منبع تحقیق با موضوع روابط مالی، حقوق ایران، بررسی فقهی، افکار عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

در این مورد بحث شده است. مانند کتاب بررسی فقهی حقوق خانواده نکاح و انحلال آن، که به دو عامل طلاق و فسخ که از عوامل انحلال میباشند پرداخته و در ضمن مطالب، آثار مالی ناشی از این دو عامل را نیز بیان داشته است. (محقق داماد، 1372) در کتاب حقوق و روابط مالی زوجین، تمامی روابط مالی زوجین چه قبل از انحلال وچه بعد از آن، به طور مختصر و تنها از نظر حقوقی بحث شده است. (موحدیان، 1384) با دقت نظر در آنها مشاهده میکنیم که هرکدام به بخشی از این موضوع پرداخته و بحث کلی پیرامون این موضوع ندارند و در اکثر موارد توجه و تحقیق محققان بر روی مسئلهی طلاق، از اسباب انحلال ازدواج بوده است. در این زمینه میتوان به مقالات بررسی حقوق زوجه درموارد صدور طلاق به در خواست زوج، آثار طلاق به در خواست زوج، طلاق وچالش نصف دارایی و …اشاره کرد. با توجه به این که کتب و مقالات موجود هر یک به بخشی از موضوع انحلال و روابط مالی زوجین پس از آن پرداختهاند، لذا بر آن شدیم که به بررسی تأثیر تمامی عوامل انحلال نکاح بر روابط مالی زوجین پرداخته و چگونگی روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح را از دیدگاه فقه و حقوق ایران مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت مجموعهای جمعآوری شود که بر طرف کننده‌ی سوالات و شبهات مطرح شده در این زمینه باشد. امید است مورد استفاده‌ی علاقه مندان قرار گیرد.

3-ضرورت و نوآوری تحقیق
بحث حقوق زن، مسالهای که چندیست در کشور ما مطرح وباعث موضع گیریهای گوناگون با انگیزههای متفاوت در جامعه شده است. در این رابطه افراد صاحب نظر و غیر صاحب نظر سخنانی را بیان کرده وهر کس از دیدگاه خود راجع به آن نظر میدهد. همین مساله باعث می‌شود که با آلوده کردن جو جامعه بحث ها از حالت عادی خارج شود و در نتیجه، همین جو روی افراد صاحب نظر و تصمیم گیریهای آن ها اثر گذاشته و آن ها را از راه حل واقعی مساله دور می کند.
از آن جا که در طول قرون واعصار، زنان به دلیل خاصیت فیزیکی وروحی وژنتیکی دستخوش تعدی وتضییع حقوق بودهاند این موضوع مورد توجه بسیاری از محققین بوده و خواهد بود و هر یک از زاویهای به این مساله و بحرانهای ناشی از آن پرداختهاند. عده‌ای به مساله مهریه وحواشی آن ازقبیل شیر بهاءپرداختهاند و عده‌ای به مساله نفقه وبرخی به مسائل دیگر. خانواده بنیادیترین نهاد در اجتماعات بشری است ودر اهمیت جایگاه خانواده همین بس که برای زوال فرهنگی یک ملت تزلزل بنیاد خانواده کافیاست. شایان ذکر است که بگوییم ازدواج بنیادی نیست که کسی در تفکر سود وزیان مادی آن باشد. لیکن با اولین بحران در روابط زوجین، حقوق مالی به شدت در جایگاه تنازع اصلی قرار میگیرد و اگر روابط مالی همسران از ابتدا با درایت تنظیم نشده باشد مشکلات عدیده‌ای را به بار میآورد.
با توجه به توضیحات فوق، انگیزهی انتخاب موضوع، به دلیل وضع موجود در روابط مالی زن وشوهر پس از انحلال نکاح در حقوق ایران و خلأ های قانونی موجود در این زمینه میباشد. ازجمله: فقدان توجه قانونی به نقش زن در ایجاد و ارتقاء سرمایههای خانواده، بر خورد اجیر گونه با او، انحصار حمایتهای مالی قانونی در مورد طلاق، ایجاد شروط و قیود فراوان برای احقاق یک حق و نکتهی بسیار با اهمیت در مورد منزل مسکونی که در شرایط حاضر با دشواری و مشقت تحصیل میشود، این که، آیا عدالت اقتضاء ندارد که زن را نیز در منزل زناشویی به علت تحصیل آن در طول زندگی مشترک که حاصل تلاش، معاضدت وصرفه جویی هر دوی زوجین است، ذی حق بدانیم هر چند ظاهراً به نام دیگری باشد. با این گام در حل مسئلهای پیش رفتهایم که بسیاری از مشکلات آینده را دامن میزند و به تراژدی غمبار بسیاری از زنان و مادران خاتمه میدهد. با توجه به این ضرورت ها به عنوان دانشجوی فقه وحقوق اسلامی تصمیم به نوشتن این پایان نامه با موضوع خاص بررسی فقهی و حقوقی آثار مالی انحلال نکاح گرفتم. این تحقیق از منظر فقه و حقوق به مسائل مالی زوجین پس از انحلال نکاح میپردازد تا با استفاده از آن، زوجه به عنوان یکی از ارکان اصلی کانون خانواده از امتیازاتی که به موجب اصول وقواعد حقوقی برخوردار می‌باشد، اطلاعات لازم را کسب نماید و در صورت بروز اختلاف، بدون منازعه ومجادله‌ی بیفایده وبا انتخاب طریق اصولی در مراجعه به مبادی قانونی، حقوق متصور خویش را مطالبه نماید
4- سوالات تحقیق
1- آیا با انحلال نکاح روابط مالی زوجین پایان میپذیرد ؟
2- در صورت بقاء رابطهی مالی زوجین، کدام یک از آن دو منتفع میشود ؟
3- آیا بازنگری در برخی از قوانین مرتبط با روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح، با توجه به مقتضیات زمان و مکان ضروری است؟
5-فرضیات تحقیق
1- با انحلال نکاح روابط مالی زوجین منقطع نمیشود.
2- شارع مقدس در عدم انقطاع روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح ،در صدد تأمین منافع ضروری زن بوده است.
3- با توجه به مقتضیات زمان و مکان و به منظور احقاق کامل حقوق زنان، بازنگری در برخی از قوانین حقوقی مربوط به روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح لازم و ضروری میباشد.
6-هدف و کاربردهای تحقیق
اهدافی که در این پایان نامه مد نظر میباشند عبارتند از:
1- بررسی نگرش فقه به روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح.
2- آشنا شدن زوجین با وضعیت قوانین مربوط به روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح، در قوانین کشور.
3- جلوگیری از مجادله ومنازعه‌ی بی فایده‌ی زوجین در صورت انحلال نکاح و انتخاب طریق درست در مراجعه به مراجع قانونی.
4- ایجاد تغییر در نگرش منفی افکار عمومی، نسبت به حقوق و قوانین ایران در زمینه‌ی حقوق زن
کاربرد: در این تحقیق سعی نمودهایم با رعایت دقت وشرح دقیق و صحیح موضوعات و دوری از حواشی و مباحث غیر مرتبط ترتیبی اتخاذ نماییم تا خواننده در مراجعه به موضوع مورد علاقه، با روشی سهل و مسیری کوتاه، قاعده‌ی پذیرفته شده در حقوق یا منابع فقهی و راهکارهای اجرایی را به دست آورد از این حیث تحقیق حاضر می‌تواند مورد استفاده‌ی قضات، حقوق دانان، وکلای دادگستری، سردفتران ازدواج ودانشجویان حقوق و علاقه مندان رشته های حقوق، قرار گیرد.
7-روش و نحوهی انجام تحقیق و به دست آوردن نتیجه
روش تحقیق در این پایان نامه توصیفی، تحلیلی میباشد و برای گردآوری مطالب از منابع مکتوب موجود در کتاب خانه ها شامل کتاب، مقالات، پایان نامه ها و نرم افزارهاو… استفاده شده است.

8-ساماندهی طرح تحقیق
این پایان نامه، بنابر ضرورت انجام آن و اقتضای موضوع مورد بحث، در دو فصل تدوین شده است. در فصل اوّل به منظور آمادگی ذهنیت خواننده، به کلیّات موضوع مورد نظرپرداخته شده است. این فصل دارای دو بخش میباشد؛ در بخش اوّل، تعریف نکاح و انواع آن و در بخش دوّم، انحلال نکاح و عوامل آن مورد بررسی قرار گرفته است. فصل دوّم، با عنوان آثار و احکام مالی انحلال نکاح، دارای چهار بخش میباشد. بخش اوّل به مهریه اختصاص داده شده است. در بخش دوّم چگونگی نفقه و جهیزیه پس از انحلال مورد بحث قرار گرفته است. در بخش سوّم، تنصیف دارایی، اجرت المثل و نحله مورد بررسی قرار گرفته و بخش چهارم، در مورد ارث که یکی دیگر از آثار مالی انحلال نکاح است، میباشد.

فصل اول: کلیات

در این فصل به منظور آمادگی ذهنیت خواننده به بیان توضیحاتی مقدماتی میپردازیم. اصولا مرسوم می‌باشد که پیش از ورود به مباحث اصلی به بیان توضیحاتی مقدماتی و مختصر از موضوع می‌پردازند. ما نیز به پیروی از این سنت مرسوم و پسندیده پرداختیم. لذا در این فصل مباحثی از قبیل نکاح و انواع آن، انحلال نکاح و عوامل انحلال نکاح دائم و منقطع مطرح می‌شود و سپس در فصل بعد در مورد مباحث اصلی که بررسی آثار مالی انحلال نکاح می‌باشد؛ بحث خواهیم نمود. امید است مقبول واقع گردد.

بخش اول: نکاح و انواع آن

نکاح یک سنت فطری و نهاد اجتماعی است که از دیرباز وجود داشته و همهی شرایع و قوانین آن را ترغیب کردهاند. مصلحت فرد و اجتماعی در این است که زن و مرد پیمان ببندند و خانواده تشکیل دهند.
نکاح دارای فواید فردی و اجتماعی فراوانی میباشد از جمله فوایدی که میتوان برای نکاح بیان نمود این است که نکاح مانع آلودگی فرد و غوطه ور شدن او در ورطهی فساد است. کسی که به تنهایی زندگی میکند و از ازدواج میگریزد و به ارضاء غریزه ی جنسی نظمی صحیح و اخلاقی نمیدهد، دستخوش فساد و تباهی و بیماری است و نمیتواند سلامت جسمی و روحی خود را حفظ کند. ازدواج موجب آسایش و آرامش انسان و موجب دلبستگی به زندگی است. ( صفایی و امامی، 1384 ، 30)
قرآن کریم در این باره می‌فرماید: از آیات خدا این است که برای شما از خودتان همسرانی آفرید تا بدان ها آرام گیرید و میان شما دوستی و مهربانی نهاد که در این برای گروهی که اندیشه می‌کنند آیت‌هاست. سورهی روم (30)، آیه 21.1
نکاح علاوه بر فواید فردی، از لحاظ اجتماعی نیز از ارزش فراوان برخوردار است؛ جامعهای سعادتمند است که رابطه جنسی، توالد و تناسل در آن منظّم و بر اساس صحیح استوار باشد؛ هسته‌ی مرکزی جامعه، خانواده است که با ازدواج تشکیل میشود. جامعهای که افراد آن از تشکیل خانواده و قبول مسئولیت آن شانه خالی میکنند روی خوشبختی و ترقی را نخواهد دید. فرزندان ناشی از نکاح و تربیت شده در خانواده هستند که میتوان در گرداندن چرخ های اجتماع به آنها امید بست. فرزندان ناشی از روابط آزاد اغلب از تربیت صحیح محروم و عناصری بزهکار و سربار جامعه هستند. (صفایی و امامی، 1384، 30)
نکاح نخستین گام در لجام زدن به خودخواهی ها و پذیرفتن بار مسئولیت های اجتماعی است. بیهوده نیست که پیامبران و عالمان اخلاق در لزوم آن پافشاری کرده اند، چون نیک میدانستهاند که این پیمان آغاز اجتماعی شدن انسان و نشانهی احترام به نظام های اخلاقی است. (کاتوزیان، 1382، ج1، 22)
ازدواج در توسعه‌ی اقتصادی جامعه نیز موثر است. آنان که ازدواج کرده و تشکیل خانواده می‌دهند، فعالیت اقتصادی بیشتری از خود نشان میدهند تا بتوانند زندگی خوبی برای خود و خانواده شان فراهم کنند و این در توسعه اقتصادی کشور نقش موثری دارد. (صفایی و امامی، 1384، 30)
با توجه به اهمیت و ضرورت بحث نکاح، در مبحث اول، در مورد مفهوم نکاح و درمبحث دوم، راجع به انواع نکاح بحث خواهیم نمود.

مبحث اول: مفهوم نکاح
اصل نکاح برای پیمان بستن و عقد است.سپس برای همبستری استعاره شده است. محال و ناممکن است که معنی جماع و همبستری برای اصل معنی آن وضع شده باشد و سپس برای عقد استعاره شود. زیرا اسم هایی که به معنی همبستری و جماع است تماماً به طور کنایه است به خاطر قباحت ذکر و یاد آن امر. آیات 31 نور و 49 احزاب و آیات متعدد دیگر، در این معنی، یعنی عقد و پیمان همسری می‌باشد. (راغب اصفهانی،1412 ه.ق،823 )2نکاح فی نفسه مستحب است و کتاب، سنت متواتره و اجماع دلیل بر استحباب این مسئله دارد. (حسینی روحانی، 1412ه.ق، ج21، 10)
کلمهی نکاح در زبان حقوقی به دو معنی به کار رفته است:
1-عقدی که بنیان خانواده است و باعث ایجاد رابطهی زوجیت بین زن و شوهر میشود.
2- رابطه‌ای که در اثر این عقد بین زن و مرد به وجود میآید.
قانون مدنی نکاح را تعریف نکرده و فقهاء نیز خود را با این مسأله آشنا نساختهاند شاید دلیل این سکوت روشنی مفهوم نکاح باشد. همه میدانند که معنی انتخاب همسر چیست و اگر خود نیز بار این مسئولیت را به دوش ندارند، گرفتاریها و خوبی‌های آن را در دیگران دیده یا شنیدهاند. زن و شوهری مفهومی تازه نیست. تاریخ به یاد دارد انسانیت همیشه این پیوند را میشناخته است و همه‌ی قوانین دربارهی آن گفتگو کردهاند. (کاتوزیان، 1382، ج1، 25)
تعیین هدف اصلی زناشویی و ماهیت و تعریف آن بسیار دشوار است و یکی از علل این دشواری میتواند این باشد که مقصود از زناشویی امور گوناگونی است که نمیتوان به طور قطع یکی از آنها را به عنوان هدف اصلی برگزید. رابطه‌ی جنسی زن و مرد بدون شک از مهمترین آنها میباشد، ولی همکاری در زندگی اجتماعی و تربیت فرزندان را نیز نباید د

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع اجرت المثل، روابط مالی، نکاح منقطع، طلاق بائن Next Entries منبع تحقیق با موضوع نکاح منقطع، قانون مدنی، روابط جنسی، عقد نکاح