منبع تحقیق با موضوع مدیریت دانش، تسهیم دانش، دانش سازمانی، آموزش و یادگیری

دانلود پایان نامه ارشد

کارمندان استقرار و پشتیبانی برای اینکه آموخته‌های خود را علنی کنند
ایجاد رغبت در کارمندان تا از آموخته‌های دیگران استفاده کنند
زیرساخت بهینه فناوری اطلاعات جهت استفاده در سازمان
طراحی مکانیزم‌های انگیزشی در کارکنان سازمان
کنترل و پایش رویه‌های دانشی و مدیریت دانش سازمان
ایجاد انگیزه در کارکنان سازمان برای اینکه خودشان به دنبال یادگیری باشند
تخصیص زمان مناسب برای یادگیری سازمانی
طبقه‌بندی کردن کارکنان سازمان در استفاده از دانش
سیاست‌گذاری در حوزه گزینش مناسب افراد در هنگام استخدام
راهنمایی و هدایت کارشناسان سازمان
تعیین مسیر کسب دانش و انتشار و به‌کارگیری آن در سازمان
برگزاری نشست‌های سازمانی در کارگروه‌های مختلف
نشر دانش در طول زنجیره خدمات
جو صراحت بیان در سازمان جاری باشد
ابزارهای مناسب جهت همکاری افراد در زنجیره خدمات فراهم باشد
ایجاد ماندگاری و پایبندی افراد در سازمان

جدول (4-5) کدگذاری اولیه مصاحبه پنجم
کدگذاری اولیه (مصاحبه پنجم)
تعیین مسیر مشخص در فعالیت‌های دانشی سازمان
تفکیک وظایف برای افراد درگیر در سطوح مختلف سازمان
تفکیک حیطه‌های مهارتی افراد و متخصصین دانشی
افزایش توانایی فردی و گروهی در سازمان
ایجاد ارتباط بین افراد و مدیران در سطوح مختلف
توانایی پشتیبانی در زمینه کسب و انتقال دانش
ایجاد ساختارهای مبتنی بر شبکه و اینترنت برای کسب آموخته‌ها
استفاده از فناوری جهت پیوند همه اعضای سازمان
استفاده از سیستم‌های اطلاعاتی و یکپارچه
طبقه‌بندی آموخته‌ها و مهارت‌ها و تعیین سطح آن‌ها
گزینش نیروی انسانی مجرب در پست‌های دانشی سازمان
توجه به نیاز سازمان در بخش‌های مختلف سازمانی
تعیین کمیته جذب سرمایه‌های فکری از بخش‌های مختلف سازمان
استفاده از سیستم‌های پاداش مناسب برای تسهیم و نشر دانش سازمانی
تدوین مجموعه‌ای از سنجش‌های مدیریت دانش
فراهم نمودن شرایطی که افراد سازمان به دنبال آموزش و یادگیری از هم باشند
ثبت نیازهای ارباب‌رجوع در حافظه سازمانی
اولویت‌بندی نیازهای ارباب‌رجوعان
سیستم پاداش‌دهی بر اساس عملکرد تیمی و نه فردی
پرسش و پاسخ از فردی که نقش رهبری تیم را دارد
توجه به خدمت نهایی سازمان و بحث با متخصصان در مورد آن
ارتباط با سایت‌ها و ارباب‌رجوعان مختلف و ثبت آموخته‌ها
تعیین ساختار مناسب برای آموخته‌های سازمانی
کاهش زمان حل مشکلات توسط مدیریت دانش
افراد سازمان نسبت به انجام امور آگاهی لازم را دارند
سازمان برای حفظ روابط بین گروه‌های کاری مختلف تلاش می‌کند
تحلیل مشکلات در کمیته‌های تخصصی و سعی در ایجاد ارتباط بین دانش سازمانی و مشکلات
سازمان از ایده‌ها و طرح جدید استقبال می‌نماید
سازمان گرفتار فاجعه بروکراسی است
ارزیابی چیزی که سازمان به دنبال آن است و چیزی که به کمک مدیریت دانش می‌توان به آن رسید
ایجاد زمان و مکان مناسب برای استفاده، خلق و انتقال دانش
توجه به فرآیندهای داخلی و خارجی سازمان و لزوم بازنگری آن‌ها
تدوین ساختار سازمانی به‌گونه‌ای که مانع از همکاری و هماهنگی کارکنان نشود
فرهنگ و جو سازمانی تسهیل کننده رویه‌های مدیریت دانش است

جدول (4-6) کدگذاری اولیه مصاحبه ششم
کدگذاری اولیه (مصاحبه ششم)

مدیریت دانش باید از مسئولیت‌های مستقیم مدیر سازمان باشد
ایجاد سیستم انگیزش مناسب برای سرمایه‌های فکری
فرآیند آموزش و یادگیری برای کارکنان تازه‌کار
برگزاری آزمون برای سنجش یادگیری کارکنان
معیارهای مشخصی برای عملکرد کارکنان سازمان
فراهم نمودن فضای قابل‌اعتماد برای سرمایه‌های فکری سازمان جهت اشتراک آموخته‌ها
ایجاد رویه‌های مدون برای خلق و اشتراک دانش
استفاده از سامانه‌های تحت شبکه‌های جهت استفاده کلیه افراد سازمان
مستندسازی مشکلات و راه‌حل‌های بهینه برای حل مشکلات
به‌کارگیری سیستم‌های خبره و تصمیم‌یار جهت استفاده سرمایه‌های فکری
به‌کارگیری افراد خلاق و نوآور در پست‌های کلیدی سازمان
مسئولیت‌پذیری کارکنان در قبال وظایف محوله
استفاده از سیستم‌های نوین آموزش یادگیری در سازمان
استفاده از ساختار مناسب سازمانی
ایجاد فضایی که بتوان به‌راحتی با متخصصان و خبرگان سازمان ارتباط برقرار نمود
تمرکز بیشتر بر آموزش‌های تخصصی
تدوین مدل ارزش‌گذاری آموخته‌های هر فرد برای سازمان
تحلیل نیازهای سازمان به خلق دانش نوین
ایجاد موقعیت مناسب برای بیان ایده‌ها در جمع متخصصان سازمان
کارکنان به ادامه تحصیل ترغیب نمایند
تدوین مستندات مکتوب در قالب کتابچه‌های آموزشی
جلوگیری از تحقیقات و پژوهش‌های موازی
بهبود مشارکت کارکنان در فرایندهای کاری
تشکیل انجمن‌های تخصصی و حرفه‌ای
تخصیص بودجه مالی مناسب به رویه‌های مدیریت دانش
برجسته جلوه دادن استفاده از مدیریت دانش توسط رقبا
دشواری در کسب دانش بیرونی
بار اضافی اطلاعات در سازمان
ترک خدمت کارکنان باتجربه و از بین رفتن دانش این افراد
افزایش تسهیم دانش به‌طور افقی و عمودی
افزایش انطباق خدمات با نیاز ارباب‌رجوع
گسترش حافظه سازمانی در راستای ثبت دانش

جدول (4-7) کدگذاری اولیه مصاحبه هفتم
کدگذاری اولیه (مصاحبه هفتم)

ارزیابی توانایی‌های سازمان و مقایسه با سازمان‌های رقیب
ارزیابی و سنجش پتانسیل کارکنان دانشی درون سازمان
گزینش سرمایه فکری متناسب با شغل سازمانی
آموزش‌های تئوریک و عملی متناسب حوزه خدماتی جدید
ارزشیابی کارکنان پس از آموزش‌های عمومی و تخصصی
سیستم پیشنهاد‌ها به سازمان
استفاده از ابزارهای IT جهت نشر و تسهیم دانش سازمانی
ثبت و ضبط کلیه مشکلات و راه‌کارهای سازمانی
درگیر نمودن بخش تحقیق و توسعه سازمان در رابطه با میزان بهره‌وری مدیریت دانش
استفاده از جلسات هم‌اندیشی و همفکری برای کلیه سطوح سازمانی
طراحی رویه‌های مدون و مشخص برای کلیه فرآیندهای سازمان
شفاف‌سازی و بیان صریح استراتژی سازمان در جهت تحقق مدیریت دانش در سازمان
ارتباط آسان و دور از هرگونه تکلف بین کارشناسان و معاونان و مدیران
ارتباط با ارباب‌رجوع و بررسی سطح رضایت آن‌ها از خدمات ارائه‌شده
مشخص کردن پاداش مالی برای کارکنانی که در فرآیند مدیریت دانش مشارکت دارند.
توجه به فرهنگ یادگیری و آموزش دهی به سرمایه‌های سازمان
مراقبت از روحیه فرد در سازمان و حفظ آن در زمینه اشاعه دانش
استانداردسازی فرآیندهای درون سازمان
آموزش مدیریت دانش پروژه به همه سطوح سازمان
استفاده از الگوبرداری در ارائه و توسعه خدمات
دیدگاه سرمایه‌ای داشتن نسبت به هزینه‌های انجام شده در حفظ و اشتراک دانش
ارزیابی هر بخش پس از پیاده‌سازی رویه‌های مدیریت دانش
ارزیابی و بررسی وضع کنونی با وضع مطلوب سازمان
تأکید بر فرایند مستندسازی دانش و لزوم یادگیری کارکنان
ایجاد فضای رقابتی در آموزش و یادگیری در سازمان
بهبود کارانی یا بهره‌وری کارکنان سازمان
افزایش انطباق خدمات ارائه‌شده با نیاز ارباب‌رجوع
گسترش و توسعه حافظه سازمانی در جهت رشد رویه‌های مدیریت دانش
بهبود مشارکت کارکنان در فرایندهای تأثیرگذار سازمان
افزایش انعطاف‌پذیری در خلاقیت و نوآوری خدمات
تدوین دوره‌های آموزش رسمی برای مدیریت دانش
پایگاه‌های اطلاعاتی بروز آوری شده از جمله درس‌های آموخته و رویه‌های خوب

جدول (4-8) کدگذاری اولیه مصاحبه هشتم
کدگذاری اولیه (مصاحبه هشتم)

سیستم ارزش‌گذاری و اهمیت کارکنان دانشی سازمان
استفاده از سرمایه فکری متخصص و مجرب درزمینه‌ي نیاز سازمان
استخراج توانائی و تجارب کارکنان با تجربه و انتقال به افراد تازه‌کار و کم‌تجربه
از رویه‌های رسمی منتورینگ از جمله کارورزی در سازمان استفاده گردد
تسهیل کار همکارانه و ارتباط بین بخش‌های مختلف سازمان
بهبود کسب و کاربرد دانش از منابع بیرون از سازمان
بهبود حفظ و نگهداری کارکنان
برگزاری آموزش رسمی برای مدیریت دانش و رویه‌های مدیریت دانش
اهداف بلند مدت سازمان در حوزه مدیریت دانش مشخص شود
گسترش فرهنگ سازمانی به منظور ارتقای تسهیم دانش فردی و سازمانی
رویه‌های مدیریت دانش از مسئولیت کلیه کارکنان سازمان باشد
تخصیص پاداش غیرمالی به طور خاص برای تسهیم دانش
کسب و خلق دانش از منابع بیرونی از جمله انجمن‌های تخصصی و رقبا
تخصیص منابع برای کسب دانش بیرونی و انتقال آن در درون سازمان
تعیین شاخص‌های ارزیابی عمومی و تخصصی در کلیه سطوح سازمانی
ایجاد کمیته‌های تخصصی و عمومی در حوزه‌های مختلف سازمان
تفویض اختیار و تمرکز زدائی در سازمان
تدوین سیستم‌ها و رویه‌های تسهیل کننده فرایندهای سازمان
استفاده بهینه از منابع موجود در راستای توسعه رویه‌های مدیریت دانش
ایجاد ساختار برای آموخته‌های کارکنان سازمان
ثبت و ضبط راه‌حل‌ها و راه‌کارهای نوین در قبال مشکلات سازمان
آمادگی و قابلیت انعطاف کارکنان در شرایط بحرانی
ایجاد مخزن نگهداری دانش‌های فردی و سازمانی و دسترسی آسان و سریع به آن
ایجاد رغبت و تمایل جهت بهره‌گیری از پایگاه دانش سازمانی
تعیین اهمیت نقاط ضعف و چالش‌های سازمان
استفاده از بهترین عملکرد در شرایط مشابه آینده
تاکید بر یادگیری در زمینه‌های مختلف
ایجاد فضای آموزشی برای همه افراد
جلوگیری از دلسردی افراد قوی به لحاظ تخصص
عدم تمرکز بر مدارک دانشگاهی
تدوین و ایجاد نقشه دانش در سازمان
ایجاد مسیر مشخص کسب دانش در سازمان
طراحی ابزارهای کسب و بکارگیری و انتشار دانش متناسب با ساختار سازمانی
برگزاری جلسات مشترک بین اعضای صف و ستاد
حمایت مدیران سازمان از ایجاد رویه‌های آموزش و یادگیری
ایجاد فرهنگ یکپارچه در بخش‌های مختلف سازمان

جدول (4-9) کدگذاری اولیه مصاحبه نهم
کدگذاری اولیه (مصاحبه نهم)

ایجاد جو صراحت بیان و اعتماد در سازمان
خلق ارزش برای مصرف کنندگان به عنوان یکی از اهداف اصلی مدیریت دانش
فناوری‌های مدیریت دانش باعث ارتباط همه ذی‌نفعان سازمان گردد
فناوری حافظه سازمانی قابل دسترس برای کارکنان سازمان فراهم نماید
فناوری که از همکاری حمایت می‌کند به سرعت در دسترس کارکنان قرار داده می‌شود
سیستم‌های اطلاعاتی یکپارچه و هوشمند هستند
تدوین شاخص‌های مدیریت دانش شامل شاخص‌های نرم، سخت و مالی و غیرمالی
تخصیص منابع به تلاش‌هایی که به طور قابل سنجشی پایگاه دانش را افزایش می‌دهد.
شکاف و گپ‌های دانش به صورت ساختارمند شناسائی شوند
استراتژی مناسب برای پر نمودن شکاف‌های دانشی سازمان تدوین گردد.
دانش پنهان ارزش‌گذاری و در سراسر سازمان منتقل شود
افراد برای کمک به توسعه‌سازمانی استخدام و ارزشیابی می‌شوند
سازمان تسهیم دانش را تشویق و تسهیل می‌نماید.
ترک خدمت کارکنان کلیدی و از دست دادن دانش آن‌ها دلیل اصلی سازمان در توسعه مدیریت دانش است
دشواری در کسب دانش پنهان و دانش فنی کارکنان از دلایل دیگر سازمان در توسعه مدیریت دانش است
دشواری در کسب دانش بیرونی نیز از دلایل با اهمیت در توسعه مدیریت دانش سازمانی است
فراهم نمودن محیط رقابتی برای کسب دانش
ایجاد ارتباط ساده و روان در سراسر سازمان بین کارکنان در همه سطوح
تعیین اهداف از برگزاری برنامه‌های آموزشی
تلاش بیشتر برای افزایش مهارت‌های کاربردی و تخصصی کارکنان
ارزیابی و آزمون توانایی‌های کارکنان در حوزه‌های تخصصی
تفویض اختیار برای خلق ایده‌های جدید به کارکنان دانشی سازمان
مستند کردن همه رخدادها و اتفاقات خوب و بد کاری در سازمان
استفاده از ابزار مستندسازی متناسب با رویه‌های سازمانی
تعیین جایزه و پاداش برای سرمایه‌های فکری‌ایی که به خلاقیت و نوآوری می‌پردازند
ارزش‌گذاری سازمان برای دانش قابل انتقال
تعریف ضوابط و رویه‌های مشخص و دقیق در امر یادگیری
ایجاد ساختار مناسب جهت ارتباطات کارکنان سازمان
ایجاد فضای تعاملی بیشتر بین کارکنان سازمان در همه بخش‌ها و سطوح سازمانی
تمرکز روی

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع کدگذاری باز، زنجیره تأمین، گراندد تئوری، مدیریت دانش Next Entries منبع تحقیق با موضوع تجارت الکترونیکی، تجارت الکترونیک، زنجیره تأمین، کارکنان دانشی