منبع تحقیق با موضوع امام صادق، دانشگاه امام صادق(ع)، جهان اسلام، دانشگاه تهران

دانلود پایان نامه ارشد

کاربردي جهت تهيهي مستندهاي تاريخي
– بررسي شبهات واردشده در خصوص مسائل تاريخ معاصر و انجام پژوهش در جهت پاسخ دادن به اين شبهات
– انجام پژوهش‌هاي تطبيقي بين مستندهاي تاريخي و سياسي ساخته‌شده توسط شبکه‌هاي ماهواره‌اي تلويزيوني و صداوسيماي جمهوري اسلامي، به‌منظور مقايسهي گفتمان‌ها و نقاط ضعف و قوت هر يک نسبت به ديگري
– بررسي ساير مستندهاي تاريخي، مانند مستندهاي جنگ‌هاي صليبي و تاريخ هنر که از بي‌بي‌سي فارسي پخش‌شده است، مي‌تواند ما را به ساير ابعاد گفتماني اين رسانه رهنمون سازد.
– مي‌توان پژوهش دربارهي مستندهاي تاريخي را در مورد ساير رسانه‌ها، به‌خصوص ساير شبکه‌هاي تلويزيوني بين‌المللي و منطقه‌اي خبري نيز انجام داد تا گفتمان و گفتمان‌هاي مد نظر دشمنان جمهوري اسلامي دربارهي موضوعات و اتفاقات تاريخي منطقه‌اي و بين‌المللي مشخص و آشکار گردد.
3-4-5-پيشنهادها به رسانهي ملي و ساير رسانه‌ها
– ساخت مستندهاي قوي، مبتني بر پژوهش‌هاي متقن و بر اساس روايت زندگي شخصيت‌هاي تأثيرگذار در تاريخ معاصر، مانند آيت‌الله مدرس، آيت‌الله کاشاني، شيخ فضل‌الله نوري، ميرزا کوچک‌خان جنگلي و…
– تشکيل آرشيو تصويري قوي از تصاوير مربوط به دوران پيش از انقلاب و دوران پهلوي با خريد از آرشيوهاي بزرگ رسانه‌اي دنيا
– اختصاص دادن يک بستهي خبري به تاريخ، در خبرگزاري‌ها (البته تخصصي‌تر و جامع‌تر از بخش تقويم تاريخ) که به بهانه‌هاي مختلف به بررسي اتفاقات و مسائلي تاريخي بپردازد. در اين زمينه خبرگزاري مشرق، گوي سبقت را از ساير خبرگزاري‌ها ربوده است.
– تلاش براي برگزاري همايش‌ها و برنامه‌هاي تلويزيوني به‌منظور برجسته کردن مناسبت‌هاي تاريخي مد نظر جمهوري اسلامي نزد افکار عمومي، مانند 30 تير

فهرست منابع و مآخذ
کتاب‌هاي فارسي:
* آب‍راه‍ام‍ي‍ان‌، يرواند(????)، کودتا ??مرداد، سازمان سيا و ريشه‌هاي روابط ايران و امريکا در عصر مدرن، (ترجمه: محمدابراهيم فتاحي) تهران: نشر ني‏?.
* آقاگل‌زاده، فردوس(1385). تحليل گفتمان انتقادي، تهران: انتشارات علمي و فرهنگي با همکاري دانشگاه تربيت مدرس.
* بشير، حسن(1389). خبر،تحليل شبکه‌اي و تحليل گفتمان. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
* پستمن، نيل(1373). زندگي در عيش مردن در خوشي، (ترجمه: دکتر صادق طباطبايي). تهران: سروش.
* تاجيک، محمدرضا(1378). متن، وانموده و تحليل گفتمان، در گفتمان و تحليل گفتماني، تهران: فرهنگ گفتمان.
* دادگران، سيد محمد(1382). مباني ارتباطات جمعي، تهران: فيروز.
* دارابي، علي(1390). درآمدي بر جامعه‌شناسي ارتباطات، فرهنگ و رسانه. تهران: جهاد دانشگاهي.
* دالگرن، پيتر(1380). تلويزيون و گستره عمومي، ترجمه: مهدي شفقتي. تهران: انتشارات سروش.
* دهقان، عليرضا؛ با همكاري حميد عبدالهيان و نورالدين رضوي زاده(1378). بررسي رابطه ميان افكار عمومي و رسانه،‌ تهران: مركز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها،
* ديرينگ، جيمز و راجرز، اورت(1385). مباني برجسته‌سازي رسانه‌ها، (ترجمه: علي‌اصغر کيا و مهدي رشکياني). تهران: انتشارات شرکت تعاوني سازمان معين ادارات.
* رايف، دانيل؛ ليسي، استفن؛ فيکو، فردريک جي(1388). تحليل پيام‌هاي رسانه‌اي؛ کاربرد تحليل محتواي کمي در تحقيق، (ترجمه: مهدخت بروجردي علوي). تهران: انتشارات سروش.
* سبيلان اردستاني، حسن (1382). جنگ رواني در اشغال عراق. تهران: اداره كل پژوهش معاونت سياسي. صداوسيما.
* سبيلان اردستاني، حسن (1387). تبليغات سياسي (با تاکيد بر فنون تبليغات)، تهران: موسسه کتاب مهربان نشر‏?‏. ??????????????
* سورين، ورنر؛ تانکارد، جيمز (1383). نظريه‌هاي ارتباطات، (ترجمه: عليرضا دهقان). تهران: دانشگاه تهران.
* شکرخواه، يونس(1381). خبر. تهران: مرکز مطالعات و تحقيقات رسانهها.
* ش‍ه‍ب‍ازي‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ (????)، کودتاي ?? مرداد، تهران: روايت فتح‏. ?
* فرانکفورت، چاوا؛ نچمياس، ديويد(1381). روش‌هاي پژوهش در علوم اجتماعي، (ترجمه: فاضل لاريجاني و رضا فاضل). تهران: سروش.
* فرقاني، محمد مهدي(1382). راه دراز گذار- تحول گفتمان توسعة سياسي در ايران، تهران: فرهنگ و انديشه.
* فرکلاف، نورمن(1379). تحليل انتقادي گفتمان، (ترجمه: گروه مترجمان). تهران: مرکز مطالعات و تحقيقات‌رسانه‌ها.
* کاشاني، محمود (????)، آيت‌الله کاشاني به روايت اسناد و خاطرات تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامي.
* ک‍ي‍ن‍زر، اس‍ت‍ي‍ون (????‌)، ه‍م‍ه‌‌ي م‍ردان‌ ش‍اه‌: ک‍ودت‍اي‌ آمريکايي ?? م‍رداد و ريشه‌هاي ترور در خاورميانه، (ت‍رج‍مه: شهريار خواجيان). ت‍ه‍ران‌: کتاب آمه‏‏.?
* گيلبوا، ايتان(1388). ارتباطات جهاني و سياست خارجي، (ترجمه: حسام‌الدين آشنا و محمدصادق اسماعيلي)، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق(ع).
* مک‌دانل، دايان (1380). مقدمه‌اي بر نظريه‌هاي گفتماني، (ترجمه: حسينعلي نوذري). تهران: نشر فرهنگ گفتمان.
* مک‌کوايل، دنيس (1385). درآمدي بر نظريه‌هاي ارتباطي. تهران: انتشارات مرکز تحقيقات رسانه.
* ملوين دفلور. اورت اي دنيس(1387). ارتباطات جمعي، (ترجمه: سيروس مرادي). تهران: سروش.
* مهدي‌زاده، سيد محمد(1389). نظريه‌هاي رسانه. تهران: انتشارات همشهري.
* مولانا، حميد(137?). جريان بين‌المللي اطلاعات، (ترجمه: يونس شکرخواه). تهران: مرکز مطالعات و تحقيقات رسانه‌ها.
* مولانا، حميد(1371). گذر از نوگرايي، (ترجمه: يونس شکرخواه).تهران: مرکز مطالعات و توسعه رسانه‌ها
* ون دايک، تئون اي (1382). مطالعاتي در تحليل گفتمان؛ از دستور متن تا گفتمانکاوي انتقادي (ترجمة گروه‌مترجمان). تهران: مرکز مطالعات و تحقيقات رسانهها.
* ووده‍اوس‌، ک‍ري‍س‍ت‍وف‍ر م‍ان‍ت‍اگ‍ي‍و (????‌)، اس‍رار ک‍ودت‍اي‌ ?? م‍رداد: ش‍رح‌ ع‍م‍ل‍ي‍ات‌ چ‍ک‍م‍ه‌ (آج‍ک‍س‌)؛ (ت‍رج‍م‍ه‌: ن‍ظام‌ درب‍ن‍دي). ت‍ه‍ران‌: راه‍ن‍م‍ا.
مقاله‌هاي فارسي:
* خرازي آذر، رها (1387). ديپلماسي رسانه‌اي. مجموعه مقالات ديپلماسي رسانه‌اي، تهران: انتشارات مرکز تحقيقات استراتژيک
* سبيلان اردستاني، حسن (1383). عمليات رواني و ديپلماسي رسانه‌اي. تهران: فصلنامه عمليات رواني، شماره 7.
* سلطاني، سيدعلي اصغر (1384) .تحليل گفتمان به مثابه نظريه و روش، تهران: فصلنامه علوم سياسي، شماره28.
* فرقاني، مهدي (1380). ميزگرد علمي خبر در رسانه. فصلنامه پژوهش و سنجش، سال هشتم، پاييز، شماره 27.
* کريمي، علي (1388). درآمدي بر کاربرد و نقد نظريه چارچوب‌سازي در تحليل پويش‌هاي قومي. تهران: فصلنامه مطالعات ملي، سال دهم،شماره 4،1388.
* مهدي‌زاده، سيد محمد(1380). تصويرسازي منفي رسانه‌هاي غرب از جهان اسلام و ملل شرق تهران: فصلنامه رسانه، ،سال دوازدهم،شماره سوم، شماره 47.
* ون‌دايک، تئون اي.(1378). تحليل گفتمان خبر (ترجمه: حسن نورائي بيدخت). فصلنامه رسانه،6 (3)، 33-27
* يارمحمدي، لطف‌الله و مجيد خسروي نيک(1382). شيوه‌اي در تحليل گفتمان و بررسي ديدگاه‌هاي فکري – اجتماعي. تهران: نامه فرهنگ، شماره 42، 181ـ173.
تارنماها:
* بيانات مقام معظم رهبري در ديدار مردم کاشان و آران و بيدگل‌????/??/??.( بازيابي 15فروردين‌ماه 1393) از
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3093
* سبيلان اردستاني، حسن(1388). شيوه‌هاي تحليل پوشش خبري. (بازيابي 29 مهرماه 1393) از
http://sabilan.blogfa.com/cat-7.aspx
پايان‌نامه‌ها:
* بهجتي فرد، هادي (1391). مقايسه گفتمان خبري سايت‌هاي فارسي زبان شبکه‌هاي العالم، العربيه و بي.بي.سي در مورد اعتراضات عمومي در بحرين در بازه زماني 14 بهمن 1389 تا پايان تير 1391، پايان‌نامة کارشناسي ارشد، دانشگاه صدا و سيما، تهران
* رمضاني، کميل (1392). رويکرد خبري “برنامه 60 دقيقه” بي‌بي‌سي فارسي نسبت به مسائل اقتصادي جمهوري اسلامي ايران(با تاکيد بر برنامه 60 دقيقه)، پايان‌نامة کارشناسي ارشد، دانشگاه صدا و سيما، تهران
* عيوض‌عليلو، زهرا(1383). بررسي تطبيقي نحوة انعکاس اخبار مربوط به جنگ نيروهاي ائتلاف عليه عراق در روزنامه‌هاي تهران، پايان نامة کارشناسي ارشد، دانشگاه علامه طباطبايي، تهران.
* فخام‌زاده، پروانه (1375). نقش نهادهاي کلامي، پايان‌نامه کارشناسي ارشد. پژوهشگاه علوم انساني، تهران.
* گل‌بخشي، حسن (1387). تحليل گفتمان اخبار بازداشت ملوانان انگليسي در اروند‌رود در سايت‌هاي فارسي‌زبان بي‌بي‌سي و راديو‌فردا. پايان‌نامه کارشناسي ارشد. دانشگاه صداوسيما. تهران.
* گودرزي، حسن(1389). مقايسه گفتمان خبري، خبرگزاري جمهوري اسلامي ايران(ايرنا) و سايت بي‌بي‌سي فارسي در مورد اخبار هسته‌اي (با تأکيد بر مسئله ساخت تاسيسات هسته‌اي قم”فردو”). پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه صداوسيما. تهران.
* گودرزي، محسن (1391). بازنمايي ايدئولوژي انقلاب اسلامي در روزنامه واشنگتن‌پست پايان‌نامه. کارشناسي ارشد، دانشگاه صداوسيما. تهران.
* نوري‌زاده، جواد (1390)، تلويزيون بي‌بي‌سي فارسي و بازنمايي تحولات داخلي ايران در سال 1388، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه امام صادق(ع)، تهران.
* نيک ملکي، محمد (1384). تحليل گفتمان اخبار شبکه‌هاي العالم و الجزيره با تأکيد بر رويدادهاي عراق، پايان‌نامة کارشناسي ارشد، دانشگاه صدا و سيما، تهران.
* هوشيار، مهدي(1391)، تحليل گفتمان پوشش خبري وقايع خاورميانه و شمال آفريقا توسط سايت بي.بي.سي فارسي و خبرگزاري ايرنا، پايان‌نامه کارشناسي ارشد، دانشگاه صدا و سيما، تهران
* ياوري، بهنام (1393)، “بازنمايي انقلاب اسلامي ايران در مستندهاي تلويزيون‌هاي ماهواره‌اي فارسي‌زبان: مطالعه موردي مستندهاي شبکه‌هاي من‌وتو و بي‌بي‌سي فارسي”، ، پايان‌نامة کارشناسي ارشد، دانشگاه صدا و سيما، تهران
منابع لاتين:
* Crystal, Garry(2007). What is meant by “Discourse Analysis”
* Entman RM. (1993). Framing: toward clarification of a fractured paradigm. J. Commun. 43:51-58
* Gamson WA, Modigliani.(1987). The changing culture of affirmative action, In Research in Political Sociology, ed. RD Braungart. 3:137-77. Greenwich, CT: JAI
* Ghanem, S. (1997).Filling in the tapestry: The second level of agenda setting. In M. McCombs, D. L. Shaw, & D. Weaver (Eds.), Communication and democracy pp. 3-14. Mahwah, NJ: Erlbaum.
* Gitlin, t. (1980). the world is watching. Mass media in the making and unmaking of the news. Berkeley, California: university of California press.
* Izadi,Foad; Saghaye-Biria,Hakimeh, (2007) A Discourse Analysis of Elite American Newspaper Editorials: The Case ofIran’s Nuclear Program, Journal of Communication Inquiry 31, P 140-165, Published by Sage Publications
* Macmillan, Katie. (2006). “Discourse Analysis – A Primer”:
* Mc adam.d.(1996). The framing functions of movement tactics. New York: Cambridge university press.
* McCombs, M. & Shaw, D. L. (1993). the evolution of agenda-setting theory: 25 years in the marketplace of ideas. Journal of Communication, 43(2), 58-66.
* Mughees-uddin. (1995). Image of Iran in the Western media, Iranshenasi
* Saleem, Noshina (2007), U.S. Media Framing of Foreign Countries Image: An Analytical Perspective, Canadian Journal of MediaStudies ,P130-162
* Scheufel, d &Tewksbury, d (2007) Framing, Agenda setting, and Priming, Journal of Communication, vol 57 No1.
* Stubbs, Michael (1983). Discourse Analysis: The Sociolinguistic Analysis of Natural Language. Oxford: Basil Blackwell
*

Abstract:
The present study aims at investigating the discourse(s) shaped around the 19 August Coup 1953 BBC Persian TV “60th anniversary 19 August Coup 1953”. To This end, theories such as Media Representation, Framing, Image Making, Discourse,

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی امیرالمومنین، قرآن کریم Next Entries منبع پایان نامه درباره جاذبه‌های گردشگری، جاذبه های گردشگری، نفت و گاز، حوزه نفوذ