منبع تحقیق با موضوع انقلاب مشروطه، دانشگاه تهران، سلسله قاجار، دوره مشروطه

دانلود پایان نامه ارشد

?? مرداد” و مستند “مصدق، نفت و کودتا” است که بههمين ترتيب گفته شده و بهطور به‌طور جداگانه بررسي شدند. براي بررسي اين برنامهها، هشت محور يا کار ويژه در نظر گرفته‌شده که اين کار ويژه‌ها بر اساس اهداف تحقيق و منطبق با مؤلفههاي توصيف متن از ديدگاه ون‌دايک طراحي‌شده‌اند. پس ‌از اينکه تمام متنهاي مربوط به هر گزارش و مستند مذکور، با توجه به اين محورها يا کار ويژه‌ها، بررسي شد، به تحليل متنها و تفسير کل متون پرداخته شد. بنابراين براي تحليل گزارش مستندها يک ‌بار استخراج مقولات متني که شامل اطلاعات اصلي و اساسي هر متن است، و بار ديگر با در نظر گرفتن اين اطلاعات، تحليل و تفسير آن‌ها انجام مي‌شود. در بخش تحليل فرامتني، با توجه به اطلاعات استخراج‌شده از تمامي متون، بر مبناي بافت اجتماعي و موضع‌گيري‌هاي هرکدام از شبکه‌ها نسبت به انقلاب اسلامي، شيوه گفتماني و انگاره يا انگارههاي ساخته شدة غالب در هر متن بررسي مي‌شود. با توجه به اينکه تحليل گفتمان نيازمند ارجاع به بافت يا زمين? توليد متن و شرايط و روابط حاکم بر شکل‌گيري متن است، در تحليل گفتمان متون گزارش‌هاي “ويژه شصتمين سالگرد کودتاي ?? مرداد” و مستند “مصدق، نفت و کودتا” شبکه بي‌بي‌سي فارسي، ابتدا مقولات متني هر مستند، استخراج‌شده و سپس اين اطلاعات مبناي تحليل متني و فرامتني متون آن قرار مي‌گيرد. در تحليل فرامتن، با توجه به زمين? رويداد و اهداف تحقيق، مقوله‌هاي گفتماني و انگاره‌هاي ساخته‌شده مورد بررسي و تحليل قرار مي‌گيرند.
1-1-4- تحليل و بررسي متن گزارش‌هاي “ويژه شصتمين سالگرد کودتاي ?? مرداد”
گزارش‌هاي ويژه کودتاي ?? مرداد در مرداد و شهريورماه سال 1392 از تلويزيون بي‌بي‌سي فارسي، بهمناسبت شصتمين سالگرد اين کودتا، همزمان با انتشار اسناد جديدي از سوي سازمان سيا، تهيه و پخش شد. اين گزارش‌ها که بر مبناي مصاحبه با مورخان تاريخ معاصر (مانند: يرواند آبراهاميان، استاد تاريخ ايران در کالج باروک نيويورک و مازيار بهروز، استاد تاريخ معاصر خاورميانه در دانشگاه ايالتي سانفرانسيسکو) و نويسندگان کتاب‌هاي تاريخي (مانند: استيون کينزر، نويسندهي کتاب “همه مردان شاه”، مالکم برن، نويسندهي کتاب “محمد مصدق و کودتاي 1953 در ايران” و آرشيو امنيت ملي آمريکا، مارک گازيرووسکي، نويسندهي کتاب “محمد مصدق و کودتا”، داريوش بايندر، نويسنده کتاب “ايران و سيا”، هما سرشار، نويسندهي کتاب “خاطرات شعبان جعفري”) و ساير افراد مؤثر در اين حوزه (مانند: علي خدايي، عضو سابق کميتهي مرکزي حزب توده، شعبان جعفري، گري سيک، عضو پيشين شوراي امنيت آمريکا) تهيه‌شده بود، تلاش داشت تا روايت خود را از اتفاقات و حوادث کودتاي 28 مرداد به مخاطب القاء کند.

1-1-1-4- گزارش اول: فراز و فرود زندگي سياسي محمد مصدق
تاريخ: 26/5/1392، ساعت: 22:00، زمان: 7:21
مجري: از وقايع حال ايران دور بشيم و برگرديم به 60 سال پيش [و] کودتاي 28 مرداد، واقعه‌اي که نقطه عطفي بود در تاريخ معاصر ايران. از امشب گزارش‌هايي داريم دربارهي وقايع آن زمان و پيامدهايش. محمد مصدق، نخست‌وزير وقت بود و نام او براي هميشه با تلاش براي ملي شدن صنعت نفت ايران گره‌ خورده. براي بسياري او نماد ملي‌گرايي و استقلال‌خواهي است. مسعود آذر نگاهي انداخته به فراز و فرود زندگي سياسي محمد مصدق.
گزارشگر: محمد مصدق يا مصدق‌السلطنه، يکي از شناخته‌شده‌ترين چهره‌هاي تاريخ معاصر ايران؛ هر وقت حرفي از کودتاي 28 مردادماه 1332 يا صنعت نفت مي‌شود، نام او هم بهميان مي‌آيد.
صداي دکتر مصدق: امروز يکي از آن ايامي است که شما هم‌وطنان مي‌توانيد بعد از 50 سال که از آزادي و استقلال سياسي ما، نامي بيشتر نمانده بود، دورهي نويني را در برابر نژاد معاصر و نسل آينده بهوجود بياوريد.
محمد مصدق در سال 1261 هجري شمسي در تهران بهدنيا آمد، در يک خانواده اشرافي. اما او به‌دوراز طبقه و جايگاه طبقاتي‌اش خودش را در بطن مردم جست.
عبدالعلي بازرگان، فعال ملي- مذهبي: مصدق‌السلطنه تبديل به مصدق‌ ملت شد، مصدق‌المله شد. به‌هرحال همين‌طور که مي‌دانيد، مصدق تعلق به يک خانواده اشرافي قاجار داشت. مادرش شاهزادهي قاجار بود. پدرش هم 20 سال وزير دارايي ناصرالدين‌شاه بود. اينکه يک کسي تغيير طبقه بده، از يک خانواده اشرافي به ملت بپيونده، اين خيلي ارزشمنده.
فريبا زرينه‌باف، مورخ: و جواني‌اش را در سال‌هايي مي‌گذرونه که انقلاب مشروطه بود و خيلي تحت تأثير انقلاب مشروطه قرار مي‌گيره.
در تبريز درس‌ خوانده و همزمان با سلطنت مظفرالدين شاه به تهران بازگشت و منشي مخصوص شاه شد و اين آغاز ورود وي به سياست و دنياي ديوان‌سالاري بود. او در اولين دوره مشروطه به‌عنوان نماينده اصفهان انتخاب شد.
حميد اکبري، مورخ: و وقتي مصدق اعتبارنامه‌اش را بررسي مي‌کنند، مي‌گويند سنش کمه، هنوز به سن لازم ازنقطه‌نظر که 30 سالگي بوده، نرسيده و در نتيجه نمي‌توانه عضو مجلس اول بشه.
سال 1299، رضاخان سپه‌سالار با کمک قواي قزاق، مراکز اداري و نظامي تهران را اشغال کرد. سيد ضياءالدين طباطبايي، رئيس‌الوزرا شد. با برکناري احمدشاه، سلسلهي قاجار هم فرو ريخت. مصدق کودتا را محکوم کرد.
بازرگان: با به حکومت رسيدن رضاشاه مخالفت کرد. گفت که سردار سپه خدماتي کرده و اگر بخواهد شاه بشه، از مسئوليت مبرا است و به‌هرحال زير بار نرفت و حدود 24 سال در تبعيد و گرفتاري‌ها و مشکلات بود.
در سال 1320 ايران به اشغال قواي روس و انگليس در آمد. رضاشاه سقوط کرد و محمدرضا پهلوي جانشين پدر شد. روي کار آمدن او بازگشت دوبارهي مصدق به عرصه سياسي و اجرايي کشور بود.
بازرگان: او چندين بار استاندار استان‌هاي مختلف بود: استاندار فارس بود، استاندار خوزستان بود، استاندار آذربايجان بود. در پست وزارت هم، هم وزير دارايي بود هم مدتي وزير خارجه بود. چندين بار نماينده مجلس شد. مدت‌ها در دانشگاه تهران تدريس مي‌کرد.
مصدق با جمعي از همفکرانش در سال 1328 جبهه ملي ايران را پايه‌گذاري کرد. سال بعد او با کمک چند نماينده طرح ملي شدن صنعت نفت را در مجلس شانزدهم بهتصويب رساند. با اين اقدام، چهرهي مصدق جهاني شد. او نماد استقلال‌خواهي و مبارزه با دخالت خارجي‌ها شد، اما براي عملي شدن مصوبهي مجلس نياز به ارادهي دولت بود. مصدق که بارها پيشنهاد نخست‌وزيري را رد کرده بود اما اين بار پذيرفت.
اکبري: نخست‌وزيري مصدق بر دو دوره شامل مي‌شود: يکي پيش از 30 تير 1330 که مصدق در اصل به دنبال قوام بخشيدن به قدرتش بوده، ولي هنوز داراي کنترل روي نيروهاي انتظامي نبوده. اين دوره‌اي بود که مصدق يک نوع وفاق عمومي داشته و سلک ملايان و بخش‌هاي جامعه از او پشتيباني مي‌کردند و شاه کم‌وبيش قدرت او را قبول مي‌کرده و بعد از 30 تير که مصدق در ابتداي امر 30 تير، داراي قدرت بسيار شگرفي مي‌شه، براي اينکه کنترل ارتش و نيروي انتظامي را به دست مي‌گيرد. تقاضاي لايحه اصلاحات مي‌کند ولي از همين زمان هم يک نوع انشقاق در نيروهاي ملي ايجاد مي‌شه. در اصل نيروهاي طرفدار مصدق، ازجمله آيت‌الله کاشاني شروع مي‌کند به مخالفت ورزيدن. همين‌طور يکسري از کساني که مدافع مصدق بودند، مانند حسين مکي و مظفر بقايي؛ رييس حزب زحمتکشان، اين‌ها دچار شکاف مي‌شوند و از مصدق دوري مي‌کنند.
سرانجام اين اختلاف‌ها به انحلال مجلس هفدهم از طرف مصدق منجر شد. شاه در 24 مرداد دستور عزل مصدق را صادر کرد و در 25 مرداد به او ابلاغ شد. طرفداران مصدق به خيابان‌ها ريختند. نيروهاي وفادار به نخست‌وزير، گارد سلطنتي را محاصره و خلع سلاح کردند و فرمانده‌شان بازداشت شد. شاه به بغداد گريخت، کودتا شکست خورد اما اين پايان کار نبود. در 28 مردادماه نظاميان دوباره دست‌به‌کار شدند، درنهايت دولت مصدق سقوط کرد، سرلشکر فضل‌الله زاهدي نخست‌وزير شد. مصدق در دادگاه نظامي به 3 سال زندان محکوم شد. پس از زندان احمدآباد به زادگاهش تبعيد شد. رسم و رسوم حکومت‌داري مصدق مخالفان و موافقاني داشته و دارد.
زرينه‌باف: من نمي‌خوام که ما از مصدق بت درست کنيم البته اون هم اشتباهاتي کرده بود ولي در اينکه دولت‌هاي خارجي نبايد دخالت مي‌کردند؛ شکي نيست. به نظر من همه تحليل‌گران روي اين مسئله موافق هستند.
مصدق در احمدآباد ماند تا پايان عمر. سرطان به سراغش آمد. در اسفندماه 1345 در 84 سالگي تسليم بيماري شد.

استخراج اطلاعات گزارش اول:
واژگان:
مثبت: آزادي و استقلال، نژاد معاصر و نسل آينده، مصدق‌المله، منشي مخصوص، دنياي ديوان‌سالاري، اعتبارنامه، چهره جهاني، قوام بخشيدن، وفاق عمومي، خلع سلاح؛
منفي: مصدق‌السلطنه، خانواده اشرافي، جايگاه طبقاتي، شاهزاده، اشغال، برکناري، تبعيد، گرفتاري‌ها، مشکلات، انشقاق، شکاف، انحلال، محاصره، بت، تسليم،
افراد و نهادها:
دکتر مصدق: خانواده اشرافي قاجار، وزير دارايي ناصرالدين‌شاه، شاهزاده قاجار، انقلاب مشروطه، منشي مخصوص شاه، استاندار فارس، استاندار خوزستان، استاندار آذربايجان، وزير دارايي، وزير خارجه، نماينده مجلس، دانشگاه تهران، جبهه ملي، مجلس شانزدهم، احمدآباد؛
آمريکا: دولت‌هاي خارجي؛
انگليس: قواي روس و انگليس؛
شاه: رضاخان سپه‌سالار، قواي قزاق، سردار سپه، نيروهاي انتظامي، گارد سلطنتي، بغداد، نظاميان، سرلشکر فضل‌الله زاهدي؛
آيت‌الله کاشاني: حسين مکي و مظفر بقايي؛ رييس حزب زحمتکشان؛
حزب توده: قواي روس و انگليس؛
خنثي: مظفرالدين شاه، احمدشاه، سلسله قاجار سيد ضياءالدين الطباطبايي رئيس‌الوزرا؛
استناد:
پخش صحبت دکتر مصدق، صحبت‌هاي عبدالعلي بازرگان فعال ملي- مذهبي، اشاره به فعاليت‌هاي سياسي دکتر مصدق، تصوير امضاي لايحه ملي شدن صنعت نفت توسط نمايندگان جبهه ملي، حميد اکبري- مورخ، فريبا زرينه‌باف- مورخ؛
قطب‌بندي:
ارزش‌هاي منتسب به دکتر مصدق و جبهه ملي:
– نام او (دکتر مصدق) براي هميشه با تلاش براي ملي شدن صنعت نفت ايران گره‌خورده.
– او نماد ملي‌گرايي و استقلال‌خواهي است.
– محمد مصدق يا مصدق‌السلطنه يکي از شناخته‌شده‌ترين چهره‌هاي تاريخ معاصر ايران است.
– او (دکتر مصدق) به‌دوراز طبقه و جايگاه طبقاتي‌اش خودش را در بطن مردم جست.
– مصدق به يک خانواده اشرافي قاجار تعلق داشت.
– اين‌که يک کسي تغيير طبقه بدهد، از يک خانواده اشرافي به ملت بپيوندد؛ اين خيلي ارزشمند است.
– (دکتر مصدق) خيلي تحت تأثير انقلاب مشروطه قرار مي‌گيرد.
– منشي مخصوص شاه شد و اين آغاز ورود وي به سياست و دنياي ديوان‌سالاري بود.
– مصدق کودتا را محکوم کرد.
– با به حکومت رسيدن رضاشاه مخالفت کرد، زير بار نرفت و حدود 24 سال در تبعيد و گرفتاري‌ها و مشکلات بود.
– روي کار آمدن (محمدرضا شاه)، زمينه بازگشت دوباره دکتر مصدق به عرصه سياسي و اجرايي کشور بود.
– قبل از قبول پست نخست‌وزيري، وي داراي سوابق زيادي در موقعيت‌هاي مختلف اعم از نمايندگي مجلس، شغل دولتي و پست‌هاي اجرايي داشت.
– (مصدق) چهره‌اي دانشگاهي بود.
– مصدق با جمعي از همفکرانش در سال 1328 جبهه ملي ايران را پايه‌گذاري کرد.
– او(دکتر مصدق) با کمک چند نماينده طرح ملي شدن صنعت نفت را در مجلس شانزدهم به تصويب رساند.
– با اين اقدام (ملي کردن صنعت نفت)، چهره مصدق جهاني شد.
– او نماد استقلال‌خواهي و مبارزه با دخالت خارجي‌ها شد.
– مصدق که بارها پيشنهاد نخست‌وزيري را رد کرده بود اما اين بار پذيرفت.
– اين دوره‌اي بود که مصدق يک نوع وفاق عمومي داشته.
– مصدق در ابتداي امر 30 تير، داراي قدرت بسيار شگرفي مي‌شود.
– تقاضاي لايحه اصلاحات مي‌کند، عده زيادي با آن مخالفت مي‌کنند و با دولت مصدق به مخالفت مي‌پردازند و نتيجه اين اختلاف‌ها انحلال مجلس هفدهم از طرف مصدق بود.
– طرفداران مصدق به خيابان‌ها ريختند.
– رسم و رسوم حکومت‌داري مصدق مخالفان و موافقاني داشته و دارد.
– من نمي‌خواهم که ما از مصدق بت درست کنيم، البته اون هم اشتباهاتي کرده بود.
– (دکتر مصدق) در 84 سالگي تسليم بيماري شد.
ارزش‌هاي

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع اعتبار سازه، رفتار انسان Next Entries منبع تحقیق با موضوع انقلاب مشروطه