منبع تحقیق با موضوع پرسشگری، عصر اطلاعات، آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………………………………………… 59
2-3-3-2- کنجکاوی معرفتی …………………………………………………………………………………………………. 61
2-3-4- پرسشگری و مهارتهای تفکر …………………………………………………………………………………………. 62
2-3-5- پرسشگری و پژوهش ……………………………………………………………………………………………………… 63
2-3-6- پرسشگری و حل مسئله …………………………………………………………………………………………………… 64
2-3-7- پرسشگری و تفکر انتقادی ……………………………………………………………………………………………….. 65
2-3-8- پرسشگری و فراشناخت …………………………………………………………………………………………………… 67
2-3-9- پرسشگری و یادگیری معنیدار …………………………………………………………………………………………. 69

2-4- بخش چهارم: پرسشگری از نگاه جامعهشناسي تعلیم و تربیت

2-4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………… 72
2-4-2- آموزش و پرورش برای بازتولید ……………………………………………………………………………………….. 72
2-4-2-1- تربیت سیاسی ……………………………………………………………………………………………………….. 74
2-4-2-2- مدرسه عامل خشونت نمادین …………………………………………………………………………………… 75
2-4-2-3- عادتوارهها …………………………………………………………………………………………………………… 76
2-4-2-4- مدرسه به عنوان دستگاه ایدئولوژیک ………………………………………………………………………… 77
2-4-3- رویکرد پاسخ محور و نظریه بازتولید …………………………………………………………………………………. 78
2-4-4- آموزش و پرورش برای تحولآفرینی …………………………………………………………………………………. 81
2-4-4-1- پائولو فریره ………………………………………………………………………………………………………….. 82
2-4-4-2- ایوان ایلیچ …………………………………………………………………………………………………………… 83
2-4-4-3- هنری ژیرو …………………………………………………………………………………………………………… 83
2-4-5- پرسشگری روشی برای تحول آفرینی …………………………………………………………………………………. 84
2-4-6- آموزش و پرورش برای دموکراسی (آزادمنشی) …………………………………………………………………… 85

فصل سوم: تبیین سازواری رویکرد پرسش محوری با اقتضائات عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات

3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 91
3-2- ويژگيهاي عصر اطلاعات و ارتباطات …………………………………………………………………………………… 92
3-2-1- رشد فزاينده اطلاعات ………………………………………………………………………………………………… 92
3-2-2 تغيير شكل ذخيره اطلاعات …………………………………………………………………………………………… 93
3-2-3- رشد فزاينده در سرعت دسترسي به اطلاعات ………………………………………………………………….. 94
3-2-4- شكل گيري شبكههاي نوين ارتباطي …………………………………………………………………………….. 94
3-2-5- شكل گيري پايگاه و منابع اطلاعاتي ……………………………………………………………………………… 95
3-3- تغييرات لحظه اي دنياي اطلاعات ………………………………………………………………………………………….. 96
3-4- تحولات عصر اطلاعات و ارتباطات ………………………………………………………………………………………. 98
3-4-1- تحولات اقتصادي ……………………………………………………………………………………………………… 98
3-4-2- تحولات فرهنگي ………………………………………………………………………………………………………. 98
3-4-3- تحولات سياسي و اجتماعي ………………………………………………………………………………………… 99
3-5- تحولات تربیتی در عصر اطلاعات و ارتباطات ……………………………………………………………………….. 100
3-5-1- تغيير اكولوژي يادگيري ……………………………………………………………………………………………. 101
3-5-2-یادگیری به موقع نیاز (اینجا- اکنون) ……………………………………………………………………………. 101
3-5-3- تغییر نقش معلم و دانشآموز (تغيير آموزش به يادگيري) ……………………………………………….. 103
3-5-4- تغییر مفهوم سواد …………………………………………………………………………………………………….. 105
3-5-5- تغییر مفهوم دانش ……………………………………………………………………………………………………. 105
3-5-6- تغییر مرجعیت دانش ………………………………………………………………………………………………… 107
3-6- مهارتهای عصر اطلاعات و ارتباطات …………………………………………………………………………………. 108
3-7- پرسشگری در عصر اطلاعات ……………………………………………………………………………………………… 109
3-7-1- ساخت (تولید) دانش ……………………………………………………………………………………………….. 109
3-7-2- گزینشگری آگاهانه ……………………………………………………………………………………………….. 110
3-7-3- مدیریت دانش ………………………………………………………………………………………………………… 111
3-7-4- یادگیری مادام العمر ………………………………………………………………………………………………… 112
3-8- اقتضائات تربيت در عصر اطلاعات و ارتباطات ………………………………………………………………………. 113
3-9- تغيير ذهن درباره تعليم و تربيت …………………………………………………………………………………………… 113

فصل چهارم: تبیین طرح برنامه درسی مبتنی بر پرسش محوری

4-1- بخش اول: مفروضههای اساسی رویکردهای تربیتی پاسخ محور و پرسشمحور

4-1- 1- مفروضههاي اساسی رویکرد تربیتی پاسخمحور
4-1-1-1- تربیت یعنی انباشتگی مغز ……………………………………………………………………………………… 121
4-1-1-2- دانش به عنوان یک شیء ………………………………………………………………………………………. 121
4-1-1-3- تدریس یعنی انتقال دانش ……………………………………………………………………………………… 122
4-1-1-4- یادگیری یعنی به خاطر سپردن ……………………………………………………………………………….. 126
4-1-1-5- متن به عنوان تنها پاسخ درست ………………………………………………………………………………. 126

4-1- 2- مفروضههاي اساسی رویکرد تربیتی پرسشمحور
4-1-2- 1- تربیت بیش از انبار کردن است ……………………………………………………………………………… 127
4-1-2- 2- دانش شیء نیست ……………………………………………………………………………………………….. 128
4-1-2- 3- تدریس بیش از انتقال دادن است …………………………………………………………………………… 129
4-1-2- 4- یادگیری بیش از به خاطر سپردن اطلاعات است ……………………………………………………….. 131
4-1-2-5- متن به عنوان یکی از پاسخهای ممکن ……………………………………………………………………… 132

4-2- بخش دوم: اصول رویکرد تربیتی پرسشمحور

4-2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… 137
4-2-2- ارج گذاري به فطرت جستجوگر دانشآموزان …………………………………………………………………… 138
4-2-3- فراهم آوردن محيطي امن و آزاد براي پرسشگري ………………………………………………………………. 138
4-2-4- فراهم آوردن فرصت پرسشگري ……………………………………………………………………………………… 140
4-2-5- گفت و شنود به جاي تكگويي ……………………………………………………………………………………… 140
4-2-6- خلق دانش به جاي بازتوليد دانش ……………………………………………………………………………………. 141
4-2-7- مسئله محور كردن يادگيري ……………………………………………………………………………………………. 141
4-2-8- پرسش آفريني و حيرت زايي به جاي حيرت زدايي …………………………………………………………….. 142
4-2-9- پرهيز از روش هاي جزمگرايانه ………………………………………………………………………………………. 142
4-2-10- پرهيز از روشهاي تلقيني …………………………………………………………………………………………….. 142

4-3- بخش سوم: چهارچوب نظري برنامه درس

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع پرسشگری، برنامه درسی، آموزش و پرورش، عصر اطلاعات Next Entries منبع تحقیق با موضوع آموزش و پرورش، برنامه درسی، تعلیم و تربیت، انتقال دانش