منبع تحقیق با موضوع رتبه بندی، استان فارس، اقتصاد کشاورزی، سلسله مراتبی

دانلود پایان نامه ارشد

دشت
007/
011/
026/
0
0
021/
0
014/
026/
0
006/
007/
008/
010/
021/
006/
005/
003/
007/
007/
005/
024/
010/
003/
019/
015/
016/
014/
010/
سپیدان
008/
011/
030/
0
010/
038/
008/
011/
026/
038/
027/
005/
012/
021/
026/
014/
009/
010/
009/
009/
009/
032/
020/
002/
055/
019/
012/
021/
034/
سروستان

022/
018/
0
010/
007/
0
008/
026/
038/
004/
006/
009/
009/
009/
002/006/
006/
008/
010/
026/
014/
008/
005/
009/
005/
شیراز
457/
241/
190/
666/
486/
137/
675/
447/
184/
076/
150/
368/
481/
360/
296/
442/
591/
606/
564/
534/
418/
216/
485/
385/
125/
369/
390/
363/
156/
فراشبند
007/
017/
036/
0
010/
012/
0
008/
026/
0
027/
009/
008/
007/
011/
009/
006/
005/
006/
007/
049/
001/
008/
011/
019/
008/
006/
009/
037/
فسا
033/
034/
048/
0
020/
041/
0
043/
026/
038/
048/
041/
041/
044/
040/
032/
033/
030/
033/
031/
026/
075/
029/
015/
053/
044/
055/
041/
027/
فیروزآباد
017/
017/
029/
0
031/
034/
017/
028/
052/
038/
039/
023/
021/
020/
029/
013/
021/
016/
015/
017/
017/
028/
018/
021/
038/
026/
032/
023/
024/
قیروکارزین
010/
017/
017/
0
010/
021/
0
011/
028/
0
003/
012/
009/
016/
015/
010/
009/
007/
010/
016/
009/
016/
007/
027/
028/
014/
010/
014/
010/
کازرون
056/
040/
039/
083/
052/
087/
025/
020/
184/
038/
140/
049/
048/
037/
066/
039/
038/
040/
037/
048/
052/
025/
035/
05/
067/
055/
066/
051/
165/
کوار

005/
018/
0
010/
007/
008/
0
0
0
006/
004/
008/
019/
021/
009/006/
009/
053/
024/
011/
032/
016/
012/
017/
006/
گراش

011/
006/
0
015/
019/
0
020/
0
0
0
006/
006/
015/
006/
025/006/
004/
021/
008/
003/
005/
010/
007/
010/
0
لارستان
127/
045/
040/
0
031/
061/
042/
049/
026/
269/
048/
047/
036/
065/
042/
087/
043/
041/
042/
041/
030/
057/
036/
026/
042/
049/
039/
052/
048/
لامرد
023/
051/
044/
0
047/
066/
025/
020/
026/
038/
013/
025/
017/
020/
016/
028/
013/
017/
018/
023/
058/
0006/
019/
063/
012/
018/
013/
018/
045/
مرودشت
042/
080/
039/
0
047/
055/
051/
023/
026/
038/
066/
077/
041/
067/
077/
065/
037/
036/
032/
053/
034/
070/
066/
028/
132/
066/
072/
066/
036/
ممسنی
019/
011/
011/
0
010/
046/
034/
040/
026/
038/
075/
017/
023/
015/
028/
008/
016/
020/
026/
017/
024/
021/
009/
029/
053/
025/
035/
022/
043/
مهر
012/
028/
035/
0
015/
057/
0
005/
026/
0
002/
011/
011/
011/
011/
022/
007/
006/
009/
007/
079/
021/
017/
043/
009/
012/
008/
012/
005/
نی ریز
018/
045/
041/
0
026/
041/
008/
031/
026/
153/
034/
026/
021/
028/
029/
013/
019/
018/
024/
012/
012/
087/
030/
082/
042/
024/
021/
026/
034/

ت )رتبه بندی شهرستان‌ها
در این مرحله از پژوهش، وزن های مرکب و وزن های هر کدام از زیر شاخص ها در هر شهرستانی را با هم ضرب و در مرحله پایانی از پژوهش تمام وزن های بدست آمده از زیر شاخص ها را در هر کدام از شهرستان‌ها را تک تک با هم جمع و بر تعداد زیر شاخص‌های توسعه تقسیم می کنیم و بدین ترتیب ملاحظه می‌شود که رتبه هر شهرستانی در کل شاخص ها زیر شاخص ها به چه میزان است.
جدول شماره (4-6):رتبه بندی شهرستان‌ها
شهرستان
وزن نهایی
رتبه
اباده
02322/
13
ارسنجان
013894/
20
استهبان
027853/
12
اقلید
039574/
8
بوانات
011692/
21
پاسارگاد
006646/
27
جهرم
042327/
6
خرامه
0043/
29
خرم بید
017147/
18
خنج
007762/
25
داراب
030316/
11
رستم
007731/
26
زرین دشت
010001/
23
سپیدان
02156/
15
سروستان
016824/
19
شیراز
352717/1
1
فراشبند
053628/
4
فسا
07825/
2
فیروزآباد
019137/
16
قیروکارزین
018813/
17
کازرون
065447/
3
کوار
007945/
24
گراش
004631/
28
لارستان
034649/
9
لامرد
022647/
14
مرودشت
04392/
5
ممسنی
03401/
10
مهر
011458/
22
نبریز
04124/
7

جمع بندی و نتیجه گیری از مدل AHP :
شهرستان شیراز به عنوان مرکز استان و با در اختیار داشتن بیشترین امکانات در بین سایر شهرستان رتبه 1را به خود اختصاص داده است و همان طور که در جدول مشاهده می کنید بین شهرستان شیراز و شهرستان فسا که به عنوان دومین شهرستان معرفی شده است اختلاف فاحشی از نظر امتیاز وجود دارد که نشان دهنده وجود تمرکز سرمایه و امکانات در مرکز استان است .

شکل شماره (4-1):رتبه بندی شهرستان‌ها در شاخص‌های توسعه مدل AHP
در قسمت 4-10تمامی شاخص‌های توسعه را با تکنیکAHP برای ارزیابی و سنجش شهرستان‌های استان فارس به کار بردیم و در این بخش از پژهش هر کدام از شاخص‌های توسعه را با مدل های مختلف برای سنجش و رتبه بندی شهرستان‌های استان فارس به کار می بریم .
4-11- سنجش و ارزیابی توسعه شهرستان‌های استان فارس با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی(شاخص اقتصاد کشاورزی و مسکن و کالبدی)
در این مرحله از پژوهش زیر معیارهای اقتصاد کشاورزی و مسکن را مشخص کرده و سپس به وزن دهی هر کدام از زیر معیارها می پردازیم.

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع سلسله مراتب، سلسله مراتبی، اقتصاد باز، توسعه شهر Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد هخامنشیان، تخت جمشید، شاهنشاهی هخامنشی، نظام اقتصادی