منبع تحقیق با موضوع توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه ارشد

همت
14
5
5
0
4
0
0
0
تقاطع خوشي
32
0
9
9
6
5
2
1
ميدان قيام
2
1
0
0
1
0
0
0
ميدان 17 شهريور
8
2
3
1
1
1
0
0
ميدان دولت
32
6
8
8
6
2
2
0
ميدان آزادگان
14
1
3
4
5
1
0
0
ميدان خرمشهر
25
1
3
6
6
6
3
0
جمع کل
181
26
44
39
40
22
9
1

نمودار 4-3: نمودار توزیع فراوانی تعداد وقوع تصادفات قبل از انجام اصلاحات هندسي(1/4/87 -31/3/88)در محل‌های مورد بررسی به تفکیک زمان وقوع تصادف
جدول و نمودار 4-3 نشان می‌دهد که از کل تصادفات اتفاق افتاده(181 فقره) قبل از اصلاحات 26 فقره زمان وقوع آن 6 تا 9 صبح بوده، 44 فقره بین ساعت 9 تا 12 بوده ، 39 فقره بین ساعت 12 تا 15، 40 فقره بین ساعت 15 تا 18، 22 فقره بین ساعت 18 تا21، 9 فقره بین ساعت 21تا24 و 1 فقره نیز در ساعت 24 تا 6 اتفاق افتاده است.

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع توزیع فراوانی، اعتبار سازه، اصلاح هندسی Next Entries دانلود پایان نامه ارشد درمورد علامه مصباح، اسفار اربعه، معرفت نفس