منبع تحقیق با موضوع وزارت خارجه، روشنفکران، باراک اوباما

دانلود پایان نامه ارشد

خشونت‌آميز عليه نظامي‌ها و غيرنظامي‌هاي آمريکايي نقش داشته است؛ اين را همه مي‌دانند. من به حکومت و مردم ايران گفته‌ام که به‌جاي اينکه گرفتار گذشته بمانيم مايل هستم به جلو حرکت کنيم.
(صداي شعار مرگ بر آمريکا حاضران نزد مقام معظم رهبري پيش از سخنان گزارشگر)
اما رهبر ايران و هوادارانش همواره گفته‌اند که گفتگو با آمريکا سودي ندارد. آيت‌الله خامنه‌اي پارسال در تأييد اين خبر دست‌کم در دو سخنراني جداگانه ماجراي ?? مرداد را شاهد آورد.
آيت‌الله علي خامنه‌اي، رهبر ايران: مذاکره با آمريکا مشکلي را حل نمي‌کند. کجا اين‌ها به عده‌هاي خودشان عمل کردند ?? سال است از ?? مرداد 32 تا امروز در هر موردي که به آمريکايي‌ها مسئولين اين کشور اعتماد کردند ضربه خوردند.
جان لين‌برت از گروگان‌هاي سفارت آمريکا در تهران بود و سال‌ها بعد در اوايل دولت باراک اوباما مسئول بخش ايران در وزارت خارجه آمريکا شد آقاي لين‌برت مي‌گويد گام اول براي رهايي از به گفته او اشباح تاريخ و حرکت به جلو مي‌تواند نشستي ميان انديشمندان و سياستمداران دو کشور درباره کودتاي ?? مرداد باشد.
جان لين‌برت، مدير پيشين بخش ايران در وزارت خارجه امريکا: باهم بنشينند، صحبت کنند، اين‌طور شده و اين‌طور بوده و اين‌طور نبوده. اين تا آن را نديده بگيرند تا مي‌خواهند قايم کنند؛ اين هم مي‌ماند مثل يک زخم مي‌ماند که روزبه‌روز بدتر مي‌شود چرک مي‌کند سم مي‌اندازد در بدن و آدم نيايد واقعاً به اين مسئله برسد بايد مثل يک زخم بيايد معالجه کند.
شايد حالا فرصتي براي عبور از گذشته پرتلاطم در رابطه ايران و آمريکا به وجود آمده باشد؛ دولتي جديد در ايران بر سرکار آمده است، که از تلاش براي جلب اعتماد بين‌المللي و احتمال گفتگو با آمريکا سخن مي‌گويد.
حسن روحاني، رييس‌جمهور ايران: در عرصه روابط بين‌المللي گام‌هاي جديدي.
رهبر ايران‌ هم گفته است که از خط‌مشي کلي رئيس‌جمهوري جديد در سياست خارجي حمايت مي‌کند؛ هرچند نشانه‌اي موجود نيست که نظرش درباره مذاکره با آمريکا عوض‌شده باشد. اشباح تاريخ ?? ساله که از زمان کودتاي ?? مرداد سرگردان هستند معلوم نيست تا کي بر رابطه ايران و آمريکا چنگ خواهند زد.
استخراج اطلاعات گزارش پنجم:
واژگان:
مثبت: دمکراتيک، قهرمان ملي، اصلاحات اقتصادي و اجتماعي، اعتمادبه‌نفس
منفي: سرنگوني، حکومت پهلوي، تيره‌وتار، اثر فوري، خيانت، محاکمه، زنداني، تبعيد، تحريم، رستاخيز، سرکوب مخالفان، اختناق سياسي، مخالفان، اصلاحات ارضي، بزرگترين متحد، حامي خارجي، مطيع بيچونوچرا، تندرو، اشغال، گروگان، ، ضربه؛
افراد و نهادها:
مصدق: ايران، روشنفکران؛
آمريکا: سفارت آمريکا
شاه: حکومت پهلوي، سازمان اطلاعات و امنيت کشور ساواک؛
گروهاي مذهبي: انقلاب، دانشجويان؛
قطب‌بندي:
ارزش‌هاي منتسب به دکتر مصدق و جبهه ملي:
– مصدق ميگفت شما بايد سلطنت کنيد نه حکومت و مشروطي سلطنتي.
– تشکيلات سکولارها و طبقه متوسط توسط شاه متلاشي شد.
ارزش‌هاي منتسب به آمريکا:
– انقلاب ايران، انقلاب عليه آمريکا هم بود.
– اوباما: آمريکا در مياني جنگ سرد در سرنگوني دولت وقت ايران که به‌صورت دمکراتيک انتخاب‌شده بود نقشي بازي کرد.
ارزش‌هاي مشترک منتسب به امريکا و انگليس:
– تحريم بينالمللي نفت ايران برداشته شد.
ارزش‌هاي منتسب به شاه و نيروهاي طرفدار سلطنت‌:
– شاه و هوادارانش واقعهي 28 مرداد را نه کودتا بلکه رستاخيز ملي ناميدند.
– اعتمادبه‌نفس شاه بعد از کودتا و بالاتر رفتن درآمد نفت خيلي بيشتر شد.
– کودتاي 28 مرداد مشروعيت مشروطيت و مشروعيت خود سلطنت را در ايران از بين برد.
– شاه از ابتداي حکومتش مي‌خواست نظام حکومت پدرياش را بازسازي کند.
– سرکوب مخالفان فصلي طولاني از اختناق سياسي به وجود آورد
– ستاد کودتا تبديل مي‌شود به ساواک و سيستماتيک ميشود و نظاميافته ميشود
– شاه اصلاحات اقتصادي و اجتماعي گستردهاي آغاز کرد.
– منتقدان شاه معتقد بودند او در کارش صادق نيست و تنها به فکر تحکيم موقعيت خودش است.
– منتقدان شاه او را مطيع بي‌چون‌وچراي امريکا مي‌دانستند.
– شاه به تشخيص خودش عمل ميکرد.
– کودتاي 28 مرداد يک جابجايي سادهي قدرت نبود.
– شاه براي درمان بيمارياش به آمريکا رفته بود.
ارزش‌هاي منتسب به گروهاي مذهبي:
– مخالفان حکومت مشي مسلحانه در پيش گرفتند.
– زمينه افتادن رهبري انقلاب به دست اسلامگراها
– مسجدها و بازارها را از بين ببرد آنچه باقي ماند تشکيلاتي بود که بيش از همه فرصتي براي جنبش خميني فراهم ميکرد.
– مقام معظم رهبري: از 28 مرداد 32 تا امروز در هر موردي که به آمريکاييها مسئولين اين کشور اعتماد کردند ضربه خوردند.
استناد:
يرواند آبراهاميان- اسناد تاريخ ايران در کالج باروک نيويورک، مازيار بهروز- اسناد تاريخ معاصر خاورميانه در دانشگاه ايالتي سانفرانسيسکو، گري سيک- عضو پيشين شوراي امنيت آمريکا، عباس عبدي- از تصرف‌کنندگان سفارت آمريکا در تهران، جان لين‌برت- مدير پيشين بخش ايران در وزارت خارجه امريکا، سخنان مقام معظم رهبري، اوباما، حسن روحاني؛

پيش‌فرض:
– کودتاي 28 مرداد تاريخ را دگرگون کرد.
– عامل به وجود آمد انقلاب کودتاي 28 مرداد بود.
– ايران بدون نفت و درآمدش نابود است.
– مدل حکومتي سلطنت مشروطه عالي‌ترين و مطلوب‌ترين روش حکومت است.
– سرکوب بد است اما لازم بود. سرکوب بايد نقش مکمل را بازي مي‌کرد نه نقش اصلي.
– ساواک مسئول سرکوب مردم بود.
– شاه قصد اصلاح جامعه را داشت.
– اسلام‌گراها از اول هم تندرو و به دنبال مبارزه مسلحانه بودند.
– مذهبي‌ها از شرايط به وجود آمده آن روز ايران سوءاستفاده کردند.
– طبقه متوسط ايران سکولار هستند.
– شاه در مبارزه با مذهبي‌ها مسامحه کرد.
– شاه گوش به‌فرمان آمريکا بود.
– دکتر مصدق اصلاح‌طلبي بدون خشونت بود.
– ريشه و جايگاه انقلاب در بين طبقه روشنفکر و متفکر شکل گرفت.
– مذهبي‌ها اهل گفتگو و منطق نيستند، مشي و روش آنها خشونت و ويرانگري است.
– مذاکره راهي براي از بين بردن سوءتفاهمات و دلخوري‌هاي گذشته است.
دلالت‌هاي ضمني:
تداعي:
– مشروطه براي استقرار دموکراسي بود. در واقع، مشروطهي سلطنتي براي برقراري دموکراسي در ايران کافي بود.
– شاه اجراکنندهي دستورات آمريکا در ايران و منطقه نبود.
– تحريم بين‌المللي نفت در آن زمان، تداعي‌کنندهي تحريم اخير جمهوري اسلامي بهخاطر مسئله‌ي هسته‌اي است.
– ساواک براي تأمين امنيت سلطنت شاه به هر روشي اعم از شکنجه، قتل و زندان متوسل مي‌شد.
تلقين:
– آمريکا قصد کمک به شاه را نداشت و به وي پناهندگي نداده بود.
– مشکلات بهوجود آمده در ايران آن زمان، بهخاطر نوع مديريت نخست‌وزيري مصدق بود.
– در شرايط آن روز ايران، اختناق براي کمک به ثبات لازم بود.
– اصلاحات ارضي شاه مورد نياز جامعه بود و اقشار تحصيل‌کرده و روشنفکر هم اين اصلاحات را پشتيباني مي‌کردند.
– اسلامگراها و مذهبي‌ها خشن هستند. (با نشان دادن تصوير اسلحه و چاقو روي سر مجسمهي شاه)
– آمريکا درصدد رفع اشتباهات گذشته و عذرخواهي است.
– اين ايراني‌ها هستند که عذرخواهي آمريکايي‌ها را قبول نمي‌کنند.
– غير منطقي، يکدنده و لجباز بودن مسئولين جمهوري اسلامي.
– روشنفکران و قشر تحصيل‌کرده با شاه و حکومت همراه و يکدل نبودند.
– متن تلاش دارد تا به مخاطب خود القاء کند که برخلاف تصور عمومي، شاه نه‌تنها داراي استقلال بود، بلکه نظرات و عقايد خود را به آمريکايي‌ها ديکته و تحميل مي‌کرد.
اجماع:
– نويسندهي متن در تلاش است تا از منظر رابطهي ايران و آمريکا، به واقعهي کودتاي 28 مرداد بنگرد و مخاطب را بر سر اين مسئله با خود همراه سازد که هرچند آمريکايي‌ها با اشتباه خود، يعني کودتا، منجر به سقوط دولت دموکراتيک مصدق شدند و به افزايش ديکتاتوري در کشور کمک کردند، اما پيامدهاي اين اقدام در ايجاد موج احساسات ضد آمريکايي در بين مردم ايران و مصمم شدن مخالفان در مبارزه با حکومت مورد تأييد آمريکا، يعني نظام سلطنتي و در نهايت سقوط رژيم شاه، پاسخ اشتباه آنان بود. همچنين در ادامه سعي مي‌شود بدون اشاره به دشمني‌هاي آمريکا در حق ملت ايران، اشغال سفارت اين کشور توسط دانشجويان، پاسخ به کودتاي 28 مرداد تفسير شود تا از اين رهگذر زمينه براي کاهش احساس تنفر تاريخي مردم ايران از اقدامات دولت آمريکا مهيا شود. بههمين جهت مي‌توان اينگونه تحليل کرد که کنشگر متن، بهدنبال مقدمه‌سازي براي انجام گفتگوهاي دوجانبهي ايران و آمريکا و کنار گذاشتن اختلافات گذشته است و در اين ميان رهبران آمريکا افرادي مشتاق به مذاکره و صلح‌طلب و در مقابل رهبران انقلاب افرادي کينه‌جو تصوير مي‌شوند که با دستاويز قرار دادن کودتاي 28 مرداد، همچنان خواهان ادامهي روابط خصمانه با جهان غرب و به‌خصوص آمريکا هستند.
گزاره‌هاي اساسي:
– کودتاي 28 مرداد تأثيرات عميقي در جامعه ايران داشت که اين تأثيرات تا زمان حال ادامه پيداکرده است.
– شاه بعد از کودتا قدرت خود را بيش‌ازپيش با اختناق از طريق ساواک افزايش داد.
– شاه در دهه 40 با اصلاحات اقتصادي و اجتماعي گسترده از جمله اصلاحات ارضي درصدد اصلاحات ساختاري جامعه برآمد.
– شاه با نابودي تشکيلات سکولارها و طبقه متوسط، راه را براي يکه‌تازي مذهبي‌ها و طرفداران امام خميني باز کرد.
– اينکه از نظر بسياري شاه مطيع بي‌چون‌وچراي آمريکا بود، تصويري کاملاً غلط بود که هرگز تغييري نکرد.
– دانشجويان براي جلوگيري از تکرار عملياتي مشابه 28 دست به اشغال سفارت آمريکا و گروگان‌گيري زدند.
– اوباما: آمريکا در ميانه جنگ سرد در سرنگوني دولت وقت ايران که به‌صورت دمکراتيک انتخاب‌شده بود نقشي بازي کرد. از زمان انقلاب اسلامي ايران در گروگان‌گيري و اعمال خشونت‌آميز عليه نظامي‌ها و غيرنظامي‌هاي آمريکايي نقش داشته است؛ اين را همه مي‌دانند. من به حکومت و مردم ايران گفته‌ام که به‌جاي اينکه گرفتار گذشته بمانيم مايل هستم به جلو حرکت کنيم.
– دولتي جديد در ايران بر سرکار آمده است، که از تلاش براي جلب اعتماد بين‌المللي و احتمال گفتگو با آمريکا سخن مي‌گويد.
– مقام معظم رهبري: ?? سال است از ?? مرداد 32 تا امروز در هر موردي که به آمريکايي‌ها مسئولين اين کشور اعتماد کردند ضربه خوردند.
– رهبران ايران با ذهنيت‌هاي منفي و نگاه‌هاي اغراق‌آميز اجازه هيچ‌گونه گفتگو و رابطه‌اي را به آمريکايي‌ها مي‌دهند.
6-1-1-4- گزارش ششم: سهم نيروهاي داخلي در کودتاي ?? مرداد
تاريخ: 30/5/1392، ساعت: 22:00، زمان:8:04
مجري: در شصت دقيقه سري بزنيم به شصت سال پيش، بعد از کودتاي 28 مرداد نقش دولت آمريکا و بريتانيا در سرنگوني دولت محمد مصدق بر کسي پوشيد نمانده ولي اين رخداد تاريخي فقط محصول نيروهاي خارجي نبود. سهم نيروهاي داخلي چه بود؟ نيروهايي که خواسته يا ناخواسته، دانسته يا ندانسته با کودتاچيان همساز شدند. فريبا صحرايي گزارش مي‌دهد.
گزارشگر: صحنه‌هايي تاريخي از آن روز. کودتايي که کليد پيروزي‌اش در دست اين جمعيت بود. حمايت از شاهي که به بغداد و ازآنجا به رم گريخته بود. سه روز پس از اولين کودتاي نافرجام نظامي، سؤال اما اينجاست، کار کار که بود؟ اگر تخم کودتا را نيروهاي خارجي کاشتند، خيلي‌ها مي‌گويند نيروهاي داخلي آن را برداشتند. روحانيت سنتي، حزب توده چماق به دست‌ها و دربار شاهنشاهي اين‌ها همگي در آن روزهاي سرنوشت‌ساز در سقوط دولت ملي مصدق نقش داشتند. نيروهايي که بعضي‌هاشون به خارج وصل بودند، بعضي‌‌هاشون هم با مصدق و جبهه ملي سر جنگ داشتند. حزب توده دست‌کم در سال اول نخست‌وزيري دولت مصدق با او سر سازگاري نداشت و او را مورد تندترين حملات قرار مي‌داد.
مازيار بهروز، استاد تاريخ معاصر خاورميانه در دانشگاه ايالتي سانفرانسيسکو: به ريشه‌هاي قاجاري و زمين‌داري‌اش و فئودالي‌اش حمله مي‌کردند، روباه مکار، طرفدار زمين‌داران، طرفدار امپرياليسم آمريکا، در برابر امپرياليسم انگليس اين‌رو جايگزين اون بکند و حتي فحاشي‌هاي شخصي، کاريکاتور غيره و

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع روشنفکران Next Entries منبع تحقیق با موضوع کاشاني، آيت‌الله، شعبان، اينکه