منبع تحقیق با موضوع عصر اطلاعات، تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش، فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

فلسفه، ماهیت، اهداف و کلیه فرایندهای تعلیم و تربیت را نشانه ميگيرد. این دیدگاه، در پی ایجاد تغييرات بنيادي و انقلابی در تعلیم و تربیت است و معتقد است که فنآوریهاي ظهور يافته در اين عصر جديد، دوران جدیدی را در تعلیم و تربیت رقم زده و نیازهاي جديدي را وجود آورده است. با توجه به اينكه که اهداف از نیازها نشأت میگیرند، اهداف تعلیم و تربیت نيز تحت تأثیر این تحولات دچار تحول و دگرگونی خواهد شد. اهداف جدید، طالب تجربیات آموزشی، مواد آموزشی و محتوای آموزشی متفاوت است. نظامهاي آموزشي نميتوانند فقط به تغییر در روشهاي آموزشی بسنده کنند، بلکه باید کل فرایند تعليم و تربيت را مورد توجه قرار داده و متناسب با تحولات و اقتضائات اين عصر رويكرد مناسبي جايگزين رويكرد مرسوم سازند. در اين عصر جديد نظامهای آموزشی ناگزیر هستند تحولات عمدهاي را در تعلیم و تربیت به وجود آورند زيرا نميتوانند در جستجوی اهداف و رویههای سنتی باشند.
بطور كلي ما در اینجا از مزایای مترتب بر فناوری اطلاعات و ارتباطات حرف نمیزنیم، بلكه سخن از بكارگيري رويكردي نو در آموزش و پرورش است. پرسش اين نيست كه مدارس چگونه بايد فناوريهاي جديد را براي ارائه اهداف كهنه بكار گيرند، بلكه پرسش اين است كه با توجه به تغییرات و اقتضائات عصر اطلاعات چه رویکرد تربیتی مناسب این عصر ميباشد و چه تحولاتي بايد در عرصه تعليم و تربيت انجام شود. شايد برخی بدنبال تشريح و تبيين شیوههايي باشند که چگونه مدارس و معلم میتواند با استفاده از رسانه و فناوري جديد به ارائه محتوای درسی به دانشآموزان بپردازد، اما بايد گفت؛ چالش بر سر شيوه هاي انتقال مقاصد، اهداف و محتوا به دانشآموزان نیست، بلکه بحث بر سر ضرورت تصميمگيري نظامهاي تعليم و تربيت برای ادامه کار به شيوه سنتي یا تغییر رویکرد در نظریههای تربیتی و تعریف و بازاندیشی در اهداف و ماموریتهای مدارس در عصر جدید است. براي گذر از آنچه در حال حاضر انجام میدهیم به سوی شکلی از آموزش و پرورش سازوار با ویژگیهای قرن 21، لازم است برخی تغییرات ذهنی درباره مفهوم، اهداف و رويكردهاي تعليم و تربيت201 انجام شود. به نظر ما یک ضرورت اساسی در تغییر از رویکرد تربیتی مرسوم و منسوخ شده پاسخ محور به سوی یک رویکرد تربیت پرسش محور وجود دارد که با اقتضائات عصر اطلاعات سنخیت بیشتری دارد. پرورش خصيصه پرسشگري نقش اساسي در مهارتهايي مانند توليد دانش، مديريت دانش و يادگيري مادام العمر دارد كه میتواند نقشی اساسی در آمادهسازی ذهن دانشآموزان در عصر دیجیتال و مواجهه با اقتضائات عصر اطلاعات و ارتباطات ایفاء کند.
بر اين اساس لازم است یک تغییر اساسی در رويكردهاي تربيتي داشته باشيم، تغيير از ارزش دادن به پاسخ ها و روالهاي عادي و درست به عنوان هدف یادگیری، به سوی ارزشمند دانستن پرسشگري. اينكه در زمان عدم دسترسي به پاسخ درست، در مواجهه با موارد متناقض، دوگانه، مبهم و گیج کننده چگونه رفتار کنیم. ضروری است تغییري از ارزشمند دانستن کسب دانش به عنوان یک نتیجه به سوی ارزشمند دانستن تولید دانش به عنوان نتیجه صورت گیرد. اين امر زماني ميسر خواهد شد كه نظامهاي آموزش و پرورش مسيرشان را از رويكرد تربيتي پاسخ محور و یادگیری مبتنی بر حقایق202 به سوي رويكرد تربيتي پرسش محور كه فعاليتهاي مبتنی بر تولید دانش203 را ارج مي نهند، تغيير دهند. و به جاي تأكيد بر تفكر همگرا و كسب محتوا با تعداد محدودي پاسخ قابل قبول، تفكر واگرا و پاسخ هاي خلاقانه را مورد تأكيد قرار دهند. دانشآموزان بايد یاد بگیرند چگونه یک موضع انتقادی و پرسشگرانه را در رابطه با پديدههاي دنياي پيرامون داشته باشند تا اينكه پذيراي بدون چون و چراي آنها باشند.
بنابراين آنچه در عصر اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش مورد تأكيد است صرفاً كاربرد سخت افزاري و ابزارگونه فناوريهاي اطلاعاتي و ارتباطي و استفاده از آن براي انبار كردن اطلاعات نيست، بلكه مسئله مهم و اساسي توانمندسازي دانشآموزان براي زيست موفقيت آميز در عصر اطلاعات و ارتباطات است. دستيابي به چنين هدفي نيازمند تأمل و بازانديشي درباره مفهوم تعليم و تربيت با عنايت به تحولات عصر جديد است. اينكه چه مفهومي از تعليم و تربيت ما را در برآوردن نيازهاي عصر جديد ياري ميرساند. در پاسخ به اين پرسش است كه فناوري نه فقط يك ابزار، بلكه رويكردي نو در آموزش و پرورش بنياد مينهد. دست اندركاران امر تعليم و تربيت باید توجه کنند که تحول در تعليم و تربيت در عصر اطلاعات و ارتباطات، صرفاً به معنای اصلاح شیوهها و ابزارهای آموزشی نیست بلکه تغيير تفكر درباره كل مفهوم تعليم و تربيت است.

منابع
ابراهیم زاده، عیسی (1373). آموزش بزرگسالان، تهران: پیام نور.
ارنشتاین، آلن سی. و هانکینز، فرانسیس پی. (1384). مبانی اصول و مسائل برنامه درسی، ترجمه قدسی احقر، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات.
دفتر بین المللی آموزش سازمان یونسکو (1372). درس های سواد آموزی، ترجمه زهرا صباغیان، تهران: انتشارات مدرسه.
شولت، جان آرت (1382). نگاهي موشكافانه بر پديده جهاني شدن، ترجمه مسعود كرباسيان، تهران: شركت انتشارات علمي و فرهنگي.
صدوقی، مرادعلی (1380). تکنولوژی اطلاعاتی و حاکمیت ملی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بینالمللی.
کاستلز، مانوئل (1380). عصر اطلاعات: اقتصاد، جامعه و فرهنگ؛ ظهور جامعه شبكهاي، ج 1، ترجمه احد عليقليان و افشين خاكباز، تهران: انتشارات طرح نو.
کورال، میلاگروس دل (1384). تنوع فرهنگی و زبانی در جامعه اطلاعاتی، ترجمه محمدحسن ایپکچی، تهران: کمسیون ملی یونسکو (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2003).
گيبينز، جان و ريمر، بو (1381). سياست پست مدرنيته: درآمدي بر فرهنگ و سياست معاصر، ترجمه منصور انصاري، تهران: گام نو.
محسني، منوچهر (1380). جامعه شناسي جامعه اطلاعاتي، تهران: ديدار.
مك چسني، رابرت (1379). مبارزه جهاني براي ارتباط دموكراتيك، ترجمه محمد نبوي، گردآورنده و ويراستار جامعه انفورماتيك و سرمايه داري: واقعيت و اسطوره، تهران: آگاه.
موسسه آمار یونسکو (1384). بررسی و سنجش جوامع اطلاعاتی و دانش محور، چالش آماری، ترجمه حمید جاودانی، تهران: کمسیون ملی یونسکو (تاریخ انتشار به زبان اصلی، 2003).
مهرمحمدی، محمود (1382). بازاندیشی مفهوم و مدلول انقلاب آموزشی در عصر اطلاعات و ارتباطات، انجمن برنامه ریزی درسی ایران، مجموعه مقالات همایش برنامه درسی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، دانشکدة روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران.
مهرمحمدی، محمود (1383). بازاندیشي مفهوم و مدلول انقلاب آموزشي در عصر اطلاعات و ارتباطات، برنامه ريزي درسي در عصر فناوري اطلاعات، انجمن برنامه ریزی درسی ایران.
مهرمحمدی، محمود (1384). جامعه دانایی محور و نظریه تعلیم و تربیت سوال محور، در کتاب علوم تربیتی، به مناسبت نكوداشت استاد دكتر عليمحمد كاردان، جمعی از مولفان، تهران: انتشارات سمت.
مهرمحمدی، محمود (1387). برنامه درسی: نظرگاهها، رویکردها و چشم اندازها، تهران: انتشارت سمت.
مهرمحمدی، محمود (1391). بازشناسی مهارتهای اساسی زندگی در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، مجله تعلیم و تربیت، شماره 111،  ص 44-21.
مهرمحمدی، محمود؛ بهشتی، محمدرضا؛ حیدری، احمدعلی؛ ناصر، ماریا (1383). تدوین سیاستهای راهبردی فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش و پرورش– گزارش تحلیلی کمیته تخصصی فلسفه، تهران: وزارت آموزش و پرورش.
Babbage, C. (1832). On the economy of machinery and manufactures, London: Charles Knight, Google Books link to publication.
Besley, S. (2004). Personalised learning: Just what is it? Policy Briefing Paper 2004/10. London: London Qualifications.
Birkinshaw, J. (2005). Knowledge moves, Business Strategy Review, 16: 38–41. doi: 10.1111/j.0955-6419.2005.00378.x
Blinder, Alan. S. (2006). Offshoring: The Next Industrial Revolution Foreign Affairs, 00157120, Mar, Vol.85, Issue 2. 
Bolstad, Rachel. (2012). New Zealand Annual Review of Education 2011-2012, Principles for a future-oriented education system, Wellington: Ministry of Education.
Bolstad, Rachel., Gilbert, Jane,. McDowall, S., Bull, A., Boyd, S., & Hipkins R. (2012). Supporting future-oriented learning and teaching: A New Zealand perspective, Report prepared for the Ministry of Education, New Zealand Council for Educational Research, Wellington: Ministry of Education.
Bush, V. (1945). As we may think, Atlantic Monthly, http://www.theatlantic.com/magazine/archive/1945/07/as-we-may-think/303881/.
Candy, Philip, C. (2000). Knowledge navigators and lifelong learners: producing graduates for the information society, Higher education research and development, Vol. 19, No.3, 2000.
Castells, Manuel (2009). Communication Power. Oxford University Press.
Cooper, L. P. (2003). The power of a question: A case study of two organizational knowledge capture systems. Paper presented at the Proceedings of the 36th Hawaii International Conference on System Sciences, Hawaii.
Costa, A., & Kallick, B. (2000). Habits of mind: A developmental series, Book I: Discovering and exploring habits of mind. Book II: Activating and engaging habits of mind. Book III: Assessing and reporting on habits of mind. Book IV: Integrating and sustaining habits of mind. Alexandria, VA: ASCD.
Costa, A., & Kallick, B. (2009). Learning and leading with habits of mind: Sixteen dispositions of success, Alexandria, VA: ASCD.
Costa, L. & Kallick, B. (2010). It takes some getting used to: Re-thinking Curriculum for the 21st Century, in curriculum 21 Essential Education for a Changing World Heidi Hayes Jacobs (Eds), Alexandria, Virginia USA.
Davidson, C. (2011). This is your brain on the Internet: Syllabus, contract, schedule. http://www.hastac.org/blogs/cathy-davidson/your-braininternet-syllabus-contract-schedule.
Dohrenwend, B. S. (1965). Some effects of open and closed questions on respondents’ answers. Human Organization, 24(2), 175-184.
Ebsco. (2005). Ebsco information service, http://www.ebsco.com/enUS/app/AboutUs/Pages/abouteis.asx.
Egan, K. (2008). The future of schooling: Reimagining our schools from the ground up, New Haven: Yale University Press.
Eisner, W. (2004). Preparing for Today and Tomorrow. Educational Leadership. Vol 61, No 4, Pp. 6-10.
Ferdinand, P. (2000). The Internet, Democracy & Democratization, London: Frankcass Publisher.
Gantz, J. & Reinsel, D. (2011). Extracting Value from Chaos: Fifth annual report on the digital universe, IDC corporation report, http://idcdocserv.com/1142.
Gechman, M. C. (1972). Machine-readable bibliographic databases, Annual Review of Information Science and Technology, Washington DC: American Society for Information Science: 323-378.
Gilbert, Jane. (2005). Catching the knowledge wave? The knowledge society and the future of education, Wellington, NZ: NZCER Press.
Green, H., Facer, K., Rudd, T., with Dillon, P., & Humphreys, P. (2005). Personalisation and digital technologies, UK: Futurelab.
Guo, W. & Kraines, S. B. (2009). Cross-language knowledge sharing model based on ontologies and logical inference, In S. Chu (Ed.), Managing Knowledge for Global and Collaborative Innovations, (pp. 207-220). London, England: World Scientific Publishing.
Hilbert, M. & López, P. (2011).

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع عصر اطلاعات، پرسشگری، انتقال دانش، تعلیم و تربیت Next Entries منبع تحقیق با موضوع انتقال دانش، برنامه درسی، کتاب درسی، محیط تربیتی