منبع تحقیق با موضوع کاشاني، آيت‌الله، نيروهاي، مذهبي

دانلود پایان نامه ارشد

بي‌رحم و عنصر مورداحترامي در سيستم بود.
– مأموران سيا شاه را فردي سست و فرومايه مي‌دانستند.
– و شاه نيز به آمريکايي‌ها اعتمادي نداشت.
– اسدالله رشيديان به شاه گفت که از راديو فارسي بي‌بي‌سي هم درخواست کمک شده تا شاه اطمينان يابد که دولت‌هاي آمريکا و بريتانيا طرح کودتا را تائيد کردند.
– قرار شد که راديوي فارسي بي‌بي‌سي جمله‌ي الآن نيمه‌شب است را به الآن دقيقاً نيمه‌شب است تغيير دهد.
– سرهنگ نصيري وقت ابلاغ فرمان شاه در مقابل خانه‌ي مصدق دستگير شد
– شاه به دنبال شغل در خارج از کشور براي امرارمعاش خانواده‌اش بود
– سرلشگر زاهدي به افسران تحت فرمان خود در ارتش دستور داد که مواضع کليدي را تصرف کند.
– حکومت زاهدي به معني صدور مجدد نفت ايران به غرب است.
– خانواده و هواداران سرلشگر زاهدي تا امروز هرگونه تماسي با بيگانگان را انکار مي‌کنند.
– مصدق و شاه هر دو تاوان ناديده گرفتن اين حقيقت را پس دادند
عمده پيش‌فرض‌هايي که متن مستند “مصدق، نفت و کودتا” پيرامون شاه و نيروهاي طرفدار سلطنت داشته است معطوف به موضوعاتي مانند مقوله‌هاي ذيل است:
* پادشاهان قاجار و رضاشاه به‌عنوان حاکمان ايران از اختيارات قانوني خود در عقد قراردادهاي با شرکت نفت استفاده کرده بودند و هيچ ستمي به مردم ايران وارد نشده بود.
* سلطنت مشروطه که در آن شاه فقط نماد وحدت ملي بهترين حکومت در جامعه ايران است.
* شاه از جايگاه و مقامي برخوردار است که نبايد به وي توهين کرد، حتي اگر در اداره مملکت ناتوان باشد.
* طلب وزارت دفاع از شاه نشانه طرفداري شاه مبني بر توطئه عليه نظام سلطنتي را بيشتر کرد.
* شاه حق داشت روابط خود را با ارتشي‌ها نزديک و مستحکم نگه دارد؛ زيرا پدرش هم از طريق کودتا به حکومت رسيده بود(هميشه بايد ارتش را تحت سيطره خودش نگه داشت)
* جدايي دين از سياست يک اصل خدشه‌ناپذير در سياست و اداره جامعه است.
* شاه عليرغم توان استفاده از نيروي نظامي اجازه چنين کاري را به قوام نداد.
* شاه فردي بي‌اراده و ترسو بود که نمي‌توانست به‌تنهايي مصدق را عزل نمايد.
* در ايران سلطنت بر دموکراسي ارجحيت دارد.
* پايين آوردن مجسمه‌هاي شاه و رضاشاه توهيني غيرقابل گذشت به سلطنت و حکومت بود.
* زاهدي فردي وطن‌پرست، سالم و کارآمد بود.
* نخست‌وزير زاهدي، به‌عنوان يک فرد منطقي به نفع ايران و کل جهان بود.
دلالت‌هاي ضمني متن مستند “مصدق، نفت و کودتا” در خصوص شاه و نيروهاي طرفدار سلطنت در قالب تداعي به‌قرار زير است. آن چيزي که متن به‌وسيله آن‌ها درصدد ذهنيت‌سازي براي مخاطب خود است عبارتند از:
– شاه در اواخر سلطنت خود در برخورد با انقلابيون دچار ترديد و سردرگمي شده بود.
گزاره‌هايي که در متن به دنبال تلقين در مخاطب در مورد شاه و نيروهاي طرفدار سلطنت است، عبارتند از:
– شاه که فردي ترسو و بي‌اراده بود براي اداره و هدايت کشور نياز به همکاري و کمک قدرت‌هاي بيگانه‌اي مانند آمريکا دانست تا کشور در دامن شوروي و کمونيست نيفتد و دخالت بيگانگان در ايران يک امر اجتناب‌ناپذير بود.
گزارههاي اساسي متن مستند “مصدق، نفت و کودتا” درباره شاه و نيروهاي طرفدار سلطنت به‌قرار زير است:
– مصدق به دنبال محدود کردن قدرت شاه بوده و اين تلاش مصدق به مذاق هواداران شاه خوشايند نبود.
– شاه جرئت و جسارت لازم را براي اقدام عليه مصدق را نداشت.
– اين ناتواني و سردرگمي شاه از سوي مأموران و جاسوسان انگليسي مورد تمسخر و توهين بود که به وي پدرسوخته مي‌گفتند.
– طرفداران شاه به مصدق در مورد اقدام وي براي سرنگوني رژيم سلطنتي و تشکيل نظام جمهوري ظنين بودند.
– قوام معتقد به راه‌حل سياسي براي حل بحران نفتي بود.
– سرلشگر زاهدي و اوباش با تانک و گلوله به خانه‌ي مصدق حمله کرده بودند.
– حکومت زاهدي يعني تضمين صدور مجدد نفت ايران به غرب.
– پسر زاهدي و سلطنت‌طلبان هرگونه تماسي با زاهدي را رد کردند و گزارش‌هاي سيا و انگليس از کودتا را ساختگي مي‌دانند.

5-2-2-4- تحليل اطلاعات متن‌ها و فرا متن- آيت‌الله کاشاني و نيروهاي مذهبي
مستند “مصدق، نفت و کودتا” آيت‌الله کاشاني و نيروهاي مذهبي را با گزاره‌هاي زير توصيف کرده ‌است:
– آيت‌الله کاشاني متحد مصدق بود.
– آيت‌الله کاشاني مردم را به شرکت در تظاهرات در حمايت از مصدق تشويق کرد.
– آيت‌الله کاشاني گفت: پشتيباني از جنبش ملي کردن نفت وظيفه‌اي شرعي است.
– افکار و انديشه‌ي آيت‌الله کاشاني از حکومت اسلامي اين بود که بايد حاکميت ملي در اختيار مردم ايران قرار گيرد. بيگانگان بر کشور مسلط نباشند.
– اکثريت‌قريب‌به‌اتفاق رهبران بانفوذ شيعه در آن زمان مخالف دخالت دين در سياست بودند و از همين رو با آيت‌الله کاشاني همراهي نمي‌کردند.
– کاشاني قوام را دشمن دين خواند و از شاه خواست او را برکنار کند.
– کاشاني خيلي کارکرد. فضاي جامعه را خيلي خيلي داغ کرد و هي اعلاميه پشت، اعلاميه مي‌داد.
– بيانيه آيت‌الله کاشاني: دهانه‌ي تيز انقلاب را با جلوداري خودم مستقيماً متوجه دربار خواهم کرد.
– در 30 تيرماه 1331 هواداران کاشاني و مصدق، عليه شاه و قوام قيام کردند.
– بقاي مصدق تا ميزان زيادي به حمايت کاشاني بستگي داشت
– کاشاني عليه مصدق موضع‌گيري کرد.
– هواداران هر يک سهم بيشتري در حکومت مي‌خواستند و مايل نبودند ديگري را در قدرت سهيم کنند.
– آيت‌الله کاشاني خود را در قيام ?? تير سهيم مي‌دانست. داعيه‌ي دخالت در حکومت هم داشت.
– کاشاني کابينه‌ي مصدق را که از وزراي غيرمذهبي تشکيل‌شده بود تائيد نمي‌کرد و هواداران او مصدق را آلت دست بيگانه مي‌خواندند.
– کاشاني و هواداران او در مجلس سعي مي‌بردند مصدق را به‌زانو درآورند.
– آيت‌الله کاشاني و طرفدارانش مسبب به وجود آمدن مشکلات و کم شدن محبوبيت مصدق بودند.
– طرفداران آيت‌الله کاشاني اين بار در خانه ماندند.
– کاشاني خود سکوت اختيار کرد.
– مأموران سيا سعي کردند که ده هزار دلار به‌عنوان پاداش همکاري آن‌ها به او برسانند. کسي نمي‌داند که چه بر سر آن پول آمد.
– طرفداران کاشاني ?? سال بعد با ارائه‌ي نامه‌اي ادعا کردند که او به مصدق هشدار داده بود کودتايي در جريان است.
– فرداي روز کودتا آيت‌الله کاشاني از خانه‌ي تخريب‌شده‌ي مصدق ديدن کرد
– روحانيت يکي از نيرومندترين گروه‌هاي سياسي در ايران است.
عمده پيش‌فرض‌هايي که متن مستند “مصدق، نفت و کودتا” پيرامون آيت‌الله کاشاني و نيروهاي مذهبي داشته است معطوف به موضوعاتي مانند مقوله‌هاي ذيل است:
* هر جا روحانيون وارد سياست شده‌اند دچار فساد شده‌اند، اين مسئله استثناء بردار نيست.
* ديگر بزرگان ديني زمان آيت‌الله کاشاني مانند آيت‌الله بروجردي بود که خود را از مسائل سياسي دور نگه‌مي‌داشتند کار درستي انجام دادند.
* آيت‌الله کاشاني فردي قدرت‌طلب بود که به بهانه مبارزه با استعمار وارد دنياي سياست شده بود.
* قوام به‌عنوان يک سياست‌مدار باتجربه و نه يک عنصر خودفروخته مخالف مواضع مصدق بود و تلاش داشت با مذاکره و راه‌حل سياسي، بحران را ختم به خير کند
* مواضع آيت‌الله کاشاني عليه قوام به خاطر مسائل شخصي و تبعيد ايشان به خارج از کشور بود.
* مصدق انسان منطقي و قانون‌مندي بود که با استعفا دست‌به‌کاري نزد درحالي‌که آيت‌الله کاشاني که به دنبال قدرت و قانون‌گريزي بود؛ دست به اعتراض عليه انتخاب شاه زد.
* پس از حوادث 30 تير و تأثيرگذاري آيت‌الله کاشاني در آن؛ وي تمام تلاش خود را براي سهم‌ خواهي از دولت به‌کار گرفت و اين امر ناشي از قدرت‌طلبي او بود.
* مصدق که فردي آزاده بود و به کسي براي اداره کشور باج نمي‌داد، اين امر براي آيت‌الله کاشاني و طرفدارانش گران تمام شد و با وي به مخالفت پرداخت.
* مذهبي‌ها انسان‌هايي هستند که مخالفان خود را متهم به جاسوسي و همکاري با بيگانگان مي‌کنند.
* آيت‌الله کاشاني و طرفدارانش براي اثبات ادعاي خود در مورد جاسوس بودن مصدق دليلي ارائه نمي‌کنند، تنها وي را متهم مي‌کنند.
* آيت‌الله کاشاني با کودتاگران همکاري داشت.
* نامه آيت‌الله کاشاني به مصدق دروغ است.
* روحانيون و گروه‌هاي مذهبي هميشه به فکر منافع خود هستند و در صورت تأمين نبودن منافعشان حاضر به همکاري با ساير گروه‌هاي براي دفاع از منافع ملي نيستند.
دلالت‌هاي ضمني متن مستند “مصدق، نفت و کودتا” در خصوص آيت‌الله کاشاني و نيروهاي مذهبي در قالب تداعي به‌قرار زير است. آن چيزي که متن به‌وسيله آن‌ها درصدد ذهنيت‌سازي براي مخاطب خود است عبارتند از:
– قيام آيت‌الله کاشاني؛ تداعي‌کننده اعلاميه مبارزاتي امام خميني در سال‌هاي 42 تا 57 است.
– اتهام‌هايي که فرزند آيت‌الله کاشاني به مصدق وارد مي‌کند يادآور اتهاماتي است که نيروها و مسئولان جمهوري اسلامي و به‌خصوص اصول‌گرايان به مخالفان خود و اصلاح‌طلبان وارد مي‌کنند.
– مخالفت‌ها و سرسختي‌هاي مصدق عليه زياده خواهي و سهم‌ خواهي آيت‌الله کاشاني يادآور آزادگي و حريت و عدم وابستگي وي به فرد و يا جناحي خاص است
– سکوت و تغيير موضع آيت‌الله کاشاني در مخالفت با مصدق درباره فساد دربار و سلطنت يادآور اعتراضات و سخنراني‌هاي انقلابيون در سال‌هاي 57 و 58 عليه حکومت سلطنتي است.
– با توجه به انگليسي- آمريکايي بودن کودتا و اشاره به ارتباط غيرمستقيم آيت‌الله کاشاني با کودتاگران و همکاري با آنها تداعي‌کننده‌ي عبارت “آخوند انگليسي” در مورد ايشان است.
گزاره‌هايي که در متن به دنبال تلقين در مخاطب در مورد آيت‌الله کاشاني و نيروهاي مذهبي است، عبارتند از:
– نويسنده تلاش دارد تا حرکت و مبارزه ضد استعماري آيت‌الله کاشاني را يک حرکت قدرت‌طلبانه و حتي ضد جريان رسمي مذهبي کشور نشان دهد.
– متن تلاش دارد تا با ارائه تصوير مثبت از قوام و يادآوري تبعيد آيت‌الله کاشاني توسط وي؛ مخالفت آيت‌الله کاشاني با قوام را در حد يک خصومت شخصي و ترس از تزلزل جايگاه خود يادآور شود.
– متن براي القاء قدرت‌طلبي آيت‌الله کاشاني، اختلاف ايشان با مصدق را بر سر تقسيم و سهم‌ خواهي نشان مي‌دهد.
– متن براي القاء اين باور که آيت‌الله کاشاني و طرفدارانش تا چه حد قدرت‌طلب هستند؛ با پخش صحبت‌هاي فرزند آيت‌الله کاشاني در مورد جاسوس بودن مصدق نشان دهد که آن‌ها براي محکوم کردن مخالفان خود از هر حربه و ترفندي استفاده مي‌کنند.
– اين آيت‌الله کاشاني و طرفدارانش بودند که با انتقاد و حمله بي‌منطق به مصدق باعث تضعيف دولت وي و افزايش نابساماني و هرج‌ومرج در ايران شده بودند.
– آيت‌الله کاشاني با کودتاگران همکاري داشته، هرچند شايد نتوان اين امر را اثبات کرد.
– طرفداران آيت‌الله کاشاني (نوه ايشان) با جعل يک نامه تلاش کردند تا دخالت وي را در کودتا انکار کنند.
– آيت‌الله کاشاني با کودتاگران همکاري داشت و از موفقيت آن راضي و خوشحال بود.
مستند “مصدق، نفت و کودتا” به دنبال ايجاد توافق و اجماع در مخاطب خود درباره آيت‌الله کاشاني و نيروهاي مذهبي با استفاده از گزاره‌هاي زير است:
– نويسنده متن درصدد است تا همان‌گونه رواي بيان مي‌کند “مصدق به جدايي دين از سياست اعتقاد داشت” اثبات کند که بهترين روش اداره کشور و حکومت‌‌داري بدون دخالت رهبران و عالمان ديني است. در ادامه براي اقناع مخاطب خود به اختلافات بين دکتر مصدق و آيت‌الله کاشاني اشاره مي‌کند و دلايل آن را سهم‌ خواهي و قدرت‌طلبي آيت‌الله کاشاني برمي‌شمرد. حتي زماني که از آيت‌الله کاشاني مخالفت با قوام سخن به ميان مي‌آيد؛ با اشاره به تبعيد ايشان به لبنان در سال‌هاي قبل، تلاش دارد تا به اين مخالفت رنگ و بوي کينه شخصي و دشمني قبلي بدهد. درواقع اين آيت‌الله کاشاني به‌عنوان رهبر طيفي مذهبي مبارزان ملي کردن صنعت نفت، طبق پيش‌فرض نويسنده نه به خاطر مقابله با استعمار خارجي و منافع ملي؛ بلکه به دنبال نفع شخصي و دشمني قبلي به مخالفت با قوام (سياستمدار کارکشته و باسابقه به‌زعم کارگردان) بر خواسته بود. بنابراين “جدايي دين از سياست”‌ گزاره‌اي درست و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی قرآن کریم، سازمان ملل، امام خمینی، جهان اسلام Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی تاریخ صدر اسلام، رسول خدا (ص)، دوران جاهلیت، امام حسن (ع)