منبع تحقیق با موضوع اقتصاد کشاورزی، مراکز درمانی، اقتصاد باز، فارغ التحصیلان

دانلود پایان نامه ارشد

معیارها است و وزن دهی به زیر معیارها باید با توجه به میزان تأثیرگذاری آن معیار در معیار مورد بررسی باشد.(تقوایی و کیومرثی،101:1391) در جدول زیر وزن نهایی هر یک از زیر معیارهای شاخص‌های توسعه بیان شده است.
جدول شماره(4-3):وزن زیر معیارها
معیار
زیر شاخص اقتصاد کشاورزی
وزن اولیه
معیار
زیر شاخص اقتصاد بازرگانی
وزن اولیه
معیار
زیر شاخص مسکن و کالبدی
وزن اولیه

اقتصاد کشاورزی
زراعت
160/

اقتصاد بازرگانی
تأسیسات اقامتی
243/

مسکن و کالبدی

اسکلت فلزی
189/

باغداری
045/

اتاق
083/

آجر و آهن
085/

تولید گلخانه ای
053/

تخت
110/

آجر و چوب
123/

پرورش ماکین
097/

شرکت تعاونی
023/

بلوک سیمانی
278/

زنبور عسل
082/

مهمان پذیر
324/

شرکت تعاونی
324/

پرورش دام بزگ
150/

صنعتی و معدنی
زیر شاخص صنعتی
وزن اولیه

زیر بنای
زیر شاخص زیر بنایی
وزن اولیه

پرورش دام کوچک
147/

شرکت تعاونی صنعتی
66/

فاضلاب
155/

پرورش کرم ابریشم
085/

شرکت تعاونی معدنی
33/

آب
016/

شرکت تعاونی
176/

بهداشتی
زیر شاخص بهداشتی
وزن اولیه

برق
028/

آموزشی
زیر شاخص آموزشی
وزن اولیه

پزشک عمومی
097/

برق عمومی
026/

آمادگی
156/

پزشک متخصص
019/

برق کشاورزی
022/

ابتدایی
010/

دندتن پزشک
016/

برق صنعتی
031/

راهنمایی
019/

دام پزشک
018/

برق تجاری
037/

دبیرستان

028/

مؤسسات درمانی وابسته به دانشگاه
025/

مخازن نفت
044/

پیش دانشگاهی
044/

مؤسسات درمانی خصوصی
027/

مخازن نفت دولتی
048/

فارغ التحصیلان
058/

خانه های بهداشت فعال
040/

مخازن نفت خصوصی
041/

سواد آموز شهری
033/

کارکنان خانه بهداشت
044/

پمپ بنزین
038/

سواد آموز روستایی
033/

آزمایشگاه
056/

پمپ نفت گاز
053/

دانش آموزان پسر
107/

داروخانه
071/

پمپ نفت سفید
050/

دانش آموزان دختر
107/

پرتو نگاری
070/

فروش نفت شهری و روستا
056/

کارکنان اموزشی
189/

توانبخشی
068/

گاز خانگی و تجاری
070/

آموزشگاه
105/

مراکز درمانی شهری
085/

گاز صنعتی
077/

کلاس
105/

مراکز درمانی روستایی
066/

مصرف کننده تجاری و خانگی
086/

کارکنان شاغل علوم پزشکی
098/

صنعتی
082/

مراکز بهداشتی درمانی
102/

داروساز
091/

معیار
زیر شاخص فرهنگی
وزن اولیه
معیار
زیر شاخص ارتباطی
وزن اولیه

فرهنگی و اجتماعی
سواد
098/

ارتباطی

بزرگراه
043/

جمعیت فعال شاغل
013/

راه اصلی
017/

جمعیت فعال بیکار
008/

آسفالته روستایی
018/

جنس
019/

شوسه و خاکی
011/

جمعیت کشاورز
012/

دفتر پست شهری
015/

استخراج معدن
012/

ارتباطی شهری
034/

تولید صنعتی
014/

نمایندگی پستی
037/

کشت و صنعت
013/

صندوق پست شهری
028/

تأمین برق و گاز
021/

صندوق پست روستایی
020/

آبرسانی
020/

تلفن واحد مسکونی
051/

قانون گذار
034/

تلفن واحد تجاری
045/

تکنسین ها
036/

تلفن واحد دولتی
049/

امور دفتری و اداری
036/

تلفن همراه
068/

کارفرمایان
031/

همگانی شهری
053/

کارکنان مستقل
027/

همگانی راه دور
064/

کارکنان بخش خصوصی
032/

همگانی
049/

مزد بگیران عمومی
037/

روستاهای تلفن دار
064/

بخش تعاون
040/

شرکت تعاونی
078/

سن
029/

پست پیشتاز
053/

خانه فرهنگ
024/

خدمات خودرویی
087/

مجتمع فرنگی
033/

پست تصویری
049/

مراکز عرضه فرهنگی
038/

پست تلفنی
040/

امکانات فرهنگی
038/

اماکن مذهبی
043/

چاپخانه
042/

سینما
039/

کانون فرهنگی
043/

کتابخانه
063/

کارکنان خدمات
064/

پ )بدست آوردن وزن های مرکب :
بعد از وزن دهی به معیارها و زیر معیارها ی مورد بررسی ،هدف این مرحله ،تعیین وزن نهایی هر یک از زیر معیارها است. برای این منظور وزن های بدست آمده توسط هر یک از معیارها به صورت جداگانه در زیر معیارهای مربوطه ضرب شده و در نهایت وزن نهایی هر یک از زیر معیارها بدست می آید. دامنه وزنی هر یک از زیر معیارهای بدست آمده بین صفر تا یک خواهد بود که صفر به منزله کمترین امتیاز و یک بیشترین امتیاز است(تقوایی و کیومرثی،102:1391). در جدول زیر وزن های مرکب هر یک از زیر شاخص ها بیان شده است.
جدول شماره (4-4): وزن مرکب زیر شاخص ها
معیار
زیر شاخص اقتصاد کشاورزی
وزن نرمال
معیار
زیر شاخص اقتصاد بازرگانی
وزن نرمال
معیار
زیر شاخص مسکن و کالبدی
وزن نرمال

اقتصاد کشاورزی
زراعت
008/

اقتصاد بازرگانی
تأسیسات اقامتی
012/

مسکن و کالبدی

اسکلت فلزی
024/

باغداری
002/

اتاق
004/

آجر و آهن
010/

تولید گلخانه ای
002/

تخت
005/

آجر و چوب
015/

پرورش ماکیان
005/

شرکت تعاونی
001/

بلوک سیمانی
035/

زنبور عسل
004/

مهمان پذیر
016/

شرکت تعاونی
041/

پرورش دام بزگ
007/

صنعتی و معدنی
زیر شاخص صنعتی
وزن نرمال

زیر بنای
زیر شاخص زیر بنایی
وزن نرمال

پرورش دام کوچک
007/

شرکت تعاونی صنعتی
082/

فاضلاب
014/

پرورش کرم ابریشم
004/

شرکت تعاونی معدنی
041/

آب
001/

شرکت تعاونی
009/

بهداشتی
زیر شاخص بهداشتی
وزن نرمال

برق
002/

آموزشی
زیر شاخص آموزشی
وزن نرمال

پزشک عمومی
006/

برق عمومی
002/

آمادگی
012/

پزشک متخصص
001/

برق کشاورزی
002/

ابتدایی
0007/

دندتن پزشک
001/

برق صنعتی
002/

راهنمایی
001/

دام پزشک
001/

برق تجاری
003/

دبیرستان
002/

مؤسسات درمانی وابسته به دانشگاه
001/

مخازن نفت
004/

پیش دانشگاهی
003/

مؤسسات درمانی خصوصی
001/

مخازن نفت دولتی
004/

فارغ التحصیلان
004/

خانه های بهداشت فعال
002/

مخازن نفت خصوصی
003/

سواد آموز شهری
002/

کارکنان خانه بهداشت
002/

پمپ بنزین
003/

سواد آموز روستایی
002/

آزمایشگاه
003/

پمپ نفت گاز
005/

دانش آموزان پسر
008/

داروخانه
004/

پمپ نفت سفید
004/

دانش آموزان دختر
008/

پرتو نگاری
004/

فروش نفت شهری و روستا
005/

کارکنان اموزشی
014/

توانبخشی
004/

گاز خانگی و تجاری
006/

آموزشگاه
008/

مراکز درمانی شهری
005/

گاز صنعتی
007/

کلاس
008/

مراکز درمانی روستایی
004/

مصرف کننده تجاری و خانگی
008/

کارکنان شاغل علوم پزشکی
006/

صنعتی
007/

مراکز بهداشتی درمانی
006/

داروساز
005/

معیار
زیر شاخص فرهنگی
وزن نرمال
معیار
زیر شاخص ارتباطی
وزن نرمال

فرهنگی و اجتماعی
سواد
016/

ارتباطی

بزرگراه
010/

جمعیت فعال شاغل
002/

راه اصلی
004/

جمعیت فعال بیکار
001/

آسفالته روستایی
004/

جنس
003/

شوسه و خاکی
002/

جمعیت کشاورز
001/

دفتر پست شهری
003/

استخراج معدن
001/

ارتباطی شهری
008/

تولید صنعتی
002/

نمایندگی پستی
009/

کشت و صنعت
002/

صندوق پست شهری
006/

تأمین برق و گاز
003/

صندوق پست روستایی
004/

آبرسانی
003/

تلفن واحد مسکونی
012/

قانون گذار
005/

تلفن واحد تجاری
010/

تکنسین ها
005/

تلفن واحد دولتی
011/

امور دفتری و اداری
005/

تلفن همراه
016/

کارفرمایان
005/

همگانی شهری
012/

کارکنان مستقل
004/

همگانی راه دور
015/

کارکنان بخش خصوصی
005/

همگانی
011/

مزد بگیران عمومی
006/

روستاهای تلفن دار
015/

بخش تعاون
006/

شرکت تعاونی
019/

سن
004/

پست پیشتاز
012/

خانه فرهنگ
003/

خدمات خودرویی
021/

مجتمع فرنگی
005/

پست تصویری
011/

مراکز عرضه فرهنگی
006/

پست تلفنی
009/

امکانات فرهنگی
006/

اماکن مذهبی
007/

چاپخانه
006/

سینما
006/

کانون فرهنگی
007/

کتابخانه
010/

کارکنان خدمات
010/

ث )وزن ریر شاخص ها درهر یک از شهرستان‌ها
در این مرحله از پژوهش وزن هر یک از زیر معیارها ی شاخص‌های توسعه را در هریک از شهرستان‌های استان فارس به صورت جداگانه حساب شده است مثلاًدر شاخص ارتباطی زیر شاخص شوسه و خاکی ،جمع کل راههای شوسه و خاکی شهرستان آباده را به کل راههای شوسه و خاکی استان تقسیم می کنیم که باید وزن هر یک از زیر شاخص ها بین صفر و یک قرار گیرد که صفر به منزله پایین ترین امتیاز و یک به منزله بیشترین امتیاز می‌باشد. در جدول زیر وزن هر یک از زیر شاخص ها در هر یک از شهرستان‌های استان فارس بیان شده است.
شاخص معدنی و صنعتی
جدول شماره (4-5):وزن ریر شاخص ها درهر یک از شهرستان‌ها
وزن
شرکت تعاونی معدنی
شرکت تعاونی صنعتی
اباده
057/
006/
ارسنجان
019/
001/
استهبان
038/
008/
اقلید
0
025/
بوانات
0
008/
پاسارگاد
0
005/
جهرم
019/
065/
خرامه
0
0
خرم بید
076/
017/
خنج
0
0
داراب
076/
029/
رستم
0
004/
زرین دشت
038/
001/
سپیدان
076/
032/
سروستان
076/
008/
شیراز
134/
322/
فراشبند
019/
005/
فسا
019/
086/
فیروزآباد
0
017/
قیروکارزین
0
013/
کازرون
173/
118/
کوار
0
006/
گراش
0
0
لارستان
0
006/
لامرد
019/
033/
مرودشت
019/
023/
ممسنی
038/
078/
مهر
0
016/
نی ریز
134/
055/

وزن
آمادگی
ابتدایی
راهنمایی
دبیرستان
پیش دانشگاهی
فارغ التحصیلان
سواد آموز شهری
سواد آموز روستای
دانش آموزان پسر
دانش آموزان دختر
کارکنان آموزشی
آموزشگاه
کلاس
اباده
022/
020/
021/
023/
023/
028/
0
0
021/
022/
017/
019/
020/
ارسنجان
011/
008/
008/
008/
010/
009/
013/
025/
011/
008/
010/
012/
014/
استهبان
024/
014/
016/
015/
015/
015/
020/
020/
045/
020/
017/
017/
017/
اقلید
041/
019/
020/
023/
022/
021/
039/
019/
020/
022/
001/
030/
024/
بوانات
0
009/
009/
010/
011/
008/
012/
047/
009/
011/
012/
015/
011/
پاسارگاد
009/
007/
006/
005/
005/
006/
028/
007/
006/
006/
007/
008/
007/
جهرم
072/
044/
044/
044/
044/
038/
030/
032/
044/
044/
046/
050/
046/
خرامه
028/
011/
010/
012/
011/
009/
015/
024/
011/
011/
013/
016/
013/
خرم بید
020/
011/
011/
011/
010/
012/
014/
0
011/
011/
013/
013/
012/
خنج
003/
008/
007/
007/
006/
006/
012/
014/
007/
007/
007/
010/
008/
داراب
044/
044/
044/
042/
042/
038/
025/
064/
043/
043/
049/
054/
048/
رستم
0
006/
007/
008/
008/
004/
017/
090/
007/
007/
012/
013/
011/
زرین

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع سلسله مراتب، سلسله مراتبی، اقتصاد باز، توسعه شهر Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درمورد هخامنشیان، تخت جمشید، شاهنشاهی هخامنشی، نظام اقتصادی