منبع تحقیق با موضوع افغانستان

دانلود پایان نامه ارشد

كردهاند به چي؟ دانشآموزان در پاسخ ميگويند تخم مرغ. خوب حسني … تخم مرغ را بگو اعضاشو. دانشآموز ميگويد: خانم پوسته. معلم همزمان در شكل رسم شده در تخته سياه به پوسته زمين اشاره ميكند و ميگويد روي زمين پوسته ميشه. خوب، سفيده. با اشاره قسمتي از شكل زمين ميگويد اول سفيده است ديگه … پوسته بعد سفيده … اينجا سفيده زمين ما ]با اشاره به لايه دوم زمين[. بعد زرده ميشه هسته و دانشآموزان همراه او تكرار ميكنند. معلم: پس … يكبار ديگه بگو محمدپور. خانم پوسته. معلم با اشاره به لايههاي زمين در شكل ترسيم شده ميگويد پوسته زمينمان. دانشآموز ادامه ميدهد: خانم سفيده. معلم تكرار ميكند: ميشه گوشته زمينمان. دانشآموز ميگويد: زرده … معلم در ادامه ميگويد: زرده هم ميشه هسته زمينمان. معلم ميپرسد: تا حالا به مركز رسيدهاند؟ دانشآموزان يك صدا ميگويند نه. معلم ميپرسد چرا نرسيدهاند؟ دانشآموزان ميگويند: داغه خانم. معلم ادامه ميدهد آنقدر حرارتش بالاست كه هنوز وسيلهاي ساخته نشده است كه بتونه به هسته زمين برسد. درس به همين ترتيب ادامه پيدا ميكند …

5-2-4-3- كلاس پنجم ابتدايي مدرسه ب، درس جغرافي
همراه با معلم كلاس پنجم خانم … وارد كلاس ميشوم. بسياري از نيمكتها خالي هستند و به نظر ميآيد همه دانشآموزان هنوز نيامدهاند. معلم وقتي تعجب من را ميبيند قبل از اينكه علت را جويا شوم، ميگويد: ما هر سه شنبه همين بساط را داريم. برخي از دانشآموزان رفتهاند دعاي كميل. كمي منتظر ميمانيم. دانشآموزان يكي يكي از راه ميرسند. كفش و لباس بسياري از دانشآموزان به علت ورزش كردن در زير باران در زنگ قبلي خيس شده است. در اين مدتي كه منتظر آمدن دانشآموزان از دعاي كميل هستيم برخي از آنها لباسهاي خيس خود را روي شوفاز پهن ميكنند تا خشك شود. معلم از اين فرصت استفاده ميكند و نقشه درس امروز را روي تخته نصب كرده و منتظر ميماند. بالاخره پس از مدتي همه دانشآموزان از راه ميرسند. دانشآموزان مشغول همهمه هستند. معلم با صداي بلند ميگويد: آقايون محترم! ديگه من صدا نشنوم. معلم هنوز منتظر شرايط مناسب براي شروع درس ميماند. دانشآموزان درس جديد را باز كرده و آماده شروع درس هستند. برخي از دانشآموزان هنوز در حال رفت و آمد هستند و هنوز بطور كامل مستقر نشدهاند. درس امروز افغانستان است. معلم به دانشآموزان ميگويد: پنج دقيقه مطالعه كنيد بعد شروع ميكنيم درس جديد را. بعد با صداي بلند و تحكمآميز ادامه ميدهد: سكوت كامل ديگه صدا نشنوم. مشكيني صاف بشين ]با تحكم[. علي آقا چي مينويسي الان؟ دانشآموز پاسخ ميدهد: خانم رياضي. معلم ميگويد: نوشتن بعد … بعد از درس. الان بخون. عرشيا …! بخون مشغول شو. موسوي … ! خودتو مشغول ميزت نكن … بجنب. برخي از دانشآموزان مشغول مطالعه ميشوند برخي وانمود ميكنند كه دارند مطالعه ميكنند و برخي نيز كه من از نزديك آنها را ميبينم هر كاري ميكنند به جز مطالعه. عليرغم درخواست معلم براي سكوت كامل هنوز زمزمههايي از كلاس شنيده ميشود. معلم دانشآموزان را ميپايد و گاهي كه زمزمهها بالا ميرود با تذكر و اداي واژه هيسسسس، آنها را به سكوت دعوت ميكند. بعد از پنج دقيقه معلم ميپرسد: كي اولين داوطلبه؟ يكي از دانشآموزان سريع ميگويد: خانم من. برخي از دانشآموزان دستهايشان را بالا برده و اعلام داوطلبي ميكنند. معلم ميگويد: داوطلبي ميخوام كه بياد خوب، كامل، با جزئيات از روي نقشه بتونه كار كنه … همه چي رو بگه … . بعد ميگويد يه چند دقيقه ديگه صبر ميكنيم شايد تعداد داوطلبهامون زياد شد … . بعد از چند دقيقه دوباره ميپرسه … خوب حالا چي؟ باز تعدادي از دستها بالا ميرود … . معلم با لحني سرزنشآميز و حسي از دلسردي ميگويد: بازهم همونه كه … . بعد به يكي از دانشآموزان كه دستش را با ترديد تا نصفه بلند كرده ميگويد: طاها چرا نسيه دست بلند ميكني؟ (خنده دانشآموزان ديگر) يا ميتوني يا نميتوني. اينطوري دست بلند كردن يعني چي؟ معلم ادامه ميدهد دو دقيقه مشكل حله؟ دو دقيقه ديگه روش … . زمانِ آنچه معلم به عنوان پيش مطالعه ميخواند دو دقيقه ديگه تمديد ميشود. بلافاصله به يكي از دانشآموزان ميگويد: كسري؟ انتظار دارم دستت بره بالاها … . پويان دستت نميره بالا! حميدي دستت نميره بالا! از كسايي كه انتظار دارم هيچ حركتي نميبينم … . شاه ميري؟ از روياء بيا بيرون (خنده دانشآموزان). معلم به يكي از دانشآموزان كه مشغول مطالعه با صداي نسبتاً بلندي است ميگويد: اميرحسين آروم بخون. در ادامه ميگويد: فكر كنم دو دقيقه بيشتر شد … اين بار تعداد بيشتري از دانشآموزان دست هاشونو بالا بردهاند. معلم ميگويد: اِ…! دو دقيقه چه تأثيري داشت! بعد ادامه ميدهد … هر كي واقعي داوطلبه يه خورده دستش بره بالاتر. دانشآموزان تا ميتوانند دستهاشان را بالاتر ميبرند، طوري كه يكي از دانشآموزان آنقدر بالا رفته كه دانشآموزان ديگر ميگويد خانم نيوفته پاش بشكنه و معلم ميگويد: سام ديگه الان كش ميآي! (خنده ديگر دانشآموزان). بعد ميگويد: سام اوندفعه اومده. يه نفر بياد كه تا حالا نيومده … . مهيار ببينم چي ميخواد بگه … حالا درس زياد داريم به همتون مي رسه نگران نباشيد … بسم الله الرحمن الرحيم ديگه شروع شد … بفرماييد … دانشآموز: پايتخت افغانستان شهر … معلم حرف دانشآموز را قطع كرده و ميگويد نشد كه … وايستا … آقا وايستا … هيس هيس … ببين تو از همون اول انگشت مي ذاري روي پايتخت … اول يه خصوصيات كلي درباره افغانستان بگو بچهها آشنا بشند با اين كشور بعد برو بگو پايتختش اينه … خنده دانش آموزان ديگر … دانشآموز ادامه ميدهد: اِ … اِ كشور افغانستان خانم … بيشتر افغانستان خانم … خانم … خانم … كوه … اِ …كوووه تشكيل ميده خانم … معلم: سرزمينهاي كوهستاني … خوب … دانشآموز: خانم … و دو روود .. دو رودِ مهمش خانم … هير … هيرمنده … معلم: هريرود … خوب اين دوتا رود هيرمند و هريرود رو مي توني روي نقشه نشون بدي؟ … دانشآموز تلاش ميكند اما نميتواند آنها را پيدا كند معلم: شما بايد قبلاً نقشه را نگاه ميكرديد رودها رو توش … تا حدودش دستت بياد … معلم رودها را به دانشآموز نشان ميدهد … دانش آموزان با ترديد: خانم … هيرمند اِ … اِ … ازكشور ايران … معلم: از ايران مياد افغانستان؟ … از خود كوههاي افغانستان سرچشمه ميگيرد … دانش آموز: خانم … خانم … معلم: هريرود كجاست؟ دانش آموز تلاش ميكند اماا فايده ندارد … معلم: مي توني كتابو بگيري دستت كمك بگيري ازش … حدودشو پيدا كن تو كتاب … دانشآموز: خانم … معلم: پيداش كردي؟ دانشآموز آرام ميگويد: بله خانم … معلم: هيرمندو كه الان پيدا كردي … خوب اينجارو بخون چي نوشته؟ فارسي بلدي كه … چي نوشته؟ دانشآموز: هيرمند … معلم: اين هيرمنده؟! دانشآموز با ترديد: ه هري رو … معلم: هريروه … هيرمند ايناش … خنده دانش آموزان …

5-2-4-4- كلاس دوم ابتدايي مدرسه ج، درس رياضي
معلم درس را اينچنين شروع ميكند. اول مشكل رياضي كه ديشب حل كرديد بعد مشكل كلاغ رو حل ميكنيم (كلاغ نام كتاب كمك درسي و تمرين درس رياضي است). بعدش هم تكرار تمرينهايي راجع به دو روش حل كردن جمع و تفريق به روش تكنيكي و فرايندي. خوب … اندازه طول سنجاق را كه گفتيم و نوشتيم … درسته؟ چند قسمت از ده قسمت كوچكِ؟ يكي از دانشآموزان: چهار … معلم: چهار قسمت از ده قسمت؟ … يكي از دانشآموزان: يك قسمت … معلم: يك قسمتِ؟ يك از دانشآموزان ديگر: خانم سنجاق سه قسمت و نه … معلم: مشغول اندازهگيري نشان دادن آن روي تخته است … معلم با گفتن جمله بزار اندازه بگيرم مشغول اندازهگيري ميشود … بله سه قسمت و نه قسمته … بله ايليا كاملاً درست انجام داده … اندازه طول خودكار چي؟ بچهها … چند سانتيمتره؟ معلم: هفت سانتيمتر و … دانشآموزان: هفت … پنج … يك … يكي از دانشآموزان: خانم شش سانتيمتر و چهار سانتيمتر … دانشآموز ديگر: خانم هفت قسمت از يك قسمت … معلم: بزاريد ببينم … اندازه بگيرم … يكي از دانشآموزان: شش سانتيمتر و چهار سانتيمتر از ده قسمت … صحبت بچهها: گفتن اعداد مختلف … معلم مشغول شمردن واحدها و رسم آن روي تخته ميشود و عكسالعملي به پاسخهاي كودكان ندارد. معلم: هفت سانتيمتر و دو قسمت از ده قسمت كوچك … اگر اشتباه ميكنيد ميتونيد الان درست كنيد … طاها بشين … بشين عزيزم … بچه ها مشغول اصلاح تمرينهاي خود ميشوند … معلم: حالا … ببينيد بچهها .. شكل بعدي كه اين تمرين براي خونه شما بوده منزل شما بوده از سمت چپ يكي يكي كنترل ميكنيم سينا جان شما بگو در اين شكلي كه به شكل مستطيل اين كنار چند قسمت … اصلاً قسمت مساوي داره يا نداره؟ … اگر داره چند قسمته؟ دانشآموز: چهار قسمت معلم: چهار قسمت از … دانشآموز: صد … ده معلم: نه … ده قسمت اينجا واحد نداريم ديگه … خوب گوش بده … معلم با رسم شكل روي تخته توضيح ميدهد … اگر ما مثل روش قبلي مون بايد از واحد استفاده ميكرديم خودش تعداد واحد رو به ما ميگفت … ميگفت مثلاً اينجارو شما در نظر بگير … بعد اينو تقسيم ميكنيم … اين قسمت رنگ شده ميشد يك قسمت از دو قسمت مساوي … بعد اينجا فقط ميخواد ببينه آيا شما متوجه هستيد كه اين قسمتها مساوي هست يا نه … الان هيچ اسمي از واحد اينجا نداريم … چون شكل خودش به صورت كامله … خوب سينا چند قسمت شد؟ سينا: چهر قسمت مساوي … . معلم تأييد ميكند: چهار قسمت مساوي … معلم: آقاي خدابندلو شما بعدي رو بگو چند قسمت دايره؟ به نظرت قسمتهاش مساوي هستند يا نه؟ دانشآموز: بله … معلم: آفرين … چندقسمته مساوي؟ دانش بعد از كمي مكث آروم و با ترديد ميگويد: سه قسمت … معلم: درسته … بلند … آفرين … آقاي نعمتي … شما اين يكي را بگو … چند قسمت مساوي؟ دانشآموز: بسيار آروم … سه قسمت مساوي… معلم: مثلث؟! قسمت مساوي … دقت كن … مساوي يعني كه تعداد همه اندازههاش يكي باشه … چند قسمته؟ دانشآموز نميتواند جواب بدهد. معلم ميگويد: شما بايست (اين ايستادن سرجاي نوعي تنبيه تلقي ميشود) … معلم: پرهام شما بگو: خانم … سه … هيچ قسمت…. معلم با تاييد ميگويد: هيچ قسمت مساوي … سه قسمت است ولي اصلاً قسمتهاش باهم مساوي نيستند … اينجا بايد عدد صفر رو بنويسيم … احسنت … همه دانشآموزان با شنيدن كلمه احسنت يكصدا و اتوماتيك وار ميگويند: بارك الله … طيب طيباً (به دانشآموزان ياد داده شده است بعد از كلمه احسنت معلم اين عبارت را براي تشويق دانشآموزي كه پاسخ درست داده تكرار كنند). معلم: خيلي خوب … قسمت بعدي رو … آقاي ايرواني بگه .. چند قسمته؟ قسمتها رو ميشمريم بچهها و هر تعدادي را كه مساوي باشه اون قسمت رو ميگيم … ايرواني بگه … بگو عزيزم … دانشآموز بعد از چند لحظه با ترديد: خانوم … . معلم: بشمر قسمت هارو … دانشآموز شروع به شمردن ميكند: يك، دو، سه، چهار، پنج … خانم شانزده قسمت مساوي … معلم: آفرين … شانزده قسمتِ ه ه ه مساوي … دانشآموزان همزمان با معلم تكرار ميكنند: شانزده قسمت مساوي … معلم: پس اين قسمت هم فقط بايد تعداد قسمتهاي مساوي را بنويسيم … تمرين سومي را مشكلي نداريد؟ به تصوير صفح اول اين فصل نگاه كنيد … يعني قسمت پرچم را بياريد … بچهها صفحه مورد نظر كتاب را باز ميكنند … معلم به يكي از دانشآموزان ميگويد به كتابت نگاه كن … معلم: ديروز پرچم را سر كلاس آوردم … ولي اون پرچم … چون پرچم مربوط به جشنها بود قسمتهاش مساوي نبود … بنابراين من امروز سر كلاس نياوردم … اين قسمت پرچم خودمون را بايد نگاه كنيم ببينيم كه قسمتهاش مساوي است يا نه. با توجه به اين بايد انجام بديم … خوب سوال اول: پرچم جمهوري اسلامي ايران به چند قسمت مساوي تقسيم شده است؟ دانشآموزان يكصدا: سه. معلم: چند قسمت آن به رنگ سبز است؟ دانشآموزان: يك. معلم: چند قسمت آن … (دانشآموز زودتر از معلم: يك) به رنگ قرمز است؟ بله حالا سوال

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع آموزش و پرورش، برنامه آموزشی، انتقال دانش، کتاب درسی Next Entries منبع تحقیق با موضوع ...، يه، يكي، دانشآموزان: