منبع تحقیق با موضوع نماز جماعت، زنان مسلمان، نماز جمعه، محل سکونت

دانلود پایان نامه ارشد

تبع قاضي در وضو در هنگام شستن دستها شيوه اي شيعي را مي پذيرند که شستن دستها از بالا به پايين باشد و در پاها مسح را الزامي دانسته و شستن را سبب بطلان مي دانند. اما در مسح سر تمام سر و گوش و گردن را شامل مي دانند. در غسل و تيمم همانند شيوه شيعه عمل مي کنند.
اذان و اقامه: در اذان مانند شيعه اماميه شهادت ثالثه را دوبار با ذکر ” اشهد ان مولانا علياً ولي الله” مي گويند و همچنين “حي علي خير العمل” را هم دو بار ذکر مي کنند. تفاوت اذان آنها در اين است که قبل از الله اکبر پاياني اذان، ذکر ” محمد و علي خير البشر و عترتهما خير العتر” را هم دو بار مي گويند. در اقامه ذکر الله اکبر ابتداي اقامه را جهار بار مي گويند ولي شهادت ثالثه را حذف مي کنند.
نماز: بهره ها سه وعده نماز مي خوانند. نماز صبح خود را بعد از طلوع فجر صادق مي خوانند. سپس نماز ظهر و نماز عصر با هم با يک فاصله کوتاهي خوانده مي شود. آنان در وقت نماز عصر مي گويند نبايد تا زماني به تاخير افتد که رنگ خورشيد تغير کرده و زرد شود. بدين ترتيب بعد از دوساعت از وقت نماز ظهر، نماز عصر را قضا مي دانند. درباره نماز مغرب هم قائلند که بلافاصله بعد از غروب خورشيد مي توان نماز را خواند و بعد هم نماز عشا را مي خوانند. آنها مانند شيعه با دست باز نماز مي خوانند وقائل به تکتف نيستند. آنها در سفر مانند شيعه نماز خود را شکسته مي خوانند. براي سوره واجبه در نماز از سوره هايي که سجده واجب دارند، استفاده نمي کنند.557 در سايت ويژه بهره ها اوقات نمازهاي پنجگانه يادآوري شده و ديگر اذکار و اوراد آورده شده اند.558 آنها همچنين به طور مفصل در ديگر سايت خود در بخش مربوط به نماز به طور تفصيلي به توضيح اهميت نماز در آيات و روايات پرداخته و با نقل احاديثي از امام جعفر صادق (ع) به توضيح اوقات شرعي پنج گانه و نوافل مي پردازند.559 آنها نمازهاي مستحبي فراواني دارند، در حالي که نماز تراويح را بدعت مي شمارند.560 بهره ها نماز جمعه و عيدين نمي خوانند، به همين خاطر خطبه جمعه وجود ندارد زيرا اين امر منحصراً به امام غايب اختصاص دارد و نيايش مربوط به ظهور امام جايگزين خطبه مي‌شود. به دليل باطني بودن فرقه بهره و اذيت هايي که گاهاً متوجه آنها بوده است، اکثر پيروان شان معتقدند که نبايد خارج از مذهب بهره، کسي در مساجد و مراسم آنها شرکت نمايد و اعتقاد دارند عبادت آنها بايد به صورت مخفي و سرّي انجام شود؛ البته اين يک امر مطلق نيست. چرا که اذان و خطبه هاي نمازهاي جماعت آنان از بلندگوي مساجد نيز پخش مي شود و حتي غير بهره ها نيز گاهي در مجالس مذهبي آنها شرکت مي نمايند؛ با اين حال، ورود به مسجد و شرکت در مراسم بهره ها نياز به اجازه خاصي دارد. جمع بين صلاتين نزد آنها جايز است؛ ولي برخي از آداب را رعايت نمي کنند؛ براي مثال قنوت و قيام در هنگام تکبيرةالاحرام را به هيچ عنوان رعايت نمي کنند. آنان اداي کلمات را نيز ظاهر نمي سازند و فقط لب هايشان به هم مي خورد. پس از بلند شدن امام جماعت از رکوع يا سجده، يک نفر که پشت سر امام قرار دارد با صداي بلند الله اکبر مي گويد و نمازگزاران بدون هيچ قيام يا مکثي به رکوع يا سجده رفته، بلند مي شوند. از خصائص مهم ديگر بهره ها آن است که در بدو ورود به مسجد و قبل از شروع نمازهاي واجب يوميه، دو رکعت نماز مختص مسجد (نماز تحيت) به جا مي آورند. اين دو رکعت در بين جماعت بهره الزامي است. هر کدام از نمازگزاران در هنگام نماز، سجّاده مختص به خود را که معمولاً پارچه سفيد رنگ و تميزي است، پهن نموده، بر روي آن نماز مي گزارند.561 بهره ها وقتي براي نماز در جماعت خانه حاضر ميشوند لباسهايي که تا به حال بر تن داشته اند را درآورده و لباسهاي مخصوص نماز را مي پوشند. اين قانون اما در در مساجدي که مخصوص اين فرقه نيست، الزامي ندارد و آنها ميتوانند با لباس عادي نماز بخوانند. اگر کسي از نماز هاي روزانه غيبت کند بايد جريمه اي را پرداخت نمايد که براي افراد تهي دست و غني به يک ميزان مشخص شده است. آنها در پايان هر نماز اسامي معصومين و ائمه خود را برده و از آنها طلب ياري و محبت مي نمايند.562 در اسلام بلا مذاهب آمده است که آنها مانند ديگر مسلمين نماز مي خوانند اما قائلند که نمازشان براي امام اسماعيلي مستور از نسل طيب بن آمر است.563 آنها در رکعات سوم و چهارم نماز خود نيز سوره حمد را مي خوانند و تسبيحات اربعه نمي گويند. در رکعت دوم حتما بايد سوره اي را بخوانند که متاخر از سوره رکعت اول در قرآن باشد. اگر فردي غير بهره به مسجد آنها وارد شود، بعدا محلي را که وي نماز گذاشته مي شويند. در نماز مهر نمي گذارند و بر فرش سجده مي کنند، اما معتقدند خاک کربلا افضل است. 564حجت الاسلام ميرآقايي مشاور دبيرکل مجمع تقريب مذاهب اسلامي نيز مشاهدات خود را در سفري که در سال 1390 شمسي به هند داشته است اين گونه توضيح مي دهد: “ديدار از مسجد جامع بهره علوي در دو نوبت انجام شد. نوبت اول در غير وقت نماز با حضور مأذون فرقه، و نوبت دوم در وقت نماز … به هر حال در نماز جماعت ظهر و عصر آنان شرکت کردم و کيفيت وضو گرفتن، اذان، اقامه، نماز جماعت و تعقيبات پس از آن را شاهد بودم. وضوي آنها بيشتر شبيه به اهل سنت و نمازشان نزديک به نماز شيعه است”.565
زکات: در بحث زکات بهره ها مفصل ترين بخش را در ميان ديگر فرق اسلامي دارند. و مي توان گفت دليل موفقيت آنها در مباحث اقتصادي پرداخت منظم زکات توسط پيروان اين فرقه است. اين زکات پرداختي عمده درآمد مالي خانواده داعي مطلق را تامين مي کند که البته صداي مخالفين و اصلاح طلبان در ميان بهره ها هم از همين جهت بلند است.566 هيچ بهره اي حق ندارد که در پرداخت زکات و يا “عشريه و ماليات” طبق آنچه عبدالحسين در کتاب خود(گلزار داوودي) گفته است کوتاهي ورزد و يا فراموش کند. به طوري که در فقره اي از ميثاق آمده است : تمام دارايي و ثروت او از اموال منقول وغير منقول، سرمايه، جواهرات، کالا و اغنام و احشام و حيوانات …. همه صدقه براي مسلمانان تهيدست است … بگو “نعم” هرآنچه در آينده و در بقيه عمر خود حاصل کند بر او حرام است مگر آنکه به سوگند ميثاق خود وفا کند”567 در کتاب دعائم الاسلام در بحث زکات فقط به طلا و نقره و غلّات و احشام و اغنام و زکات فطره اشاره شده است. اما بهره ها در موارد زيادي ملزم به پرداخت زکات گشته اند. براي بهره ها هفت نوع زکات مشخص شده است. 1- زکات صلاة: اين زکات براي امام غايب جمع آوري مي شود تا هنگام ظهور به او دهند.2- زکات فطره: براي پاکيزگي روح است و در ماه رمضان جمع آوري مي شود که شامل کودکان در شکم مادر هم مي شود. 3- حق النفس: اين زکات بعد ازمرگ يک بهره توسط خانواده او به داعي داده مي شود تا روح آن ميت شاد شود 4- حق نکاح: هرکسي که مي خواهد ازدواج کند مطابق استطاعت مال خود مبلغي را پرداخت مي کند. 5- سلامي: هدايايي نقدي به شخص داعي مطلق 6- زکات دعوت که شامل ماليات، خمس و کفاره مي شود و همان زکات شرعي معروف است. 7- نذر مقام: وجوهي که بهره ها براي اداي نذر مي دهدند و با توجه به غيبت امام به داعي مي دهند.568
مقادير زکات: 1- زکات صلات: جهار آنه 2- فطر: چهار آنه 3- حق النفس: 119 روپيه و يا بيشتر 4- حق نکاح: 11 روپيه 5- زکات دعوت: در ماليات بر درآمد که از بازرگانان مي گيرند: دو نيم درصد درآمد ساليانه569
روزه: روزه در نزد بهره ها از اهميت ويژه اي برخوردار است. اولين و آخرين پنجشنبه هر ماه و چهارشنبه وسط آن را روزه مي گيرند. آنها به استقبال ماه مبارک مي روند. بهره ها ماه رمضان را از طريق تقويم نجومي فاطمي ها ثابت مي کنند و به دنبال رويت هلال نيستند. به همين دليل رمضان در نزد آنان سي روز است. روزه را چند روز قبل از اهل سنت شروع و چند روز قبل از آنها تمام مي کنند. از اين رو، روز عيد فطر را معمولاً يک يا دو روز قبل از ساير مسلمانان جشن مي گيرند. آنها روزه را با فجر صادق شروع و با وقت غروب خورشيد افطار مي کنند. شيعيان بهره، در ماه مبارک رمضان عمدتاً نماز مغرب و عشاء را به طور جماعت در مسجد به جاي مي آورند. بهره ها روزه مسافر را مجزي نمي دانند. شبهاي قدر بويژه شب بيست و هفتم را احيا مي دارند. آنها در جماعت خانه ها جمع مي شوند و بعد از مراسم افطار برنامه قرائت قران و نمازهاي مستحبي دارند. بهره هاي داوودي در ماه مبارک رمضان زکاتي را از تمامي پيروان خود مي گيرند که اين زکات حتي شامل کودکان در رحم مادر نيز مي شود.570بهره ها براي روزه در ماه رمضان براي هر روز نيت جداگانه اي دارند. به طور مثال براي روز اول ماه رمضان مي گويند: “اللهم إنّي نويتُ ان أصم صوم يوم الاول من شهر رمضان المعظم أداءٌ لله ان شاء الله تعالي”571 آنها همچنين دعاهاي ماه رمضان را نيز ذکر کردهاند و با توسل به آيات و روايات به بحث وجوب صوم پرداخته اند.
حج: بهره ها اهميت زيادي به سفر حج مي دهدند. آنها در اين سفر نمازهاي خود را به اهل سنت اقتدا نمي کنند بلکه از طرف داعي مطلق فردي به عنوان امير الحاج براي آنها معرفي مي شود. آنها رمز مناسک حج را در اولين رکن اسلام از نظر خودشان يعني ولايت مي بينند.572 و به حجاج خود گوشزد مي کنند که اين عبادت بدون وفاداري به سوگندي که به عنوان ميثاق خورده اند، نزد خداوند ارزش ندارد.573
جهاد: از لحاظ تئوري هر بهره مانند آنچه در دروزي ها هم مشاهده مي شود، موظف به جهاد هنگام دعوت امام يا داعي مي باشد. اما در حوادثي براي جامعه اسلامي رخ مي دهد، بهره ها با اين توجيه که ما بهره هستيم و نه مسلمان، خودشان را از واجب جهاد بري مي دانند. آنها با اينکه حضور بالفعلي در مورد با جهاد ندارند اما احکامي را براي آن ذکر کرده اند مانند اينکه با سربازها تشويق شوند، افراد پير و ناتوان دعوت به جهاد نشوند، آدمهاي ناتوان و زنان را نکشند، افراد زخمي را آزار ندهند، به اسرا آب و غذا دهند، محصولات زراعي و محل سکونت ها را تخريب نکنند و…574 برخي احکام متفرقه نيز دارند مانند اينکه مشرکين را نجس مي دانند و ختنه دختران را در بين خود تشويق مي کنند.
نذر: بهره ها نذر براي تعزيه و تابوت هاي نمادين در محرم را شرک دانسته ولي براي قبور اولياي خود مانند داعيان و يا براي بناهاي مذهبي و ديگر موارد نذر مي کنند.575
احکام ميت: بهره ها در هنگام تدفين يک مرد و يا زن بهره، کاغذ کوچکي را که شامل دعا و طلب بخشش از خداوند و شفاعت از ائمه شيعه تا امامان اسماعيلي باشد، روي سينه ميت قرار مي دهند. طبق نقل عبدالحسين زکات حق النفس را در همين زمان که رقعه را روي سينه مرده قرار مي دهند، مي پردازند و ملاي محل براي روان مرده طلب آمرزش مي کند.576
ازدواج: مراسم ازدواج در بين بهره ها با حضور قاضي الحق انجام مي شود که مديريت عروسي را به عهده دارد. از سوالهايي که قاضي الحق توسط محارم دختر مي پرسد اين است که آيا راضي است با فلان پسر مطابق با شريعت اسلام و بدون هيچ فشاري ازدواج کند؟ او قبل از اجراي عقد از بالغ بودن زوجين اطمينان کسب مي کند. خطبه اي که قاضي به عنوان خطبه عقد مي خواند در آن تاکيد برشريعت پيامبر اسلام شده است به طوري که او مي گويد : به نام خدا و طبق شريعت محمدي و ولايت علي و با اين مقدار مهر…. در مورد مقدار مهريه هم معمولا مهر سنگين بين آنها رواج ندارد.577 آنها قائلند اگر کسي عهد خود را با داعي بشکند، در صورت تاهل همسرش بر او حرام مي شود. رسوم ازدواج، ولادت، فوت، اعياد مذهبى و روزهاى بزرگى كه برگزار مى‏كنند، گاهي اوقات مخلوطى از سنن هندويى و رسوم شيعيان اثنا عشرى است.578 بهره ها با افراد خارج از جامعه خود ازدواج نمي کنند. زنان بهره ، لباسي محفوظ در بر مي کنند و کمتر در مجامع عمومي ديده مي شوند.579 کساني که از نزديک زنان بهره را ديده اند قائلند که حجاب آنها کاملترين نحوه حجاب در بين سايز زنان مسلمان هندي مي باشد. آنها لباس هاي بلند با برقع هاي يکسان مي پوشند.580 گاهي اوقات تمام موي سر کاملاً پوشيده نيست. البته نقل قول متضادي نيز شده است که زنان بهره حجاب

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عالم محسوس، عالم ماده، معرفت حقیقی، عالم مجردات Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عالم مثال، عشق و محبت، مراتب هستی، مفهوم وجود