منبع تحقیق با موضوع روشنفکران

دانلود پایان نامه ارشد

طريق مذاکرات و راه‌حل مسالمتآميز حل‌وفصل کنند.
– دليل اصلي کودتاي 28 مرداد، اتفاقات پيرامون آن به دليل جنگ سرد و رقابت بين آمريکا و شوروي انجام پذيرفت.
– ترومن که يک دموکرات بود، نه خود طرحي براي عمليات نظامي داشت و نه به دولت انگليس اجازهي چنين عملياتي را داد.

3-2-1-4- تحليل اطلاعات متن‌ها و فرا متن- انگليس
عمده افراد و نهادهاي مربوط به دولت انگليس در متن‌ها شامل مواردي چون بريتانيا، قواي روس و انگليس؛ رسانه‌هاي بريتانيا، کارکنان شرکت نفت ايران و انگليس، سفارت بريتانيا، سرويس اطلاعاتي بريتانيا، بي‌بي‌سي، شبکه انگليسي اس‌آي‌اس، کارشناسان بريتانيايي، وينستون چرچيل، کلمنت اتلي بوده است.
در گزارش‌هاي “ويژه شصتمين سالگرد کودتاي ?? مرداد” انگليس را با گزاره‌هاي زير توصيف‌شده ‌است:
– رسانه‌هاي بريتانيا چهره‌اي منفي از او (مصدق) ترسيم ميکردند.
– سرويس اطلاعاتي بريتانيا اولين بار با من تماس گرفت.
– سرويس اطلاعاتي بريتانيا با اشرف در سوئيس تماس برقرار کرد.
– چرچيل قرار شد تغييري در برنامه نيمه‌شب بي‌بي‌سي بدهد.
– به سرويس اطلاعاتي بريتانيا گزارش بدهيم.
– چرچيل خيلي منتظر و مشتاق بود بشنود چه اتفاقي افتاده است.
– روزهايي که ايران زير فشار تحريم‌هاي نفتي از سوي بريتانيا و متحدانش کمر خم کرده بود.
– کارشناسان بريتانيايي خوزستان را ترک کردند.
– بريتانيا مانع از صادرات نفت ايران مي‌شد.
– مخالفت مصدق با تهديد بريتانيا به اقدام نظامي همراه بود.
– محاصره اقتصادي ايران به‌وسيله بريتانيا اين کشور را در وضع بدي قرار داده بود.
– با اين تغيير (نخست‌وزيري چرچيل) موضع بريتانيا در برابر ايران تندتر شد.
– با پيروزي او (آيزن‌هاور) دولت چرچيل فرصت را براي همکاري مشترک اطلاعاتي عليه محمد مصدق مناسب ديد.
– چرچيل نمايندگاني را به واشنگتن فرستاد تا مقدمات سرنگوني او (مصدق) فراهم شود.
– تشديد بحران اقتصادي ايران به خاطر تحريم‌هاي نفتي بريتانيا ايران را در وضع بدي قرار داده بود.
– تحريم بينالمللي نفت ايران برداشته شد.
عمده پيش‌فرض‌هايي که متن گزارش‌هاي “ويژه شصتمين سالگرد کودتاي ?? مرداد” در مورد دولت انگليس داشته است، معطوف به موضوعاتي مانند مقوله‌هاي ذيل است:
– ضد انگليسي بودن يک ضد ارزش است.
– بي‌بي‌سي در پخش مصاحبه روزولت اصل بي‌طرف را رعايت ‌کرد.
– در راستاي بي‌طرف‌نمايي بي‌بي‌سي، اين رسانه به دخالت دولت انگليس و سرويس‌هاي جاسوسي آن در کودتا اذعان دارد.
– اين مصاحبه تداعي‌کننده دخالت بي‌بي‌سي در جريان کودتاي 28 مرداد است که نزد اذهان عمومي مردم ايران پذيرفته‌شده است.
– در انگليس طرح کودتا فقط باروي کار آمدن چرچيل مطرح شد،‌ قبل از آن تنها به راه‌حل‌هاي مسالمت‌آميز فکر مي‌شد.
دلالت‌هاي ضمني متن گزارش‌هاي “ويژه شصتمين سالگرد کودتاي ?? مرداد” در خصوص دکتر مصدق و دولت و طرفدارانش در قالب تداعي به‌قرار زير است. آن چيزي که متن به‌وسيله آن‌ها درصدد ذهنيت‌سازي براي مخاطب خود است عبارتند از:
– اشاره به بسته شدن سفارت انگليس در زمان مصدق يادآور قطع روابط ديپلماتيک جمهوري اسلامي ايران و انگليس در سال ???? است.
– تکرار چندباره بر تلاش آمريکا براي ايفاي نقش ميانجي در مذاکرات ايران و انگليس تداعي‌کننده مذاکرات هسته‌اي جمهوري اسلامي و گروه ?+? و نقش ويژه‌اي آمريکا براي خود قائل است.
گزاره‌هايي که در متن به دنبال تلقين در مخاطب در مورد دولت انگليس است، عبارتند از:
– بي‌بي‌سي با آوردن جملاتي نظير “در اسناد منتشرشده” و “در آن زمان يک افسر بلندپايه سي‌آي‌اي بود از طراحان اصلي و فرمانده اين کودتا بود” و يا “آقاي روزولت پيش از مرگش در مصاحبه با بي‌بي‌سي از پشت پرده عمليات کودتا صحبت کرد” تلاش دارد تا اينگونه به مخاطب خود تلقين کند که اين اطلاعات دست‌اول ابهامات اين واقعه تاريخي را مرتفع مي‌سازد.
– علي‌رغم همراهي انگليس در کودتا، گوينده تلاش دارد تا اين همراهي را بيش‌تر يک نقش مشورتي و حاشيه‌اي جلوه دهد. به‌طوري‌که حتي چرچيل اخبار کودتا را نه از مأموران خود که از يک مأمور سيا دريافت کند.
گزارههاي اساسي متن گزارش‌ها درباره دولت انگليس، به‌قرار زير است:
– پخش مصاحبه‌اي از طراح اصلي کودتا پس از 3 دهه از بي‌بي‌سي فارسي براي اولين بار از بي‌بي‌سي فارسي پخش شد.
– چرچيل تلاش کرد تا با تغيير در برنامه بي‌بي‌سي حسن نيت خود را به شاه ثابت کند.
– انگليس نقش حاشيه‌اي و مشورتي را در جريان کودتا داشت.

4-2-1-4- تحليل اطلاعات متن‌ها و فرا متن- شاه و نيروهاي طرفدار سلطنت
عمده افراد و نهادهاي مربوط به شاه و نيروهاي طرفدار سلطنت در متن‌ها رضاخان سپه‌سالار، قواي قزاق، سردار سپه، نيروهاي انتظامي، گارد سلطنتي، بغداد، نظاميان، سرلشکر فضل‌الله زاهدي؛ فضل‌الله زاهدي؛ سرلشکر فضل‌الله زاهدي، مازندران، يگان‌هاي ارتشي، عراق، ميادين بهارستان و توپخانه، ثريا همسر شاه، رم، افسران بازنشسته، نيروهاي گارد سلطنتي، اوباش؛ شاهزاده اشرف خواهر دوقلوي شاه، رئيس گارد سلطنتي، ژنرال نصيري، سپهبد زاهدي، تهران، زورخانه‌ها، پهلوان‌هاي زورخانه، ژنرال زاهدي، حکومت پهلوي، سازمان اطلاعات و امنيت کشور ساواک، دربار شاهنشاهي، ايتاليا بوده است.
گزارش‌هاي “ويژه شصتمين سالگرد کودتاي ?? مرداد” شاه و نيروهاي طرفدار سلطنت با گزاره‌هاي زير توصيف کرده‌اند:
– شاه در 24 مرداد دستور عزل مصدق را صادر کرد و در بيست و پنجم مرداد به او ابلاغ شد.
– شاه به بغداد گريخت.
– نظاميان دوباره دست‌به‌کار شدند.
– نگاه مردم بار ديگر متوجه شاهشان بود که منتظر بازگشتش بودند.
– شاه از مازندران به عراق مي‌گريزد، مردم به خيابان‌ها مي‌آيند، مجسمه شاه را از ميادين و توپخانه پايين ‌کشيدند.
– نام شاه از سلام صبحگاهي ارتش حذف مي‌شود.
– در صورت بروز شکافي مشخص بين شاه و مصدق مردم و ارتش ايران از شاه حمايت خواهند کرد.
– شاه حتي از درخت‌هاي باغ هم مطمئن نبود.
– ارتش هم به شاه وفادار است.
– برنامه خيلي ساده بود شاه يک گارد محافظ داشت که به او وفادار بودند
– عليه مصدق راهپيمايي خياباني راه بيندازند و ارتش را به حمايت از راهپيمايي و مخالفت با مصدق ترغيب کنند.
– شاه و هوادارانش واقعهي 28 مرداد را نه کودتا بلکه رستاخيز ملي ناميدند.
– اعتمادبه‌نفس شاه بعد از کودتا خيلي بيشتر شد.
– کودتاي 28 مرداد مشروعيت مشروطيت را در ايران از بين برد
– درآمد نفت هم بيشتر شد.
– شاه قصد داشت تا نظام حکومت پدرياش را بازسازي کند.
– سرکوب مخالفان فصلي طولاني از اختناق سياسي به وجود آورد
– ستاد کودتا تبديل مي‌شود به ساواک و سيستماتيک ميشود و نظاميافته ميشود
– شاه اصلاحات اقتصادي و اجتماعي گستردهاي آغاز کرد
– او در کارش صادق نيست.
– شاه تنها به فکر تحکيم موقعيت خودش بود.
– منتقدان شاه او را مطيع بي‌چون‌وچراي امريکا مي‌دانستند
– شاه به تشخيص خودش عمل ميکرد
– کودتايي که کليد پيروزي‌اش در دست اين جمعيت بود حمايت از شاهي که به بغداد و ازآنجا به رم گريخته بود.
– ارتش خودش عامل کودتاست.
– بيشترش را در زورخانه‌ها خرج کردند و به پهلوان‌هاي زورخانه دادند.
– بعدازظهر آن روز هم نيروهاي رزمي طرفدار شاه وارد عمل شدند که زدوخوردهاي شدي و تلفات جاني زياد دولت سقوط کرد
– بدون کمک شبکه‌هاي داخلي و گروهي از ايرانيان مانند شاه، زاهدي حتي خود مصدق و اوباش موفقيت اين کودتا امکان‌پذير نبود.
– شاه هم براي ادامه سلطنت از ايتاليا به ايران بازگشت.
– کودتاي 28 مرداد يک جابجايي سادهي قدرت نبود.
– شاه براي درمان بيمارياش به آمريکا رفته بود
– مردم خودشان هم به ميدان آمدند.
عمده پيش‌فرض‌هايي که متن گزارش‌هاي “ويژه شصتمين سالگرد کودتاي ?? مرداد” در مورد شاه و نيروهاي طرفدار سلطنت داشته است، معطوف به موضوعاتي مانند مقوله‌هاي ذيل است:
– کودتا به هر شکلي و در هرزماني محکوم است.
– شاه نسبت به آمريکا و انگليس مستقل بود و به خاطرات شرايط و تحت‌فشار حاضر به همکاري با آنها شد.
– شاه و ارتش به خاطر منافع ايران حاضر به همکاري با نيروهاي خارجي شدند.
– کودتاي 28 مرداد تاريخ را دگرگون کرد.
– عامل به وجود آمد انقلاب کودتا بود.
– مدل حکومتي سلطنت مشروطه عالي‌ترين و مطلوب‌ترين روش حکومت است.
– سرکوب بد اما لازم است. سرکوب بايد نقش مکمل را بازي مي‌کرد نه نقش اصلي.
– ساواک مسئول سرکوب مردم بود.
– شاه قصد اصلاح جامعه را داشت.
– شاه در مبارزه با مذهبي‌ها مسامحه کرد.
– شاه مستقل از آمريکا و به رأي خودش عمل مي‌کرد.
– در شرايط آن روز ايران اختناق براي کمک به ثبات لازم بود.
– کودتاچيان به دليل استفاده از تانک و ارتش توانستند بر مردم مسلط شوند.
دلالت‌هاي ضمني متن گزارش‌هاي “ويژه شصتمين سالگرد کودتاي ?? مرداد” در خصوص شاه و نيروهاي طرفدار سلطنت در قالب تداعي به‌قرار زير است. آن چيزي که متن به‌وسيله آن‌ها درصدد ذهنيت‌سازي براي مخاطب خود است عبارتند از:
– ايران در زمان شاه از وضعيت خوبي برخوردار بود.
– گزارش تداعي‌کننده ادعاهاي رژيم گذشته در مورد شاه‌دوستي مردم و محبوبيت نزد مردم است.
– دخالت‌هاي بي‌جاي خانواده سلطنتي در مسائل سياسي ايران در زمان حکومت پهلوي
– مشروطه براي استقرار دموکراسي بود. مشروطه سلطنتي براي برقراري دموکراسي در ايران کافي بود.
– شاه اجراکننده دستورات آمريکا در ايران و منطقه بود.
– ساواک براي تأمين امنيت سلطنت شاه به هر روشي اعم از شکنجه، قتل و زندان متوسل مي‌شد.
– فرار شاه در زمان کودتا تداعيکنندهي فرار شاه در آخرين روزهاي حکومتش در ديماه 57 است.
– ادعاي شاه و اطرافيانش در مورد قيام ملي بودن کودتا در اين گزارش تداعي ميشود.
گزاره‌هايي که در متن به دنبال تلقين در مخاطب در مورد شاه و نيروهاي طرفدار سلطنت است، عبارتند از:
– اتفاقات 25 تا 28 توهين به سلطنت و جايگاه شاه بود.
– نيروهاي ارتش و زاهدي از ساختار و نظم خود ارتش براي پيشبرد برنامه سيا و سرنگوني مصدق استفاده کرده بودند. کودتاچيان بيشتر از آنکه به نيروهاي خارجي وابسته باشند، با اتکا به نيروها و امکانات داخلي اقدام به پياده نمودن نقشه خود کردند.
– داشتن پايگاه مردمي کودتا بين مردم.
– اصلاحات ارضي شاه موردنياز جامعه بود و اقشار تحصيل‌کرده و روشنفکر هم اين اصلاحات را پشتيباني مي‌کردند.
– روشنفکران و قشر تحصيل‌کرده با شاه و حکومت همراه و يکدل نبودند.
– متن تلاش دارد تا به مخاطب خود القا کند برخلاف تصور عمومي شاه نه‌تنها داراي استقلال بود بلکه نظرات و عقايد خود را به آمريکايي‌ها ديکته و تحميل مي‌کرد.
گزارههاي اساسي متن گزارش‌ها پيرامون شاه و نيروهاي طرفدار سلطنت به‌قرار زير است:
– مجسمه شاه را از ميادين بهارستان و توپخانه پايين مي‌کشند. در ادامه آن نام شاه از سلام صبحگاه ارتش حذف مي‌شود.
– شاه براي پيشينه خانوادگي روزولت اعتبار زيادي قائل بود.
– مردم و ارتش، طرف شاه بودند.
– پول بين پهلوان‌ها و در روزنامه‌هاي تهران خرج شد.
– شاه بعد از کودتا قدرت خود را بيش‌ازپيش با اختناق از طريق ساواک افزايش داد.
– شاه در دهه 40 با اصلاحات اقتصادي و اجتماعي گسترده از جمله اصلاحات ارضي درصدد اصلاحات ساختاري جامعه برآمد.
– شاه با نابودي تشکيلات سکولارها و طبقه متوسط، راه را براي يکه‌تازي مذهبي‌ها و طرفداران امام خميني باز کرد. (شاه به شکل غيرمستقيم عرصه را در اختيار هيئت حاکم حاضر جمهوري اسلامي قرارداد.)
5-2-1-4- تحليل اطلاعات متن‌ها و فرا متن- آيت‌الله کاشاني و نيروهاي مذهبي
عمده افراد و نهادهاي مربوط به آيت‌الله کاشاني و نيروهاي مذهبي در متن‌ها آقاي سالمي، انقلاب، دانشجويان؛ روحانيت سنتي آيت‌الله بهبهاني، آيت‌الله بروجردي، آيت‌الله ابوالقاسم کاشاني، زورخانه؛ روحانيون بوده است.
گزارش‌هاي “ويژه شصتمين سالگرد کودتاي ?? مرداد” آيت‌الله کاشاني و نيروهاي مذهبي را با گزاره‌هاي زير توصيف کرده‌اند:
– ازجمله آيت‌الله

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع آمريکا، ترومن، انگليس، کودتاي Next Entries منبع تحقیق با موضوع کاشاني، آيت‌الله، آيتالله، کودتاي