منبع تحقیق با موضوع استان فارس، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، تقسیم بندی

دانلود پایان نامه ارشد

موفقیت های برنامه‌ریزی‌های توسعه سرزمین افزود (زمانی،109:1388). در این پژوهش درصد جمعیت استان فارس و شهرستان‌های آن را بر حسب گروه های عمده سنی نشان می‌دهد.

جدول شماره (3-4):جمعیت استان فارس و شهرستان‌های آن بر حسب گروه های عمده سنی
گروه سنی
شهرستان
0-4
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75وبیشتر
اباده
12/7
26/6
84/6
57/9
04/11
58/10
74/8
97/6
81/6
97/5
18/5
97/3
72/2
34/2
01/2
72/3
ارسنجان
15/8
68/7
63/6
17/8
31/12
35/12
58/9
97/7
75/6
34/5
40/4
16/3
94/1
42/1
29/1
72/2
استهبان
02/8
95/6
76/7
60/8
37/11
20/12
79/8
25/7
24/6
29/5
81/4
72/3
34/2
70/1
56/1
31/3
اقلید
83/7
17/7
55/7
19/9
92/10
11
16/9
96/7
66/6
17/5
77/4
69/3
49/2
59/1
64/1
13/3
بوانات
36/8
45/7
48/7
32/9
59/11
06/11
83/8
03/7
07/6
68/4
40/4
28/3
53/2
78/1
09/2
90/3
پاسارگاد
38/8
06/8
10/7
81/8
03/12
81/11
14/9
71/7
56/6
26/5
19/4
04/3
02/2
43/1
48/1
86/2
جهرم
68/7
02/7
96/6
55/8
81/11
41/12
97/8
81/6
20/6
47/5
80/4
84/3
82/2
63/1
82/1
12/3
خرامه
89/8
40/7
41/6
06/9
98/12
58/12
99/9
45/7
75/5
53/4
13/4
09/3
33/2
57/1
35/1
39/2
خرم بید
09/9
80/7
23/7
78/6
26/12
81/12
35/9
13/7
02/6
65/4
43/4
01/3
85/1
51/1
44/1
76/2
خنج
13/10
04/9
39/8
75/9
14/11
44/11
24/9
23/7
64/5
12/4
53/3
84/2
30/2
11/1
40/1
62/2
داراب
22/9
41/8
10/8
20/9
88/11
74/11
61/9
73/6
59/5
69/4
38/4
41/3
16/2
20/1
14/1
45/2
رستم
57/7
04/6
45/6
60/9
92/13
94/12
98/8
44/7
95/5
01/4
58/4
63/3
48/2
42/1
61/1
31/3
زرین دشت
41/10
64/8
93/8
26/10
54/12
54/11
17/10
30/6
35/4
75/3
74/3
28/3
81/1
98/
02/1
17/2
سپیدان
59/8
40/7
21/7
26/9
87/12
96/11
12/9
26/7
09/6
30/4
84/3
16/3
27/2
54/1
81/1
23/3
سروستان
91/7
23/7
06/7
57/8
07/15
84/12
75/8
73/6
14/6
41/4
19/4
89/2
91/1
51/1
61/1
92/2
شیراز
93/6
46/6
82/6
07/8
51/11
56/12
63/9
30/7
89/6
99/5
33/5
13/4
79/2
70/1
39/1
20/2
فراشبند
09/9
21/8
17/8
62/8
52/10
48/11
94/9
35/7
29/6
15/4
14/4
62/3
66/2
56/1
46/1
66/2
فسا
97/7
78/6
29/7
21/9
94/11
26/12
84/8
73/6
27/6
43/5
16/5
79/3
34/2
50/1
45/1
94/2
فیروزآباد
98/7
38/7
52/7
30/9
49/11
12/11
05/9
37/7
70/6
92/4
30/4
71/3
78/2
63/1
80/1
87/2
قیروکارزین
46/9
38/8
22/7
70/8
75/11
14/12
29/10
58/7
33/5
07/4
99/3
36/3
36/2
24/1
50/1
54/2
کازرون
94/7
06/7
73/6
95/8
66/11
73/11
94/8
17/7
88/6
33/5
19/5
69/3
69/2
59/1
67/1
08/3
کوار
39/10
83/8
62/6
78/8
89/11
36/12
36/9
06/7
12/6
62/4
61/3
84/2
87/1
36/1
11/1
09/2
گراش
60/9
49/8
24/8
23/9
33/12
89/11
96/8
01/7
72/5
73/4
83/3
99/2
14/2
10/1
31/1
29/2
لارستان
60/8
85/7
01/8
75/9
80/12
08/12
82/8
59/6
61/5
76/4
24/4
33/3
44/2
17/1
24/1
61/2
لامرد
64/9
09/8
89/7
25/9
25/12
94/12
61/9
97/6
31/5
82/3
66/3
06/3
55/2
23/1
41/1
22/2
مرودشت
56/8
58/7
46/7
56/8
78/11
42/12
34/9
56/7
72/6
19/5
35/4
20/3
06/2
38/1
29/1
46/2
ممسنی
34/7
66/6
7
08/9
16/11
42/11
15/8
39/7
43/7
40/5
42/5
4
73/2
49/1
64/1
60/3
مهر
47/9
49/8
10/8
14/10
84/12
28/12
37/9
7
10/5
55/3
81/3
10/3
47/2
12/1
20/1
90/1
نیریز
73/8
50/7
40/7
33/9
10/12
70/11
22/9
23/7
96/5
01/5
42/4
49/3
41/2
34/1
53/1
63/2
مأخذ:مرکز آمار ایران و محاسبات نگارنده
همان طور که مشاهده می کنید بیشترین درصد استان فارس و شهرستان‌های آن جمعیت جوانی است و بسیاری از این جمعیت در آینده متقاضی فرصت های شغلی و مسکن خواهند بود که مسولان مربوطه باید برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند.
3-19-تراکم جمعیت و نسبت وابستگی:
تراکم جمعیت شاخصی است که رابطه بین وسعت منطقه و تعداد جمعیت را معین می کند و آن را می‌توان به چند نوع محاسبه کرد. تراکم حسابی، زیستی، اقتصادی و شهری و … که در این پژوهش فقط تراکم زیستی مورد محاسبه قرار گرفته است .
13-19-1-تراکم حسابی:
میزان تراکم حسابی جمعیت عبارت است از رابطه بین وسعت کل منطقه و جمعیت آن یا به عبارتی نسبت تعداد جمعیت به واحد خاک.
=(جمعیت کل تعداد )/(منطقه مساحت کل)میزان تراکم حسابی
میزان تراکم حسابی جمعیت را می‌توان بر حسب مناطق مختلف مانند قاره، منطقه، کشور، استان و شهرستان و …. محاسبه کرد (کاظمی پور،28:1382).
3-20-نسبت وابستگی:
یا بار تکفل در یک جامعه عبارت است از ایجاد ارتباط بین یک فرد فعال و تعداد افراد غیر فعالی که به او وابسته هستند . بار تکفل بیانگر وابستگی فرد یا افرادی به جامعه است ،زیرا برای تداوم زیست خود از جامعه کمک می گیرد بدون آنکه به جای آن کالا یا خدمتی ارائه کنند. (معزی،58:1371). بار تکفل در جوامع گوناگون متفاوت است و عوامل گوناگون اجتماعی، اقتصادی، جمعیتی و فرهنگی در این تفاوت تأثیرگذارند . برای سنجش نسبت وابستگی جامعه روش‌های گوناگونی وجود دارد که می‌توان آن‌ها را به دو صورت خالص و ناخالص تقسیم بندی کرد . روش ناخالص بار تکفل، از طریق تقسیم جمعیت افرادی که در سنین فعالیت نمی باشند. (کودکان و نوجوانان زیر 15سال +افراد 65ساله و بیشتر) بر روی جمعیت بالقوه فعال بدست می آید . این نسبت اولین وسیله شناخت عمومی نیروی کار است و حاکی از بار اقتصادی وارد بر جمعیت بالقوه فعال است . در روش بار تکفل خالص که دقیق تر از روش قبلی است نسبت جمعیت واقعاً فعال (شاغلان)را به کل جمعیت می سنجد. در واقع بار تکفل خالص بیانگر نسبت وابستگی کل افراد جامعه به کسانی است که کار می کنند و با تلاش خود معیشت خود و دیگران را تأمین می کنند. (توسلی ،209:1375). در کشورهای در حال رشد که معمولاًجمعیت جوان و سطح اشتغال پایینی دارند، دارای بار تکفل بیشتر، و در بین کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی به علت دارا بودن جمعیت نسبتاً سالخورده بار تکفل کمتر است. (رئیسی،116:1380). در مورد نسبت وابستگي فرمولهاي متعددي وجود دارد که در زير به آن‌ها اشاره ميشود.(زياري، 1383: 155):
=(منطقه جمعیت کل )/(منطقه شاغلان جمعیت ) بار تکفل
=(منطقه جمعیت کل-منطقه فعال جمعیت)/(منطقه فعال جمعیت) بار تکفل نظري
D.R = (بار تکفل ناخالص)

=(منطقه جمعیت کل-منطقه شاغلان تعداد)/(منطقه شاغلان تعداد) D.R بار تکفل خالص يا واقعي)

جدول شماره (3-5):تراکم حسابی و نسبت وابستگی استان فارس و شهرستان‌ها

شهرستان
جمعیت
تعداد شاغلان
جمعیت فعال
گروه سنی0-14
گروه سنی15-64
گروه سنی65سال به بالا
بار تکفل خالص
بار تکفل ناخالص
بار تکفل نظری
مساحت
تراکم حسابی
اباده
98188
29243
32897
19869
70283
8036
35/2
39/
98/1
5646
39/17
ارسنجان
41476
12984
14867
9237
29979
2260
19/2
38/
78/1
1439
82/28
استهبان
66172
19339
22826
15048
46759
4377
42/2
41/
89/1
1994
18/33
اقلید
93975
28345
32702
21199
66775
6001
31/2
40/
87/1
7146
15/13
بوانات
48416
15631
17468
11284
33359
3773
0.9/2
45/
77/1
4697
30/10
پاسارگاد
31504
9488
10478
7424
22255
1825
32/2
41/
2
1673
83/18
جهرم
209312
59427
69070
45375
150149
13788
52/2
39/
03/2
5737
48/36
خرامه
61580
14517
21287
13990
44306
3284
24/3
38/
89/1
1593
65/38
خرم بید
50252
14406
16261
12126
35247
2879
48/2
42/
09/2
2702
59/18
خنج
41133
11146
12407
11339
27674
2120
69/2
48/
31/2
4415
31/9
داراب
189345
50033
58648
48765
131485
9095
78/2
44/
22/2
6560
86/28
رستم
46851
11168
14865
9405
34469
2977
19/3
35/
15/2
1030
48/45
زرین دشت
69438
18233
22450
19443
47075
2920
80/2
47/
09/2
4581
15/15
سپیدان
89398
25836
29028
20751
62727
5920
46/2
42/
07/2
2893
48/31
سروستان
40531
11774
13177
9004
28994
2533
44/2
39/
07/2
1708
73/23
شیراز
1700687
446652
544151
344148
1262817
93722
80/2
34/
12/2
6049
15/281
فراشبند
42760
11476
12996
10894
29425
2441
72/2
45/
29/2
4856
80/8
فسا
203129
51507
65451
44798
146266
12065
94/2
38/
10/2
4197
39/48
فیروزآباد
119721
28857
36843
27416
84739
7566
14/3
41/
24/2
3559
63/33
قیروکارزین
65045
17830
20526
16309
45292
3444
64/2
43/
16/2
3395
15/19
کازرون
254704
62752
79298
55384
183116
16204
05/3
39/
21/2
4064
67/62
کوار
77836
21424
24455
20905
53365
3566
63/2
45/
18/2
1083
87/71
گراش
47055
13052
14889
12397
32419
2239
60/2
45/
16/2
1815
92/25
لارستان
226879
63958
73838
55532
159868
11479
54/2
41/
07/2
14142
04/16
لامرد
83916
22842
26156
21515
58302
4099
67/2
43/
20/2
3915
43/21
مرودشت
307492
81348
99439
72600
219052
15840
77/2
40/
09/2
3656
10/84
ممسنی
116386
27213
36091
24459
84062
7865
27/3
38/
22/2
5601
77/20
مهر
59727
14821
16926
15557
41635
2535
02/3
43/
52/2
1729
54/34
نیریز
113750
32881
38249
26900
80665
6185
45/2
41/
97/1
10787
54/10
مأخذ:مرکز آمار ایران و محاسبات نگارنده
3-21-اقتصاد پایه:
از اولین گام های مربوط به برنامه‌ریزی توسعه مناطق، شناخت درونی و کالبد شکافی وضعیت موجود اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی است (صباغ کرمانی،65:1377). هدف عمده انجام مطالعات اقتصادی، آگاهی از ترکیب اقتصادی، ارزیابی حیات اقتصادی و پیش بینی وضعیت آینده اقتصاد محلی است تا از آن طریق بتوان زمینه رشد و توسعه منطقه را پیش بینی کرده و تبلور فضایی کالبدی آن را در شکل مناسب به تجسم در آورد (تودارو،248:1370). از لحاظ نظری، اقتصاد منطقه به 2بخش تقسیم می‌شود : فعالیت پایه ای و فعالیت غیر پایه ای.
فعالیت پایه ای، فعالیت‌های هستند که کالا و خدمات را به خارج از محدوده اقتصاد جامعه صـادر می کنند و یا کالا ها و خدمتشان را به افرادی عرضه می کنند که خارج از مرزهای اقتصادی جامعه آمده اند. فعالیت‌های غیر پایه ای آنهایی هستند که نیازهای ساکنین داخل محدوده اقتصادی جامعه را تأمین می کنند. فعالیت‌های غیر پایه ای یا تبعی هیچ کالا یا خدمات تمام شده ای را صادر نمی کنند، بلکه هم از نظر تولید و هم از نطر بازار، محلی هستند. معمولاًبا افزایش فعالیت‌های پایه در یک منطقه ،جریان درآمد منطقه افزایش می یابد .
3-22-روش ضریب مکانی:این روش برای شناسایی بخش پایه در یک مناطق مختلف به کار می رود و یکی از معروفترین نظریه رشد اقتصاد پایه ای است . این نظریه تأکید خاص بر فعالیت‌های پایهای و بقیه به عنوان فعالیت‌های غیر پایه ای تلق می گردد.
مدل L.Q یا ضریب کمانی از رابطه زیر به دست می آید:

((L.Q=(jمنطقه در iبخش در اشتغال)/(jمنطقه در اشتغال کل))/(کشور کل در iبخش در اشتغال))/(کشور در اشتغال کل)
اگر L.Q=1 باشد منطقه خود کفا است
اگرL.Q1 باشد منطقه صادر کننده کالا و خدمات است و میزان آن فعالیت پایه ای یا

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع استان فارس، علوم زمین، عوامل طبیعی، پوشش گیاهی Next Entries منبع تحقیق با موضوع سلسله مراتب، اعداد و ارقام، سلسله مراتبی، بهره بردار