منبع تحقیق با موضوع قانون اساسی، ایران باستان، روابط بین الملل، روابط بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

ع بیماریکشورمتبوعخودراترککرده‌اندولیتابعیتجدیدیبهآن ‌هادادهنشدهاست.
4) جهانگردانوگردشگران: بهافرادیگفتهمی‌شودکهبرایگردش،سیاحتوبازدیدازمناظرطبیعیبهآثارتاریخیبهصورتکوتاهمدتبهکشوردیگرسفرمی‌کنند. باتوجهبهاینکهمدتاقامتجهانگردان درهرکشوریکوتاهاستومنبعدرآمدباارزشیبرایآنکشوربهشمارمی‌آیند. معمولاًشرایطآسان‌تروتسهیلاتخاصیبرایورودواقامتآن ‌هادرنظرگرفتهمی‌شود.
5) دانشجویان27: بهافرادیاطلاقمی‌شودکهبرایکسبعلمودانشوآشناییبانظام‌های دیگرآموزشیوموضوعاتجدیدعلمی،بهکشوردیگریمسافرتکرده،ومقطعیامقاطعیازتحصیلاتخودرادرآنکشورسپریمی‌نمایندودربرخیمواردمعاهدات دویاچند جانبهآموزشیوفرهنگیبینکشورهامنعقدمی‌شودکهامرمبادلهدانشجویانراآساننمودهوتسهیلاتبرایاینافراددرمحلتحصیلخودفراهممی‌نماید.
6) بازرگانان28: بهافرادیگفتهمی‌شودکهبهقصدتجارتوانتفاعآشناییبابازرگانهایجدیدوتوسعهفعالیت‌هایبازرگانیوتجاریخودازیککشوربهکشوردیگرمسافرتمی‌کنند. کشورهامعمولاًازطریقانعقادعهدنامه های دویاچند جانبهتسهیلاتخاصومعافیت‌هایمعینیرابرایایندستهازافرادفراهممی‌نمایند.
7) خبرنگاران،عکاسانواصحابمطبوعاتی29: ایندستهازافرادبه ‌منظورفعالیت‌ هایخبرنگاری،عکاسیویامطبوعاتیدرزمینه‌هایمتفاوتفرهنگیسیاسی،اقتصادیویااجتماعیبااخذروادیدمطبوعاتییاخبرنگاریواردکشورمی‌شوند.
8) جویندگانکار30: منظورازاینبیگانگانکسانیهستندکهدارایتجربهویاتخصصدریکحوضهیاشغلمعینهستندیاآنکهکارگرانساده ایهستندکهبهقصدامرار معاشبهکشوربیگانهسفرکرده،ودرمقابلدریافتحقوقیامزداندکبهکارمشغولمی‌شود،غالباًکشورهادرخصوصورودو یااقامتایندستهازافرادمقرراتوشرایطمعینی وضعمی‌نمایندوتنهابادرنظرگرفتنوضعاقتصادیخوداجازهاشتغال بهمشاغلمورددرخواسترابهبیگانگانمی‌دهند.
9) جویندگانامکاناتوتسهیلات: اصولاًکشورهابرایورودواقامتایندستهازافراداصلرابرممنوعیتمی‌گذارندزیرااینگروهازافرادغالباًدرصددجستنراه‌هاییبرایتمتعازامکاناتوتسهیلاتکشوردیگریهستندکهدولتبرایحمایتازاتباعخودبرقرارنمودهاستآنانخودبرقرارنمودهاست آناندرصورتیمی‌توانندمجوزخاصورودبهيك کشورخارجیرااخذنمایندودرآناقامتگزینندکهدلایلواسنادکافیمبنیبرداشتنسرمایهلازموکافیبرایتأمینمعاشخودوخانوادهراارائهنمایند.
ج: اخراج بيگانگان
صلاحیتارضینهتنهاحقدولت‌هابرایاتخاذتعمیمدرموردپذیرشیا عدمپذیرشبیگانهاست،بلکهحقاخراجآنانرانیزدربردارد.دولتحقداردبیگانگانرااحساسکندکهحضورشانرادرسرزمینشمغایربامنافعملیخودونامطلوبتشخیصدهد. اینحقراحتیقراردادهایتضمین‌کننده یحقاقامتاتباعدیگردولت‌هایمتعاهدنیزمحدودنمی‌کند. هردولتیمی‌تواندشرایطاخراجرابراساسمعیارهایخودتعیینکند. دلایلیکهبراساسآن‌ هامی‌تواندبیگانگانرا اخراج کرده،درهرهنگامجنگیا زمانصلحتفاوتداردبههنگامجنگدولتمی‌تواندهمه یبیگانگانتبعهی دولتدشمنرا که در سرزمینشبه ‌سر می‌برنداخراجکند. دروقتصلح،اخراجبیگانگانتنهابهخاطرحفظنظمعمومی،رفاهیاامنیتداخلی یا خارجیتوجیه ‌پذیراست. به ‌هر حال،دراعمالحقاخراجنبایدمیاناتباعدولت‌هایگوناگونتبعیضگذاشت.
اخراججنبهتنبیهینداردبلکهاقدامیاداریاستوبهصورتدستوربهبیگانهبرایترککشوراست. دستورترکسرزمینراوزارتکشوراجرامی‌کنداماایندستورنبایدموردسوءاستفادهقرارگیردودرصورتسوءاستفادهمقام‌هایاجراییازدستور،قوه یقضاییممکناستدرمسئلهدخالتکند. امابیگانهنمی‌توانددرهمه یمواردنسبتبهدستوراخراجبهدادگستریشکایتببرد.اگراخراجخودسرانهباشدوموجبزیانغیرضروریشودهمچنیناگردلایلارائهشدهبرایاخراجنتوانندعملراتوجیهکنداحتمالداردبهروابطمیاندولتاخراجکنند؛ بیگانهدردولتمتبوعاین شخصلطمهواردآیدمسئلهواردآمدنزیانبهبیگانه،بهویژههنگامیمطرحمی‌شودکهاینشخصمدتیدرسرزمیندولتاخراج کنندهاقامتگزیدهوشغلیا فعالیتاقتصادیداشتهباشد.
گرچه حق اخراج برای دولت حق اقامت محرز است، اما خودسرانه بدون دستور اخراج یا، در شرایط خاص،اجرایآندستورمی‌تواندمورداعتراضواقعشود. دولتمتبوعبیگانهواخراجشدهمی‌تواندخواستاربررسیدلایلاخراجورسیدگیدرموردکافیبودناستدلال‌هایمربوطبهاتهام ‌هایمبنایاخراجبشود. دستوراخراجنبایدباشدتوخشونتیاسختیغیرضروربه اجرادرآید. نمی‌توانبراساسچنیندستوریبیگانهرابازداشتکرد. مگرآنکهبیگانهازترککشورخودداریکندیابکوشدازمراقبتمقام ‌هایدولتاخراجکنندهبگریزد. بیگانهبایدفرصتداشتهباشد،پسازترککشورامورشخصیراسامانبخشدهمچنینبایداجازهداشتهباشدکشورهایی را برگزیند کهمی‌خواهدازآنتقاضیپذیرفتهشدنبکند. اخراجاشخاصکهبهواسطهاقامتبلندمدتدلایلظاهریتابعیتمؤثررابهدستآورند. ازلحاظقانونیدرستنیستزیراتابعیتحقاخراجرازیرسؤالمی‌برد.
گاهممکناستبهدلایلی که یک دولتبیگانگانیراازکشور براند. ایناشخاصبااخراجشدگانتفاوتدارند. برخیازدولت‌هایبیگانگانمشکوکرابدونمجوز،ولگردانخارجیمجرمانبیگانه‌ایکهمجازاتشانپایانیافتهاستومانندآنانرابدونتشریفاتدستگیریمی‌کنندوازمرزبیرونمی‌رانند. گرچهراندهشدندرعملازنظرآثارتفاوتزیادیباخوشیندارد،اماازلحاظشکل،این دو عمل یکسانصورتنمی‌گیرد،اخراجدستورترککشوراستدرحالی‌کهراندنمیانبردنخارجیانبهدورمی‌باشد. اقدامدولتمحلفراربهاخراجیاراندنمجرمانهبیگانه (فراريان ازعدالت)،همکاریبین‌المللیبرایمجازاتمجرمنیستزیرابهفعالیتاخراجشونده،پیشازمحاکمهومجازاتخاتمهنمی بخشدبلکهتنهادولتاثباتکنندهراازوضعنامطلوب، ناشیازحضورآنشخص،می‌رهاند،بنابراین،اخراجیابیرونراندنفقط مي تواند امنیتدولتاخراجیابیرونکنندهرادربرابرورودعناصرنامطلوببیگانهتأمینامانمی‌تواندمانعرخدادنجنایتشود؛مجرمرابهمجازاتبرساندیااز تکرارجرمبازداردومانعگرددکهدیگراعضایجامعهبهچنینکاریمبادرتورزند. بهترینراهبرایتأمینمنظورهایبالااستردادمجرماناست.
گفتار سوم: تحولات کلی مربوط به وضع حقوقی بیگانگان
در دوران باستان شخصیت حقوقی بیگانگان به کلی نفی می شد و آنان از ابتدایی ترین حقوق در آن جوامع محروم بودند. به عنوان مثال یک خارجی حق ازدواج در سرزمین بیگانه را نداشت، نمی توانست مالک اموال شود و یا حق مراجعه به دادگاه جهت جبران خساراتی که متحمل می شد را نداشت و به طور کلی رفتار با آنان شبیه رفتار با بردگان بوده است.31
بیگانگان فقط به دو طریق امکان ارتباط با افراد یک سرزمین را داشته اند؛ یکی از طریق عهدنامه های منعقده بین دولتها که البته شعاع استفاده از آن باتوجه به کمبود روابط بین المللی بسیار محدود بود و دیگر از طریق مهمان نوازی؛ به این معنی که حمایت و مراقبت از بیگانه به عهده میزبان بوده و در حقیقت هیچگونه حمایت قانونی وجود نداشت و حمایت صرفاً جنبه فردی داشت.32 در حقوق روم، بیگانگان خارج از حد و مرز قانون محسوب می شدند و رومی ها بیشتر تمایل داشتند تا ملل اجنبی را تحت سلطه امپراتوری خود درآوردند و کمتر درصدد نابودی و برانداختن آنها بودند. آنان تدریجاً توسط معاهدات، حقوقی برای بیگانگان قائل شدند که مسأله به رسمیت شناختن مصونیت فرستادگان از جمله آن حقوق بوده است.33 در یونان باستان که از جمهوریهای مختلف تشکیل شده بود، اهالی هر جمهور در جمهوری دیگر بیگانه تلقی می شده اند. مع الوصف بر اثر ازدیاد آمد و شد و داد و ستد میان جمهوریها، روابط حقوقی گوناگون میان آنها پدید آمده و بر این اساس تعیین حقوق بیگانگان در قالب معاهدات در هر جمهوری لازم بود و اشتراک زبان و فرهنگ عامل مؤثری در انعقاد این معاهدات بوده است.34
در ایران باستان نیز وضع خارجیان همواره در اختیار پادشاهان بود و ملاحظات سیاسی تعیین کننده حقوق بیگانگان بوده است. رنه گروسه (rene grusset )مورخ شهیر فرانسوی درباره وضع بیگانگان در ایران باستان می گوید که باید ملت ایران را از نجیب ترین ملل دانست؛ چراکه علی رغم داشتن مذهبی معین، نسبت به سایر نژادها و مذاهب به دیده احترام می نگریسته اند.35 « از ابتدای قرن 19 میلادی با توسعه روابط بین المللی تجاری،فرهنگی و غیره در اثر تکامل علم و صنعت به تدریج در اکثر قوانین حق ورود بیگانگان به کشورها، اقامت آنان و حداقل حقوقی برای آنها شناخته شد که البته در هر کشوری بنا به مقتضیات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی شرایط آن متفاوت است».36
بهرحال، حقوقایران،درطولتاریخپر فراز و نشیب‌اینسرزمین،ازچنددورهمتمایزگذشته تا به دوران کثرتیرسیدهاست. برخیازایندوران‌ها،نسبتبهدوران‌هایدیگرازاینحیثمتمایزندکهدرطولآن‌ها،افزونبهحقوقخصوصیسرزمینایران،حقوقبیگانهنیزبراثرتسلطبیگانگاندراینسرزمینجاریبودهاست. درایندوران‌ هانمی‌توانستهمیانحقوقبومیایرانو حقوقبیگانهپیوندهاییپدیدنیامدهباشد. ازمیانایندوران ها آمدناسلامبهایراندارایارزشوبرجستگیویژهاست. بااینرخدادتاریخیبی مانند،حقوقپیشازاسلامایران،کهبهویژهدردوراناخیرآن زير تأثیرمذهبزرتشتیتکاملیافتهبوده جایخودرابه حقوق اسلامی‌دادواگراز حقوقگذشتهاثریبرجاماندهمحدود بهروابطحقوقخصوصیزرتشتیانیگردیدکهمذهبخودرادربرابراسلامحفظکردهبودند. دراینمبحثبهسیردخالتبیگانگاندرایرانپرداختهمی‌شود.
حال که پیشینه تاریخی و تحولات مربوط به حقوق بیگانگان بیان شده مقتضی است که به مبانی حقوق بیگانگان نیز بپردازیم.
مبحث دوم: مباني قانوني حقوق بيگانگان در ايران وکنوانسیون های بین المللی
در این مبحث به این موضوع می پردازیم که حقوق اتباع بیگانه بر پایه چه اصول و مبانی است؟ به عبارت دیگر در حقوق ایران و بین الملل بر چه اساسی بیگانگان را برخوردار از حقوقی می دانند؟ در اینجا به طور مجزا حقوق داخلی ایران و کنوانسیون های بین المللی را مطالعه می کنیم.
گفتار اول: در حقوق ایران
اصل چهاردهم قانون قانون اساسي كه برگرفته از سوره  الممتحنه در قرآن کریم است ؛ دولت جمهوري اسلامي ايران را مكلف به رعايت قسط و عدل و اخلاق حسنه با افراد غيرمسلمان و رعايت حقوق انساني اتباع بيگانه نموده است.مادامي كه آنها عليه اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام ننمايند.
در توضیح مطالبی کهبیان شد باید بگوییم، همزمان با پدید آمدن نظام قانونگذاری در ایران، در دورانی که هنوز اسلوب کاپیتولاسیون برچیده نشده بود، مبانی اسلوب کنونی وضعیت بیگانگان در ایران ریخته شد. از آن پس نیز به مرور قوانین راجع به آنان، همراه وضع قوانین راجع به اتباع ایران، تنظیم گردیدند، به نحوی که پس از چندی همگی اجزای این اسلوب در این کشور فراهم آمد. نخستین سند برجسته در این زمینه اصل ششم متمم قانون اساسی مشروطیت به این عبارت بود:« جان و مال اتباع خارجه مقیمین خاک ایران مأمون و محفوظ است مگر در مواردی که قوانین مملکتی استثناء می کند.» در قانون های عادی نیز مانند قانون مدنی، در کنار قاعده های عام آنها مقرراتی راجع به حقوق بیگانگان پیش بینی و در مواردی در زمینه هایی مانند: ورود و اقامت آنان در ایران قانون و آیین نامه های مستقل وضع گردید. از آن به بعد تا هنگام تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تغییر عمده و اساسی در حقوق بیگانگان در ایران داده نشد. با تصویب این قانون، بر حسب اصول مندرج در آن برخی تغییرها در این حقوق نسبت به گذشته پدید آمد.37مندرجات اصل چهاردهم این قانون به اقتضای روح حاکم بر آن و تلقی همگی مسلمانان به عنوان یک امت و سیاست دولت جمهوری اسلامی ایران بر پایه ائتلاف و اتحاد ملل اسلامی(اصل یازدهم) درباره غیرمسلمانان که غیرمسلمانان بیگانه مشمول آن تلقی می گردند به این عبارت تعیین تکلیف گردیده است. طبق حکم آیه مذکور دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به افراد غیرمسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که بر ضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند. باید افزود این اصل سبب نشده است در قوانین راجع به روابط با بیگانگان در ایان جز در مواردی که در خود قانون اساسی درباره حقوق انان محدودیتهای بیشتر در نظر گرفته شده است تغییر حاصل گردد.
گذشته از قوانین وضع شده درباره بیگانگان در عهدنامه های دوجانبه یا چندجانبۀ ایران (قاعده هایی درباره حقوق انان وجود دارند که آن قاعده ها نیز طبق ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون تلقی و درباره

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع حقوق و تکالیف، پناهندگان، حقوق بین الملل، شرکتهای تجاری Next Entries منبع تحقیق با موضوع رفتار متقابل، حقوق بین الملل، اتباع بیگانه، جامعه بین المللی