منبع تحقیق با موضوع تحلیل داده

دانلود پایان نامه ارشد

پتک و ذخیره کردن داده در حافظه دستگاه لرزه‌نگار‌.
آماده‌سازی دستگاه لرزه‌نگار و وارد کردن ضربه به سمت چپ تیر فلزی و ذخیره کردن داده در حافظه دستگاه لرزه‌نگار‌.
انتقال تجهیزات لرزه‎زا به ضربه‎گاه‎های 2 تا 7 و تکرار مراحل 6 تا 9.
جدا ساختن ژئوفون‌های S از کابل رابط و اتصال ژئوفون‌های P با آن.
استقرار در محل ضربه شماره 1، کاشتن ژئوفون راه‌‌انداز دستگاه لرزه‌نگار و اتصال آن به دستگاه توسط کابل رابط.
آماده‌سازی دستگاه لرزه‌نگار جهت ثبت داده‌های موج P.
وارد کردن ضربه بر صفحه مربوطه و ذخیره کردن داده‌ها در حافظه دستگاه MK8.
انتقال ادوات موج ساز به ضربه‎گاه‎های 2 تا 7 و تکرار مراحل 12 تا 14 برای هر کدام از آن‌ها.
اعمالی که جهت آماده‌سازی دستگاه لرزه‌نگار برای ثبت امواج S انجام می‌شوند به صورت زیر هستند:
انتخاب حالت استاندارد برای لرزه‌نگار
انتخاب سطح مناسب راه‌اندازی دستگاه جهت آغاز ثبت موج S
روشن کردن فیلتر امواج الکترومغناطیسی ناشی از کابل‌های برق
آزمایش گرفتن از ژئوفون‌ها جهت اطمینان از کاشته شدن صحیح و سالم بودن آن‌ها
وارد کردن مختصات ژئوفون‌ها و همچنین مختصات نقطه ضربه‎گاه
وارد کردن مشخصات منحصر به فرد هر ضربه شامل ( نام معدن، نام بلوک، جهت وارد کردن ضربه، شماره ضربه، تاریخ و نام ناظر ).
تنظیم دستگاه بر روی نوع موج برداشتی ( موج S ).

شکل(2-29)چیدمان پروفیل لرزه‌‌نگاری با توجه به امتداد جبهه آزاد بلوک آتشباری
برای برداشت موج P لازم است که فقط دستگاه را برای ثبت موج P تنظیم کرد و اینکه در وارد کردن مختصات نقاط ضربه دقت نمود. در شکل(2-31) روند برداشت موج P نشان داده شده است.

شکل(2-30) نحوه ایجاد و ثبت موج P مستقیم و منکسر شده با زاویه انکسار بحرانی cα توسط یک لرزه‌‌نگار 12 کاناله
در این پروژه پژوهشی خصوصیات لرزه‎ای توده سنگ در طول 71 پروفیل لرزه‎ای برداشت شده است. با توجه به فاصله‎داری ژئوفون متفاوت بکار رفته در این پروفیل‎ها، طول کل پروفیل‎های برداشتی 1771 متر می‎باشد.

شکل(2-31) تعداد و طول پروفیل‎های لرزه‎ای برداشت شده در مناطق مطالعاتی

2-10- پردازش داده‌های لرزه‌ای برداشت شده
برای تحلیل داده‌های لرزه‌ای برداشت شده از بلوک‌های معدنی توسط دستگاه لرزه‌نگار Mk8 از نرم افزار REFLEXWکه محصول شرکت سندمیر می‌باشد استفاده شده ‌است.این نرم‌افزار دارای پنج پوشه زیر مجموعه‌ای است که در هنگام تعیین پوشه اطلاعات خام لرزه‌ای به عنوان پوشه کاری به صورت خودکار درون پوشه مورد نظر ایجاد خواهد کرد. پوشه‌های زیر مجموعه‌ای به صورت زیر می‌باشند:
ROHDATA
ASCII
LINEDATA
PROCDATA

MODEL
بایستی که داده‌های خام لرزه‌ای درون پوشه ASCII قرار داده شوند. در غیر این صورت نرم‌افزار به صورت خودکار داده‌ها را به درون این پوشه کپی خواهد کرد. بعد از وارد کردن داده‌ها به نرم‌افزار از طریق گزینه ایمپورت، داد

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع رتبه بندی، هیدرولیک، برداشت داده Next Entries دانلود پایان نامه با موضوع مکانیابی، نیروی انسانی، مدل ریاضی