منبع تحقیق با موضوع انقلاب اسلامی، اسلام سیاسی، ژئواستراتژیک، ایالات متحده

دانلود پایان نامه ارشد

هلند بوسیله ادوارد برون به چاپ رسیده است.

3-6- اصول اجتماعي يا اصول دوازده‌گانه12
از جمله مطالب وهنر نمائيهاي ميرزرا حسينعلي كه پسر بزرگش عباس افندي آن را شرح كرده اصول دوازده‌گانه است كه آنها را در جزوه‌اي به نام «رساله ديانت بهائي» بيان و چاپ كرده است. اين اصول عبارتند از:
1- تحري حقيقت (جستجوي حقيقت و ترك تقليد حتي در فروع دين)
2- تطبيق دين و عقل و علم (در مقابل شعار جدايي دين و علم، اين اصل حقيقت است اما در ادامه آنان مي‌گويند اگر مسئله‌اي از مسائل ديني مخالف عقل (كه محدود و ضعيف است) و علم (كه ناقص و محدود است) باشد، وهم محض است در این رابطه عباس افندی می‏گوید «دین باید مطابق علم باشد. زیرا خدا عقل به انسان داده تا حقایق اشیاء را تحقیق نماید اگر مسائل دینیه مخالف تعقل و علم باشد وهم است زیرا مقابل علم جهل است.» (افندی،1366: 52)
بهائیان ادعا دارند که عقاید بهائیت بر پایه علم و عقل استوار است و از مسائل دینی آنچه که با علم صحیح مطابقت نداشته باشد جهل و وهم است هیچ گونه اختلافی بین دین و علم وجود ندارد بلکه علم حقیقی همان دین الهی است همچنین باید فریضه‏های علمی را که هنوز قطعی نشده و پایه و اساس آن‏ها عملا و منطقا ثابت و استوار نگشته، از علم مسلم و ثابت جدا دانست. از دیگر ادعاهای بهائیت، این است که «تمدن‏های عظیم بر اثر ظهور انبیاء الهی مانند حضرت زردتشت، حضرت موسی، حضرت عیسی و حضرت محمد به وجود آمده است. از طرفی نباید اشتباه کرد که آنچه در آثار انبیاء وارد گشته همان معنای ظاهری و لفظی آن مراد است بلکه بسیاری از کلمات و جملات کتب مقدسه تشبیهاتی است که گر چه ظاهرا با علم تطابق نمی‏کند ولی پس از تدقیق در معنای اصلی معلوم می‏شود که مباین با مسلم علم نیست.
3- احكام ديني و بيت‌العدل (براي رفع اختلافات در احكام دين بايد بيت العدل تشكيل شود تا مردم به آنجا رجوع نمايند به اين ترتيب احكام و قوانين به مقتضيات زمان و مكان، و به صلاحديد رجال بيت العدل، تفاوت و تغيير مي‌كند.
4- ترك تعصب. (مردم بايد هر نوع تعصب ديني، مذهبي، وطني و سياسي را ترك كنند.)
5- تشكيل محكمه كبري (هزار نفر از منتخبين ملل، اجتماع نمايند، و محكمه كبري را جهت رفع اختلافات و ايجاد اتحّاد در رأي و عقيده و مسلك و دنيا و … ايجاد نمايند.)
6- اتّحاد و اتّفاق عبّاد و آفاق و به عبارتي صلح عمومي ( شايد بتوان اين سه مورد اخير را چنين توجيه كرد كه منظور ميرزا بهاء اين بوده كه اول بايد تعصبات را كنار گذاشت در مرتبه دوم محكمه كبري تشكيل داد، تا در مرتبه سوم اتّحاد و اتّفاق ميان جميع ملل حاصل شود.)
7- دين براي اتحاد است. (يعني ريشه و علت غايي نزول دين اتّحاد و اتّفاق اهل عالم است، در حالي كه خود ميرزا بهاء وادعاهايش يكي از موجبات اختلاف و تفرقه ميان ملت است.)
8- تساوي ميان مردان و زنان.
9- تعليم و تربيت عمومي.
10- لسان عمومي (او مي‌گويد مردم جهان بايد زبان واحدي براي سخن گفتن و خط واحدي براي نوشتن انتخاب و اختيار كنند تا از اين طريق اتّحاد و اتّفاق بيشتري ميان آنها ايجاد شود)
11- حل مسائل اقتصادي.
بايد قوانين و نظاماتي گذاشته شود تا جميع بشر (غني و فقير) همه به راحتي زندگي كنند و تا اين مسئله محقق نشود سعادت براي عالم بشر ممكن نيست
12- اساس جميع اديان الهي يكي است. (اساس جميع اديان الهي حقيقت است، و اين آداب و رسوم وزوائدي كه پيدا شده، بدعت است واز انبياء نيست، بايد دور ريخته شود. اگر چنين كنيم يقيناً متحد مي‌شويم.(حسینی ،1365 ، 210)
3-7- جهان وطنی : تئوری “جهان وطنی” به معنای نفی قبح تسلط اجنبی و کفار
ناسیونالیزم به منزله نادیده انگاشتن ظرفیت اسلامی است و تئوری جهان وطنی به منزله نادیده انگاشتن توطئه استکبار در استثمار سرزمین های مادری است(سلب ملیت) و به فرآیند”گلوبالیزیشن” آمریکایی شدن جهان کمک می کند.
3-8-برخی از جزئیات ایدئولوژیک بهائیت:
1-ترک تقلید ، برای معارضه با مرجعیت فقها(درحالیکه اسلام ،جهل رادرمقابل عقل نمی داند بلکه ،جهل درمقابل علم است)
2-وحدت ادیان(به منزله پلورالیسم دینی است و اینکه همه ادیان مثل هم هستند و هر کس برای خودش)
3-ترک تعصبات (تزریق«اصاله الاباحه» برای عبور از هر فعل حرام و واجب) «دین زدایی از مرام و مسلک بهائیت است»
4-تساوی حقوق زن و مرد (تشکیک در نظام قضایی اسلام)
3-9-نتیجه گیری
بهائيت از زمان عباس افندى «جهان وطني» آغاز نمود و به دام كشورهاى امپرياليستى افتاد و در راستاى منافع آنان مورد استفاده قرار گرفت. به اين ترتيب دول خارجى مخصوصاً آمريكا و صهيونيست ها در صحنه بين المللى از آنان حمايت نموده و آنان را زير چتر حمايتى خويش قرار دادند. بهائيت نيز موجوديت خود را در اين وابستگى و حمايت مى داند و به آن تن داده است. به طورى كه سياستهاى پهلوى دوم در مورد آنان نشان داد، ابرقدرتها نيز در مقابل اين فرقه سياستى دوگانه دارند و گاهى آنها را محدود ساخته و از طريق جريانات موازى به آنها گوشمالى مى دهند تا از حدود خويش تجاوز نكنند و گاهى نيز به عنوان حربه اى عليه اسلام از آنها استفاده مى برند.
بعد از انقلاب اسلامى هر كدام از رؤساى جمهورى آمريكا به تناسب حال و موقعيت خود به حمايت از بهائيان پرداخته و ايران را به خاطر برخورد با آنان محكوم كرده است. براى نمونه ريگان رئيس جمهور وقت آمريكا كه به مناسبت روز جهانى حقوق بشر سخن مى گفت، اظهار داشت: “درايران اعضاى فرقه بهائى را اعدام مى نمايند و تاكنون 198 بهائى اعدام و 717 نفر زندانى و ده هزار نفر بى خانمان و 25 هزار نفر وادار به خروج از كشور شده اند.”
البته اين اولين بار نبود كه ريگان نسبت به سرنوشت وابستگان به فرقه سياسى بهائى در ايران اظهار تأسف مى كرد. وى در سال 1983 نيز طى بيانيه اى ضمن اخطار به ايران از تمامى كشورهاى جهان سوم خواست كه از ايران بخواهند از اعدام 22 بهائى كه به جرم جاسوسى براى اسرائيل دستگير شده بودند خوددارى نمايد.
ديگر كشورهايى كه از خدمات بهائيان در دوران شاه استفاده فراوان برده بودند نيز در صحنه بين المللى به حمايت از آنان پرداخته اند. گروههاى مخالف با جمهورى اسلامى ايران نيز كه در خارج به سر مى برند به حمايت از آنان مبادرت مى ورزند. همين روزنامه درهمين خبر چنين ادامه مى دهد: «علاوه بر آمريكا بسيارى از كشورهاى غربى از جمله انگليس، كانادا و اسرائيل نيز از حاميان پرو پا قرص اين فرقه سياسى در سازمان ملل و محافل سياسى به شمار مى روند. در دو سال اخيرنماينده اين فرقه در صحنة فعاليتهاى خود همدردى جديد يافته است كه سفير سيار مسعود رجوى در مراكز ديپلماتيك است. نماينده بهائيان در كنار كاظم رجوى كه چندماهى است در نيويورك از اين دفتر نمايندگى در سازمان ملل به دفتر ديگر و از اين ميهمانى به ميهمانى ديگرميرود و مى كوشد حمايت نمايندگان دولتها و محافل امپرياليستى را جلب كند، فعاليت مى نمايد.. با توجه به آنچه آمد مى توان نتيجه گرفت كه فرضيه يا نظريه تحقيق ما مبنى بر استفاده از جنبش بهائيت توسط قدرتهاى استثمارى براى شكستن كيان واقتدار دينى در ايران درست است، زيرا هر جا كه موضوع دين زدايى از نهاد سياست و يا جامعه مطرح بوده است، بهائيان نقش فعال داشته اند. هم در انقلاب مشروطه و هم در دوران پهلوى اين همكارى بين بيگانگان و بهائيت براى مقابله با ديانت و روحانيت به روشنى به چشم مى خورد. اين جنبش هم اكنون نيز در دنيا و درمنطقه خاورميانه و شمال آفريقا به عنوان يكى از ابزارهاى بالقوه فرهنگى در اختيار قدرتهاى بزرگ براى مقابله با حركتها و جنبشهاى اسلامى باشد.

جدول-3-1-خاستگاه شورش هاي اجتماعي بهائيان

4-1-مقدمه:
پیروزی انقلاب اسلامی ایران یکی از رخداد‌های مهم سیاسی و اجتماعی نیمة دوم قرن بیستم به‌شمار می‌آید که در دوبُعد داخلی و بین‌المللی تأثیر بنیادینی از خود به‌جای گذاشته است. این انقلاب توانست ضمن طرح اسلام به‌عنوان نیرویی قدرتمند در جهان مدرن، بر نظریة پایان دورة دین، مهر بطلان بزند و رهیافت‌های متفکران غربی در جدایی دین از سیاست را که به‌طور عموم تحت تأثیر تجارب غربی قرار داشت، به‌چالش بکشد.
این انقلاب در عصری با نیروی محرکه و تحول‌زای ارزش‌های دینی به‌پیروزی رسید که آن‌را عصر پایان دین و باورهای دینی می‌نامیدند و دین را به‌جوامع ابتدایی بشر نسبت می‌دادند. با انقلاب اسلامی ایران دین به‌عنصری تعیین‌کننده در حوزة عمومی زندگی انسان ازجمله جامعه و سیاست تبدیل شد و جنبه‌های معنوی و ربانی وارد زندگی روزمره، اجتماعی و سیاسی شد. اسلام توانست هم از جنبة نظری (تئوریک) و هم از بعد عملی (پراتیک) عینیت یابد و ظهور و تجلی و مصداق بیرونی و خارجی پیدا کند. (خرمشاد، 1387: 47)
با استقرار چنین نظام سیاسی اسلامی در ایران است که غرب عنوان «اسلام سیاسی» و رهبری آن در جهان را به‌ایران نسبت می‌دهد. به‌گفته «گراهام فولر»: قبل از انقلاب [اسلامی] ایران، ایالات متحده هرگز از اسلام سیاسی چیزی نشنیده بود. انقلاب ایران شوک عمده‌ای برای سیاست ایالات متحده بود؛ ایالات متحده به‌همراه بیشتر کشورها در غرب و دیگر مناطق، از اسلام سیاسی بیمناکند و به‌طور کلی ترجیح می‌دهند که اسلام سیاسی به‌قدرت نرسد. (فولر، 1376: 30 و 31)
انقلاب اسلامی از آغاز پیروزی با ارائه گفتمان جدید خود باعنوان نه شرقی نه غربی، نظم کهن و سنتی تعلق و وابستگی به‌یکی از دوبلوک شرق یا غرب را به‌طور جدی و عملی به‌چالش کشید. مردود اعلام کردن این نظم کلاسیک مهم‌ترین چالشی بود که انقلاب اسلامی پیش پای نظام بین‌الملل در پایان دهة هفتاد قرار داد. (خانی، 1387: 343) همان‌طور که «جان اسپوزیتو» گفته است:
انقلاب اسلامی به‌دلیل جذابیت شعارها، هدف‌ها، روش‌ها، محتوا، نتایج و سابقة مشترک دینی و تاریخی و شرایط محیطی منطقه‌ای و بین‌المللی، پدیده‌ای تأثیرگذار در جهان اسلام بوده است. (اسپوزیتو، 1382: 244)

4-2- اهمیت ژئوپلتیکی جمهوری اسلامی ایران
قرار گرفتن ایران در این منطقه ژئوپلتیک وژئواستراتژیک از جهان , که محل تلاقی و راه ارتباطی اروپا به جنوب و جنوب شرق آسیا ،محل زندگی بیش از یک سوم جمعیت جهان و پل ارتباطی میان سه قاره اروپا و آسیا وآفریقا می باشد و امکان دسترسی کشورهای تازه استقلال یافته به آبهای آزاد از طریق ایران را فراهم می سازد، کشور ما را خواسته یا ناخواسته در متن تحولات مهم جهانی قرار می دهد. در ذیل به برخی از جنبه های ژئوپلتیک،ژئواستراتژیک و ژئواکونومیک ایران در منطقه می پردازیم :
حساسیت های امنیتی ـ سیاسی حاکم بر منطقه ، به ویژه نزدیکی جغرافیایی ایران به اسرائیل غاصب , که امنیت آن به لحاظ استراتژیکی برای امریکا از اهمیت زیادی برخوردار است و همچنین موقعیت ژئواستراتژیک ، جمعیت کمی و کیفی سرزمینی، منابع سرشار انرژی و ظرفیت های بالقوه و بالفعل رشد و توسعه ایران ، کشور ما را مرکز ثقل اهرم سیاست خارجی قدرت های بزرگ قرار داده است . به حدی است که حتی بی طرفی ایران در خصوص مسائل منطقه ای وبین المللی برای قدرت های بزرگ رضایت بخش و قانع کننده نباشد. براین اساس و با توجه به این که ایران در این منطقه حساس جهانی، دارای نقش وموقعیت حساسی است که امریکا در عرصه سیاست های استراتژیک خود در قبال خاورمیانه نمی تواند آن را مد نظرقرار ندهد، رفتار آمریکا با جمهوری اسلامی ایران و قراردادن ایران در محور شرارت از یک طرف و انتقال خط مهار ایران توسط امریکا از البرز به منتهی الیه زاگرس و در نهایت تکمیل محاصره ایران از جهات شمال و جنوب و قرار دادن ایران در حلقه انگشتری بسیار قابل ملاحظه و تامل است.(رحیم پور،1381 :114).
پیروزی انقلاب اسلامی ایران با تأکید بر مردم سالاری دینی توانسته یکی از پدیده های مهم و بحث برانگیز قرن حاضر یعنی نهضت ها و جنبش های فکری، سیاسی، و اجتماعی اسلامی را متأثر سازد. پیدایش این جنبش ها به نیمه اول، و گسترش آنها به نیمه دوم این قرن

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع ناصرالدین شاه، ناصرالدین شاه قاجار، امام زمان (عج)، زمینه اجتماعی Next Entries منبع تحقیق با موضوع انقلاب اسلامی، مردم سالاری، خاورمیانه، مردم سالاری دینی