تماس با غذای مورد مصرف مشتری را دارا میباشند.
– تبلیغات
در فرآیند تبلیغات و اطلاع رسانی رستوران پاکت نیز تلاش اصلی طراحان و مجریان براین بوده تا فارغ از جنبههای ژورنالیستی عناصر بصری و خبری صرفاً اطلاع رسانی نموده و بدون ایجاد تصاویر ذهنی غیر واقعی برای مشتری از محصول صرفاً وی را متوجه اطلاعات غذا نموده و دعوت به تجربه مصرف، نظر مشتری راپایهای برای تبلیغات آتی دهان به دهان و جلب مشتریان وفادار نمایند.

– فلسفه نامگذاری
داستانها اصلیترین حلقه پایبندی مشتریان به محصولات هستند. داستانهایی که گاه با خاطرههای شخصی مشتری با مصرف یک محصول ایجاد شده و گاه برگرفته از پیوندی معنوی هستند که میان یک محصول و بخشی از خاطرات نوستالژیک مصرف کننده به وجود میآید.
مجموعه پاکت ضمن احترام به تمام مفاخر علوم و فرهنگ و هنر تاریخ بشر مجموعهای از چهرههای سرشناس این حوزه را انتخاب نموده و به فراخور موضوع هریک از غذاهای این رستوران را به یکی از شخصیتهای علمی،فرهنگی یا هنری تقدیم نموده است. نفس این ارتباط و جستن علت نامگذاریها و دانستن توجه مجموعه پاکت به این حوزه از افتخارات تاریخ بشر، فضایی از اعتماد را مابین مشتری و رستوران مهندسی مینماید تا بتوان براساس آن سایر منویات موردنظر در سلامت، کیفیت و مشتری مداری را که در برنامههای پاکت قرار داشته به مشتریان انتقال داد.
در نهایت امید است با رشد و توسعه این برند جایگاهی جدید در سلیقه غذایی مخاطبان گشوده شده و تا رسیدن به منشی سازگار با سلامت و اهمیت به غذایی سالم برای بدن سالم ادامه و توسعه یابد.

فصل سوم
روششناسی تحقیق

3-1- مقدمه
هدف تمام علوم، شناخت و درک دنياي پيرامون ما است. به منظور آگاهي از مسايل و مشکلات دنياي اجتماعي، روشهاي علمي، تغييرات قابل ملاحظه‌اي پيدا کرده‌اند. اين روندها و حرکت‌ها سبب شده است که براي بررسي موضوعات رشته‌هاي مختلف مربوط به زندگی انسانها، از روش علمي استفاده شود. از جمله ويژگيهاي مطالعة علمي که هدفش حقيقت‌يابي است استفاده از يک روش تحقيق مناسب مي‌باشد و انتخاب روش تحقيق مناسب به هدفها، ماهيت وموضوع مورد تحقيق و امکانات اجرايي بستگي دارد و هدف از تحقيق دسترسي دقيق و آسان به پاسخ پرسش‌هاي تحقيق است.
3-2- روش تحقيق
به طور کلي روش‌هاي تحقيق در علوم رفتاري را مي‌توان با توجه به دو ملاک تقسيم کرد.
الف) هدف تحقيق
ب) نحوة گردآوري داده‌ها
بر اين اساس پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردي و از نظر شيوه گردآوري اطلاعات تحقيق توصيفي از نوع پیمایشی است. در ذيل به توضيح آنها پرداخته مي شود:
3-2-1- تحقيق کاربردي
هدف تحقيقات کاربردي توسعة دانش کاربُردي در يک زمينه خاص است. به عبارت ديگر تحقيقات کاربردي به سمت کاربرد علمي‌ دانش هدايت مي‌شود.
3-2-2- تحقيق توصيفي
تحقيقات علمي‌ را براساس چگونگي به دست آوردن داده‌هاي مورد نياز مي‌توان به دو دسته تقسيم کرد:
تحقيق توصيفي (غير آزمايشي)
تحقيق آزمايشي

تحقيق توصيفي
تحقيق توصيفي شامل مجموعه روش‌هايي است که هدف آنها توصيف کردن شرايط يا پديده‌هاي مورد بررسي است. اجراي تحقيق توصيفي مي‌ تواند صرفاً براي شناخت بيشتر شرايط موجود يا ياري دادن به فرآيند تصميم‌گيري باشد.
تحقيق توصيفي را مي‌توان به دسته‌هاي زير تقسيم کرد :
تحقيق پيمايشي.80
تحقيق همبستگي.81
اقدام پژوهشي.82
بررسي موردي.83
تحقيق پس – رويدادي84 (بازرگان و همکاران، 1380).
پژوهشهاي توصيفي که داده‌ها را بگونه اي معنا دار ارائه مي‌ کنند در موارد زير سودمند هستند:
شناخت ويژگيهاي يک گروه در موقعيت مورد مطالعه
کمک به تفکر نظام گرا درباره يک وضعيت
ارائه ديدگاههايي مبني بر ضرورت بررسي و پژوهش بيشتر
کمک به اخذ تصميم‌هاي خاص.( سکاران، 1385)
این تحقیق از نوع تحقیق توصیفی- پیمایشی است.
3-3- جامعة آماري
يک جامعه آماري عبارت است از مجموعه‌اي از افراد يا واحدها که داراي حداقل يک صفت مشترک باشند. صفت مشترک صفتي است که بين همه عناصر جامعه آماري مشترک و متمايز کننده جامعه آماري از ساير جوامع باشد. (آذر، مومني،1383). جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیزهایی اشاره دارد که محقق می خواهد به تحقیق درباره آنها بپردازد. در تحقیق حاضر جامعة آماري که کلیه شهروندان شهر تهران می باشد که در ماه حداقل یک ماه از غذای آماده استفاده می کنند می باشند.

3-4- نمونه آماري و روش محاسبه حجم نمونه
نمونه آماري، يک مجموعه فرعي از جامعه آماري است که با مطالعة آن محقق قادر است نتيجه را به کل جامعة آماري تعميم دهد. (سکاران، 1381) يا به عبارت ديگر، تعداد محدودي از آحاد جامعه آماري که بيان کننده ويژگيهاي اصلي جامعه باشد را نمونه گويند. (آذر، مؤمني، 1383)
در اين تحقيق برای برآورد اندازه نمونه از فرمول کوکران استفاده شده است. دلیل استفاده از این فرمول این است که اندازه جامعه آماری در اینجا نامشخص و بزرگ است و در این مواقع از فرمول کوکران برای برآورد اندازه نمونه استفاده می شود (در بیشتر تحقیقات پیمایشی از این فرمول برای برآورد تعداد نمونه استفاده می شود). بنابراين جهت محاسبة حجم نمونة مورد نياز براي پژوهش از رابطه زير استفاده گرديده است.

n: اندازه نمونه
p: نسبتی از جامعه حایز صفت معین
1-p: نسبتی از جمعیت فاقد صفت معین
d : درجه اطمینان یا دقت احتمالی مطلوب (این مقدار میزان خطا را در اندازه گیری پارامتر مورد نظر نشان می دهد)
Z : چندک توزیع نرمال با ضریب اطمینان قابل قبول
مقدار P برابر با 5/0 در نظر گرفته شده است. زيرا

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره مصرف کنندگان، مصرف کننده، تبلیغات بازرگانی، بازاریابی Next Entries منبع تحقیق درباره تحلیل عاملی، تحلیل عامل، تحلیل عاملی تاییدی، سطح معنی داری