منبع تحقیق با موضوع حاکمیت شرکتی، ارزش شرکت، ساختار مالکیت

دانلود پایان نامه ارشد

اثر تعاملی این متغیرها بر سیاست تقسیم سود در صنایع مختلف بررسی شده است. سیاست تقسیم سود عبارت از نسبت سود نقدی بر سود هر سهم می‌باشد، آزمون فرضیه‌های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی (PLS) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) ازطریق داده‌های تابلویی انجام شده است. در تحقیق حاضر تاثیر متغیرهای مستقل بر سود تقسیمی به دو صورت مورد بررسی قرار گرفته است، تاثیر هر کدام از متغیرها به طور جداگانه برسود تقسیمی با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی وتاثیر تعاملی متغیرهای ساختار مالکیت به همراه نوع صنعت به عنوان متغیر مجازی را بر سود تقسیمی با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد ارزیابی قرارداده است. جامعه آماری مورد بررسی همه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی بین سال‌های 1383 تا 1387، به استثناء شرکت‌های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی می‌باشد. در نهایت تعداد 65 شرکت که همه اطلاعات مورد نیاز در مورد آن‌ها در دسترس بود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که از بین متغیرهای ساختار مالکیت، مالکان نهادی وسهام شناور آزاد ارتباط معنی دار با سود تقسیمی دارند و همچنین تاثیر تعاملی ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود در صنایع مختلف معنی دار و متفاوت می‌باشد و از این رو متغیر نوع صنعت می‌تواند اثر تعدیل کننده ای بر رابطه بین متغیرهای ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود داشته باشد.
اکبری مقدم و پیری (1390) د رتحقیقی به عنوان “بررسی تاثیر مکانیزم حاکمیت شرکتی برساختار سرمایه شرکت‌ها “، در این تحقیق تعداد 74 شرکت در طی سال‌های 1383 تا 1387 با استفاده از مدل رکرسیون چند متغییره مورد آزمون قرار گرفت نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و دوگانگی از مکانیزم های درونی و سرمایه گذاران نهادی و سرمایگذاران حقیقی از مکانیزم های بیرونی حاکمیت شرکتی در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان داد که بین نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و ساختار سرمایه ارتباط منفی و معناداری وجود دارد ولی ارتباط معنادار بین دوگانگی و ساختار سرمایه تایید نشد.همچنین بین سهام در اختیار سرمایگذاران و سرمایه گذاران حقیقی با ساختار سرمایه ارتباط معنادار آماری مشاهده نشد.
نمازی و همکاران (1390) در تحقیقی به عنوان “بررسی سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر کارایی اجزای سرمایه فکری شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران “در دوره زمانی مورد بررسی سال‌های 1384 تا 1388 و نمونه انتخابی شامل 66 شرکت است. نتایج حاصل از پژوهش بیان می‌کند که سازوکارهای حاکمیت شرکتی یعنی مالکیت نهادی،مالکیت مدیریتی، مالکیت خانوادگی، تمرکز مالکیت، درصد اعضای غیر موظف و یکسانی مدیریت و رئیس هیئت مدیره تاثیری بر کارایی اجزای سرمایه فکری ندارد. نتیایج بررسی در سطح صنایع نشاد داد که بین نوع صنعت و کارایی اجزای سرمایه فکری رابطه معناداری وجود دارد.
عنوان تحقیق
محقق
سال
خلاصه نتایج تحقیق
آیا اعداد موجودی کالا سودهاو فروش آتی شرکت را پیش بینی می‌کند؟
برنارد ونول
1991
نتایج پژوهش نشان داد که ارتیاط مستقیمی بین موجودی کالا با سودها و فروش‌ها پیش بینی شده شرکت وجود دارد.
بررسی ارتباط بین تغییرات سود هر سهم و چندین مشخصه شرکت از جمله (تغییرات موجودی کالا،تغییرات حساب‌های دریافتنی…..)
آبارل وبوشی
1997
نتیجه تحقیق نشان داد افزایش غیر منتظره در موجودی کالا به طور معکوس با رشد کوتاه مدت سودها اندازه گیری شده به وسیله تغییرات سود هر سهم یک سال بعد در ارتباط است.
بررسی تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکت‌ها
نادلستاد وروزنبرگ
2003
شرکت‌ها با سطح بالای حاکمیت شرکتی ارزش (Q توبین) بیشتری دارند.
بررسی ارتباط بین تغییرات موجودی کالا،سودها و ارزش شرکت
باسوو وانگ
2004
نشان داد که یک ارتباط منفی بین تغیرات موجودی کالا و عملکرد شرکت‌ها وجود دارد، هر چند این ارتباط در صنعت عمده فروش و خرده فروش و شرکت‌هایی که به صورت عادی سطح موجودی کالای خود را پایین نگه می‌دارند، ضعیف‌تر است.
رابطه بین تقلبات در گزارشات مالی و کیفیت مکانیزم های حاکمیت شرکتی
فاربر
2005
نتایج حاکی از این بود که شرکت‌های متقلب سیستم حاکمیت شرکتی ضعیف‌تری دارند
ارتباط بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها
کامر
2005
نتایج تحقیق نشان داددرصد بیشتر سعامداران خارجی با افزایش ارزش شرکت مرتبط است در حالیکه این ارتباط در مورد سهامدا نهادی معنادار نیست و ارتباط مثبت و معنا دار بین اندازه هیات مدیره و ارزش شرکت وجود دارد.
رابطه بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت‌ها
تای و گو
2007
این تحقیق نشان می‌دهد که سرمایه گذاران نهادی در شرکت‌های ممکن است به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا مسائل نمایندگی حاصل از تفکیک مدیریت و مالکیت را کاهش می‌دهند.

بررسی ارتباط بین ساختار سرمایه و ساختار مالکیت
نجار و تیلور
2008
نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد که شرکت‌های اردنی از عوامل یکسان موثر برساختار سرمایه نسبت به شرکت‌های که در بازارهای توسعه یافته هستند استفاده می‌کنند مانند سودآوری و اندازه شرکت و نسبت دارایی به نقدینگی و ساختار مالکیت نهادی
حاکمیت شرکتی، شفافیت و عملکرد شرکت‌های مالزیایی
هات و همکاران
2008
در این پژوهش ثابت شد تنها مالکیت خارجی با عملکرد رابطه مثبت و معناداری دارد و رابطه منفی و معناداری بین حق الزحمه حسابرسی و عملکرد شرکت‌ها وجود دارد.
تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر روی شرکت‌های پاکستانی
علی شاه و بات
2009
نتیجه این تحقیق نشان داد که یک رابطه مثبت و قوی بین ویژگی‌های حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت وجود دارد.
تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی را بر شیوه تامین مالی و هزینه سرمایه
کور نایدی و تورانی راد
2009
نتیجه این تحقیق نشان داد شرکت هنایی که حقوق سهامداران را رعایت نمی‌کنند، بیشتر از بدهی برای تامین مالی خود استفاده می‌کنند ولی شرکت‌هایی کهمکانیزم حاکمیت شرکتیرا به خوبی رعایت می‌کنند نه تنها از بدهی به عنوان ابزار تامین مالی استفاده می‌کنند، بلکه از تقسیم سود نیز در ساختار سرمایه بهره می‌گیرند.
آیا ساختار مالکیت و حاکمیت شرکتی روی انتخاب ساختار سرمایه شرکت‌ها تاثیر دارد یا خیر؟
باک پین و آرکو
2009
نتایج رگرسیون این تحقیق نشان می‌دهد که سهامداری مدیریت به طور معنادار تاثیر مثبت بر انتخاب بدهی بلند مدت بیش از حقوق صاحبان سهام دارد، در حالی که مالکیت سهم خارجی در پیش بینی تصمیمات ساختار سرمایه شرکت‌ها بی اهمیت است.
تاثیر ساختار مالکیت وحاکمیت شرکتی روی ساختار سرمایه شرکت‌های پاکستانی
حسن و بات
2009
نتایج نشان می‌دهد که اندازه هیات مدیره و سهامدار بودن مدیریت، همبستگی منفی با اهمیتی با نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام دارد با این وجود رفتار تامین مالی شرکت‌های تحت تاثیر با اهمیت دوگانگی و وچود مدیران غیر موظف در هیات مدیره نمی‌باشد.
تمرکز مالکیت، مالکیت مدیریتی و عملکرد شرکت
منداسی وگاماس
2010
مالکیت در ترکیه بسیار متمرکز می‌باشد و تمرکز مالکیت اثر مثبت و معناداری بر ارزش و سودآوری شرکت دارد. این در حالی است که مالکیت مدیریتی تاثیر منفی معناداری روی ارزش شرکت دارد.
جلسات هیات مدیره،ساختار کمینه و ارزش شرکت
بریک و چیدمبران
2010
نتیجه این تحقیق نشاد داد که چنانچه انگیزه پشت فعالیت هیأت مدیره، نیاز به پذیرش قوانین وترس از دعاوی قضایی سهامداران باشد، افزایش در فعالیت نظارتی هیأت مدیره، تأثیر منفی روی ارزش شرکت دارد؛ چون فعالیت فزاینده می‌تواند مدیریت را از تمرکز روی راه انداختن فعالیت‌های مؤسسه باز دارد.

بررسی 64 ویژگی حاکمیت شرکتی در 6 قالب (پاسخگویی هیات مدیره، افشای مالی و کنترل داخلی، حقوق سهامداران،پاداش، کنترل بازار و رفتارشرکت)
آمان و همکاران
2011
نتیجه این تحقیق نشان می‌دهد که یک رابطه مثبت و قوی بین ویژگی‌های حاکمیت شرکتی و ارزش شرکت وجود دارد
ساختار سرمایه با توجه به ساختار مالکیت
گانگولی
2013
نتایج تحقیق نشان می‌دهد در شرکت‌های هندی که ساختار مالکیت تحت تاثیر ساختار سرمایه است نه بر عکس مطابقت پیش بینی‌های نظری وتجربی نشان می دهدکه اهرم مثبت با سهام متمرکز دارای رابطه منفی با سهام پس از سود آوری است.
رابطه بین ساختار مالکیت و میریت موجودی‌ها
وهب
2013
نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که مالکیت نهادی و موجودی‌ها و ساختار دوگانگی مدیر عامل (کم) که مالکیت مدیریتی بالا (منفی) تاثیر قویی بر رابطه فوق دارد.
ارائه یک مدل برای پیکره بندی زنجیره عرضه با رویکرد کمینه نمودن هزینه موجودی‌ها
عامری مهاباد
1382
در این تحقیق به منظور بررسی قابلیت،به‌کارگیری و همچنین مقایسه عملکرد الگوریتم پیشنهادی با الگوریتم گریوز 2 مسئله از 2 سازمان تولیدی انتخاب و مورد بررسی و نهایتا راه کار جهت حل مشکل ارائه گردید.
بررسی طراحی مدل ریاضی مدیریت موجودی‌ها در زنجیره تامین
آذر و محمدلو
1385
خروجی اجرای مدل در حالت واقعی با خروجی مدل سنتی EOQ مقایسه شد که نتایج به دست آمده بیانگر کارایی مدل پیشنهادی است.
رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت
حساس یگانه و همکاران
1387
نتایج تحقیق بیانگر وجود یک رابطه مثبت بین سرمایه گذاران نهادی و ارزش شرکت بوده،نشان دهنده نظارت کارآمد است افزون بر آن ارتباط معنا داری بین تمرکز مالکیت نهادی و ارزش شرکت وجود نداشته فرضیه همگرایی منابع را تایید نمی‌کند.
محاسبه هزینه سیستم مدیریت موجودی‌ها توسط فروشنده تحت سیاست تولید سفارشی
حجی و همکاران
1388
نهایتا برای حالتی که نرخ تقاضا حداکثر برابر نصف نرخ تولید است، مقدار بهینه هزینه و مقدار بهینه دفعات ارسال کالا از تولید کننده به خرده فروش به دست آمده است.
بررسی نقش سهامدار نهادی و درصد مدیران غیر موظف به عنوان نمونه‌هایی از شاخص نظان راهبردی شرکتی بر ارزش شرکت
مدرس و فعلی
1388
نتایج این تحقیق از این دیدگاه پشتیبانی می‌کند که وجود سهامدار نهادی و وجود مدیران غیر موظف در هیات مدیره شرکت‌ها، ارزش شرکت را افزایش می‌دهد.

حاکمیت شرکتی: میزان رعایت حقوق سهامداران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
بت شکن و خرازی
1388
نتیجه آزمون آماری حاکی از رد فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر رعایت حقوق سهامداران در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود.
بررسی رابطه تاثیر ساختار مالکیت بر عملکرد شرکت‌های بیمه ایران
کردستانی
1389
نتیجه تحقیق نشان می‌دهد که بین سرمایه
گذاران نهادی و عملکرد شرکت‌های بیمه رابطه وجود دارد.
بررسی ساختار مالکیت و سرمایه بر میزان هموار سازی سود شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران
بادآور و نهندی
1389
نتایج نشان می‌دهد که نسبت بدهی جاری به دارایی، نسبت بدهی بلند مدت به دارایی و نسبت بدهی کل به حقوق صاحبان سهام شرکت‌های با هموارسازی سود بالا و کمتر از شرکت‌های با هموارسازی سود پایین می‌باشد و میزان مالکیت سهامداران نهادی شرکت با هموار سازی سود بالا تز شرکت با هموار سازی سود پایین است.
رابطه بین سرمایه گذاران نهادی و نوسان پذیری بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
فخاری و طاهری
1389
یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که حضور سرمایه گذاران نهادی موجب افزایش نظارت بر عملکرد مدیران شده، از عدم تقارن اطلاعاتی می‌کاهد و نهایتا با افزایش در صد ماکیت این گروه از سهامداران، ار نوسان پذیری بازده سهام کاسته می‌شود.
تاثیر مکانیزم های نظارتی درون سازمانی حاکمیت شرکتی بر سطح نگهداشت وجه نقد در بورس اوراق بهادار تهران
رسائیان و همکاران
1389
نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین درصد اعضای غیر موظف هیأت مدیره وسطح نگهداشت وجه نقد رابطه منفی ومعنی داری وجود دارد، اما بین درصد سرمایه‌گذاران نهادی وسطح نگهداشت وجه نقد رابطه معنی داری وجود ندارد
بررسی اثر تفکیک مالکیت سهام و

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع ساختار مالکیت، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران Next Entries منبع تحقیق با موضوع هزینه سرمایه، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران