منبع تحقیق با موضوع ساختار زبان، کانون توجه، حقوق بشر، عزت نفس

دانلود پایان نامه ارشد

مؤثر واقع شود.
مطالعه گفتمان اين شبکه اين امکان را فراهم مي‌سازد تا به موضع‌گيري آن‌ها و درواقع به موضع‌گيري مالکان، اداره‌کنندگان و دولت حامي اين شبکه در قبال رويدادهاي تاريخي کشورمان پي ببريم. چراکه گفتمان رسانه‌ها بازتابي از فضاي حاکم سياسي،‌رقابت سياسي و ساحت قدرت را به نمايش مي‌گذارد.
نتيجه چنين واکاوي و شناختي بالطبع مي‌تواند نوع مواجهه، برخورد و عکس‌العمل در مقابل سياست‌هاي رسانه‌اي رقيبان ما به‌روشني مشخص سازد. همچنين آگاهي و شناخت ايدئولوژي‌هاي حاکم بر متون رسانه‌اي رقيبان ما را به‌روشني در سياست‌گذاري رسانه‌اي درون و برون‌مرزي ما مفيد واقع‌شده و منجر به خنثي‌سازي توطئه‌ها، از سوي دولت‌هايي که منافع خود را در حذف نظام‌هاي مردمي کشورهاي درحال‌توسعه مي‌بينند، شود.
3-1- هدف‌هاي تحقيق
هدف اصلي:
شناخت گفتمان يا گفتمان‌هاي مسلط تلويزيون بي‌بي‌سي فارسي درباره‌ي کودتاي ?? مرداد
اهداف فرعي:
1. شناخت انگاره يا انگارههاي ساخته‌شده در مورد کودتاي ?? مرداد در تلويزيون بي‌بي‌سي فارسي
2. شناخت سوگيري‌ها و چارچوب سازي‌هاي رسانهاي تلويزيون بي‌بي‌سي فارسي در مورد کودتاي ?? مرداد
4-1- سؤال‌هاي تحقيق
سؤال اصلي:
گفتمان و يا گفتمانهاي تلويزيون بي‌بي‌سي فارسي در خصوص “کودتاي ?? مرداد” چه بوده است؟
سؤالات فرعي:
1. متون “ويژه برنامه‌هاي شصتمين سالگرد کودتاي ?? مرداد” چه نظام واژگاني (مثبت و منفي) را به‌کاربرده‌اند؟
2. متون “ويژه برنامه‌هاي شصتمين سالگرد کودتاي ?? مرداد” چگونه از افراد يا نهادهاي مطرح‌شده در متن استفاده کرده‌اند؟
3. استناد يا ذکر شواهد در متون “ويژه برنامه‌هاي شصتمين سالگرد کودتاي ?? مرداد” چگونه بوده است؟
4. پيش‌فرض‌هاي مطرح‌شده در متون “ويژه برنامه‌هاي شصتمين سالگرد کودتاي ?? مرداد” چه بوده است؟
5. قطب‌بندي يا ارزش‌هاي منتسب به “خود” و “ديگري” در متون “ويژه برنامه‌هاي شصتمين سالگرد کودتاي ?? مرداد” چگونه بوده است؟
6. دلالت‌هاي ضمني متن (تلقين و تداعي) در متون “ويژه برنامه‌هاي شصتمين سالگرد کودتاي ?? مرداد” چه بوده است؟
7. مؤلفه‌هاي اجماع و توافق در متون “ويژه برنامه‌هاي شصتمين سالگرد کودتاي ?? مرداد” چگونه استفاده‌شده است؟
8. گزاره‌هاي اساسي در متون “ويژه برنامه‌هاي شصتمين سالگرد کودتاي ?? مرداد” چه بوده است؟
5-1- تعريف مفاهيم و مقوله‌ها
انگاره
مولانا از صاحب‌نظران حوزه ارتباطات، در تعريف انگاره ميگويد: انگاره مجموعهاي از تصاوير که خود اين تصاوير در ذهن مخاطب جنبه‌هاي گوناگوني از واقعيت را دارند است. بنابراين مجموع? تصاوير در حکم يک سازه قرار مي‌گيرند. انگارهها ميزان وابستگي زياد مخاطبان را به خود دارند، اين ميزان وابستگي پيوستاري از نيازهاي متعدد مخاطبان را در برمي‌گيرد. انگارهها به يکديگر نيز وابستگي متقابلي دارند به‌نحوي‌که هرگونه دگرگوني و تغيير در ساختار يک انگاره باعث ايجاد عدم توازن و درنهايت تغيير در ساختار انگار? ديگر را در پي خواهد داشت. مرکز توجه فرد، شامل مجموعهاي از عناصر کوچک مشخص در يک انگاره است و محيط بيروني توجه فرد، عناصري مبهم و ادراک‌شده را در بر دارد که اين عناصر به‌مرورزمان ابهام بيشتري به خود پيدا ميکنند. انگارهها همچنين باعث يکدل شدن مردم يک فرهنگ يا يک منطقه و يا يک کشور در مورد طرز تلقيشان نسبت به يک پديده يا يک موضوع خاص ميشوند. (مولانا، 1375، ص11)
چارچوب‌سازي
استريت به نقل از انتمن چارچوب‌سازي را اين‌گونه بيان مي‌کند: “چارچوب‌سازي انتخاب شماري از وجوه واقعيت براي پرتوافکني بر آن‌ها، و شماري ديگر براي در سايه قرار دادن آن‌هاست، به‌نحوي‌که در کل، داستاني منسجم و موجه درباره مشکلات، علل پيدايش آن‌ها مضامين اخلاقي آن‌ها و راه‌هاي برطرف کردنشان به وجود آيد” (مهدي‌زاده، 1389، ص 82).
گفتمان
مك ميلن1 نيز در مقاله‌اي با عنوان الفباي تحليل گفتمان مي‌گويد: تحليل گفتمان يك اصطلاح براي مطالعه قسمت اعظم زبان است. به‌ طور كلي شامل تنوع رويكردها و ديدگاه‌هاي مختلف با روش‌هاي گوناگون زيادي است. و در جايي ديگر اضافه مي‌كند تحليل گفتمان مجموعه‌اي از روش‌ها و تئوري‌ها براي بررسي زبان و كاربرد زبان در زمينه‌هاي اجتماعي است.
“منظور از گفتمان اين است که زبان در چارچوب قالب‌هايي ساختاربندي شده است و مردم به هنگام مشارکت در حوزه‌هاي مختلف حيات اجتماعي در گفتار خود از اين قالب‌ها تبعيت مي‌کنند” (کوثري،1391 ص??)
براي گفتمان که امروز کاربردي وسيعي در علوم مختلف پيداکرده، تعاريف گوناگوني آمده است. ميشل فوکو معتقد است گفتمان به معني “گروه‌هاي وسيع جملات يا گزاره‌ها و قضاياي متنوع با معاني و فحواهاي مختلف و مضامين و کار ويژه‌هاي گسترده و درعين‌حال مشخص” است (Foucautl, 1972, p7).
تحليل گفتمان
تحليل گفتمان روشي است که مي‌كوشد تا نظام و آرايش فرا جمله‌اي عناصر زباني را موردمطالعه قرار داده و بنابراين واحدهاي زباني نظير تبادلات مكالمه‌اي يا متون نوشتاري را بررسي مي‌کند. (فركلاف، 1379،ص9).
تحليل گفتمان به‌اين‌ترتيب، تحليل اجتماعي مقوله‌هاي زباني است. يا به عبارتي، استفاده از پس‌زمينه‌ها و يا رفتارهاي اجتماعي براي بررسي و ارزيابي مقوله‌هاي كلامي و زباني در يك متن مي‌باشد. هدف اصلي مطالعه گفتمان، ايجاد توصيفي واحد، از سه بعد اساسي گفتمان است؛ اين ابعاد شامل كاربرد زبان، برقراري ارتباط ميان باورها و تعادل در موقعيت‌هاي اجتماعي است. در مطالعه مفهوم گفتمان نحوه تقابل و تأثير اين ابعاد نسبت به هم موردبررسي قرار مي‌گيرد (ون‌دايك، 1382، ص 46).
تحليل گفتمان، شامل تحليل ساختار زبان گفتاري- مانند گفتگوها، مصاحبهها و سخنرانيها و تحليل متن، شامل تحليل ساختار زبان نوشتاري مانند مقاله‌ها، داستان‌ها و گزارهها است. تحليل گفتمان به توصيف روابط بين كاركرد و ساختار جمله مي‌پردازد، در تحليل گفتمان، بايد گامي فراتر از تشريح زمينه متن برداشت و به بافت يا زمينه موقعيتي فرهنگي و اجتماعي پرداخت. (لطفي‌پور، 1372، ص10)

فصل دوم
مباني نظري تحقيق

مقدمه
مباني نظري، پايه و اساس اصلي در هر تحقيقي به شمار مي‌رود. ميزان ارتباط مباني و چارچوب نظري تحقيق با موضوع و روش تحقيق تا آنجاست که اگر توجه به اين ارتباط در کانون توجه‌ و فعاليت‌هاي هر محققي قرار نگيرد، چه‌بسا موجب گمراهي محقق و زير سؤال رفتن اعتبار تحقيق خواهد شد و از ديگر سو موجب خارج شدن تحقيق از مسير درست آن مي‌شود. در خصوص استفاده از ادبيات پژوهشي نظرهاي مختلفي وجود دارد.
در فصل حاضر سعي مي‌کنيم سه محورِ تحقيقات پيشين، مباني نظري و چارچوب نظري را توضيح دهيم؛ تا در نهايت با ايجاد تعادل در ميان اين سه محور، به پايهاي نظري براي انجام يک طرح تحقيقي دست يابيم.
1-2- بررسي تحقيقات پيشين
بهنام ياوري(1393)، در پژوهش خود با عنوان “بازنمايي انقلاب اسلامي ايران در مستندهاي تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي فارسيزبان: مطالعه موردي مستندهاي شبکه‌هاي من‌وتو و بي‌بي‌سي فارسي”، به بررسي چگونگي بازنمايي انقلاب اسلامي در مستندهاي تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي با مطالعه موردي دو مستند “از متن موردمطالعه اين پژوهش، دو مستند “از تهران تا قاهره” و “سقوط يک شاه” با موضوع انقلاب اسلامي است. يافته‌هاي تحقيق نشان مي‌دهد متن‌هاي هر دو مستند ازلحاظ سبک واژگاني، افراد و نهادهاي مطرح‌شده در متن، غيرسازي، استنادها، پيش‌فرض‌ها، تلقين و تداعي‌ها، مؤلفه‌هاي اجماع و توافق و گزاره‌هاي اساسي در موضوع انقلاب اسلامي باهم شباهت‌هاي بسيار و اختلاف‌هاي اندک دارند. بر اساس يافته‌هاي تحقيق، اصلي‌ترين چارچوب در دستور کار قرارگرفته هر دو مستند در خصوص بازنمايي انقلاب اسلامي “چارچوب ليبرال سرمايه‌داري و نگاه سکولاريستي غرب” بوده است که گفتمان‌هاي مشترکي چون گفتمان ليبرال دموکراسي و سکولاريسم، گفتمان منافع ملي، گفتمان پيشرفت و رفاه در کشور، گفتمان حقوق بشر و گفتمان ناسيوناليسم ايراني با توجه به مباني فلسفي و معرفت‌شناختي چارچوب مورداشاره در هر دو مستند برجسته شده‌اند.
* تحقيق فوق نه‌تنها از لحاظ روش (تحليل گفتمان) و رسانه (تلويزيون بي‌بي‌سي فارسي) با تحقيق پيشرو شباهت دارد؛ بلکه به لحاظ موضوع مورد بررسي نيز شباهت زيادي بين اين دو وجود دارد. لذا اين پژوهش در پيشبرد فرايند تحقيق کمک زياد به اينجانب نمود.
کميل رمضاني(1392) در پايان‌نامه خود با عنوان “رويکرد خبري “برنامه 60 دقيقه” بي‌بي‌سي فارسي نسبت به مسائل اقتصادي جمهوري اسلامي ايران(با تاکيد بر برنامه 60 دقيقه)” گفتمانهاي به کار رفته در “برنامه ?? دقيقه” بي‌بي‌سي فارسي نسبت به مسا‌‌ئل و مشکلات اقتصادي ايران مورد بررسي قرار داده است. در اين پژوهش از روش تحليل گفتمان با رويکرد ون دايک استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش، تمام اخبار مربوط به مسائل اقتصادي ايران در بازه زماني مهر تا اسفند 1391 است که پس از بررسي جامعه آماري به روش نمونه‌گيري هدفمند تعداد ?? خبر انتخاب و مورد گفتمان کاوي قرار گرفت. بر اساس يافته‌هاي تحقيق، اصلي‌ترين چارچوب در دستور کار قرار گرفته بي‌بي‌سي فارسي در خصوص مسائل اقتصادي ايران، “چارچوب اثرگذاري تحريم‌ها بر اقتصاد ايران” بوده است. عمده‌ترين گفتمان‌هاي شکل گرفته در خصوص مشکلات اقتصادي ايران عبارتند از: گفتمان قدرت و دانش، گفتمان فساد در حکومت ايران، گفتمان تداعي دوران حاضر به دوران جنگ ايران و عراق، گفتمان شکست مقاومت اقتصادي ايران، گفتمان ناکارآمدي سياستهاي اقتصادي ايران، گفتمان ترسيم آيندهاي سياه براي ايران، گفتمان اقتصاد رياضتي، گفتمان سياستزدگي اقتصاد، گفتمان انسان دوستانه در مورد تحريمهاي اعمال شده از سوي آمريکا و کشورهاي غربي در قبال ايران، گفتمان هشدار، گفتمان حمله به عزت نفس و اعتماد به نفس ملي، گفتمان اختلافات داخلي و معرفي مقام معظم رهبري به عنوان مقصر اصلي وضعيت کنوني کشور.
* تحقيق فوق از حيث روش و رسانه (تلويزيون بي‌بي‌سي فارسي) مورد بررسي نزديکي زيادي با تحقيق فوق دارد، اما از آنجا که به بررسي گزارش‌هاي اقتصادي اين رسانه پرداخته است و مباحث ديگري را دنبال مي‌کرد؛ نتايج آن با يافته‎ها و نتايج حقير تفاوت دارد.
هوشيار، مهدي(1391) در پايان نامه خود با عنوان “تحليل گفتمان پوشش خبري وقايع خاورميانه و شمال آفريقا توسط سايت بي.بي.سي فارسي و خبرگزاري ايرنا”، با استفاده از روش تحليل گفتمان خبري اين دو رسانه درباره تحولات خاورميانه و شمال آفريقا پرداخته است. بر اساس يافته هاي اين تحقيق، اصلي ترين چارچوب در دستور کار قرار گرفته بي‌بي‌سي فارسي در خصوص تحولات اين کشورها، چارچوب صلح در عين اسلام هراسي و تقابل با بيداري اسلامي بوده است. خبرگزاري ايرنا نيز کوشيده است انعکاس‌ها و پوشش خبري خود از تحولات اين کشورها را در چارچوب برخورد و ثابت‌قدمي، غرب ستيزي و بيداري اسلامي قرار دهد و گفتمان و انگاره‌هاي خود را در دل آن شکل دهد. همچنين عمدهترين گفتمان‌هاي شکل گرفته در خصوص اين کشورها توسط سايت بي‌بي‌سي فارسي معطوف به حفظ منافع کشورهاي غربي، متناقض(حمايت و تقابل)، اسلام هراسي، گرايش به دموکراسي غربي، آزادي خواهي، ايران هراسي و عمده‌ترين گفتمان‌هاي شکل گرفته در خبرگزاري ايرنا حمايت از خواسته‌هاي مردمي، اسلام خواهي و بازگشت به اصل دين خويش، رويگرداني از غرب و نزديکي به ايران و انقلاب اسلامي بوده است.
* تحقيق فوق تنها از نظر روش بررسي (تحليل گفتمان) و تحليل اخبار بي‌بي‌سي فارسي به موضوع اين پايان نامه نزديک است.
هادي بهجتي فرد (1391)، در پاياننامه خود مقايسه گفتمان خبري سايتهاي فارسي زبان شبکههاي العالم، العربيه و بي.بي.سي در مورد اعتراضات عمومي در بحرين در بازه زماني 14 بهمن 1389 تا پايان تير 1391، در پي شناخت چارچوبسازيهاي رسانهاي سه سايت مذکور و مقايسه و بررسي شباهتها و تفاوتهاي گفتمانهاي آنها بوده است. در اين پژوهش که به روش تحليل گفتمان انجام شده، 21 خبر مور

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع کودتاي، متن-، تاريخي، ايدئولوژي Next Entries منبع تحقیق با موضوع اقتصاد بازار، شرق شناسان، جهان اسلام، اقتصاد باز