منبع تحقیق با موضوع سیستم اطلاعاتی، نیازهای اطلاعاتی، عوامل بحرانی، تحلیل عوامل

دانلود پایان نامه ارشد

یاسیستم مورد استفاده درحال تغییر باشدو یااینکه سیستم اطلاعاتی پیشنهادی به لحاظ محتوا،شکل ،پیچیدگی وغیره،متفاوت ازالگوهای موجودباشد.برخی ازروش هایی که مبتنی براصول این نگرش صورت می گیرندعبارتند از:

2-23-2)روش تجزیه وتحلیل وظایف سازمانی
این وظایف گروهی ازفعالیت ها، تصمیم هایا فرایندها هستندکه برای انجام عملیات سازمان مورد نیاز هستند. براین اساس فرایندها مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفته و نحوۀ به کارگیری اطلاعات در آنها مشخص می گردد.
2-23-3 )روش تجزیه و تحلیل ورودی ،پردازش،خروجی
در این روش که با استفاده ازرویکرد سیستمی انجام می گیرد،عمل تعیین نیازها با تقسیم سیستم ها به زیرسیستم های تشکیل دهندۀ آنها آغاز می شود.این کار تا زمانی ادامه می یابد که فعالیت های پردازش اطلاعات به صورت فعالیت های مجزاوقابل تفکیک دورن زیر سیستم هاتعریف شوند.
2-23-4) روش تجزیه و تحلیل عوامل بحرانی مؤفقیت
تجزیه و تحلیل عوامل بحرانی مؤفقیت می تواند در تعیین تعدادمحدودی از زمینه های فعالیت که دستیابی به نتایج رضایت بخش درآنهاتضمین کنندۀ عملکرد رقابتی مؤفقیت آمیز سازمان است، مفید واقع گردد. این زمینه های کلیدی فعالیت که معمولاٌبین 3 تا6 عدد در نظر گرفته می شوند، نیازمند بذل توجه دقیق و جدی مدیریت برای ادارۀ سازمان و دستیابی به اهداف آن هستند. با تمرکز براین عوامل می توان نیازهای اطلاعاتی مدیران را شناسایی کرده و بدین ترتیب سمت و سوی توسعۀ سیستم اطلاعاتی را تعیین نمود.
2-23-5)دریافت نیازهای اطلاعاتی از سیستم اطلاعات موجود
در صورت وجودیک سیستم اطلاعاتی درسازمان که دارای سابقه فعالیت عملی نیز باشد می توان ازاین نگرش استفاده نمود. استفاده ازاین نگرش به شرطی مناسب است که علاوه بر پایداربودن سیستم هایاطلاعاتی در حال استفاده در سازمان، این سیستم ها عملیات استانداردی را انجام داده و اطلاعات استانداردی را نیز تهیه نمایند. برخی ازروشهای مهم که براساس این نگرش استوارهستندرا می توان شرح زیر برشمرد: مراجعه به سیستم موجود که قراراست سیستم جدید جایگزین آن گردد، مراجعه به سیستم موجود در سازمانی دیگرکه مشابه با سازمان مورد تحقیق است، استفاده از مطالب موجود درکتاب ها، راهنماها،مستندات فنی و مطالعات صنعتی و در نهایت استفاده ازبسته های نرم افزاری یا سیستم های اختصاصی. (اخوان صراف،1382)
2-23-6)دریافت نیازهای اطلاعاتی از کاربران

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع نیاز اطلاعاتی، نیازهای اطلاعاتی، صاحب نظران، سیستم اطلاعاتی Next Entries مقاله رایگان درمورد تعلیم و تربیت، امام خمینی، شهید مطهری، آموزش عالی