منبع تحقیق با موضوع فرزندپروری، مواد مخدر، مصرف مواد

دانلود پایان نامه ارشد

ديگر آنها به گونه اي غرق در مشکلات خود شده اند که نمي توانند نيروي کافي براي برقراري و اجراي قوانين اجتماعي انجام دهند (همان منبع). 
  والدين بيتوجه ،هم کم توقع و هم طردکننده هستند. فرزندان آنها يعني کودکاني که محبت يا پذيرش ناچيزي از جانب والدين خود تجربه کردهاند و همزمان انضباط کم يا نظارت ناهماهنگ والدين در مورد آنها اعمال شده است، در سالهاي بعدي مشکلات سازگاري نشان ميدهند، به ويژه زماني که تنبيه بدني روي آنها اعمال شده باشد. وقتي کودکان تنبيه بدني تجربه ميکنند، ميآموزند که استفاده از خشونت روش مناسبي براي حل درگيري و اختلافات است. در نتيجه تمايل پيدا ميکنند از چنين روشي براي حل درگيري و اختلافات استفاده کنند. از همين رو کودکاني که تنبيه جدي شده اند در خطر ابتلا به مشکلات رفتاري قرار دارند و به آزار و اذيت ديگران مي پردازند  با اندکي تامل متوجه مي شويم ديدگاه زيگلمن با ديدگاه شيفر تفاوت چنداني ندارد و تفاوت بيشتر در الفاظ است. در واقع بايد گفت ديدگاه ارائه شده از سوي شيفر عليرغم گذشت ساليان زياد همچنان ثابت باقي مانده است، زيرا والدين مقتدر زيگلمن همان والدين گرم و کنترل کننده شيفر، والدين مستبد زيگلمن همان والدين سرد و کنترل کننده شيفر، والدين سهل گير زيگلمن همان والدين گرم و آزاد گذارنده شيفر و والدين مسامحه گر زيگلمن همان خانواده سرد و آزاد گذارنده شيفر مي باشد(زيگلمن،1999). 
2-17 مروری بر مطالعات انجام شده
2-17-1 مطالعات انجام شده در داخل کشور
گندمانی، صفاری نیا و کلانتری میبدی (1392)، به بررسی سنخ شناسی فرزندپروری خانواده و تاثیرآن بر گرایش به موادمخدر در نوجوانان پسر پرداختند. به این منظور 375دانش آموز دبیرستان های دولتی عادی پسرانه شهرستان بروجن بصورت نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب نمودند. آنها گزارش کردند که میزان بالای کنترل خانواده و کمبود محبت گرایش به مواد را پیش بینی میکند.
صالحی جونقانی (1379) در پژوهش خود تحت عنوان بررسی تأثیر عوامل اقتصادی – اجتماعی بر اعتیاد، به این نتایج دست مییابد که اکثریت معتادان از وضعیت اقتصادی- اجتماعی پایینی برخورداراند. همچنین بین سطح تحصیلات والدین، میزان درآمد، میزان انزواطلبی، میزان ناکامی در زندگی و میزان امید به آینده و اعتیاد رابطه معنیدار وجود دارد.
هواسي (1380) در پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان بررسي و مقايسه شيوه هاي فرزند پروري خانواده هاي داراي نوجوانان معتاد و غير معتاد تهران، انجام داد به این نتایج رسید که والدين نوجوانان معتاد، بيشتر از سبك والديني استبدادي و طرد گنندگي استفاده مي كنند.
ستاري و همکاران (1381) در پژوهشی با عنوان بررسي ميزان گرايش به اعتياد در سنين بالاي ده سال در سال 1381 ( استان اردبيل) به این نتیجه رسیدند که كنترل خانوادگي ضعيف ،روابط سست عاطفي خانواده ،پر رنگ بودن نقش مادر در خانواده ، عملكرد ضعيف پدر در خانواده ، و معتاد بودن والدين به الكل و كوكائين ، با ابتلا به اعتياد فرزندان رابطه دارد.
طهراني ( 1382) در مقاله ای با عنوان پيشگيري اوليه از اعتياد مبتني بر خانواده به نتیجه رسید که كاهش تنبيه در خانواده، بكارگيري مهارتهاي والديني و بهبود ارتباطات خانوادگي امكان ابتلاء به اعتياد را كاهش ميدهد.
بهفر و همکاران( 1385 ) در پژوهشی با عنوان كاركرد خانواده و دختران نوجوان مبتلا به اختلالات درون ريزي در مقايسه با گروه بهنجار به این نتیجه رسیدند آموزش والدين در دوران كودكي و ايجاد احساس اعتماد و كانون كنترل دروني از ابتلاء به اعتياد جلوگيري ميكند، بين وضعيت خانوادگي، مجرد، متاهل بودن و گرايش به اعتياد رابطه وجود دارد .
کیمیجانی و ماهر (1386)، در تحقیقی به بررسی شیوه های فرزند پروری ئو اختلال سلوک پرداختند و گزارش کردند که شیوه فرزندپروری مستبدانه به صورت مثبت و شیوه فرزندپروری مقندرانه بصورت منفی با اختلال سلوک مرتبط هستند.
همچنین سهرابی و حسنی (1386) به بررسی رابطه شیوههای فرزندپروری با رفتار ضداجتماعی دختران نوجران پرداختند. نتایج این تحقیق رابطه معنادار و مستقیمی را بین شیوه فرزندپروری مستبد با رفتار ضداجتماعی نشان داد، در حالی که رابطه منفی با قرزندپروری مقتدر گزارش کردند.
2-17-2 مطالعات انجام شده در خارج از کشور
املکامپ 32و هرس (1988) در تحقیقات خود به این نتیجه رسیدند که بين شيوه هاي فرزند پروري وروابط درون خانواده با ابتلاء به اعتياد رابطه وجود دارد.
سيمونز33 و رابرتسون34 (1989) در يك آزمون با نمونه آماری 343 نفر پسر كه شامل افراد معتاد و غیر معتاد ميشد به يك رابطة دو جانبه مشخص ميان برخي شاخصهاي رفتاري والدين و وارد شدن فرزندان به گروههاي منحرف هم سن و سال و نهايتاً مصرف مواد مخدر پيبردند. بر اساس یافته های این پژوهش طرد فرزندان توسط والدين از اهميت ويژه اي در گرايش فرزندان نسبت به گروه هاي منحرف هم سن برخوردار است. اين محققان همچنين باور داشتند كه طرد فرزندان توسط والدين، قابليت اتكاء و اعتماد به نفس آنان را خدشه دار مينمايد.
طبق یافتههای پژوهشی پيکو(2000)، خلأ عاطفی در روابط فرزندان با والدین بهخصوص پدر از عوامل گرایش آنان به اعتیاد است.

فصل سوم:
روش تحقیق

3-1 روش و نوع پژوهش
این فصل شامل روش انجام پژوهش است.این فصل به توضیح وتوجیه روش به کاررفته در این پژوهش که برای مطالعه و تحقیق به ویژه باتوجه به انواع مختلف روش های پژوهشی و با در نظر گرفتن هدف و موضوع پژوهش مناسب دانسته شده ،می پردازد.مطالب این فصل شامل روش تحقیق ،متغیرهای پژوهش،جامعه مورد مطالعه،گروه نمونه،روش نمونه گیری،ابزارهای پژوهش،روش اجرای پژوهش و روش تجزیه و تحلیل می باشد.
3-2 روش انجام تحقیق :
از آنجا که این تحقیق به بررسی رابطه شیوه های فرزند پروری والدین با گرایش به مواد مخدر در دانشجویان دانشگاه آزاد شهر بندرعباس پرداخته شد روش انجام این پژوهش توصیفی از نوع توصیفی همبستگی میباشد. روش همبستگی به رابطهی بین دویا چند متغیر که قابل تبدیل به مقدار هستند، اطلاق میشود. بررسیهای همبستگی با تعیین رابطههای موجود بین متغیرها سرو کار دارد.در این روش محقق در مورد حداقل دو متغیر با استفاده از یک نمونه یکسان از آزمودنی، اطلاعاتی را گردآوری و سپس میزان رابطه با استفاده ازضریب همبستگی تعیین میشود (دلاور، 1385).

3-2-1- جامعه آماری
جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه علوم تحقیقات شهرستان بندرعباس در سال تحصیلی 1392-93 بوده است.
3-2-2-روش و طرح نمونه گیری و نمونه پژوهش:
حجم نمونه با توجه به بررسی سه تحقیق در این زمینه و نوع طرح تحقیق که همبستگی است، 350 نفر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند.

3-3 ابزارهای پژوهش
3-3-1 پرسشنامه شيوه‌هاي فرزندپروري بامریند:
این ابزار براي سنجش سبك فرزندپروري استفاده مي‌شود. اين ابزار براساس نظريه بامريند35(1991) از الگوهاي رفتار سهل گير، مستبد و قاطع اقتباس شده كه جهت بررسي شيوه هاي فرزندپروري ساخته شده است. بامريند (1991) ميزان پايايي اين پرسشنامه را با روش بازآزمايي 81/0 براي سبك سهل گيرانه، 92/0 براي سبك مستبدانه و 92/0 براي سبك مقتدرانه گزارش نموده است. همچنين وي درمورد ميزان اعتبار پرسشنامه، رابطه بين سهل گير بودن و مستبد بودن را (50/0-) و همچنين رابطه مقتدر بودن و مستبد بودن (52/0-) را در مادران منفي يافته است. مومنی و امیری (1386) ميزان پايايي به روش بازآزمايي را براي سبك سهل گيرانه 69/0، براي سبك مستبدانه 77/0 و براي سبك مقتدرانه 73/0 گزارش نمود. اعتبار اين پرسشنامه به وسيله صاحب نظران روانشناسي و روانپزشكي مورد تاييد واقع شده است. در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برابر با 79/0 محاسبه شده است.
3-3-2 پرسشنامه گرایش به مواد مخدر36 :
این ابزار استفاده شده، توسط قرباني(1380)، ساخته شده و دارای 30 سؤال ميباشد كه ميزان گرايش به مصرف مواد را ميسنجد. سؤالهاي پرسشنامه شامل سه رتبه بوده كه به هر سؤال نمره يك تا سه داده می شود. نمره بالا در هر كدام از سؤالها نشان دهنده گرايش به مصرف مواد ميباشد و براي اينكه آزمودني سوگيري نداشته باشد، برخي از سؤالها داراي نمره معكوس ميباشند. براي تعيين روايي پرسشنامه از روايي محتوا استفاده شده كه بر طبق استفاده از متون، نظر استادان دانشگاه و هم چنين كارشناسان مركز ترك اعتياد تغييرات نهايي در آن انجام گرفته است . پايايي پرسشنامه با اجرا بر روي آزمودنيهاي متفاوت محاسبه شده كه نتايج آن به اين ترتيب است : ضريب پايايي بدست آمده از اجرا بر روي 60 نفر از معتادان داوطلب ترك 76/0 محاسبه شده است. براي محاسبه ضريب پاياني از روش آلفاي كرونباخ استفاده شده است (قربانی، 1380). در پژوهش حاضر پایایی این پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ برابر با 81/0 محاسبه شده است.
3-4 متغییرها
الف) ملاک: در این پژوهش متغیر ملاک؛ گرایش به مواد مخدر بود.
ب) پیش بین : در این پژوهش متغییرهای پیشبین، شیوههای فرزندپروری در دانشجویان بوده است.

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع عزت نفس، احساس حقارت، سوء مصرف مواد Next Entries منابع پایان نامه با موضوع مواد مخدر، فرزندپروری، مصرف مواد