منبع تحقیق با موضوع علوم انسانی، بورس اوراق بهادار، آزمون فرضیه

دانلود پایان نامه ارشد

رعايت آنها ضروري است. هدف از انتخاب روش تحقیق اين است كه پژوهشگر مشخص نمايد كه چه شيوه و روشي را اتخاذ نمايد تا او را هر چه دقيق‌تر و آسان‌تر به پاسخ هاي احتمالي برساند.
انتخاب انجام روش تحقیق بستگی به اهداف، ماهیت و موضوع پژوهش و امکانات اجرایی آن دارد و لذا در این فصل با توجه به هدف اصلی تحقیق و سایر موارد مربوطه روش شناسی تحقیق بیان می شود.
در این فصل مروری بر روش انجام کار و فرضیات و الگوی مورد استفاده در تحقیق، به روشهایی که در تجزیه و تحلیل تحقیق مورد استفاده قرار می گیرد اشاره خواهد شد. سپس جامعه آماری، نمونه آماری، شیوه گردآوری اطلاعات، ابزارهای اندازه گیری و روش های آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه های تحقیق تشریح می شود.
3-2: روش تحقیق
روش تحقیق مجموعه‌اي از قواعد، ابزارها و راه هاي معتبر(قابل اطمينان) و نظام يافته براي بررسي واقعيت ها، کشف مجهول ها و دستيابي به راه حل مشکلات است (خاکي، 1388). به مانند سایر بحث ها در علوم انسانی، در مورد روش تحقیق نیز در کتابهای مختلف نظرات و دیدگاههای متفاوتی عنوان شده است (ظهوری، 1378). نتایج آراء به مانند سایر مباحث در علوم انسانی به حدی است که نمی توان در این زمینه نظر واحدی را ارائه کرد. البته وجود تعاریف و تعابیر مختلف و متنوع در علوم انسانی، از سویی بیانگر گستردگی و اهمیت موضوع بوده که می تواند از زوایای مختلف مورد بررسی قرار گیرد و از سویی دیگر نشان دهنده پویایی موضوع است که می تواند زمینه ارائه مدلها، تئوری ها و نظرات متفاوتی را فراهم آورد (احمدپور، 1381).
تحقیق حاضر بر اساس روش و هدف به صورت زير دسته‌بندي مي‌شود:
3-2-1: طبقه‌بندي بر اساس روش
با توجه به مساله و هدف اصلی این تحقیق که بررسی بازده شرکتها به منظور ارزیابی اثر انتقال مالکیت به بخش خصوصی در ميان شركت هايي كه در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده اند می باشد؛ روش تحقیق بكارگرفته شده در این پژوهش، توصيفي است. در تحقیق توصيفي به توصيف جزء به جزء يک موقعيت يا يک رشته شرايط مي‌پردازيم. زيرا به جمع‌آوري اطلاعات براي آزمون فرضيه يا پاسخ به سوال های مربوط به وضعيت فعلي موضوع مورد مطالعه مي پردازد. همچنين روش تحقيق بر اساس زمان تاريخي است؛ چرا كه از اطلاعات گذشته شركت ها كه در صورت هاي مالي آنها موجود است، استفاده مي كند.
3-2-2 : طبقه‌بندي بر اساس هدف
تحقیق حاضر با توجه به هدف، از نوع کاربردی است. همچنين به طور ويژه هدف پژوهش حاضر مقايسه عملكرد شركت ها قبل و بعد از خصوصي سازي و نيز بررسي تاثير خصوصي سازي اين شركت ها بر عملكرد آنها مي باشد.
3-3: ابزار گردآوری داده ها
گردآوری داده‌ های مورد نیاز تحقیق، یکی از مراحل اساسی آن است. ابزار سنجش و اندازه‌گیری وسایلی هستند که محقق به کمک آنها می‌تواند اطلاعات مورد نیاز تحقیق خود را گردآوری، ثبت و کمی نماید (حافظ نیا، 1382). در این تحقیق برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، ابتدا از روش کتابخانه ای استفاده به عمل آمده است. در بخش کتابخانه ای، مبانی نظری تحقیق از کتب و مجلات تخصصی فارسی و لاتین گردآوری شده و سپس داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های منتخب با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی، گزارش های هفتگی‏، سايت ها57، ماهنامه بورس اوراق بهادار و با استفاده از نرم افزارهای ره آورد نوین و تدبیر پرداز انجام گردیده است. همچنين بخشي از اطلاعات شركت هايي كه قبل از خصوصي سازي بوده اند و اطلاعات اين شركت ها در كتابخانه سازمان بورس موجود نيست، با مراجعه به كتابخانه سازمان خصوصي سازي58 و مراجعه به صورت هاي مالي اين شركت ها گردآوري گرديده است.
3-4: روش تجزیه تحلیل داده ها
حال با توجه به فرضيه ها و متغيرهاي تحقیق به تجزیه و تحلیل آنها می پردازیم. در اين راستا فرضيه هاي تحقيق با روش هاي مناسب آماري توسط نرم افزارهای excel وSPSS نسخه 20 مورد استفاده آزمون قرار خواهند گرفت. نرم افزار اکسل برای گردآوری و دسته بندی اطلاعات و نرم افزار مطلب برای تحلیل اطلاعات مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
براي مقايسه عملكرد قبل و بعد شرکتها از آزمون t جفتی و جهت سنجش سطوح مختلف واگذاری از آزمون t دو نمونه مستقل استفاده خواهد شد. در ادامه هر يك از اين آزمون ها تشريح خواهند شد:
3-4-1: آزمون t جفتی(Paired –Samples T-Test)
آزمون t با نمونه های جفتی معمولا در تحقیقات آزمایشی و تجربی و در شرایطی بکار می رود که قصد داریم تاثیر نوعی مداخله را بر روی یک گروه در دو زمان متفاوت مورد بررسی قرار دهیم (مثلا مقایسه وضعیت بیمار در زمان های قبل و بعد از استفاده از یک دارو). بنابراین از این آزمون برای محاسبه فاصله اطمینان و آزمون فرضیه تفاوت میانگین های دو جفت جمعیت در زمانی به کار می رود که مشاهدات این دو جمعیت با یکدیگر جفت (وابسته) باشد(حبیب پور و صفری، 1388).
در آزمون t با نمونه ای جفتی هر فرد، حیوان یا شیء دوبار در دو وضعیت متفاوت (معمولا قبل و بعد) مورد مشاهده قرار می گیرد.
3-4-2: آزمون t مستقل(independent sample T-Test)
به گروه ها یا نمونه هایی مستقل می گوییم که انتخاب آزمونی ها یا موارد در یک نمونه در انتخاب موارد یا آزمونی های گروه دیگر دخالت نداشته باشد.
از آزمون t مستقل زمانی استفاده می شود که بخواهید میانگین دو گروه مستقل از هم را که به صورت جداگانه ای سازمان یافته اند مانند زنان و مردان با هم مقایسه نماییم تا ببینیم بین دو گروه موردنظر تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر(میرزایی،1388).
3-5 : جامعه آماري و نمونه آماری

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع خصوصی سازی، عملکرد مالی، بورس اوراق بهادار Next Entries پایان نامه ارشد درمورد باراک اوباما، نومحافظه کاران