منبع تحقیق با موضوع كاوشگري، دانشآموز، …، ميگويد:

دانلود پایان نامه ارشد

درسي. اين مولفه داراي چهار سازه شامل: عمق محتوا، محوريت يادگيرنده، تلفيق محتوا و پژوهش، و سازماندهي و ثبت اطلاعاتاست. در سطح پيش كاوشگري254 (نمره 1 دستورالعمل)، درس با “پوشش سطحي محتوا” ارائه شده است كه متمركز بر دانش يا فرايندها است نه هر دوي آنها. دانشآموزان در فعاليتها درگير نميشوند و مشغول “ثبت اطلاعات به روش تجويزي” هستند. در سطح آرماني كاوشگري (نمره 4)، درس به ارائه محتواي عميق پيوند يافته به “تصوير بزرگ” و مهارتهاي فرايندي تلفيق يافته است. دانشآموزان داراي كنترل بر طراحي تحقيق و چگونگي ثبت اطلاعات خودشان هستند.
مولفه آموزش. اين مولفه داراي پنج سازه شامل: راهبردهاي آموزشي، ترتيب آموزش، نقش معلم، نقش دانشآموز، و كسب دانش است. در سطح پيش كاوشگري (نمره 1)، معلم به عنوان “مركز درس” توصيف ميشود و از سخنراني به عنوان مهمترين شكل آموزش استفاده ميكند و دانشآموزان يادگيرندههاي منفعل دانش سطح پايين هستند. در سطح آرماني كاوشگري (نمره 4)، معلم به عنوان تسهيل كننده تفكر دانشآموزان و فرايندها است. دانشآموزان “به عنوان يادگيرندگان فعال مشغول يادگيري مداوم و موثر” هستند.
مولفه گفتمان. اين مولفه داراي پنج سازه شامل: سطح پرسشگري، پيچيدگي پرسشگري، اكولوژي پرسشگري، الگوهاي ارتباطي، و تعاملات كلاس درس است. در سطح پيش كاوشگري (نمره 1)، معلم ارتباط را كنترل ميكند. پرسشها متمركز بر يك پاسخ بوده و “به ندرت كاوشهاي بيشتري را دنبال ميكند”. در سطح آرماني كاوشگري (نمره 4)، هم دانشآموزان و هم معلمان در شروع و ادامه گفتگو دخيل هستند. گفتگوها و پرسشها موجب تفكر انتقادي همراه با تبيينهاي مبتني بر شواهد است.
مولفه ارزيابي. اين مولفه داراي پنج سازه شامل: دانش پيشين، رشد ادراكي، تأمل دانشآموز، و نقش سنجش است. در سطح پيش كاوشكري (نمره 1)، معلم دانش پيشن را ارزيابي نميكند و براي ارزيابي دانش مبتني بر حقايق255 از اندازهگيريهاي مرسوم استفاده ميشود. در سطح آرماني كاوشگري (نمره 4)، براي ارزيابي فرايندها، مفاهيم و تفكر دانشآموزان از ارزيابيهاي واقعي استفاده ميشود. دانشآموزان ترغيب ميشوند شواهدي براي اعمال شان ارائه كرده و درباره يادگيري خود به تأمل بپردازند.

5-2-3-3- سطوح كاوشگري
سطح كاوش براي هر يك از نوزده سازه بوسيله توصيفگرهاي دستورالعمل محاسبه ميشود. اين دستورالعمل به پژوهشگر اجازه ميدهد فعاليت مورد مشاهده را با توصيفگر مطابقت دهد. براي هر توصيفگر نمرهاي اختصاص داده شده است. براي هر يك از نوزده سازه، ميتواند نمرهاي از 1 تا 4 اختصاص يابد و جمع كل نمرهها براي همه آنها ميتواند بين 19 تا 76 باشد. در واقع حداقل نمره 19 حداكثر آن 76 است. نمره 1 براي سطح پيش كاوشگري، نمره 2 براي سطح كاوشگري در حال توسعه، نمره 3 براي سطح كاوشگري ماهرانه، و نمره چهار براي سطح كاوشگري نمونه آرماني اختصاص مييابد. دستورالعمل براي سازه اول، عمق محتوا در مولفه برنامه درسي در شكل 14 قابل مشاهده است. در مرحله پيش كاوشكرانه اين سازه، يا سطح 1، توصيفگر عبارت است از “درس فقط پوشش سطحي از محتوا فراهم ميآورد”. در سطح كاوشگري در حال توسعه يا سطح 2 توصيف گر عبارت از اين است “دروس بر اساس عمق اندكي از محتوا ارائه شده است اما تصوير بزرگ مرتبط نشده است”، در مرحله كاوشگري ماهرانه يعني سطح 3، توصيف گر عبارت از اين است كه “درس محتواي عمقي از محتوا همراه با برخي ا ز ارتباطات معني داري كه به تصوير بزرگ شكل ميدهد”، و كاوشگري نمونه آرماني يعني سطح 4 عبارت از اينكه “ارائه عمقي محتوا در درس همراه با ارتباطات واضح، روشن، و معني دار به تصوير بزرگ”. ابزار كامل مشاهده ايكوئيپ در پيوست آمده است.

3- مولفه برنامه درسي
سازه مورد بررسي
پيش كاوشگري (سطح 1)
كاوشگري در حال توسعه (سطح 2)
كاوشگري ماهرانه (سطح 3)
كاوشگري نمونه آرماني (سطح 4)
C1
عمق محتوا
درس صرفاً با پوشش سطحي محتوا ارائه شده است.
درس عمق اندكي از محتوا ارائه شده است اما به تصوير بزرگ مرتبط نشده است.
ارائه عمقي محتوا در درس همراه با برخي ارتباطات معنيدار كه به تصوير بزرگ شكل ميدهد.
ارائه عمقي محتوا در درس همراه با ارتباطات واضح، روشن و معنيدار به تصوير بزرگ.
شكل 14: نمونه اي از توصيف گرهاي دستورالعمل براي يكي از سازه ها و سطوح كاوشگري

5-2-4- برشهايي از كلاسهاي درس (يك روايت توصيفي)
در اين قسمت بر اساس مشاهدههاي انجام شده برشهايي از كلاسهاي ابتدايي در چند درس مختلف آورده ميشود. در اين نمونهها سعي شده است تصويري كاملاً توصيفي از كلاس درس و نحوه تدريس ارائه شود. اين توصيفها به ما كمك خواهد كرد تا درك مناسبتر و روشنتري از جو كلاسهاي درس و رويكردهاي تربيتي حاكم بر آنها داشته باشيم. بعد از ارائه اين توصيفهاي كلي، ما لنز دوربينمان را بر نكاتي زوم خواهيم كرد كه مورد علاقه اين پژوهش است.

5-2-4-1- كلاس پنجم ابتدايي الف مدرسه الف، درس فارسي
35 نفر دانشآموزان در رديفهاي پشت سر هم ساكت نشسته و منتظر معلم هستند. درس بدون مقدمه شروع ميشود. معلم از دانشآموزان ميخواهد كتابها را روي ميز قرار دهند.
معلم: درس چهارده را بياريد. سليمي درس چهارده چي بود؟ آقا، طوفان نوح عليه السلام. معلم: ماژيك فسفريهايتان را آماده كنيد. معلم: صفحه چنده آقاي دربندي؟ دانشآموزان صفحه 106.
معلم بدون وقفه شروع ميكند به خواندن كلمات: طوفان … دانشآموزان همه تكرار ميكنند: طوفان و با ماژيك فسفري روي كلمه طوفان ميكشند.
معلم ميخواند: هخامنشيان و باز همه دانشآموزان تكرار ميكنند: هخامنشيان و با ماژيك فسفري روي آن ميكشند. اين كار براي كلمههاي ديگر تكرار ميشود: فارسي باستان، دگرگونيهايي، فارسي ميانه، دوره ساساني، دچار، تغييراتي، در آميخت، فارسي دري، تاريخ بلعمي، نقل شده، قصص الانبيا، عليه السلام، بگذشت، پيغمبري، خلق، صبر، خويش، هلاك، اجابت كرد ….
در اين حين دانشآموزي وارد كلاس ميشود، معلم ميپرسد كجا بودي؟ دانشآموز در پاسخ ميگويد: آقا منو برده بودند دفتر. معلم ميگويد: برو زود كتابتو باز كن عقب نموني. صفحه بعد رو بياريد. معلم ادامه ميدهد: درخت ساج، بيافكند، جبرئيل، بياموخت، همي، گذشتند، بگرويده، طبقه ميانگين، طبقه زبرين، لقمان … خوب بياييد صفحه 110، بيرون نهاد، قوم ….
دانشآموزي كه دير آمده ميگويد: آقا از اول ميگيد؟ معلم ميگويد: عقب موندي ديگه نميگيم. خوب گوش كن و بنويس. چون شما دير اومديد؟ دانشآموز ميگويد نه آقا منظورم از اول صفحه 110 است. معلم ميگويد 110 بودي كه. معلم ميگويد: خوب حسامي تو بخون. دانش آموز آن چند كلمه را براي همكلاسش تكرار ميكند. معلم بعد ادامه ميدهد: پايينش كلمه ديگه اي نداريم، ميريم صفحه 112. مومن، كنعان … كنعان كي بود آقاي طبا؟ دانشآموز بلافاصله اتوماتيك وار پاسخ ميدهد: “كنعان پسر كافر حضرت نوح بود”. معلم تأييد ميكند، بله پسر كافرش بود كه با بدان بنشست و چي شد؟ دانشآموز ميگويد: در همون سيل غرق شد و … بارك الله. معلم ادامه ميدهد: قضا، موج … كلمه ديگهاي نداريم.
خب معنيهاشو گفتيم يا نه؟ درس چهارده كسي معني پيدا كرده؟ كلمه جديد، شما پيدا كرديد؟ آقا ما درس سيزده را پيدا كرديم. معلم ميپرسد: سيزده معنيهاشو نگفتيم؟ خوب شما چي پيدا كردي؟ بخون. دانشآموز كلمات را ميخواند: دكان: مغازه، رهگذران: عابران، بياختيار: بياراده، بوستان: پارك، صاحب: مالك، پيغامي: پيامي، گوشه: كنار، منظور: نظر، هدف، ناگهان: يكدفعه، هيجان: شور و شوق. خوشنويس: كسي كه با خط خوش مينويسد، اثر: نشانه، چشم نواز: نوازنده چشم، زيبا، … . كس ديگهاي هست كه از درس سيزده كلمه جديد پيدا كرده باشه؟ درس سيزده را بيار آقاجان. معلم كلمات را روي تخته مينويسد و دانشآموزان گوشه كتابهايشان. دكان: مغازه، بوستان: … بوستان ميشه چي؟ دانشآموزان يك صدا ميگويند: پارك. ديدني يعني چيزي كه ارزش ديدن دارد … معلم در حالي كه يازده كلمه و معنيهايش را روي تخته مي نويسد، ميگويد: من الان قرعهكشي ميكنم، بياييد جلوي تخته و يك امتياز گروهي بياريد. سرگروه تلاش بياد ببينم. گروه خود را كنترل كن ببين نوشتن يا نه. غلط داشته باشند به من ميگيا … همه سرگروهها گروههاي خود را كنترل ميكند.

شكل 15: تصويري از كلاس هاي مورد مشاهده، كلاس پنجم

معلم براي هر دانشآموز شمارهاي اختصاص داده و بطور تصادفي شمارهاي از كيف بيرون آورده و صدا ميزند. دانشآموزان بايد پشت به تخته از حفظ، معني لغاتي كه از آنها پرسيده ميشود پاسخ دهند و اگر همه آنها را درست بگويند يك ستاره براي گروهشان اضافه ميشود و يك شكلات جايزه گرفته و تشويق ميشود. برخي از دانشآموزان موفق ميشوند برخي شكست خورده و سرافكنده ميشوند.
5-2-4-2- كلاس پنجم ابتدايي مدرسه الف، درس علوم
بعد از هماهنگي معاون آموزشي با معلم، وارد كلاس ميشوم و در كنار يكي از دانشآموزان در نيمكت آخري مينشينم. دانشآموزان در حال همهمه و يادداشت برداري از سرودي هستند كه يكي از دانشآموزان روي تخته نوشته است. بعد از پنج دقيقه جلسه رسمي درس شروع ميشود. كلاس پر جمعيتي است. از دانشآموز كنار دستي ميپرسم چند نفر هستيد؟ ميگويد 32 نفر.
معلم درس را شروع ميكند: بچهها صفحه 68 را باز كنيد. خوب بچهها در درس امروزمان ميخواهيم در مورد اتفاقهاي طبيعي يا وقايع طبيعي كه در زمين اتفاق ميافته صحبت كنيم. مثلا چي؟ دانشآموزان: زلزله. معلم يكي يكي اسم دانشآموزان را صدا ميزند: روشني؟ دانشآموز آرام ميگويد: سيل. معلم تكرار ميكند: سيل. مصري؟ دانشآموز: گردباد. معلم تكرار ميكند: گردباد. فردرويي؟ خانم طوفان. قاسمي؟ خانم آتشفشان. معلم باز براي تأييد تكرار ميكند: آتشفشان. خردادي؟ خانم … چي خانم سنگ چي بشه؟ معلم ميگويد: چندتا از اتفاقهايي كه روي زمين اتفاق ميافته؟ كه دست انسان نيست؟ دانشآموز ميگويد: خانم خوردن مدام … خانم چيا … معلم ميپرسد: خوردن چي؟ خانم … مدام دامها. معلم ميگويد: خوردن …؟ دانشآموز با ترديد: خانم مدام دامها. معلم ميگويد: علف خوردن دامها را ميگي؟ نه نه. اتفاقهاي بزرگ. معلم ادامه ميدهد: سبحاني؟ خانم سونامي. غلامي؟ خانم شهاب سنگ. معلم تأييد ميكند: برخورد شهاب سنگ به زمين. نجفي؟ خانم رعد و برق. ديگه؟ زلزله. فردرويي؟ خانم صائقه. معلم تكرار ميكند: صائقه، رعد و برق.
معلم ادامه ميدهد: خوب. چرا تو زمين ما زلزله مياد؟ چرا تو زمين ما آتشفشان اتفاق ميافته؟ چرا سيل مياد؟ اين بستگي به چي داره؟ اگر دانشمندان بخواهند علت اين اتفاقات را بدونند، علت سيل را بدونند، علت آتشفشان را بدونند. اگر يك دانشمندي بخواد تحقيق كند بايد از چه چيزهايي خبر داشته باشه؟ يكي از دانشآموزان ميگويد: خانم مثلاً خوبياش … چه خوبيهايي داره. خوب نه. مثلاً من دانشمندم، ميخوام بدونم اينجا چرا زلزله اومد؟ بايد رو چه چيزهايي تحقيق كنم؟ دانشآموز: جاييكه اتفاق افتاده؟ معلم چيهاشو بايد پرس و جو كنم؟ دانشآموز ميگويد: خانم مثلا چه جوري اومده؟ معلم اسم دانشآموز ديگري را صدا مي زند: گلشني؟ دانشآموز پاسخ ميدهد: مكان و زمان. معلم تكميل ميكند: مناطقي كه بيشتر زلزله مياد. يكي از خانم خصوصيات زلزله. معلم تكرار ميكند: خصوصيات زلزله.
معلم سپس اينطور ادامه ميدهد: اول اول من دانشمند بايد خود زمينو بشناسيم. چيزهايي كه اتفاق ميافته بايد بدونيم چه جوري هست چي هست. درسته؟ الان ما زمين را به عنوان يك كره بسيار بزرگ كه قسمت اعظمش را آب تشكيل داده و قسمت اندكي هنوز خشكي هستش ميشناسيم. درسته؟ اما در مورد داخل زمين هيچ اطلاعاتي نداريم. زلزله و آتشفشان ارتباط مستقيمي با داخل خود زمين دارند. خوب حالا. معلم شكل كره زمين و لايههاي آن بر روي تخته سياه كلاس رسم كرده است. او از يكي از دانشآموزان ميخواهد كه صفحه 67 را بخواند. دانشآموز بلافاصله شروع به خواندن ميكند:

دانشآموز بعد از خواندن دو پاراگراف مكث ميكند و دست دانشآموزان ديگر اتوماتيكوار بالا ميرود كه منتظرند معلم از آنها درباره اين دو پاراگراف سوال كند. معلم ادامه ميدهد: زمين ما را تشبيه

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع آموزش و پرورش، برنامه آموزشی، انتقال دانش، کتاب درسی Next Entries منبع تحقیق با موضوع ...، يه، يكي، دانشآموزان: