منبع تحقیق درباره آمادگی جسمانی، پیش آزمون، دختران نوجوان

دانلود پایان نامه ارشد

معناداری گزارش شده بیشتر از 05/0 می باشد بنابراین پیش فرض همگنی واریانسها رعایت شده است.
جدول 4-27: آمارههای مربوط به آزمون لون
درجات آزادی اول
درجات آزادی دوم
نسبت F
معناداری
3
76
953/4
172/0

4-6-2-2 آزمون پیش فرض همگونی شیب رگرسیونی:
برای برقراری این پیش فرض می بایست معناداری گزارش شده بیشتر از 05/0 باشد در جدول 4-28 مقادیر معناداری گزارش شده است.
جدول شماره 4-28: نتایج آزمون پیش فرض همگونی شیب رگرسیونی
آماره
منبع
نسبت F
معناداری
گروه برنامه*پیش آزمون خودتوصیفی جسمانی
593/0
393/0
گروه بالیدگی*پیش آزمون خودتوصیفی جسمانی
477/0
510/0

4-6-2-3 آزمون پیش فرض خطی بودن همبستگی متغیر همپراش و متغیر مستقل
در جدول 4-29، مقدار F حاصل از این آزمون تاثیر متغیر همپراش بر متغیر مستقل را نشان می دهد در صورتی که معناداری به دست آمده کمتر از 05/0 باشد این پیش فرض رعایت شده است.
جدول شماره 4-29: نتایج آزمون پیش فرض خطی بودن همبستگی متغیر همپراش و مستقل
آماره
منبع
معناداری
نسبت F
پیش آزمون خودتوصیفی جسمانی
020/0
483/101

4-6-3 نتایج آزمونهای اثرات بین شرکت کنندگان
در ادامه به آزمون معناداری یا عدم معناداری کل و همچنین تاثیر جداگانه هر متغیر مستقل بر متغیر وابسته میپردازیم.
4-6-3-1 اثر اصلی برنامه
نتایج جدول 4-30 نشان میدهد تاثیر جداگانه متغیر برنامه (F=875.698, P=.028) بر نمره خودتوصیفی جسمانی معنادار میباشد. یعنی به لحاظ آماری، میانگین نمره خودتوصیفی جسمانی در بین گروه های کنترل وتجربی تفاوت معنادار دارد.
جدول 4-30: تحلیل کواریانس متغیر برنامه بر خودتوصیفی جسمانی
منبع
درجات آزادی
ضریب ایتا
F
P
مجموع مجذورات
برنامه
1
713/0
93/132
008/0
586/9802

4-6-3-2 اثر اصلی میزان بالیدگی
جدول 4-31 نشان میدهد، در مورد تاثیر میزان بالیدگی بر نمره خودتوصیفی جسمانی، بر اساس مقادیر آزمون (F=4.445, P=0.038)، شاهد تفاوت معنادار نمره خودتوصیفی جسمانی بین شرکت کنندگان با سطوح بالیدگی مختلف هستیم. یعنی شرکت کنندگان با سطوح بالیدگی مختلف، نمره خودتوصیفی جسمانی متفاوتی دارند.
جدول 4-31: تحلیل کواریانس تاثیر میزان بالیدگی بر نمره خودتوصیفی جسمانی
منبع
درجات آزادی
ضریب ایتا
F
P
مجموع مجذورات
میزان بالیدگی
1
560/0
445/4
038/0
800/32

4-6-3-3 اثر متغیر همپراش یا کمکی
در این قسمت، نمره پیش آزمون خودپنداره توانائی بدنی به عنوان متغیر همپراش وارد شد. نتایج تحلیل کوواریانس که در جدول 4-32 آورده شده نشان داد که متغیر همپراش، تاثیرگذار است و به درستی انتخاب شده است.
جدول 4-32: آمارههای تحلیل کواریانس متغیر همپراش
منبع
درجات آزادی
ضریب ایتا
F
P
مجموع مجذورات
نمره های پیش آزمون خودتوصیفی جسمانی
1
575/0
483/101
000/0
776/748

4-6-3-4 اثر تعامل بین برنامه میزان بالیدگی
همانطور که جدول 4-33 نشان میدهد، تعامل بین برنامه و میزان بالیدگی و تاثیر همزمان این دو متغیر مستقل بر متغیر وابسته نمره خود توصیفی جسمانی، به لحاظ آماری معنادار میباشد، (F=146.600, P=0.020). به عبارتی، میانگین نمره خودپنداره توانائی بدنی در گروههای کنترل و تجربی هر دو گروه زودرس و دیررس یکسان و برابر نیست.
جدول 4-33: تحلیل کواریانس تعامل بین برنامه و میزان بالیدگی
منبع
درجات آزادی
ضریب ایتا
F
P
مجموع مجذورات
برنامه* میزان بالیدگی
1
662/0
600/146
020/0
586/9802

همچنین مقدار ضریب تعیین (R SQURED) برابر با 872/0 می باشد. این مقدار نشان می دهد که دو متغیر برنامه و میزان بالیدگی به طور مشترک توانسته اند 872/0 درصد از واریانس متغیر وابسته نمره خودپنداره ظاهر بدنی را تبیین کنند.
همچنین در جدول زیر میانگینهای اصلاح شده متغیر وابسته برای هر یک از گروهها ارائه شده است. عبارت اصلاح شده نشاندهنده این است که اثر همپراش به لحاظ آماری حذف شده است. شکل 4-6 نیز نمودار میانگینهای اصلاح شده متغیر خودتوصیفی جسمانی را نشان میدهد.
جدول 4-34: میانگینهای اصلاح شده متغیر خودتوصیفی جسمانی
میزان بالیدگی
گروه
میانگین
انحراف استاندارد
دیررس
تجربی
502/108
069/1

کنترل
749/93
076/1
زودرس
تجربی
802/119
063/1

کنترل
335/90
083/1

شکل 4-6: نمودار میانگینهای اصلاح شده خودتوصیفی جسمانی
تحلیل کوواریانس بین گروهی 2*2 برای ارزیابی اثر بخشی برنامه در افزایش خودتوصیفی جسمانی در گروههای زودرس و دیررس انجام شد. پس از اصلاح نمرهها در زمان پیش آزمون، اثر تعامل معنادار وجود داشت (146.600, P≤0.05=F(1.75)) با یک اندازه اثر بزرگ (مجذور جزئی ایتا= 662/0).بهطور کلی نتایج نشان میدهد که برنامه بر هر دو گروه دیررس و زودرس تاثیرگذار بوده است. و همچنین زودرسها و دیررسها پاسخ متفاوتی به مداخله دادهاند. در ادامه، فرضیات هفتم و هشتم و نهم مربوط به متغیر وابسته خودتوصیفی جسمانی بررسی میگردد.
4-6-4 بررسی فرضیهها
4-6-4-1 فرضیه هفتم
8 هفته تمرین آمادگی جسمانی، خودتوصیفی جسمانی دختران نوجوان کم تحرک دیررس را افزایش نمیدهد. در واقع بین میانگین نمرات خودتوصیفی جسمانی دیررسها در دو گروه تجربی و کنترل در پس آزمون، پس از خارج کردن اثر احتمالی پیش آزمون تفاوت وجود ندارد.
بهمنظور بررسی فرضیه فوق از تجزیه و تحلیل کوواریانس چندگانه استفاده شد که نتایج آن در جدول 4-30 وجود دارد. با توجه به اطلاعات مندرج در جدول میتوان دریافت چون F=132.93 در سطح 95 درصد اطمینان معناداربود، بنابراین فرض صفر رد شد. به عبارت دیگر تمرین آمادگی جسمانی بر خودتوصیفی جسمانی دختران نوجوان دیررس اثر مثبت دارد. با توجه به اطلاعات جدول 4-30 میتوان دریافت که چون میانگین خودپنداره ظاهر بدنی با تمرین آمادگی جسمانی از میانگین خودتوصیفی جسمانی بدون تمرین بیشتر بود. بنابراین تمرین آمادگی جسمانی، منجر به افزایش خودتوصیفی جسمانی در دختران نوجوان دیررس شد.
4-6-4-2 فرضیه هشتم
8 هفته تمرین آمادگی جسمانی، خودتوصیفی جسمانی دختران نوجوان کم تحرک زودرس را افزایش نمیدهد. در واقع بین میانگین نمرات خودتوصیفی جسمانی زودرسها در دو گروه تجربی و کنترل در پس آزمون، پس از خارج کردن اثر احتمالی پیش آزمون تفاوت وجود ندارد.
بهمنظور بررسی فرضیه فوق از تجزیه و تحلیل کوواریانس چندگانه استفاده شد که نتایج آن در جدول 4-30 وجود دارد. با توجه به اطلاعات مندرج در جدول میتوان دریافت چون F=132.93 در سطح 95 درصد اطمینان معناداربود، بنابراین فرض صفر رد شد. به عبارت دیگر تمرین آمادگی جسمانی بر خودتوصیفی جسمانی دختران نوجوان زودرس اثر مثبت دارد. با توجه به اطلاعات جدول 4-30 می توان دریافت که چون میانگین خودتوصیفی جسمانی با تمرین آمادگی جسمانی از میانگین خودتوصیفی جسمانی بدون تمرین بیشتر بود. بنابراین تمرین آمادگی جسمانی، منجر به افزایش خودتوصیفی جسمانی در دختران نوجوان زودرس شد.
4-6-4-3 فرضیه نهم
بین اثر 8 هفته تمرین آمادگی جسمانی بر خودتوصیفی جسمانی دختران نوجوان کم تحرک دیررس و زودرس تفاوت وجود ندارد. در واقع بین میانگین نمرات خودتوصیفی جسمانی دیررسها و زودرسها در پس آزمون، پس از خارج کردن اثر احتمالی پیش آزمون تفاوت وجود ندارد.
بهمنظور بررسی فرضیه فوق از تجزیه و تحلیل کوواریانس چندگانه استفاده شد که نتایج آن در جدول 4-31 دارد. با توجه به اطلاعات مندرج در جدول میتوان دریافت چون F=4.445 در سطح 95 درصد اطمینان معناداربود، بنابراین فرض صفر رد شد. به عبارت دیگر میزان بالیدگی بر میزان تاثیر برنامه آمادگی جسمانی بر خودتوصیفی جسمانی دختران نوجوان کم فعال اثر متفاوت دارد. با توجه به اطلاعات جدول 4-31 میتوان دریافت که چون میانگین خودتوصیفی جسمانی در گروه زودرس در مقایسه با گروه دیررس بیشتر بود. بنابراین، زودرس بودن منجر به افزایش بیشتری در خودتوصیفی جسمانی در دختران نوجوان کم تحرک شد.

فصل پنجم:
بحث و نتیجهگیری

5-1 مقدمه
در این فصل ابتدا خلاصهای از اهداف و یافتههای پژوهش ارائه میگردد و با بحث و بررسی یافتههای پژوهش و نتیجهگیری ادامه مییابد و در نهایت با پیشنهادهای کاربردی و پژوهشی پایان میپذیرد.
5-2 خلاصه تحقیق
هدف پژوهش حاضر بررسی اثر 8 هفته تمرین آمادگی جسمانی بر خودپنداره جسمانی دختران نوجوان کم تحرک زودرس و دیررس و همچنین مقایسه این اثر در گروههای زودرس و دیررس بود. پس از جمعآوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل فرضیهها براساس روش کواریانس چندگانه، یافتههای زیر بهدست آمد.
5-2-1 خلاصه یافتههای تحقیق
1. 8 هفته تمرین آمادگی جسمانی منجر به افزایش خودپنداره ظاهر بدنی دختران نوجوان کم تحرک دیررس شد .

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق درباره خودپنداره، پیش آزمون، آمادگی جسمانی Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره جبران خسارت، حقوق فرانسه، جبران خسارات