منبع تحقیق با موضوع استان فارس، رشد جمعیت، جامعه ایرانی، ایران باستان

دانلود پایان نامه ارشد

…………..
آباده
خودکار-سينوپتيک
١٣٥٦
٢٠٣٠
ارسنجان …………..
ارسنجان
خودکار-سينوپتيک
١٣٧٤
١٦٦٠
استهبان…………..
استهبان
خودکار-سينوپتيک
١٣٨٢
١٦٩٠
ايزدخواست…………..
ايزدخواست
سينوپتيک
١٣٧٨
٢١٨٨
اقليد…………..
اقليد
خودکار-سينوپتيک
١٣٦٨
٢١٩٧
بوانات…………..
بوانات
خودکار-سينوپتيک
١٣٨١
٢٢٣١
جهرم…………..
جهرم
سينوپتيک- کشاورزي
١٣٨٣
١٠٨٢
سپيدان…………..
اردکان
خودکار-سينوپتيک
١٣٨٣
٢٢٠١
تخت جمشيد…………..
تخت جمشيد
سينوپتيک
١٣٧٦
١٦٠٥
صفاشهر…………..
صفاشهر
خودکار-سينوپتيک
١٣٨٣
٢٢٥١
داراب…………..
داراب
خودکار-سينوپتيک-کشاورزي
١٣٧٣
١١٥٠
زرقان…………..
زرقان
سينوپتيک-کشاورزي
١٣٦١
١٦٠٣
زرين دشت…………..
زرين دشت
خودکار-سينوپتيک
١٣٨٦
١٠٢٩
سد درود زن…………..
سددرودزن
خودکار-سينوپتيک
١٣٦٥
١٦٥٠
شيراز…………..
فرودگاه شهيد دستغيب شيراز
خودکار-سينوپتيک-جوبالا
١٣٣٩
١٤٨٤
فراشبند…………..
فراشبند
خودکار-سينوپتيک
١٣٨٨
٧٨٢
فسا…………..
فرودگاه فسا
خودکار-سينوپتيک
١٣٤٥
١٢٨٨
فيروزآباد…………..
فيروز آباد
خودکار-سينوپتيک
١٣٦٥
١٣٧٠
قيروكارزين…………..
قير و کارزين
خودکار-سينوپتيک
١٣٨٨
٧٤٦
کازرون…………..
کازرون
خودکار-سينوپتيک
١٣٨٤
٨٤٠
لارستان…………..
فرودگاه لار
سينوپتيک-فرودگاهي
١٣٦٧
٧٩٢
لامرد…………..
فرودگاه لامرد
خودکار-سينوپتيک
١٣٧٢
٤١٠
نورآباد…………..
نورآباد
خودکار-سينوپتيک
١٣٨٦
٩٧٢
ني ريز…………..
ني ريز
خودکار-سينوپتيک
١٣٧٩
١٦٣٢
مأخذ:اداره کل هوا شناسی فارس

3-16-وجه تسمیه و مختصری از پیشینه تاریخی استان فارس
فارس سرزمین پهناوری است که پیشینه طولانی در تاریخ و تمدن ایران و جهان دارد . سابقه تمدن در این استان به حدود 500 سال قبل از میلاد می رسد . وجود رودهای بزرگ در فارس سبب شکل گیری مراکز تمدنی در این سرزمین شده است. یکی از قدیمی ترین تمدن های دوره تاریخ قبل از ورود اقوام آریایی به استان فارس تمدن عیلامی است که در هزاره دوم قبل از میلاد در غرب فارس وجود داشته است. هخامنش، رئیس یکی از قبایل پارسی در سال 650 قبل از میلاد، نخستین حکومت پارسیان را در پاسارگاد کنونی تأسیس کرد. شیوه حکومت کوروش بر پارس بر دیگر ملل همسایه ،نمونه کاملاً متفاوتی از رفتار حکمرانان جهان باستان بود . منشور کوروش درباره آزادی های مردم در قلمرو هخامنشیان یکی از مهم ترین دستاوردهای پارسیان برای تمدن بشری محسوب می‌شود . ایران در دوره داریوش پهناورترین کشور عالم باستان بود .قلمرو گستره هخامنشی مجموعه عظیمی از تمدن های بشری دوران باستان را در خود جای داده بود. از معروفترین آثار باقی مانده از دوره هخامنشی در فارس به مجموعه پاسارگاد و مجموعه پارسه می‌توان اشاره کرد .موقعیت جغرافیایی فارس و فاصله آن با مراکز حکومتی سلوکی و اشکانی و سیاست ملوک الطوایفی دولت های پس از هخامنشی موجب شکل گیری پادشاهی محلی در فارس شد. در روزگاری که اشکانیان بر سراسر ایران حکومت می کردند فارس همچنان دارای پادشاهی محلی بود. هر شهری که در این استان قابل توجه بود، پادشاهی محلی بود . یکی از مهم ترین این امارات شهر استخر بود که بر ویرانه های شهر قدیم پارسه بنا شده بود. ساسانیان آخرین سلسله حکومتی ایران باستان از سرزمین پارس برخاستند . وجود آتشکده های متعدد و معابد دینی زردتشتی در فارس عهد ساسانی نشان از مذهبی بودن این سرزمین در آن دوران دارد . یکی از سه آتشکده معروف دوره ساسانیان آتشکده آذر فرنبغ در فارس قرار داشت. تأثیر اسلام بر فرهنگ و جامعه ایرانی آنچنان شدید بود که تاریخ ایران را به دو بخش تقسیم کرد. فارس در دوره اسلام تغییرات چشمگیری یافت . ظهور اسلام مقارن با غروب ساسانیان بود. در پانزده قرن اخیر تاریخ فارس دوران پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشت (استان شناسی فارس ،82:1393).
3-17-جمعيت(تعداد جمعيت و ساختار جنسي آن):
شهر واحد جمعیتی است و جمعیت به گونه ی که در شهر استقرار یافته است باید مورد توصیف و تشریح قرار بگیرد . مطالعه جمعیت شهری در عین حال که روشنگر درجه شهرگرایی کشورها است، امکان می‌دهد که اولاًطبقه بندی اساسی روی شهرها انجام گیرد، ثانیاً نیروی کار و تولید شهر ارزیابی و سطح نیازهای جامعه شهری و تجهیزات آن برآورده شود. به هر صورت در برنامه‌ریزی‌های شهری باید از داده های آماری جمعیت سود جست و عدد کل جمعیت شهر را دانست و توزیع آن را در شاخه های مختلف فعالیت‌های شهری بررسی کرد و ترکیب و ساختار جنسی و سنی و منشاء جغرافیایی جمعیت شهر را مورد تحلیل قرار داد. شهر به مانند ارگانیسم زنده تابع رشد و توسعه است و در این مسیر بخشی از جمعیت خود را بیرون از محدوده خویش جمع آوری می نماید (فرید ،216:1368). در اغلب مطالعات جمعيتي و برنامهريزيهايي که به نوعي به جمعيت مربوط ميشود، تعداد جمعيت از اهميت ويژهاي برخوردار است. جمعيت و شاخصهاي آن را نبايد از مسايل رشد و توسعه به معناي وسيع کلمه جدا کرد، چون سطح بالاي توسعه اقتصاديـاجتماعي معمولاً با کاهش جمعيت همراه است (زياري، 1383: 154).
طبق نتایج سرشماری سال 1390جمعیت ساکن در استان فارس معادل 4596658 نفر می‌باشد که از این تعداد58/67 نفر شهرنشین و 09/32 نفر روستانشین هستند و از کل جمعیت استان در این سال 38/50درصد را مردان و 61/49درصد را زنان تشکیل می دهند. معمولاً نسبت جنسی عبارت است از نسبت مردان به زنان همان جمعیت محاسبه می‌شود (زیاری،155:1386).
که در آن Mتعداد مردان و F تعداد زنان است.
= نسبت جنسي
جدول شماره (3-2):جمعیت و ساختار جنسی آن
1390
سال
استان
جمع
روستايي
شهري

زن
مرد
زن
مرد
زن
مرد
ترکيب جنسي
2280744
2315914
729310
746040
1544176
1562556
تعداد
4596658
1475350
3106732
کل
61/49
38/50
43/49
56/50
70/49
29/50
درصد
100
09/32
58/67
کل(درصد)
101
102
101
نسبت جنسي
مأخذ:مرکز آمار ایران و محاسبات نگارنده

بررسی جمعیت شهرستان‌های استان فارس نشان می‌دهد که شهرستان شیراز با اختلاف فاحشی نسبت به بقیه شهرستان‌ها ،پرجمعیت ترین شهرستان استان فارس است و با 1700687 نفر، 99/36 درصد جمعیت استان را به خود اختصاص داده است و شهرستان پاسارگاد با 31504نفر کم جمعیت ترین شهرستان استان فارس است . همچنین بررسی های انجام شده نشان می‌دهد که شهرستان‌های شیراز، آباده و خرم بید به ترتیب با 10/91 ، 76/85 ، 34/83 درصد جمعیت شهرنشین، عنوان شهرنشین ترین شهرستان‌های استان را به خود اختصاص داده اند، در حالی که شهرستان‌های رستم، سپیدان و خرامه به ترتیب با 81/86 ، 79/72 ،02 /66 درصد جمعیت روستا نشین، روستا نشین شهرستان‌های استان هستند در ادامه نسیت جنسی شهرستان‌ها نشان می‌دهد که شهرستان سروستان با نسبت جنسی 110 بالاترین و شهرستان فراشبند با نسبت جنسی 93 پایین ترین نسبت جنسی را داشته اند.

جدول شماره(3-3):جمعیت و ساختار جنسی شهرستان‌های استان فارس به تفکیک مناطق شهری و روستایی سال 1390
شهرستان

جمع
شهری
روستایی

مرد و زن
مرد
درصد
زن
درصد
نسبت جنسی
تعداد
درصد
تعداد
درصد
اباده
98188
49539
45/50
48649
54/49
101
84209
76/85
13748
14/
ارسنجان
41476
20663
81/49
20813
18/50
99
17382
90/41
23915
65/57
استهبان
66172
33518
65/50
32654
34/49
102
46081
63/69
20091
36/30
اقلید
93975
47489
53/50
46486
46/49
102
56803
44/60
35195
45/37
بوانات
48416
24368
33/50
24048
66/49
101
17408
95/35
30500
99/62
پاسارگاد
31504
15753
50/
15751
99/49
100
16876
56/53
14613
38/46
جهرم
209312
105971
62/50
103341
37/49
102
132792
44/63
75144
90/35
خرامه
61580
31298
82/50
30282
17/49
103
20920
97/33
40660
02/66
خرم بید
50252
25252
25/50
25000
74/49
101
41883
34/83
8369
65/16
خنج
41133
20394
58/49
20739
41/50
98
18792
68/45
21850
12/53
داراب
189345
94232
76/49
95113
23/50
99
80203
35/42
108451
27/57
رستم
46851
23193
50/49
23658
49/50
98
5830
44/12
40674
81/86
زرین دشت
69438
34779
08/50
34659
91/49
100
41283
45/59
27393
44/39
سپیدان
89398
44916
24/50
44482
75/49
100
24128
98/26
65080
79/72
سروستان
40531
21280
50/52
19251
49/47
110
22855
38/56
17443
03/43
شیراز
1700687
858233
46/50
842454
53/49
101
1549453
10/91
150973
87/8
فراشبند
42760
20713
44/48
22047
55/51
93
24907
24/58
15366
93/35
فسا
203129
101317
87/49
101812
12/50
99
122558
33/60
79930
34/39
فیروزآباد
119721
58990
27/49
60731
72/50
97
74027
83/61
44615
26/37
قیروکارزین
65045
31945
11/49
33100
88/50
96
38247
80/58
26617
92/40
کازرون
254704
127328
99/49
127376
50/
99
136443
56/53
117451
11/46
کوار
77836
39958
33/51
37878
66/48
105
26342
84/33
51193
77/65
گراش
47055
24152
32/51
22903
67/48
105
30593
01/65
16462
98/34
لارستان
226879
118519
23/52
108360
76/47
109
133014
62/58
93803
34/41
لامرد
83916
41029
89/48
42887
10/51
95
40377
11/48
43516
85/51
مرودشت
307492
155825
67/50
151667
32/49
102
150970
09/49
155728
64/50
ممسنی
116386
57521
42/49
58865
57/50
97
61831
12/53
53916
32/46
مهر
59727
30180
52/50
29547
47/49
102
25328
40/42
34137
15/57
نیریز
113750
57559
60/50
56191
39/49
102
65197
31/57
48553
68/42
مأخذ:مرکز آمار ایران و محاسبات نگارنده
3-18-ترکیب سنی جمعیت :
شمار افرادی که در یک کشور در جستجوی کار هستند اساساً به اندازه ترکیب سنی جمعیت آن کشور بستگی دارد و ترکیب سنی جمعیت متأثر از میزان ولادت و مرگ و میر است . بدون شک تغییر میزان رشد جمعیت در تغییر میزان اشتغال اهمیت بسیار دارد زیرا تغییر رشد جمعیت تعدادو رشد متقاضیان اشتغال جدید را در آینده دچار تغییر خواهد کرد. ترکیب سنی را می‌توان شامل چگونگی قرار گیری گروههای سنی در ساختمان یک جمعیت دانست. ترکیب سنی را می‌توان بر حسب سنین منفرد، گروه های سنی کوچک و بزرگ نشان داد و ترکیب جمعیت بر حسب سنین منفرد که دقیق ترین شکل ترکیب گروه سنی است، بررسی آن دشوار است و به همین جهت از گروه های سنی استفاده می‌شود . گروه سنی گونه ای از طبقه بندی سنین مختلف در فواصل زمانی مساوی است که برای سهولت مطالعه و به منشور احراز قابلیت اندازه گیری صورت می گیرد. در گروه های سنی بزرگ، با تقسیم جمعیت به 3 گروه عمده 0-14ساله، 15-64ساله، و 65ساله به بالاتر کیفیت جمعیت از بعد جمعیت فعال و غیر فعال تعیین می گردد . بر این اساس هر چه بخش میانه و فعال جمعیت (15-64ساله) در ساختمان جمعیت یک منطقه سهم بیشتری را به خود اختصاص دهد، آن جامعه کیفیت اقتصادی و فعالیت بیشتری را دارا خواهد بود .(قیصریان،4:1385)یکی از فاکتورهای مؤثر تجزیه و تحلیل جمعیت برای برنامه‌ریزی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ،آگاهی از ساختمان سنی جمعیت می‌باشد. مطالعه ساختمان سنی جمعیت امکان دست‌یابی به آمار جمعیت در سنین مختلف و همچنین گروه های سنی را فراهم می آورد. نتیجه دیگر حاصل از مطالعه ساختمان سنی تشخیص جهت سیر و تکامل آن در آینده می‌باشد. (فرید ،32:1374)با بررسی ویژگی های کمی و کیفی جمعیت ساکن در یک منطقه، می‌توان ساختار برنامه‌ریزی برای آن منطقه را تعیین نمود و با در نظر گرفتن شاخص‌های جمعیتی در برنامه‌ریزی، بر

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع استان فارس، علوم زمین، عوامل طبیعی، پوشش گیاهی Next Entries منبع تحقیق با موضوع سلسله مراتب، اعداد و ارقام، سلسله مراتبی، بهره بردار