منبع تحقیق با موضوع مواد مخدر، ظلم و ستم، امام زمان، آخرالزمان

دانلود پایان نامه ارشد

عنوان نمودند، و استفاده از مواد مخدر براي وارد کردن فداييان براي انجام‏ مأموريت‏هايي که به آن‏ها واگذار مي‏گرديد، امروزه ديگر توسط هيچ‏ انديشمندي مورد قبول قرار نمي‏گيرد. شخص معتاد به مواد مخدر که حتي توان حفظ حرمت انساني خود را ندارد و از نظر فيزيکي بسيار ضعيف‏ و درمانده است، چه‏گونه قادر به انجام‏ مأموريت‏هاي بزرگي‏ست که مستلزم‏ داشتن اعتماد به نفس، شجاعت، علم، آگاهي، اعتقاد کامل و برخورداري از آمادگي بسيار بالاي جسماني‏ست. فداييان براساس آگاهي کامل از مأموريت‏ خود و اعتقاد راسخ به اين‏که در راه‏ رضاي الهي و مبارزه با ظلم و ستم‏ عمل مي‏کنند، به انجام مأموريت خود اقدام مي‏نمودند. شاه خليلي در مقام توجيه مي گويد: “به جاي اين‏که حسن صباح هزاران سرباز بيگناه را در جنگي نابرابر به کشتن دهد، يک نظامي فدايي را براي‏ مبارزه کردن با شخصي که تنها او مسؤول اصلي تمامي ظلم‏ها، ستم‏ها و فسادها بود،گسيل مي‏داشت.” نظام الملک اولين کسي‏ست که به دست فداييان کشته مي‏شود. وزيري که در مدت بيست سال وزارت خود، اموال و ثروتي بيش‏تر از سلطان ملکشاه سلجوقي جمع‏آوري نمود و تعداد محافظين او از ملک شاه بيش‏تر بود و تمام نيرو و توان خود را براي مبارزه با مذهب‏ تشيّع و سرکوب نژاد ايراني و تسلط تفکر اشعري و مذهب شافعي به کار برد. انساني که وقتي از فقها و علماي بزرگ زمان خود براي خود محضر خواست تا در موقع‏ مرگ در کفن او گذارند، تا گواه بر درستي ايمان و اعمال او در آن‏ دنيا باشد، جمله‏ي معروف “حسن خير ظلمه” را از عالم بزرگ‏ نظاميه‏ي بغداد دريافت نمود. هيچ انسان‏ بي‏گناهي به دست آنان کشته نشد. در طول تاريخ ‏الموت، تمامي کساني که به دست فداييان اسماعيلي کشته شدند، قدرتمندان و ستمگراني بودند که جز ظلم و ستم و چپاول اموال مردم بي‏گناه کاري نمي‏کردند.630
مخالفت فقهاي سني با نزاريان: فقها و علماي شرع سني مذهب ترس از خرابکاري و يا قتل نزاريان را به صورت صريح بيان ميکردند. آنها با اين بحث که آيا هرکس شهادتين بر زبان جاري سازد مسلمان است ويا نه، به دنبال تخطئه در مسلماني نزاريان بودند. گفته شده است که ابوالمحاسن روياني فقيه اهل قزوين، اولين کسي بود که اسماعيليان را خارج از دين خواند. او قائل بود که نظريه نزاريان بر تکيه همه امور بر امام، کليه قوانين مذهبي را به خطر مي اندازد. همچنين فقهاي اصفهان ادعاي اسماعيليان بر اينکه آنها تمامي دستورات شرع را عمل کرده و تنها در نظريه امامت با اهل سنت مخالفت دارند، را رد کرده بودند. و بعد از آنها مهم ترين فقيه مخالف غزالي (فوت 505 هـ) بود.631
6-2 اعلام قيامت حسن دوم و الغاء شريعت
در اواخر سالهاي حکومت محمد بن بزرگ اميد نهضتي در ميان اسماعيليان جوان چهره نمود تا آيين مردمي را در حوزه هاي اسماعيلي احيا نمايند. با اين که اين آيين و اعتقاد را رهبران اسماعيلي فاطمي و نزاري تا آن موقع از بين برده بودند. اعتقادي که مبتني بر اين بود افرادي که به باطن اسلام دست پيدا مي کردند و به درک کاملي از آن مي رسيدند، ديگر قوانين شريعت و انجام آن از آنها ساقط مي شد. چون هدف از شريعت و مجموعه اعمال آن فهم فراسوي آن بود که في الحال فهميده شده بود.632 محمد بن کيا بزرگ اميد اين قضيه را درک کرده بود و به همين دليل با روش سخت گيرانه اي با پيروان پسرش حسن برخورد مي کرد. در حالي که حسن براي آنکه نشان دهد فراتر از قانون و شريعت است در خفا شراب مي خورد.633 حسن سعي مي کرد تهمتِ شرابخواري را از خويش رفع نمايد تا خيال پدرش آسوده گردد.634پيروان حسن علي ذکره السلام اين کار او را دليل بر اين مي دانستند که او امام است، چونکه ظاهرا امام در کارهاي خود مختار است و به کسي توضيح نمي دهد. 635 جويني درباره اطرافيان حسن علي ذکره السلام مي گويد: و اتباع بي ديانت و صيانت ايشان که به انسلاخ شعار شريعت نزديک بودند، ارتکاب محظور و شرب خمور را علامت ظهور امام موعود مي دانستند.636 حسن که متولد 520 ق بود، وقتي پدرش مرد، 37 هفت سال داشت.637 تا دوره حسن همه نزاريان به امام مستور دعوت مي كردند و رهبران اسماعيلي الموت خود را داعي مي دانستند ولي وقتي نوبت به حسن دوم كه در بين اسماعيليان به “حسن علي ذكره السلام” معروف گشته بود رسيد او خود را امام و از نسل نزار بن مستنصر خواند و اعلان ظهور كرد. اين شخص انقلابي در عقايد اسماعيليه بوجود آورد و به اين خاطر بين اين فرقه و عقيده اسماعيلي فاطميه بكلي انقطاع رُخ داد.638 از جمله عقايدي كه اسماعيليه داشتند اعتقاد به روز رستاخيز در روز بازپسين بود كه از دير باز از وقوعش خبر داده بودند. آنان كه امام را قبول نداشتند دوزخي و آنانكه امامت را قبول مي كردند، بهشتي محسوب مي شدند. از جانشيني حسن به جاي پدرش ديري نگذشت که تعبير و تاويلي روحاني از کيش اسماعيلي ارائه کرد که از تشدد و سخت گيري پدر و جدش در امور مذهبي بسيار فاصله داشت، اما مردم الموت به نداي وي در اين تاويل به گرمي لبيک گفتند. او بلافاصله بعد از آنکه زمام امور را بدست گرفت، محيط خشک و تعصب آلود و مذهبي الموت را ملايمت بخشيد و از عتاب و عقاب کساني که احکام شرعي را زير پا مي گذاشتند، خودداري نمود. 639 در فاصله بين دو حسن که شرع را رعايت مي کردند، باطن‏گرائي انحرافي‏ بصورت تجلي قيامت در دنيا رواج پيدا کرد. نقش امام در دوران نزاريان و بويژه در دوره حسن علي ذکره السلام بسيار پر رنگ شد. حسن علي ذکره السلام، معتقد بود که زمان مرزي ندارد و رستاخيز را بايد از راه تفکر براساس مشاهده دريافت و چون که قيامت هنگامي است که انسان‏ها نزد خدا مي‏آيند و راز خلقت گشوده مي‏شود و پرسش‏هاي ظاهري برخواهد افتاد، پس با آغاز آن، عمل به شريعت الزامي نيست. بنابراين يکي از مهمترين نتايج حاصله از انديشه قيامت نسخ شريعت، تعطيل اعمال و عبادات شرعي بود و علت آن اين باور بود که بار طاعت‏ها در بهشت از دوش مردم برداشته مي‏شود.640 اطاعت از امام آن هم امامي که اسماعيليان مي‏پذيرفتند، به معني پذيرفتن کامل دين بود و ديگر هيچ‏ لزومي به اجراي مناسک و عبادات نمي‏بود. امام، باطن دين بود و هر چه او مي‏گفت، ولو خلاف‏ ظواهر دين بايد پذيرفته مي‏شد. 641استناد حسن دوم براي اعلان قيامت و تعطيل كردن شريعت نيز به اين جمله بود كه “لو ظهرت الحقايق بطلت الشرايع”اگر حقايق آشكار شود شرايع و احكام باطل مي شوند. حوادث روز اعلام قيامت: درباره روز 17 ماه رمضان که حسن اعلان قيامت کرد آمده است: در ميان ميدان منبرى نهاد، روى به قبله برعكس آئين مسلمانى، و چهار علم سرخ و زرد و سفيد و سبز بر چهار ركن منبر برافراشت و گفت من امامم. تكليف از جهانيان برداشتم و اوامر شرعى از ظاهر مرفوع گردانيدم و اين دور زمان قيامت است. بايد كه مردم بباطن با خدا باشند و بظاهر اعتبار نكنند و فرود آمد.642 در جويني آمده است. حسن در خطبه مقدماتي خود گفت: هرکه از احکام (آنچه امروز بيان مي شود) اطاعت کند، روز قيامت در امان خواهد بود. و اکنون واجب گشت شما اخبار اين احکام مولاي ما را به تمام مومنان ابلاغ نماييد تا آنان نيز بدانند و از آن اطاعت نمايند…. امام زمان شما را درود و ترحم فرستاده است و بندگان خواص گزيده خويش خوانده (ما خاطر عباد خواص را از بار افعل و لا تفعل مطمئن و آسوده گردانيديم و بار تکليف شريعت از شما برگرفته) و شما را به قيامت رسانيده …643 بعد از خواندن خطبه ها ….. آنگاه فقيه محمد بستي بر سر کرسي خود به پا خواست و رو به جانب منبر کرد و تمام خطبه و رساله عظمي را با صداي بلند بخواند …. حسن بعد از ذکر خطبه اش … از منبر فرود آمد و دو رکعت نماز واجب عيد بگذارد و خوان بنهاد و قوم را بنشاند تا افطار کردند و اظهار طرب و شادي به رسم اعياد و گفت امروز عيد قيامت است …644 (و عيد پايان روزه که در پايان ماه رمضان است)645 تکاليف و مناهي شرع را از مردم برداشته بودند و در آن روز بفرمود تا در مومن آباد قهستان و همه جا روز راحت و عيش و فراغت باشد.646 جويني در توضيح خطبه حسن مي گويد : امام ايشان درِ رحمت و ابواب رأفت خود بر اسلاميان و بر ايشان نيز گشوده و ايشان را ترحم فرستاده و بندگان خاص گزيده خويش خوانده و آصار (بارهاي گران) و اوزار و رسوم شريعت از ايشان برگرفته و ايشان را به قيامت رسانيده…. با حضور اصحاب ملاهي و اسباب مناهي و اظهار طرب و نشاط برسم اعياد ….. و اکثر ايشان در آن روز به خمر خوردن وَلوع (حرص) نمودندي و به لهو و تماشا تظاهر کردندي …647 الغاي شريعت ظاهرا پايان کار نبوده و حسن ادعاي الوهيت نيز کرده است. بر خلاف حسن صباح که همواره بر اطاعت از احکام شرع و قوانين دين اصرار ورزيده و اهتمام داشت، اين حسن که معروف به علي ذکره السلام بود، عمل نکردن به شريعت را جايز دانسته بود و آن چيزي را که حسن صباح فقط تغييراتي در آن ايجاد کرده بود، به کلي مردود و باطل شمرده بود. برداشتن قاعده شرع از دوش مردم، نه تنها از لحاظ دنياي اسلام که شريعت اساس اخلاق و رفتار در جامعه بود، بلکه از لحاظ خود اسماعيليان هم که تقوا و ورع قاعده کلي اجتماع آنان بود، امري دور از دسترس و خواسته اي دشوار بود. يکي از مهم ترين تعابيري که از اعلام قيامت در جامعه اسماعيلي پديد آمد، برداشتن تقيه بود. عيد قيامت در ماه رمضان که ماه روزه است برپا شد و سبب شکستن روزه رسمي مردم گشت. و چون بنابر تاويل اسماعيليان روزه ماه رمضان مظهر و نمودار تقيه بود، پس عيد پايان روزه نشانه ترک و تعطيل تقيه شد.648
پس از حسن دوم، محمد پسر نوزده ساله‏اش قدرت يافت و سياست‏هاي پدر را دنبال کرد و عمر خود را براي تفسير آيين قيامت و تحکيم انديشه‏هاي آن در رسالات متعددي صرف کند. او که جانشين پدر شده بود، خود مجتهد بود و براي اثبات اعتقادات غريب پدرش چندين رساله در حکمت، فلسفه و فقه تاليف نمود.649 نور الدين محمد مدت چهل و هشت سال در رأس حکوت اسماعيلي قرار داشت. وي با اتخاذ روش‏ دعوت قيامت، انجام دادن فرايض ديني را به حداقل تنزل داده مساجد را از اعتبار انداخت. مستوفي در تاريخ گزيده‏ ميگويد: در زمان محمد بن حسن کار الحاد قوت گرفت. اوامر شرعى بكلى در آن ولايت مرتفع كرد. ملاحده در زمان او خونها ريختند و فتنها انگيختند و فسادها كردند و مالها بردند.650بدين ترتيب حسن دوم که به تعاليم اسماعيليان متقدم توجه خاص داشت و شديداً تاويلگرا بود،651 بعد از رسيدن به امامت نزاريان وقوع قيامت و فرا رسيدن آخرالزمان را اعلام كرد. يعني همان دوره واپسين تاريخ مقدس كه اسماعيليان از آغاز تاريخ خود در انتظارش بودند و شريعت اسلام نيز مي بايست منسوخ مي گرديد. حسن دوم قيامت و معاد و بهشت و دوزخ را تأويل كرد و تعبيرهاي روحاني و معنوي مختلفي از آنها ارائه كرد. بر اين اساس قيامت در واقع حاكي از تجلي حقيقت آشکار در ذات معنوي امام نزاري بوده است. محمد(ص) خاتم ادوار شرايع و فاتحه دور قيامت بود و حسن اعلام کننده قيامت شمرده مي‏شد. امام نزاري بعنوان شخصي كه قيامت را اعلام كرده و مؤمنان را از دورة شريعت به دوره قيامت رسانده بود، به مرتبه والاتر قائم قيامت دست يافته دعوت نيز دعوت قيامت بوده است.652 امام اسماعيلي هميشه مظهر واقعيت عالم تلقي ميشد؛ و توجه به او به معناي توجه از ظاهر به حقيقت است.653 به خاطر نسخ شريعت توسط حسن دوم، بود که نزاريان را از آن پس ملاحده خواندند.654 خواجه نظام‏الملک طوسي، ميگويد “هيچ گروهي نيست شوم‏تر و بد دين‏تر و بد فعل‏تر از اين قوم که از پس ديوارها بدي اين مملکت مي‏گسالند و فساد دين مي‏جويند و هر چند ممکن باشد که از فساد يا قيل و قال و بدعت چيزي باقي نگذارند”655 نقل کرده اند که در کتيبه قلعه الموت اين بيت نوشته شده بود:
برداشت غل شرع به تاييد ايزدي **** از گردن عباد علي ذکره السلام.656
بعد از اعلام قيامت، اسماعيليان با اين کار خود ديگر اهل قبله نبودند که به سوي قبله نماز بگزارند. به همين دليل دچار مرزبندي مهمي با مسلمانان شدند.657 رشيد الدين مي گويد : برجمله از مهدي (عبيدالله) تا اينجا ايشان به طاعت و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عالم مثال، مثل افلاطونی، خیال متصل، عالم انوار Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عالم مثال، مثل افلاطونی، عقول عرضی، عالم ماده