منبع تحقیق با موضوع رضایت شغلی، رضایت شغل، سبک رهبری

دانلود پایان نامه ارشد

جمله رضايت شغلي و امنيت شغلي تحت تاثير قرار مي گيرد؟
2-2-6-راهكارهایی برای افزایش تعهد سازمانی
حال با توضیحاتی كه بیان شد به نظر می رسد تعهد سازمانی به عنوان یك مقوله مهم باید در سازمانها گسترش یافته و به آن بیشتر توجه شود. در پایان تعدادی از راهكارهای مهم برای ارتقا تعهد سازمانها عنوان شده است . امید می رود شركتها و سازمانها بابه كاربستن این عناوین زمینه را برای توسعه همه جانبه خود مهیا كنند:
بالابردن پیوستگی عاطفی در كاركنان و درگیركردن بیشتر آنها با اهداف سازمان
بهبود شبكه های ارتباط اجتماعی در كار
مشاركت كاركنان در تصمیم گیری ارزیابی عملكرد كاركنان به منظور ایجاد بازخورد كاری‌تشریح اهداف و رسالتهای سازمانی
حذف موانع كاری
تاكید بر جنبه هایی كه موجب ارزش اجتماعی سازمان می شود
ایجاد سیستم های مناسب تشویق و تنبیه
حذف تبعیضها و روابط نامناسب افراد در محیط كار
استقلال نسبی برای انجام وظایف
زمینه مناسب برای ایجاد خلاقیت و نوآوری كاركنان (رنجبریان ، 1385)
غنی سازی شغلی
اعطای تسهیلات
محول كردن سطح بالاتری از مسئولیت به افراد برای انجام شغل (استرون ،1387،12)
بخش دوم: پیشینه تحقیق
2-3-پیشینه تحقیق
تا کنون بررسی نظام مندی در زمینه تعهد سازمانی و تأثیر آن بر رضایت شغلی نیروی انسانی انجام نگرفته است. بنابراین در بررسی پیشینه تحقیق علاوه بر نظریه های اشاره شده در اینجا به تحقیقاتی مرتبط با این موضوع در داخل و خارج کشور که تا کنون انجام شده اشاره می شود:
2-3-1- تحقیقات داخل کشور
عنوان تحقیق اول: بررسی سبک رهبری مدیران سازمان تأمین اجتماعی استان تهران و تأثیر آن بر رضایت شغلی نیروی انسانی این سازمان.
محقق: سیده مرضیه کاظمی استاد راهنما: امیر بابک مرجانی
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی تهران- 1388
خلاصه‌ی تحقیق:
این تحقیق توصیفی پیمایشی از نظر هدف کاربردی بوده و جامعه ی این تحقیق 500 تن از کارکنان تامین اجتماعی در استان تهران بوده است که از بین آنها 321نفر بعنوان نمونه وباکمک دو پرسشنامه استاندارد مورد مطالعه قرار گرفته اند.در تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSSاستفاده شده است و باتوجه به نرمال بودن داده های بدست آمده از آزمونهای پارامتریک پیرسون و رگرسیون چندگانه در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.
فرضیه اصلی: بین سبک رهبری اعمال شده توسط مدیران سازمان تأمین اجتماعی استان تهران و عدم رضایت شغلی کارکنان ارتباط معنی دار و جود دارد.
فرضیه های فرعی
1- بین سبک رهبری استبدادی- استثماری با عدم رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان تهران ارتباط معنی دار وجود دارد.
2- بین سبک رهبری استبدادی- خیرخواهانه با عدم رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان تهران ارتباط معنی دار وجود دارد.
3- بین سبک رهبری استبدادی- مشاوره ای با عدم رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان تهران ارتباط معنی دار وجود دارد.
4- بین سبک رهبری استبدادی- مشارکتی با عدم رضایت شغلی کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان تهران ارتباط معنی دار وجود دارد.
نتیجه گیری: سبک رهبری استبدادی – خیرخواهانه بیشترین تأثیر و سبک مشارکتی کمترین تأثیر را بر کاهش مؤلفه های عدم رضایت شغلی در سازمان مورد بررسی دارد.
عنوان تحقیق دوم: بررسی تأثیر سبک مدیریت کارمند گرا بر میزان رضایت شغلی کارکنان شعب بانک ملت در شهر تهران
محقق: مصطفی ذوالقدر استاد: منوچهر جفره
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی تهران سال 1387
خلاصه‌ی تحقیق:
این تحقیق که با هدف بدست آوردن مطلوب ترین سبک کاربردی برای کسب رضایت کارکنان از شغل وسازمان صورت پذیرفته است، یک تحقیق توصیفی پیمایشی است که از نظر هدف کاربردی بوده و جامعه ی این تحقیق 453 تن از کارکنان شعب بانک ملت در شهر تهران بوده است که از بین آنها 376 نفر بعنوان نمونه وباکمک دو پرسشنامه استاندارد مورد مطالعه قرار گرفته اند.در تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSSاستفاده شده است و باتوجه به نرمال بودن داده های بدست آمده از آزمونهای پارامتریک پیرسون و رگرسیون چندگانه در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.
فرضیه اصلی: اعمال سبک مدیریت کارمندگرا در شعب بانک ملت شهر تهران باعث افزایش رضایت کارکنان می شود .
فرضیه فرعی: 1- برقراری روابط دوستانه بین مدیر و کارکنان موجب رضایت بیشترکارکنان شعب می شود .
2- ایجاد امنیت شغلی برای کارکنان شعب موجب رضایت بیشترکارکنان شعب می شود .
3- برقراری ارتباط توأم با احترام بین مدیران و کارمندان موجب رضایت بیشترکارکنان شعب میشود .
4- ایجاد حفظ شرایط کار مناسب برای کارمندان موجب رضایت بیشتر کارکنان شعب می شود.
5- وجود سیستم حقوق و مزایای منصفانه برای کارمندان موجب رضایت بیشترکارکنان شعب می‌شود .
6- فراهم نمودن جو اعتماد بین مدیر و کارمندان موجب رضایت بیشترکارکنان شعب می شود.
نتیجه گیری: با تأیید همه فرضیه های محقق، رابطه مثبتی بین اعمال سبک مدیریت کارمندگرا و افزایش سطح رضایت کارکنان را نشان می دهد. هر چه روابط دوستانه تر، توأم با احترام، حفظ شرایط کار مناسب، سیستم حقوق و مزایای منصفانه باشد، رضایت کارکنان بیشتر می شود.
عنوان تحقیق سوم: بررسی سبک های رهبری مدیران مدارس ابتدایی و راهنمایی شهرستان اندیمشک و رابطه آن با میزان رضایت شغلی ودرنتیجه رشد حرفه ای معلمان با سطوح شغلی و حرفه ای متفاوت در سال تحصیلی 89-1388،
محقق: غلامرضا الهام. استاد راهنما: محمد رضا بهرنگی
دانشگاه تربیت معلم، مقطع ارشد سال 1379.
خلاصه‌ی تحقیق:
این تحقیق که با هدف مشخص نمودن بهترین سبک ممکن رهبری برای کسب رضایت معلمان از شغل وسازمان صورت پذیرفته است، یک تحقیق توصیفی پیمایشی است که از نظر هدف کاربردی بوده و جامعه ی این تحقیق 265 تن از معلمان اندیمشک بوده است که از بین آنها 155 نفر بعنوان نمونه وباکمک دو پرسشنامه استاندارد مورد مطالعه قرار گرفته اند.در تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSSاستفاده شده است و باتوجه به نرمال بودن داده های بدست آمده از آزمونهای پارامتریک پیرسون و رگرسیون چندگانه در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.
فرضیه اهم: بین سبک رهبری مدیران و میزان رضایت ورشد شغلی و حرفه ای معلمان رابطه ای وجود دارد.
فرضیه های فرعی
1- بین سبک رهبری مدیران وظیفه مدار قوی و رابطه مدار ضعیف و میزان رضایت ورشد شغلی و حرفه ای سطح پایین معلمان رابطه وجود دارد
2- بین سبک رهبری مدیران وظیفه مدار قوی و رابطه مدار قوی و میزان رضایت و رشد شغلی و حرفه ای نسبتاً پایین معلمان رابطه وجود دارد
3- بین سبک رهبری مدیران وظیفه مدار ضعیف و رابطه مدار قوی و میزان رضایت ورشد شغلی و حرفه ای سطح متوسط معلمان رابطه وجود دارد
4- بین سبک رهبری مدیران وظیفه مدار ضعیف و رابطه مدار ضعیف و میزان رضایت ورشد شغلی و حرفه ای سطح بالای معلمان رابطه وجود دارد
نتیجه گیری: بین جنسیت و رضایت شغلی معلمان هیچگونه رابطه آماری وجود نداشته است. نتایج حاصل از پزوهش، تئوری سیکل زندگی را در محیط آموزشگاهی تأیید نموده است.
عنوان تحقیق چهارم:بررسی رابطه سبک های رهبری مدیران مرد مدارس راهنمایی پسرانه اهواز با خشنودی شغلی و ارزشیابی عملکرد معلمان مدارس راهنمایی تحصیلی پسرانه شهرستان اهواز.
محقق: سعید غنی استاد راهنما: حسین شکر شکن
دانشگاه شهید چمران اهواز، مقطع کارشناسی ارشد سال 1389
خلاصه تحقیق
این تحقیق که با هدف بدست آوردن مطلوب ترین سبک رهبری برای ایجاد خشنودی شغلی از سازمان صورت پذیرفته است، یک تحقیق توصیفی پیمایشی است که از نظر هدف کاربردی بوده و جامعه ی این تحقیق 190 تن از معلمان مدارس راهنمایی تحصیلی پسرانه شهرستان اهواز بوده است که از بین آنها 121 نفر بعنوان نمونه وباکمک دو پرسشنامه استاندارد مورد مطالعه قرار گرفته اند.در تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSSاستفاده شده است و باتوجه به نرمال بودن داده های بدست آمده از آزمونهای پارامتریک پیرسون و رگرسیون چندگانه در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.
فرضیات تحقیق
1- میان هر یک از سبک های رهبری ملاحظه کار و سازمان دهنده و مشارکتی مدیران با خشنودی شغلی معلمان رابطه وجود دارد. 2- رابطه همبستگی های چند گانه سبک های رهبری مدیران با خشنودی شغلی معلمان معنی دار است.
3- بین سبکهای رهبری مدیران و ارزیابی آنان از عملکرد معلمان رابطه وجود دارد. 4- رابطه همبستگی های چند گانه سبک های رهبری مدیران با خشنودی شغلی معلمان معنی دار است 5- بین سبکهای رهبری مدیران و ارزیابی آنان از عملکرد معلمان رابطه وجود دارد. 6- بین خشنودی شغلی معلمان و ارزیابی مدیران از عملکرد ایشان رابطه معنی داری وجود دارد.
نتیجه گیری:بین سبک های رهبری ملاحظه کار و سازمان دهنده مدیران با خشنودی شغلی معلمان رابطه وجود دارد. اما در مورد سبک رهبری مشارکتی چنین رابطه ای ملاحظه نگردید.
عنوان تحقیق پنجم:بررسی سبک مدیریت مدارس استثنایی شهر مشهد و ارتباط آن با رضایت شغلی معلمین
محقق: صدیقه شهاب فر استاد راهنما: حسینعلی کوهستانی
دانشگاه فردوسی مشهد مقطع ارشد سال 1390.
خلاصه‌ی تحقیق:
این تحقیق که با هدف بررسی سبک مدیریت مدارس استثنایی شهر مشهد و ارتباط آن با رضایت شغلی معلمین صورت پذیرفته است، یک تحقیق توصیفی پیمایشی است که از نظر هدف کاربردی بوده و جامعه ی این تحقیق 165 تن از مدیران مدارس مشهد بوده است که از بین آنها 275 نفر بعنوان نمونه وباکمک دو پرسشنامه استاندارد مورد مطالعه قرار گرفته اند.در تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSSاستفاده شده است و باتوجه به نرمال بودن داده های بدست آمده از آزمونهای پارامتریک پیرسون و رگرسیون چندگانه در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.
فرضیه اصلی: میان سبک مدیریتی مدیران مدارس استثنایی شهر مشهد و میزان رضایت شغلی معلمان ارتباط معنی داری وجود دارد.
فرضیه های فرعی:مدیران مدارس استثنایی به کار خود علاقمندند. 2- معلمان مدارس استثنایی از شیوه مدیریت مدیران خود راضی هستند 3- این معلمان از همکاران خود رضایت دارند. 4- مدیران مدارس استثنایی اعتماد لازم را نسبت به معلمان دارند. 5- این مدیران معلمان را در تصمیم گیریها مشارکت می دهند. 6- تعامل و همکاری خوبی بین مدیر و معلمان وجود دارد. 7- نوع مدیریت مدارس کارمدار و تأکید بر انجام قوانین و مقررات است.
نتیجه گیری: تمامی فرضهای فرعی به غیر از فرضیه هفتم با سطح اطمینان 99درصد مورد تأیید قرار گرفته اند. در تجزیه و تحلیل فرض اصلی تأیید گردید که سبک مدیریت تا حدود 30درصد در رضایت شغلی معلمان مدارس استثنایی مشهد تأثیر دارد.
عنوان تحقیق ششم: بررسی تأثیر رضایت شغلی و سبک رهبری بر بهداشت روانی دبیران منطقه هشت تهران
محقق: مینو معظمی استاد راهنما: منوچهر جواهری
دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکزی تهران. سال 90-1389
خلاصه تحقیق:
این تحقیق که باهدف بررسی تأثیر رضایت شغلی و سبک رهبری بر بهداشت روانی دبیران منطقه هشت تهرانصورت پذیرفته است، یک تحقیق توصیفی پیمایشی است که از نظر هدف کاربردی بوده و جامعه ی این تحقیق 154 تن از معلمان مدارس راهنمایی تحصیلی پسرانه منطقه 8 تهران بوده است که از بین آنها 111 نفر بعنوان نمونه وباکمک دو پرسشنامه استاندارد مورد مطالعه قرار گرفته اند.در تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSSاستفاده شده است و باتوجه به نرمال بودن داده های بدست آمده از آزمونهای پارامتریک پیرسون و رگرسیون چندگانه در تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است.
1- بین میزان رضایت شغلی دبیران تحت سرپرستی مدیران رابطه مدار، وظیفه مدار، و مستقل اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد.
2- بین رضایت شغلی دبیران زن و مرد تفاوت وجود دارد.
3- بین میزان

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع تعهد سازمانی، حقوق و دستمزد، رضایت شغلی Next Entries منبع تحقیق با موضوع رضایت شغلی، رضایت شغل، سبک رهبری