منبع تحقیق با موضوع ازدواج مجدد، عقد ازدواج، ظاهر و باطن، سوره بقره

دانلود پایان نامه ارشد

اما ابن تيميه در مورد دروزيه قائل است: گروه دروزيه به اتفاق مسلمانان، کافر هستند. خوردن ذبيحه ي آنان جايز نيست. نکاح با دختران و زنانشان حرام است. از آنان جزيه گرفته نمي شود؛ زيرا مرتد هستند. نه مسلمان و نه جزو يهود و نصاري مي باشند. فرقه ي دروزيه و نصيريه به ارکان اسلام معتقد نيستند. منکر محرمات الهي از قبيل تحريم شراب، مردار و ديگر محرمات هستند. اين گروه هر چند شهادتين را بخوانند؛ اما با داشتن اين عقايد به اتفاق مسلمانان، کافر هستند.517 مولف کتاب اسلام بلا مذاهب در ديدار با شيخ عقل طايفه دروز (محمد ابوشقرا) مي گويد: وي به خلاف کمال جنبلاط انديشه هاي دروزي را به صراحت بيان نمي کند و به باطني گري و کتمان سخت پايبند است. وي نمازها را پنج تا مي شمرد که عدد رکعات آن با عدد رکعات نماز ديگر مسلمانان متفاوت است. به گفته وي هنگامي که بدن نظيف است وضو لازم نيست و روزه دهه ذيحجه واجب است؛ هرچند روزه ماه رمضان هم فضيلت دارد. معناي روزه ترک آلودگي است. زکات تعطيل شده است و حد معيني ندارد و مي توان آن را به اختيار مانند صدقات ادا نمود.518 محمد علي الذعبي نيز مي گويد که موحدون دروز در مسائل فقهي از ديگر مذاهب اسلامي به غير از مواردي منفرد و جدا نيستند و فقط در اين موارد نظر منحصر به فرد خود را دارند: عدم جواز رجوع به مطلقه، عدم جواز طلاق مگر در زمان عسر و عذر، وجوب اقتصار بر يک همسر، جواز مطلق وصيت.519 او نقل مي کند که بعضي از علماي دمشق از سيد تنوخي عالم بزرگ دروزيان پرسيده اند که آيا موحدون نماز ميخوانند و او جواب داده است که آيا شما مسلماني ديده ايد که نماز نخواند. سپس آنها گفته اند که چگونه نماز مي خوانيد و تنوخي جواب داده است خدا را در روبروي خودمان مي بينيم و نمازي را به وديعت براي ما گذاشته اند مي خوانيم در حالي که به قول رسول الله عمل مي کنيم که فرمود: خدا را به گونه اي عبادت کنيد که انگار او را ميبينيد.520 الزعبي در توضيح ارکان شريعت از منظر دروزيان مي گويد: نماز را از ارکان اسلام دانسته و شبيه ديگر مسلمين به آن ممارست دارند و براي خواندن نماز به ويژه نماز عيد قربان به مسجد مي روند. او مي گويد کسي که نماز را حرام کند، معلوماتش ضعيف است. او درباره زکات مي گويد: موحدي را نديده است که درباره زکات صحبت کند. آنها خودشان قائل به وجوب پرداخت هستند و به فقرا به طور مستقيم و يا از طريقي ديگر کمک مي کنند. درباره حج و روزه نيز قائل است که موحدون تا به امروز حج را ترک نکردند و روزه را نيز منحصر در ماه رمضان نمي دانند و در ايام ديگر نيز روزه مي گيرند.521
دو بحثي که از موارد مختص دروزيان و مورد اختلاف آنها با ديگر مذاهب اسلامي است، بحث ازدواج و وصيت است که در ابتداي اين بخش به نقل از بعضي انديشمندان همچون دکتر الرافعي بيان شد. در اين قسمت به طور مجزا اين موارد را توضيح مي دهيم.
احکام ازدواج در ميان دروزيان: دروزيان در مورد اکتفا به يک همسر به قولي که از معز امام فاطمي نقل شده، عمل مي کنند. معز در اين باره گفته است: ملزم باشيد به يک همسري که براي شما است و حرص نورزيد به اينکه همسران خود را افزايش دهيد. رغبت به ازدواجهاي متعدد شما را از لذت زندگي باز مي دارد و جسمتان فرسوده مي گردد و قوتتان از بين مي رود و ضعفهايتان افزايش پيدا مي کند. پس براي يک مرد، يک زن کافي است.522 با استدلال به آيه 3 سوره نساء 523 مي گويد که رعايت قسط در هنگام ازدواج با دختران يتيم با کثرت آنها محقق نمي شود. و در ادامه اضافه مي کند تعدد همسران، منجر به تعدد اولاد و ايجاد درگيري ها بين آنها مي شود. در تاريخ هم نمونه هاي زيادي بوده است که فرزندان از يک پدر ولي با مادران متعدد با يگديگر به جنگ و قتال پرداخته اند. همچنين ازدواج موقت نيز در ميان دروزيان ممنوع است.524 به خاطر رعايت احترام بين زن و مرد دروزي و عفيف بودن زنهاي آنها در ميان موحدون چيزي به نام زنا وجود ندارد. يک مرد دروزي بيشتر از يک زن اختيار نمي کند و در اين باب به توصيه کتاب هاي آسماني عمل مي کند. طلاق در بيشتر موارد حرام تلقي مي شود مگر اينکه در حالات نادري حلال شمرده شود.525 هرگاه يک مرد دروزي با يک زن دروزي ازدواج کند لازم است در تمام دارايي خود با او به مساوات رفتار کند و در هنگام طلاق، اگر زن اطاعت شوهرش را نکرده و مرد با او منصفانه رفتار نموده، اين مرد است که نيمي از اموال زن را صاحب مي شود. ولي اگر رفتار مرد ستمکارانه بوده، تمام اموال زن از آن خود اوست. با اجراي طلاق بين مرد و زن آنها به يکديگر حرام مؤبد مي شوند و اين حرمت ابدي با وجود محلّل نيز حلال نميشود. به همين دليل در نزد دروزيان فرقي بين طلاق رجعي و بائن نمي باشد. دروزيان براي بقاي نسل ازدواج مي کنند و نه براي برطرف کردن نياز جنسي. از همين رو اگر يک مرد دروزي با هر مقدار توان مالي، صاحب تعدادي فرزند گشت، واجب است که در بقيه عمر خويش از نزديکي با همسرش بپرهيزد در باب ازدواج، وصلت يک دروزي تنها بايد با يک نفر از مذهب خويش صورت گيرد. در اين صورت ازدواج مجدد و ازدواج با يک فردي که دروزي نباشد، هر دو حرام بوده و عقد ازدواج مجدد باطل است.526 طبق قانون احوال شخصيه دروزيان عقد ازدواج فقط در حضور قاضي دروزي منحل شده و صيغه طلاق جاري مي گردد. همچنين بعد از اجراي طلاق براي هيچ کدام از طرفين رجوع جايز نيست و مطلقه براي مرد به طور دائمي حرام مي شود، حرمتي که در مدت عده، بعد از آن و يا بعد از ازدواج با ديگري نيز نفي نمي شود.527 بر طبق نص ماده اول نظام احوال شخصيه درزيه بين مرد 18 سال تمام و زن 17 سال تمام صيغه عقد جاري مي گردد. همچنين در باب منع ازدواج فرد صغير در بند اول ماده پنج همان قانون آمده است که کسي حق ندارد با پسر زير 16 سال و دختر زير 15 سال ازدواج کند.
احکام وصيت دروزيان: دروزيان بر طبق يک قانوني که دارند قائلند کسي که در شرع مسوول شناخته مي شود بايد آزادي عمل داشته باشد. روي همين حساب آنها براي افراد در شيوه وصيت در رابطه با اموالشان به آزادي مطلق قائلند. اين جواز وصيت به تمام اموال به شرطي است که آن اموال با سعي و کوشش خود شخص به دست آمده باشد.528 به طوري که فرد وصيت کننده مي تواند براي تمام ماترک خود و يا بعض آن براي وارث و يا غير وارث وصيت کند. آنها براي اين حکم خود به آيه 180 سوره بقره استناد مي کنند.529 در کتاب مصحف دروز از آنها خواسته شده است که يک دوازدهم اموال خود را براي طبقه عقال و مستمندان به ارث بگذارند و وصيت نمايند.530
پايبندي داعيان دروزي به احکام شرعي: مصادر درزي مي گويند که بزرگترين داعي الحاکم، حمزه بن علي بوده است و چهار داعي ديگر او را ياري مي کردند. 1- اسماعيل بن محمد بن حامد التميمي 2- محمد بن وهب القرشي 3- سلامه بن عبدالوهاب سامري 4- علي بن احمد السموقي. مرسل نصر مي گويد اين داعيان از اينکه بدون ذکر لغات تحت اللفظي تنزيل، حرفي از تاويل بزنند؛ منع شده بودند. زيرا تنزيل وظاهر اصل و اساس بوده و ذکر تاويل به تنهايي را سبب کفر مي دانستند. روي همين اساس اقامه نماز در اوقات واجب آن براي آنها اهميت داشت. آنها قائل بودند دين بدون نماز حتي اگر همراه با تاويل جزء جزء آن باشد، استوار نمي باشد. چونکه نماز ظاهري مثل است و تاويل آن ممثول است پس بر ما است قيام به مثل کنيم براي آنکه ممثول را در نظر بگيريم. مرسل نصر مي گويد همت داعيان مذهب موحدون بر احيا سنت هاي امير المومنين (ع) بوده است که آن سنت ها موافق با کتاب خدا و سنت رسول مي باشد. طبقه بندي موحدون دروز نيز اين گونه است : يک گروه عقال هستند که آنها التزام به دين اسلام دارندو نماز را در اوقات خودش خوانده و براي رضاي خدا روزه مي گيرند …. آنها نفوس خود را از شهوات دنيايي خلاصي بخشيده اند. گروه ديگر جهال هستند که تحت امر عقال قرار دارند و به آنها امر شده است که از تدخين و شراب بپرهيزند و در ظاهر و باطن طاهر باشند.531 درباره ديگر آيين هاي مذهبي ويژه دروزيان مي توان گفت که آنها در نماز ميت حضور بعض را کافي از حضور کل مي دانند. آنها با حضور يکي از شيوخ خود با گفتن ذکر “لا اله الا الله” جنازه را به محل نماز مي آورند. سپس سر ميت را به سمت جهت غرب گذاشته و نماز گذاران رو به قبله جلوي صورت ميت مي ايستند و بعد از نيت نماز دست راست خود را نماز گذار به نزديک گوش خود مانند کسي که مي خواهد اذان بگويد، مي آورد. سپس مي گويد : لا اله الا الله وحده لا شريک له يحيي و يميت و هو علي کل شي قدير ان لله و ملائکته يصلون علي النبي ………..اللهم زده کرماً و شرفا ……….. سپس دست خود را پايين مي آورد و ادامه مي دهد : رحم الله من نظر فاعتبر و أمر فأتمر و زجر فازدجر ………. معکم جنازة رجل مسلم من أهل التوحيد و الايمان و الحقيقة و البرهان مندرج بالوفاة الي رحمة الملک الديان … الصلاة علي الجنازة الحاضرة …. أثابکم الله …. در اين حالت امام به سمت راست قاري مي رود و قدري نزديک شده و با نيت نماز ميت چهار تکبير نماز را مي گويد. به طوري که بعد از تکبير مکبر امام دست راست خود را بر دست چب و زير سينه گذاشته وسره فاتحه را به آرامي مي خواند. بعد از تکبير دوم امام بر پيامبر صلوات مي فرستد. بعد از تکبير سوم براي ميت دعا مي کند و در نهايت بعد از تکبير چهارم امام به سمت راست و چب سلام مي دهد و با صدايي آرام مي گويد : السلام عليکم و رحمة الله ……… بعد از خواند سوره حمد تمامي نمازگذاران اين دعا را مي خوانند : اللهم اجعلنا من خير الفريقين …. سپس جنازه را با ذکر “لا اله الا الله” به سمت قبر برده و بعد از خواند سور حمد و اخلاص و تکاثر جنازه را دفن مي کنند. در بحث ازدواج اگر مرد قادر به پرداخت حق زن که همان مهريه نباشد، زن مي تواند طلب کفيل براي مبلغ مورد توافق نمايد. بعد از اينکه عقد نامه نوشته شد، خطبه ازدواج را مي خوانند : الحمدلله الذي أبدع الکائنات ………. و بعد فإن الزواج سنة من سنن الأنبياء و شرعة من شرائع البقاء …. و صون عن الفحشاء و وقاية من رب الارض ……. فاسأله تعالي أن يبقي الزوجين المحبه و الوداد و أن يرزقهما النسل الصالح من الاولاد …..عندئذ يسلم الزوج أو وکيله الصداق من الکاتب و يقترب من وکيل الزوجه فيسلمه إياه و يتصافحان …..532 امير سيد جمال الدين عبدالله تنوخي در رابطه فلسفه حرمت خمر با استدلال به آيه 91 سوره مائده533 مي گويد: انسان ما دامي که صحيح العقل است، عواقب چيزهاي خوب و بد را درک مي کند. و شراب عقل را زائل مي کند و ديگر انسان نمي تواند بين خير و شر تمييز قائل شود زيرا مخيله انسان از بين مي رود. همچنين او واجبات و محرمات اخلاقي را نيز ذکر مي کند : در زبان پرهيز از دروغ، بهتان و غيبت و سخن چيني، در چشم پرهيز از نگاه حرام که زناي چشم است و عدم مواست در نگاه و نگاه سارقانه به مال غير، در گوش پرهيز از شنيدن بدعت، غيبت و فحش و امور باطل و گفتري که نقاط ضعف مردم را بازگو مي کند، در دست پرهيز از تناول مال حرام با آن و اذيت کردن مردم و خيانت در امانت و وديعه و نوشتن امور حرام، در پا پرهيز از سعي در غير رضايت خداوند و رفتن به سوي حرام و رفتن به کاخ سلاطين و در عوض رفتن به عيادت مريض و تشيع جنازه و در راه حاجت برادران، در بطن و شکم پرهيز از خوردن مال حرام و شبهه ناک که اموال حرام اين موارد مي باشند : مال مسروقه، غصب شده، شراب يا پول فروش آن، خوردن انواع مسکرات، مال ربوي، زائل کننده عقل و حيات انساني مثل سم، اجرت زنا و آوازه خواني زنان و شعبده بازي، خوردن مال وقفي بدون اجراي شرط واقف، خوردن اموال مدرسه براي کساني که تحصيل به فقه و علوم ديگر ندارند. همچنين در مال پرهيز از احتکار مالي که مردم به آن نيازمندند. عبدالله تنوخي در باب ازدواج مي گويد : در ازدواج واجب است که مرد، زني را که قبلا شخص ديگري او را براي ازدواج در نظر گرفته و رضايت شان نيز حاصل شده است، مورد خطاب قرار ندهد. همچنين مهريه از نطر مالي مشخص باشد و زياد نباشد. در هنگامه ازدواج زن و مرد با يکديگر

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع اهورامزدا، آیین زرتشت، یونان باستان، ایران باستان Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع عالم محسوس، متعلق علم، حکمای اسلامی، زیبایی مطلق