منبع تحقیق با موضوع عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی، بازارگرایی

دانلود پایان نامه ارشد

بازارگرايي را بر عملكرد سازمان هاي ارائه دهنده خدمات سنجيده و بيان كردند كه بازار گرایی، هنگامي كه در تركيب با جايگاه يابي و توسعه برند مطرح مي شود، بطور مستقيم در عملكرد تاثير نمي گذارد.
انجین. اریس و همکاران در مطالعه ای در سال 2012 با عنوان «تاثیر بازارگرایی، یادگیری گرایی و نوآوری بر عملکرد شرکت: مطالعه روی بخش آماد ترکیه» به این نتیجه رسیده اند که هر سه متغیر در افزایش عملکرد تاثیر دارند.
یون. جو و همکاران در مطالعه ای در سال 2012 با عنوان «تاثیر کارآفرینی و بازارگرایی بر عملکرد اجتماعی» به این نتیجه رسیده اند که بازارگرایی باعث پیشرفت عملکرد اجتماعی و تولید کار می شود.
لورين و ليلجاندر (2006) در خصوص اينكه آيا بازاريابي رابطه مند می تواند وفاداري و رضايت مشتريان را بهبود بخشد يا خير، تحقيق كرده و به اين نتيجه رسيدند كه رضايت از رابطه، از اهميت كمتري نسبت به كيفيت خدمات در ايجاد وفاداري در مشتريان، برخوردار است.
اوليوارز و لادو (2003) تاثير بازارگرايي بر عملكرد سازمان را بررسي كرده و به اين نتيجه رسيدند كه اين گرايش بر رشد سهم بازار و سود آوري تاثير مثبت دارد.
تاريخچه اي از سوابق و پيشينه تحقيق بصورت كامل در فصل دوم ارائه خواهد شد.
اهميت و ضرورت انجام تحقيق
با محوري شدن روزافزون روابط و كيفيت خدمات در كسب و كار و دستيابي به سود بيشتر از طريق داشتن مشتريان وفادار نسبت به جذب مشتريان جديد، استفاده از ابزارهاي بهبود عملكرد مورد توجه قرار گرفته است. در چنين محيطي موفقيت بازار برابر است با توان يك سازمان در به دست آوردن حداكثر سود از مجموعه مشتريان خود. براي اين منظور، ضروري است كه مديريت سازمان به استراتژي هايي روي آورد كه بتواند از آنها براي توسعه و بهبود عملكرد خود و پيشي گرفتن از رقبا استفاده كرده و از همه مهمتر آنكه بتواند مشتريان را به مشتريان وفادار تبديل كند. ايجاد وفاداري در مشتري وابسته به ميزان رضايتی است كه مشتري از انجام معامله با سازمان در خود احساس مي كند. شركت هاي کوچک و متوسط نيز مانند هر سازمان انتفاعي ديگري در پي كسب سود بيشتر و دستيابي به مزيت هاي رقابتي در دنياي رقابتي امروز هستند.
شرکت های كوچك و متوسط در ايجاد اشتغال، و فراهم كردن بستر مناسب براي نوآوري و افزايش صادرات نقش مهمي دارند. این شرکت ها از انعطاف پذيري بيشتري برخوردارند و كارآفريني و خلاقيت بيشتري در آنها صورت مي پذيرد. شركت هـاي كــوچك و متوسط راحت تر مي توانند خود را با تغييرات پرشتاب محيطي منطبق كرده و نسبت به عوامل اقتصادي و سياسي سريعتر واكنش نشان دهند. این شرکت ها عامل جذب و اشتغال بخش عظيمي از جمعيت كشورها و آموزش نيروي كار ماهر هستند (ملکی نژاد، 1385).
اما شركت هاي کوچک و متوسط با توجه به ماهیت خصوصی بودنشان، از آنجا كه بايد پاسخگوي سهامداران خود بوده و ميزان سودشان ارتباط مستقيمي با عملكردشان دارد، اين روزها به بازاريابي و اصول آن روي آورده و با توجه به رقابت بسيار نزديك و تنگاتنگ با ساير رقبا، در پي بهبود عملكرد و سودآوري در بازار هستند.
يافتن روش ها و استراتژي هايي كه بتواند هر چه بيشتر به ايجاد، افزايش سهم بازار، افزايش سودآوري و رشد در شرکت های کوچک و متوسط منجر شود، دغدغه امروز اين شرکت ها است. بنابراين بررسي و تحقيق درخصوص عواملي كه می توانند بر موارد نامبرده در يك شركت تاثير گذاشته، و باعث يافتن راهكارهاي مناسب شود، ضرورري به نظر مي رسد. (همان منبع)
اهداف تحقیق
اهداف اصلي
بررسي میزان بازارگرایی در شرکت های کوچک و متوسط مستقر در شهرک های صنعتی اردبیل و رابطه آن با عملكرد سازماني
بررسی رابطه بین بازارگرایی رفتاری و عملکرد سازمانی در این شرکت ها
بررسی رابطه بین بازارگرایی فرهنگی و عملکرد سازمانی در این شرکت ها
اهداف فرعي
بررسی رابطه بین مشتری گرایی و عملکرد سازمانی
بررسی رابطه بین رقیب گرایی و عملکرد سازمانی
بررسی رابطه بین هماهنگی بین بخشی و عملکرد سازمانی
بررسی رابطه ایجاد اطلاعات و عملکرد سازمانی
بررسی رابطه بین پخش اطلاعات در سازمان و عملکرد سازمانی
بررسی رابطه بین پاسخگویی و عملکرد سازمانی
چارچوب نظري تحقيق
ادبيات بازاريابي قوياً بر مفاهيم، روشهاي اندازه گيري و تأثيرات بازارگرايي بر عملكرد سازمان ها و به روز كردن آنها تمركز كرده است (جاورسكي و كهلي، 1996).
دو معیاری که به شکل گسترده برای سنجش بازار گرایی مورد استفاده قرار گرفته است معیار رفتاری MARKOR ومعیار فرهنگی MKTOR است که اولی توسط کهلی و جاورسکی در 1990 و دومی توسط نارور و اسلاتر در 1990 معرفی شده اند. نتایج تحقیقات نشان می دهند که اگر چه هر دو معیار از نظر تئوریکی سازگارند و لیکن معیار MKTOR در ارزیابی عملکرد کسب و کار نتایج قابل استنادتری نسبت به معیار MARKOR نشان می دهد. به این ترتیب که رابطه بین بازار گرایی و عملکرد با استفاده از معیار نارور و اسلاتر بهتر تشریح می گردد و فاکتورهای آماری و مفهومی نسبت به زمانی که از معیار کوهلی و جاوورسکی استفاده می شود رابطه قوی تری بین عملکرد سازمانی و بازار گرایی نشان می دهند. در این تحقیق بازار گرایی را بر اساس هر دو معیار فرهنگی و رفتاری مورد ارزیابی قرار می دهیم.
جنیه جدید بودن و نوآوری
بازارگرایی از جمله مباحثی است که در چند دهه اخیر مورد توجه اندیشمندان بازاریابی قرار گرفته و در تحقیقات متعددی ارتباط آن با عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار گرفته است.
اکثر مطالعات انجام شده میزان بازارگرایی را تنها از طریق یکی از دیدگاه های فرهنگی و رفتاری اندازه گرفته است اما در تحقیق حاضر این متغیر از طریق هر دو دیدگاه مورد سنجش قرار گرفته است.
در ایران تعداد مطالعات انجام شده در مورد ارتباط بین بازارگرایی و عملکرد سازمانی بسیار اندک است و میزان متغیر بازارگرایی از طریق یکی از دیدگاه های فرهنگی و رفتاری اندازه گیری شده است.
علاوه بر این، تا کنون پایان نامه ای در زمینه بازارگرایی و ارتباط آن با عملکرد سازمانی در استان اردبیل نوشته نشده است.

تعریف واژه ها و دیدگاه ها
دیدگاه بازارگرایی فرهنگی نارور و اسلاتر
ﻧﺎرور و اﺳﻼﺗﺮ (1990) ﺑﺎ ﻣﺮوري ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺮ ادﺑﻴﺎت ﺑﺎزارﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻚ، ﺑﺎزارﮔﺮاﻳﻲ را ﻣﺘﺸﻜﻞ از ﺳﻪ ﺟﺰء رﻓﺘﺎري ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻛﺮدﻧﺪ:
ﻣﺸﺘﺮيﮔﺮاﻳﻲ، رﻗﻴﺐﮔﺮاﻳﻲ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﺑﺨﺸﻲ. ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻳﺎﻓﺘﻪﻫﺎي آﻧﺎن اﻳﻦ ﺳﻪ ﺟﺰء داراي اﻫﻤﻴﺖ ﻳﻜﺴﺎﻧﻲ در ﺑﺎزارﮔﺮاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
مشتری گرایی: به معنی درك خواسته هاي مشتریان و خلق ارزش برتر مستمر براي آنان است. ایجاد ارزش براي مشتریان از طریق افزایش منافع مورد انتظار و کاهش هزینه ها امکان پذیر خواهد بود.
رقیب گرایی: به معنی شناسایی قوت و ضعف هاي کوتاه مدت و توانمندي ها و راهبردهاي بلندمدت رقباي کلیدي فعلی و بالقوه می باشد.
هماهنگی بین بخشی: سومین جزء رفتاری بازار گرایی هماهنگی بین وظیفه ای یا بهره برداری هماهنگ از منابع شرکت جهت خلق ارزش ممتاز برای مشتریان هدف است. هر نقطه در زنجیره ارزش خریدار، فرصتی جهت خلق ارزش محسوب می شود لذا هر عضو سازمان در هر واحد عملکردی می تواند به صورت بالقوه در خلق ارزش برای مشتری سهیم باشد و این فراتر از تنها انجام وظایف در واحد بازاریابی شرکت است.
دیدگاه رفتاری کوهلی و جاورسکی
کوهلی و جاورسکی بازار گرایی را در سه بعد ایجاد اطلاعات بازار، پخش اطلاعات بازار در سازمان و طراحی و به کارگیری پاسخگویی مناسب تعریف و مفهوم سازی نموده اند.
ایجاد اطلاعات بازار: به میزانی که سازمان ها به تولید (جمع آوری و پردازش) سیستماتیک اطلاعات در مورد نیازها، خواسته ها و ترجیحات فعلی و آتی مشتریان یا استفاده کنندگان نهایی محصولاتشان و همچنین نیروهای بیرونی مثل رقبای سازمان و عوامل تکنولوژیکی و در کل هر عامل تاثیر گذار بر نتایج می پردازند گفته می شود. این امر بایستی توسط همه بخش های سازمان به خاطر رابطه خاص آن بخش با عوامل بازار انجام شود.
نشر اطلاعات بازار: پاسخ مؤثر به نیاز بازار مستلزم مشارکت تمامی بخش هاي سازمان است. به منظور انطباق با نیازهاي بازار، هوشمندي بازار باید به همه بخش ها و افراد سازمان منتقل شود. این کار فقط بر عهده بخش بازاریابی نیست و همه واحدها در آن نقش دارند. با وجود اینکه رویه رسمی پخش هوشمندي مهم است ولی روشهاي غیر رسمی نیز از نقش حیاتی برخوردارند و تأکید بر نشر هوشمندي مانند ارتباطات افقی در سازمان هاي خدماتی است.
پاسخگویی به اطلاعات بازار: به معنی پاسخ به هوشمندي بازار ایجاد شده و نشر یافته است. که از دو جنبه طراحی پاسخ (به معنی استفاده از هوشمندي بازار جهت توسعه برنامه ها) و ارائه ی پاسخ (به معنی اجراي این برنامه ها) مورد توجه قرار می گیرد. پاسخگویی به هوشمندي بازار به شکل انتخاب بازار هدف، طراحی و ارائه ی محصولات و خدمات منطبق با نیازهاي فعلی و آتی مشتریان، تولید، توزیع و ارتقاي محصولات به گونه اي است که مد نظر مصرف کنندگان نهایی باشد. در این زمینه نیز کلیه واحدها ایفاي نقش می کنند.

عملکرد سازمانی
متغیر وابسته در این پژوهش عملکرد سازمانی است. عملکرد سازمانی یکی از مهم ترین سازه هاي مورد بحث در پژوهش هاي مدیریتی است و بدون شک مهمترین معیار سنجش موفقیت در شرکت هاي تجاري به حساب می آید. ولی به طور کلی در خصوص این که متغیرها و شاخص هاي عملکرد سازمانی کدامند، هنوز توافق نظر کاملی در بین صاحب نظران وجود ندارد. به طور کلی شاخص هاي عملکرد سازمانی به دو دسته ذهنی و عینی قابل تقسیم است. شاخص هاي عینی عملکرد سازمانی، شاخص هایی است که به صورت کاملاً واقعی و بر اساس داده هاي عینی اندازه گیري می شود. از جمله شاخص هاي عینی عملکرد سازمانی می توان به شاخص هاي سودآوري نظیر بازده دارایی، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده سرمایه گذاري، سود هر سهم و بازده سهام اشاره کرد. شاخص هاي ذهنی عملکرد سازمانی بیشتر شاخص هایی را شامل می شود که برمبناي قضاوت گروه هاي ذینفع سازمان شکل می گیرد. از جمله این شاخص ها می توان به رضایت مندي مشتري، رضایت مندي کارکنان، موفقیت در ارائه محصولات جدید و غیره اشاره کرد (رجوعی، 2005).

فرضیه های پژوهش
فرضیه اصلي
میزان بازارگرایی در شرکت های کوچک و متوسط مستقر در شهرک های صنعتی اردبیل بالا است.
بین بازارگرایی رفتاری و عملکرد سازمانی در این شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد.
بین بازارگرایی فرهنگی و عملکرد سازمانی در این شرکت ها رابطه معنی داری وجود دارد.
فرضیه های فرعي
میزان بازارگرایی فرهنگی در شرکت های کوچک و متوسط مستقر در شهرک های صنعتی اردبیل بالا است.
میزان بازارگرایی رفتاری در شرکت های کوچک و متوسط مستقر در شهرک های صنعتی اردبیل بالا است.
بین مشتری گرایی و عملکرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
بین رقیب گرایی و عملکرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
بین هماهنگی بین بخشی و عملکرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
بین ایجاد اطلاعات و عملکرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
بین انتشار اطلاعات در سازمان و عملکرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.
بین پاسخگویی و عملکرد سازمانی رابطه معنی داری وجود دارد.

مدل مفهومی متغیرهای مورد بررسی

خلاصه فصل اول

در این فصل به بررسی و معرفی طرح تحقیق پرداخته شد. ابتدا در قسمت بررسی مساله تحقیق، در مورد بازارگرایی و تاثیرات آن بر عملکرد سازمانی بحث شد و سوالاتی در مورد بازارگرایی و عملکرد سازمانی مطرح گردید. تاریخچه مختصری در مورد مطالعات انجام بیان شد. در مورد اهمیت و ضرورت انجام تحقیق بایستی گفت که در محیط رقابتی امروز تجارت دنیا، تنها سازمان ها و شرکت هایی به حیات خود ادامه خواهند داد که بازار و مشتری را در کانون مورد توجه خود قرار داده و بتوانند نسبت به رقبای خود بیشتر بتوانند خواسته های بازار را ارضا نمایند.
اهداف اصلی پژوهش، اندازه گیری میزان بازارگرایی و ارتباط آن با متغیر عملکرد سازمان

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع بازارگرایی، عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی Next Entries منبع تحقیق با موضوع بازارگرایی، عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی