منبع تحقیق با موضوع بازارگرایی، عملکرد سازمان، عملکرد سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

قابلیت های بازاریابی است.93
در بررسی «تاثیر فرهنگ بازارگرایی بر عملکرد بازرگانی شرکت های قطعه ساز خودرو مشهد» (1384) پژوهشگران بیان کردند که بازارگرایی تاثیر مثبتی بر عملکرد بازرگانی این شرکت ها داشته و ادعا می کنند که هرچه فعالیت های سازمان بیشتر به سمت بازار و مشتری سوق داده شود موجب بهبود عملکرد سازمان می شود.94
پژوهشگران در سال 1383 مدلی برای تعیین میزان تاثیر بازارگرایی بر عملکرد کسب و کارها در صنایع شیمیایی ارائه کرده اند و به این نتیجه رسیدند که عملکرد کسب و کار در فضای رقابتی کنونی تحت تاثیر یکپارچگی بازارگرایی و قابلیت های بازاریابی قرار دارد.95

خلاصه فصل دوم
در این فصل به بیان مبانی نظری مربوط به بازارگرایی و عملکرد سازمانی پرداخته شد. در مبانی مربوط به بازارگرایی، دیدگاه های تصميم گيري شاپيرو و گلازر، ديدگاه هوشمندي بازار كوهلي و جاورسكي، ديدگاه رفتاري نارور و اسلاتر، ديدگاه بازاريابي استراتژيك روكرت، ديدگاه مشتري گرايي دیشپند و فارلي شرح داده شد. مدل های مختلف اندازه گیری عملکرد سازمانی چون مدل ماتریس عملکرد، مدل کارت امتیازی متوازن، تحلیل ذینفعان، مدل تعالی سازمان بیان شد. یکی از مدل های مهم مورد استفاده در بحث بازارگرایی، مدل پلهام است که برای اندازه گیری عملکرد سازمانی، از آن استفاده خواهد شد.
مختصری در مورد تعاریف شرکت های کوچک و متوسط و ویژگی های آن توضیح داده شد.
در انتهای این فصل، سوابق مربوط به مطالعات انجام شده در مورد بازارگرایی، عملکرد سازمانی و ارتباط این دو بیان گردید.

فصل سوم
روش تحقیق

مقدمه
روش شناسي يا متدولوژي 96وسيله شناخت هر علم است. روش شناسي در مفهوم مطلق خود به روش هايي گفته مي شود كه براي رسيدن به شناخت علمي از آنها استفاده مي شود و روش شناسي هر علم نيز روش هاي مناسب و پذيرفته آن علم براي شناخت هنجارها و قواعد آن است. روش هاي شناخت را بايد از روش ها و فنون اجراي آنها متمايز دانست، چرا كه اجراي هر قاعده پس از شناخت آن قاعده ممکن می گردد. از جمله ويژگي هاي مطالعه علمي كه هدفش حقيقيت يابي است، استفاده از يك روش تحقيق مناسب مي باشد و انتخاب روش تحقيق مناسب به هدف ها و ماهيت موضوع مورد تحقيق و امكانات اجرايي بستگي دارد و هدف از تحقيق، دسترسي دقيق و آسان به پاسخ پرسشهاي تحقيق است. (خاكي، 1379)
لذا برآنيم كه در اين فصل روش تحقيق، متغيرهاي تحقيق، نحوه اندازه گيري متغيرها، روش هاي جمع آوري اطلاعات، جامعه آماري، روشهاي تجزيه و تحليل داده ها و آزمون هاي آماري مربوط به اين پژوهش را بررسي نماييم.
نوع و روش تحقیق
پژوهش حاضر از حيث هدف، كاربردي و از حيث نحوه ي گردآوري داده ها، توصيفي، از نوع پيمايشي است. علاوه بر پیمایشی، روش این تحقیق همبستگی نیز می باشد چون رابطه بین متغیرها را مورد مطالعه قرار می دهد.

جامعه و نمونه آماری
از نظر قلمرو تحقيق، با توجه به اينكه میزان بازارگرایی و رابطه آن با عملکرد سازمانی در شركت های کوچک و متوسط واقع در شهرک های صنعتی اردبیل سنجيده مي شود لذا قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های مذکور واقع در شهرک های صنعتی اردبیل می باشد.
و همچنين جامعه آماري اين تحقيق مديران اين شركت مي باشد. دوره زماني مورد بررسي، تابستان سال 1391 است.
در فایل های دریافتی از اداره شهرک های صنعتی استان اردبیل، تعداد شرکت های فعال در شهرک های صنعتی اردبیل، 210 شرکت بود. با توجه به تعریف شرکت های کوچک و بزرگ – که در فصل 2 ارائه گردید- از این تعداد، حدود 198 شرکت کل جامعه آماری را تشکیل می دهد.
بسیاری از این شرکت ها صرفا به جهت داشتن پروانه بهره برداری فعال محسوب می گردند. در صورتی که بنا به دلایلی همچون عدم شروع به تولید، مشکلات نقدینگی، افزایش هزینه ها و رکوداقتصادی یا به کل تعطیل بودند و یا محصولی را به بازار عرضه نمی داشتند.
با توجه به عدم اعلام راکد بودن این شرکت ها به اداره شهرک های صنعتی اردبیل، در آمار دریافت شده از این اداره، این شرکت ها همچنان فعال محسوب می گردند.
بنا به این دلایل، تعداد شرکت های کوچک و متوسط مستقر در شرکت های صنعتی اردبیل که به فعالیت مشغول هستند و محصول خود را به بازار ارائه می دهند حدود 98 شرکت بود.
بنابراین کل جامعه آماری ما تعداد 98 شرکت می باشند.
برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد:
n= (〖pqz〗^2/d^2 )/(1+1/N ((pqz^2)/d^2 -1) )
N: حجم جامعه آماری
p: احتمال نسبت برخورداری از صفت مورد نظر
q: احتمال نسبت عدم برخورداری از صفت مورد نظر
d: انحراف یا خطای مطلوب
z: درجه یا ضریب اطمینان
میزان d برای آن عدد 05/0 در نظر گرفته شد.
حجم نمونه به دست آمده از طریق فرمول کوکران تعداد 78 شرکت بود، که پس از انتشار پرسشنامه در بین شرکت های مذکور تنها 63 شرکت، پرسشنامه مربوط را تکمیل نمودند.
متغيرهاي تحقيق
متغير های مستقل در اين تحقيق، بازار گرایی رفتاری و بازارگرایی فرهنگی و متغير وابسته، عملکرد سازمانی مي باشد.
ابزار جمع آوري اطلاعات
مهمترين روشهاي گردآوري اطلاعات در اين تحقيق بدين شرح است:
1) مطالعات كتابخانه اي
در اين قسمت جهت گردآوري اطلاعات در زمينه مباني نظري و ادبيات تحقيق موضوع، از منابع كتابخانه اي، مقالات، پژوهش های پیشتر انجام شده، كتابهاي به نگارش درآمده فارسی در زمینه بازار گرایی و عملکرد سازمانی و همچنین بانكهاي اطلاعاتي اينترنتي همچون الزوير، ساينس دايركت، مقالات، كتب و آثار علمي انگليسي مرتبط استفاده شده است.
2) تحقيقات ميداني
به منظور جمع آوري داده ها و اطلاعات و براي تجزيه و تحليل آنها از پرسشنامه استفاده گرديده است.
این پرسشنامه شامل:
21 سوال استاندارد بازارگرایی نارور و اسلاتر
20 سوال بازارگرایی کهلی و جاورسکی
19 سوال عملکرد سازمانی می باشد.
ترتیب استفاده از سوالات برای بررسی فرضیه ها اصلی و فرعی به شرح ذیل است:
برای بررسی فرضیه اول در خصوص میزان بازارگرایی، از سوالات مربوط به بازارگرایی رفتاری و فرهنگی یعنی از سوالات 1 تا 43 استفاده شده است.
به منظور بررسی رابطه بین بازارگرایی رفتاری و عملکرد سازمانی در فرضیه دوم، از سوالات 25 تا 43 مربوط به بازارگرایی رفتاری و از سوالات 44 تا 63 مربوط به عملکرد سازمانی استفاده شده است.
بررسی فرضیه اصلی سوم در مورد رابطه بازارگرایی فرهنگی و عملکرد سازمانی، با استفاده از سوالات 1 تا 20 مربوط به بازارگرایی فرهنگی و سوالات 44 تا 63 مربوط به عملکرد سازمانی انجام شده است.
بررسی فرضیه فرعی اول، با استفاده از سوالات 1 تا 8 مشتری گرایی و سوالات 44 تا 63 مربوط به عملکرد سازمانی انجام شده است.
بررسی فرضیه فرعی دوم، با استفاده از سوالات 9 تا 14 رقیب گرایی و سوالات 44 تا 63 مربوط به عملکرد سازمانی انجام شده است.
بررسی فرضیه فرعی سوم، با استفاده از سوالات 15 تا 20 هماهنگی بین وظیفه ای و سوالات 44 تا 63 مربوط به عملکرد سازمانی انجام شده است.
بررسی فرضیه فرعی چهارم، با استفاده از سوالات 25 تا 30 ایجاد اطلاعات و سوالات 44 تا 63 مربوط به عملکرد سازمانی انجام شده است.
بررسی فرضیه فرعی پنجم، با استفاده از سوالات 31 تا 34 انتشار اطلاعات و سوالات 44 تا 63 مربوط به عملکرد سازمانی انجام شده است.
بررسی فرضیه فرعی ششم، با استفاده از سوالات 35 تا 43 پاسخگویی و سوالات 44 تا 63 مربوط به عملکرد سازمانی انجام شده است.
پرسشنامه مذکور را مدیران شرکت ها پاسخ داده اند.
پاسخ ها در طیف پنج گزینه ای لیکرت می باشد.
شكل كلي و امتياز بندي اين طيف براي سئوالات مثبت و منفی به صورت ذيل مي باشد.
سوالات مثبت
شكل كلي
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
امتياز بندي
1
2
3
4
5

سوالات منفی
شكل كلي
خیلی کم
کم
متوسط
زیاد
خیلی زیاد
امتياز بندي
5
4
3
2
1
فرم خام پرسشنامه مورد استفاده در اين تحقيق در پيوست آورده شده است.
پايايي و روايي ابزار سنجش
با توجه به اینکه پرسشنامه های استفاده شده، استاندارد هستند بنابراین نیازی به آزمون پایایی و روایی نیست.
شيوه هاي تجزيه و تحليل اطلاعات
در اين تحقيق براي تجزيه وتحليل اطلاعات از دو روش آمار توصيفي و آمار استنباطي استفاده شده است. آمار توصيفي براي گردآوري و طبقه بندي داده ها و آمار استنباطي براي رد يا تاييد فرضيه ها مورد استفاده قرار گرفته است. در آمار استنباطی، از آزمون تی (پس از آزمون کولموگوروف- اسمیرنف) برای اندازه گیری میزان بازارگرایی و از آزمون همبستگي اسپیرمن (با توجه به رتبه ای بودن مقیاس) برای تعیین میزان همبستگی استفاده گرديده است. براي تجزيه و تحليل اطلاعات از نرم افزار اكسل و SPSS بهره گرفته شده است.

خلاصه فصل سوم
پژوهش حاضر از حيث هدف، كاربردي و از حيث نحوه ي گردآوري داده ها، توصيفي، از نوع پيمايشي است. در این پژوهش ابتدا برای تعیین میزان بازارگرایی، از پرسشنامه های استاندارد بازارگرایی رفتاری و فرهنگی استفاده می شود که با توجه به متغیرهای مورد نظر در مدل، هر سوال با استفاده از طیف لیکرت در 5 بخش اندازه گیری می شود. برای اندازه گیری عملکرد سازمانی از پرسشنامه مربوط به دیدگاه پلهام استفاده می گردد. جامعه آماری 98 شرکت بود که با استفاده از فرمول کوکران و با درصد خطای 05/0، حجم نمونه 78 شرکت به دست آمد. متغير های مستقل در اين تحقيق، بازار گرایی رفتا

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع بازارگرایی، نیروی کار، عملکرد مالی Next Entries منابع پایان نامه با موضوع عاطفي، فارسي، برنامه‌ي