منبع تحقیق با موضوع ضریب همبستگی، ضریب تعیین، متغیر مستقل

دانلود پایان نامه ارشد

فرضيه تأييد می‌شود كه F محاسبه شده (طبق محاسبات نرم افزار Eviews) از F جدول بزرگتر باشد.
3-12-2-آزمون خود همبستگي
خود همبستگي زماني رخ می‌دهد كه خطاها با هم رابطه داشته باشند. به بيان ديگر جزء اخلال مربوط به يك مشاهده تحت تأثير جزء اخلال يك مشاهده ديگر قرار دارد. اغلب در داده‌های مقطعي انتظار می‌رود كه متغير مستقل يك مشاهده فقط بر متغير وابسته همان مشاهده تأثير گذارد و با مشاهدات ديگر ارتباطي نداشته باشد (بیدرام، 1381).
براي تشخيص خود همبستگي از آماره دوربين– واتسون استفاده می‌شود كه طبق فرمول زير محاسبه می‌گردد.
d=(∑_(t=2)^n▒〖(e_t-e_(t-1))〗^2 )/(∑_(t=2)^n▒〖(e_t)〗^2 )=2(1-p)
:e_t جمله خطا در زمان t، e_(t-1) : جمله خطا در زمان t-1 است.
چنانچه اين آماره با توجه به سطح اطمينان 95% ، نزديك به عدد 2 باشد، خود همبستگي وجود ندارد (بيدرام، 1381).
لازم به ذكر است كه در اين تحقيق از داده‌ها به صورت تركيبي سري زماني و مقطعي (panal) استفاده شده است. هم چنين در استفاده از نرم افزار Eviews از تبيين GLS براي تصحيح ناهمساني واريانس، و از متغيرهاي خودرگرسيو106 AR(P) جهت برطرف كردن مشكل خود همبستگي استفاده شده است

3-13-آزمون فرضيه‌ها
3-13-1- ضریب همبستگی: ضریب همبستگی با توجه به نوع نمودار رگرسیون و نوع نمودار پراکنش دارای حالات مختلفی است و همواره بین -1,1 تعریف می‌شود و هر چه قدر مطلق ضریب همبستگی به عدد 1 نزدیکتر باشد می‌توان گفت اختلاف مقادیر پیش بینی شده با مقادیر واقعی کمتر خواهد بود، یعنی معادله رگرسیون از خطای کمتر و اعتبار بیشتری برخوردار است. ضریب همبستگی به صورت زیر محاسبه می‌شود :

3-13-2- ضریب تشخیص یا تبیین: شاخصی است که نشان دهنده اعتبار معادله رگرسیون است به عبارت دیگر این شاخص درصد تغییرات متغیروابسته را توسط متغیرهای مستقل را نشان می‌دهد. یعنی مقدار آن، بیانگر درصد انطباق مقادیر پیش بینی شده با مقادیر واقعی خواهد بود. ضریب تشخیص عبارت است
ملاک انتخاب متغیر مستقل مناسب ضریب تشخیص است. چنانچه بخواهیم از بین متغیرهای مستقل مختلف، بهترین آن‌ها را انتخاب کنیم، ملاک را بر بزرگترین ضریب تشخص خواهیم گذاشت. اگر بهترین متغیر مستقل انتخاب شده از سطح قابل قبول ضریب تشخیص برخوردار نباشد، به معنی آن است که تعمیم روند گذشته و پیش بینی y بر اساس یک متغیر مستقل امکان پذیر نیست. بلکه باید ترکیبی از متغیرهای مستقل (حداقل 2 متغیر) را پیدا نمود تا ضریب تشخیص را به حد قابل قبول رساند. در این حالت از معادله رگرسیون چندگانه استفاده می‌شود. در مدل رگرسیون چندگانه به جای ضریب همبستگی معمولی از ضریب همبستگی چندگانه استفاده می‌شود. این ضریب نشان می‌دهد که شدت رابطه متغیرهای مستقل به طور کلی با متغیر وابسته به چه میزان است اگر ضریب همبستگی چندگانه را به توان 2 برسانیم ضریب تعیین به دست می‌آید که معرف میزان تغیر پذیری (انحراف) در متغیر وابسته (y) است که به وسیله معادله رگرسیون توضیح داده می‌شود . سومین مقداری که توسط نرم افزارEVIEWS محاسبه می‌شود، ضریب تعیین تعدیل شده می‌باشد که فرمول آن به صورت زیر است:

در واقع این عامل باعث میشود که اریبی که در ضریب تعیین ناشی از حجم نمونه (n) است برطرف شود. تفاوت این ضریب با ضریب تعین در عامل (n-2)/(n-1) می‌باشد. چنانچه مقدار n بزرگ باشد مقدار (n-1)/(n-2) به یک نزدیک شده و تفاوت و به صفر می‌رسد. عامل دیگری که به وسیله نرمافزار محاسبه می‌گردد خطای معیار است که میزان پراکندگی داده‌ها را حول رگرسیون برآوردی نشان میدهد. در این تحقیق با توجه به نوع داده‌ها و روش‌های تجزیه و تحلیل آماری موجود، از روش داده‌های ترکیبی استفاده شده است. زیرا به منظور رابطه بین ساختار مالکیت و مدیریت موجودی ها مورد بررسی قرار می‌گیرند؛ از یک سو، این متغیرها در میان شرکت‌ها مختلف و از سوی دیگر، در دوره زمانی 1390-1385 آزمون می‌شوند.
3-14-آزمون معني‌دار بودن متغير مستقل
براي بررسي معني‌دار بودن ضرايب متغيرهاي مستقل در هر مدل از آماره t استفاده شده است. براي محاسبه اين آماره از فرمول زير استفاده می‌شود.
t=( β^ˆ)/〖Se〗_(β^ˆ )
〖σ^ˆ〗^2=(∑▒e^2 )/(n-k)
: β^ˆضريب تخميني، Se_(β^ˆ ) : انحراف معيار ضريب تخميني،
: e^2 مجذور اختلاف بين مشاهدات واقعي و برآوردي، n: مقدار مشاهدات، k: تعداد پارامترها.
آماره t بدست آمده با t جدول كه با درجه آزادي n-K در سطح اطمينان 90%، 95% و 99% محاسبه شده مقايسه می‌شود، چنانچه قدر مطلق t محاسبه شده از t جدول بزرگ تر باشد، ضريب مورد نظر معني‌دار خواهد بود كه دلالت بر وجود ارتباط بين متغير مستقل و وابسته است.

3-15- خلاصه فصل
در این فصل ابتدا فرضیات تحقیق، متغیرهای وابسته و مستقل و همچنین روش تحقیق بیان شده و در ادامه آزمون‌های آماری تحقیق به طور کامل شرح داده شده‌اند. متغیرهای تحقیق عبارت‌اند از: مدیریت موجودی ها ، سرمایه گذار نهادی ، سرمایه گذاران عمده ، دوگانگی وظیفه مدیر عامل ،سن سرکت ، فشردگی سرمایه ،اهرم مالی ،اندازه شرکت ، درصد سهامداران بیشتر از 5% می‌باشند. با توجه به نوع فرضیات مطرح شده ازمدل پنل دیتا و آزمون‌های آماری، و آزمون هاسمن و White cross-section جهت بررسی فرضیات تحقیق استفاده گردیده است. همچنین در این فصل جامعه آماری، که شرکت‌های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می‌باشند و نمونه مورد بررسی که به روش حذف سیستماتیک مشخص شده است، بیان گردیده است. در پایان فصل محدودیت‌های موجود در راستای انجام تحقیق ارائه می‌شوند. این تحقیق کوشیده است تا داده‌های مورد نیاز برای محاسبه متغیرهای مربوط به شرکت‌های مورد بررسی را از نرم‌افزارهای معرفی‌شده استخراج نموده و سپس بوسیله نرم‌ازار 6 EVIEWS آزمون‌های مورد نظر را انجام دهد.

4-1- مقدمه

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع مدیریت موجودی، اثرات ثابت، اندازه شرکت Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی خودکارآمدی، آموزش خودکارآمدی، منابع اطلاعاتی