منبع تحقیق با موضوع رضایت شغلی، رضایت شغل، سبک رهبری

دانلود پایان نامه ارشد

رضایت شغلی دبیران زن و مرد تحت سرپرستی رابطه مدار، وظیفه مدار و مستقل اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد.
4- بین میزان بهداشت روانی دبیران تحت بررسی مدیران رابطه مدار، وظیفه مدار و مستقل اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد.
5- بین میزان بهداشت روانی دبیران زن و مرد تفاوت معنی داری وجود دارد.
نتیجه گیری: تمام فرضیات محقق بجز فرضیه دوم رد می شوند و فقط بین رضایت شغلی دبیران زن و مرد تفاوت معنی داری وجود دارد .
عنوان تحقیق: بررسی رابطه بین سبکهای رهبری رؤسا با خشنودی کارکنان کادر اداری ادارات آموزش و پرورش مازندارن
محقق: حیدر شجری مکان تحقیق: استان مازندران زمان تحقیق 90-89
خلاصه تحقیق
این تحقیق که باهدف بررسی رابطه بین سبکهای رهبری رؤسا با خشنودی کارکنان کادر اداری ادارات آموزش و پرورش مازندارن صورت پذیرفته است، یک تحقیق توصیفی پیمایشی است که از نظر هدف کاربردی بوده و جامعه ی این تحقیق 74 تن از کارکنان کادر اداری ادارات آموزش و پرورش مازندارنبوده است که از بین آنها 50 نفر بعنوان نمونه وباکمک دو پرسشنامه استاندارد مورد مطالعه قرار گرفته اند.در تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSSاستفاده شده است و باتوجه به نرمال بودن داده های بدست آمده از آزمونهای پارامتریک پیرسون و رگرسیون چندگانه در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.
فرضیه های تحقیق
1- سبک رهبری ملاحظه کار مدیران با خشنودی شغلی کارکنان رابطه مثبت دارد.
2- سبک رهبر سازمان دهنده مدیران با خشنودی شغلی کارکنان رابطه مثبت دارد.
3- سبک رهبر مشارکتی مدیران با خشنودی شغلی کارکنان رابطه مثبت دارد.
نتیجه گیری: هر چه به طرف سبک ملاحظه کار پیش می رویم و مدیران ملاحظه کارتر می شوند خشنودی کارکنان افزایش می یابد.

ب- تحقیقات خارجی
تحقیق اول
این تحقیق توسط اینینگ7 و هیانگ8 در سال 1994 تحت عنوان”رابطه بین رضایت شغلی معلمان و ادراکات آنها درباره سبکهای رهبری مدیران در مدارس فنی- حرفه ای تایوان” انجام دادند.
فرضیه های تحقیق:
فرضیه اصلی: بررسی رابطه بین رضایت شغلی معلمان و سبک های رهبری مدیران (انتقالی)، داد و ستدی و آزاد منشانه یا عدم مداخله بود.
فرضیه فرعی: و هدف دیگر بررسی تفاوت در ادراکات معلمان در مورد سبک های رهبری مدیران بر حسب متغیرهایی مثل جنسیت، سطح تحصیلات، و سابقه خدمت معلمان بود.
نتیجه گیری:
الف- برداشت معلمین در رابطه، با سبک رهبری مدیرانشان این بود که غالباً از نوع آزاد منشانه است
ب- در مجموع رهبری انتقالی رابطه مثبتی با رضایت شغلی داشته.
ج- معلمین زن در مقایسه با معلمین مرد معتقد بودند که مدیرانشان بیشتر سبک انتقالی داشته و کمتر سبک آزاد منشانه، ولی هیچ اختلاف قابل ملاحظه ای بین مردان و زنان معلم از نظر اعتقادشان نسبت به سبک رهبری داد و ستدی وجود نداشت.
تحقیق دوم
تحقیق دیگری توسط اسمیت9 تحت عنوان «بررسی ارتباط بین سبکهای رهبری مدیران و رضایت شغلی معلمان در دانشگاه ارکانزاس انجام داد.(1999)
فرضیه های تحقیق:
فرضیه اصلی: بررسی تعیین ارتباط بین سبکهای رهبری و رضایت شغلی معلمان می باشد.
فرضیه فرعی: وابستگی بین رضایت شغلی معلمین و شش متغیر «سن، جنس، رده آموزشی، تجربه، محیط آموزشی و سطح آموزشگاه نیز بررسی گردید.
نتیجه گیری:
وجود نوعی همبستگی قوی بین رضایت شغلی معلمین و رفتار مدیران را مورد تأکید قرار داد و نوعی همبستگی مثبت بین رضایت شغلی معلمین، پنج جنبه اصلی از رفتارهای رهبری شامل: میزان تعمّل آزادی به توجه به پرسنل امر، حس همکاری با دیگران، مصالحه جویی و تکیه بر روی دستاوردهای افراد و همچین متغییرهای شش گانه که به آنها اشاره شده وجود داشت.
تحقیق سوم
کارن و درال10 پایان نامه خود را تحت عنوان «سبک رهبری مدیر و رضایت شغلی معلمان انجام دادند» (2003)
فرضیه های تحقیق:
سبک رهبری رابطه مدار موجب رضایت شغلی بالاتر می شود.
سبک رهبری وظیفه مدار موجب رضایت شغلی بالاتر می شود.
نتیجه گیری: سطح رضایت شغلی معلمان در حیطه سرپرستی، پاداش های اقتصادی، شرایط عملکردی ارتباطات و رضایت شغلی نهایی با سبک رهبری ارتباط دارد. و هرچه سبک رهبری به سمت رابطه مداری حرکت میکند، رضایت شغلی بیشتری مشاهده می شود.
تحقیق چهارم
یانگ وریکی11 در سال 1999 تحقیقی را تحت عنوان((ارتباط بین سبکهای رهبری مدیران مدارس عالی فنی و حرفه ای می سی سی پی و رضایت شغلی کارکنان))، در دانشگاه تگزاس امریکا انجام دادند.
فرضیات تحقیق:
رهبری مشارکتی بر رضایت اعضای هیات علمی اثر گذاراست.
رهبری دیکتاتور موابانه برعدم رضایت اعضای هیات علمی اثر گذاراست.

نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشانگر نوعی همبستگی معنی دار بین سبک های مدیریت و رضایت شغلی اعضای هیأت علمی مدارس عالی بود. همچنین بین سبک های مدیریت و رضایت شغلی نیز همبستگی معنا داری مشاهده گردید.
تحقیق پنجم
تحقیقی تحت عنوان:
♦ The impact of nurses’ motivation to work, job satisfaction, and sociodemographic characteristics on intention to quit their current job:

بررسي اثر انگيرش شغلي پرستاران بر رضايت شغلي ( 2006 ،امریکا)
فرضیات تحقیق:
بين انگيزش افراد و سطح رضايت شغلي آنان رابطه وجود دارد.
انگیزش از طریق پاداش افزایشی مهمترین فاکتور افزایش رضایت شغلی است.
روش تحقیق:اين تحقيق به منظور بررسي رابطه بين فاکتورهاي انگيزشي کارکنان با سطح رضايت شغلي آنان انجام شده است. در اين تحقيق متغير رضايت شغلي به عنوان متغير وابسته و متغير انگيزش به عنوان متغير مستقل معرفي شده است. فرضيه اصلي تحقيق به وجود رابطه معني دار و مثبت بين انگيزش افراد و سطح رضايت شغلي آنان اشاره دارد. مدل مورد استفاده دراين بررسي مدل مينه سوتا مي باشد. روش جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامه هاي استاندارد مدل بوده و جهت تحليل داده ها از روش آزمونها ناپارامتريک و تحليل واريانس استفاده شده است.
نتیجه گیری: نتايج بدست آمده بيانگر وجود رابطه معني دار و مثبت بين انگيزش افراد و سطح رضايت شغلي آنان است.

تحقیق ششم:
پژوهشی تحت عنوان:
♦ Job satisfaction and organizational commitment amongst clinical nurses:
A questionnaire survey
Feng-Hua Yanga,_, Chen-Chieh Changb
aDepartment of International Trade, Aletheia University, 32, Chen-Li Street, Tamsui, Taipei 251, Taiwan(2004)
بررسي ميزان و رابطه بين سطح رضايت شغلي و تعهد سازماني
فرضیات تحقیق:
هرچه رضایت شغلی از طریق مسائل مادی بالارود، تعهد هم بالا می رود.
هرچه رضایت شغلی از طریق مسائل غیرمادی بالارود، تعهد هم بالا می رود.
روش تحقیق: روش جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامههاي استاندارد مدل بوده و جهت تحليل دادهها از روش تحليل واريانس استفاده شده است. تحقيق حاضر از پرسشنامه تعهد سازماني مقياس رضايت شغلي استفاده نموده است فرضيه اصلي تحقيق به وجود رابطه معني دار و مثبت بين انگيزش افراد از طرق غیر مادی و سطح رضايت شغلي و تعهد سازماني آنان اشاره دارد. مدل مورد استفاده دراين بررسي مدل مينه سوتا مي باشد. نتايج بدست آمده بيانگر وجود رابطه معني دار و مثبت بين سطح رضايت شغلي و تعهد سازماني آنان است.

فصل سوم
روش شناسی تحقیق

3-1- روش تحقيق
پژوهش حاضر از نوع توصیفی پيمايشي و از نظر هدف، كاربردي است.
پیمایش، روشی در تحقیق اجتماعی است که فراتر از یک تکنیک خاص در گردآوری اطلاعات است. هر چند معمولاً در آن از پرسشنامه استفاده می شود، اما فنون دیگری از قبیل مصاحبه ی ساختمند، مشاهده و تحلیل محتوا هم بکار می روند. تحقیقات کاربردی تحقیقاتی هستند که نظریه ها، قانونمندیها، اصول و فنونی که در تحقیقات پایه تدوین می شوند را برای حل مسائل اجرایی و واقعی به کار می گیرد. (خاکی، 1386، 212).
3-2 – جامعه آماري
جامعه آماری عبارتست از همه اعضای فرضی یا واقعی که علاقمندی به تعمیم یافته های پژوهش به آن ها وجود دارد (دلاور،1380،14). جامعه آماری یعنی کلیه افراد یا اشیایی که تحقیق بر روی آنها صورت می گیرد که در یک صفت مشترک باشند. در این تحقیق، کارکنان ساختمان مرکزی و ستادی وزارت صنعت، معدن وتجارت شهر تهران ، جامعه آماری تحقیق هستند که تعداد آنها5018 نفر است.
3-3 – نمونه آماری:
«نمونه عبارت است از افراد جامعه كه صفات آنها با صفات جامعه مشابهت داشته، معرف جامعه بوده و از تجانس و همگني با افراد جامعه برخوردار باشد» (حافظ نيا،1387؛ 121).
در این تحقیق، ستاد مرکزی وزارت صنعت، معدن وتجارت ، جامعه آماری تحقیق هستند. براساس فرمول کوکران از حجم5018 نفری ، کارکنان ستاد مرکزی وزارت صنعت، معدن وتجارت ، تعداد361 نفر بعنوان نمونه مدنظر قرار می گیرد..

جامعه آماری N = 5018
احتمال وجود صفت مشترک P = 5/0 عدم احتمال وجود صفت مشترک q = 5/0
حدود اطمینان در سطح (96/1 = Z) خطای قابل قبول d = 05/0

n=(Nt^2 pq)/(Nd^2+t^2 pq)=(5018×(1.96)^2×0.5×0.5)/(5018×(0.05)^2 (1.96)^2×0.5×0.5)=361

3-4- روش نمونه گیری
از آنجاکه جامعه آماری مورد مطالعه کارکنان ستادمرکزی وزارت صنعت، معدن وتجارت می باشد واز آنجاکه این جامعه همگن می باشد، روش نمونه گیری، تصادفی ساده است.
3-5 – ابزار جمع آوري اطلاعات

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع رضایت شغلی، رضایت شغل، سبک رهبری Next Entries دانلود پایان نامه درمورد رضایت شغل، رضایت شغلی، تعهد سازمانی