منبع تحقیق با موضوع آموزش و پرورش، مدارس ابتدایی، بازدارنده ها، فاصله قدرت

دانلود پایان نامه ارشد

ي مبتني بر رويكرد تربیتی پرسشمحور

4-3-1- غايت و اهداف تعليم و تربيت ………………………………………………………………………………………… 146
4-3-1-1- تصريح اهداف تربيتي مرتبط با رويكرد پرسشگري ……………………………………………………. 148
4-3-1-2- انعطاف در اهداف تعليم و تربيت ……………………………………………………………………………. 148
4-3-1-3- منحصر كردن تربيت به اهداف رفتاري ……………………………………………………………………. 149
4-3-2- محتوا …………………………………………………………………………………………………………………………. 153
4-3-2-1- توجه به بخش غير تجويزي برنامه درسي ………………………………………………………………….. 153
4-3-2-2- تعادل بين محتوا و فرايند ………………………………………………………………………………………. 153
4-3-2-3- بازنگري در طراحي منابع آموزشي و درسي ……………………………………………………………… 154
4-3-2-4- تنوع در محتواها ………………………………………………………………………………………………….. 154
4-3-2-5- استفاده از رويكرد تلفيقي ……………………………………………………………………………………… 154
4-3-3- روشهاي تدريس ………………………………………………………………………………………………………… 155
4-3-3-1- رويكرد انتقالي ……………………………………………………………………………………………………. 155
4-3-3-2- رويكرد اكتشافي …………………………………………………………………………………………………. 155
4-3-3-3- راهبردهايي براي اجرا …………………………………………………………………………………………… 158
4-3-3-3-1- استقبال از پرسشها …………………………………………………………………………………….. 158
4-3-3-3-2- تحريك پرسشگري …………………………………………………………………………………….. 159
4-3-3-3-3- مواجه كردن دانشآموزان با موقعيتهاي واقعي ……………………………………………….. 159
4-3-3-3-4- باز ایستادن معلم از بمباران اطلاعاتی ………………………………………………………………. 159
4-3-3-3-5- استفاده از واژه “نمیدانم” ……………………………………………………………………………. 159
4-3-3-3-6- به پايان بردن مباحث با طرح پرسشهايي جديد ……………………………………………….. 160
4-3-3-3-7- تبديل نادانسته ها به پرسش ها ……………………………………………………………………….. 160
4-3-3-3-8- تغيير شرايط فيزيكي كلاس درس ………………………………………………………………….. 160
4-3-3-4- چگونه ميتوانيم پرسش كردن را به دانشآموزان آموزش بدهيم؟ ………………………………… 161
4-3-3-5- چگونه ميتوانيم پرسش كردن را به عادت ذهني دانشآموزان تبديل كنيم؟ …………………… 163
4-3-4- ارزشيابي …………………………………………………………………………………………………………………….. 164
4-3-4-1- ارزشيابي بر اساس پرسشها …………………………………………………………………………………… 164
4-3-4-2- توجه به ارزشيابي فرايندمحور ………………………………………………………………………………… 165
4-3-4-3- ارزشيابي با پرسشهاي باز …………………………………………………………………………………….. 165
4-3-4-4- ارزشيابي از نادانسته ها ………………………………………………………………………………………….. 165

فصل پنجم: فرهنگ برنامه درسي در مدارس ابتدایی

5-1- بخش اول: فرهنگ برنامه درسي

5-1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… 170
5-1-2- فرهنگ تعليم و تربيت …………………………………………………………………………………………………… 170
5-1-3- فرهنگ پرسشگري ……………………………………………………………………………………………………….. 175
5-1-4- بازدارنده هاي فرهنگي پرسشگري …………………………………………………………………………………… 176
5-1-4-1- فاصله قدرت ………………………………………………………………………………………………………. 176
5-1-4-2- ترس از شكست ………………………………………………………………………………………………….. 177
5-1-4-3- پرسش نشانه اي از نادانی ………………………………………………………………………………………. 178
5-1-4-4- پرسش ابزاري براي حفظ كردن …………………………………………………………………………….. 178
5-1-4-5- ارزشيابي بر اساس محفوظات ………………………………………………………………………………… 179
5-1-4-6- پرسش به عنوان نشانه غرض ورزي …………………………………………………………………………. 180
5-1-4-7- پرسش عاملي براي اخلال در كار تدريس ……………………………………………………………….. 180

5-2- بخش دوم: فرهنگ برنامه درسي در مدارس ابتدايي

5-2-1- فرهنگ برنامه درسي مدارس ابتدايي ……………………………………………………………………………….. 183
5-2-2- بررسي و تحليل اسناد و منابع رسمي آموزش و پرورش ……………………………………………………….. 183
5-2-2-1- اصول آموزش و پرورش ابتدايي …………………………………………………………………………….. 183
5-2-2-2- اهداف نظام آموزش و پرورش ………………………………………………………………………………. 184
5-2-2-3- اهداف آموزش و پرورش ابتدايي …………………………………………………………………………… 184
5-2-2-4- كتاب راهنماهاي معلم ………………………………………………………………………………………….. 185
5-2-3- ابزار مشاهده (ايكوئيپ) …………………………………………………………………………………………………. 186
5-2-3-1- اعتبار و روايي …………………………………………………………………………………………………….. 186
5-2-3-2- مولفه ها و سازه ها ……………………………………………………………………………………………….. 187
5-2-3-3- سطوح كاوشگري ……………………………………………………………………………………………….. 188
5-2-4- برشهايي از كلاسهاي درس ………………………………………………………………………………………… 188
5-2-4-1- كلاس پنجم ابتدايي الف مدرسه الف، درس فارسي …………………………………………………. 188
5-2-4-2- كلاس پنجم ابتدايي مدرسه الف، درس علوم ………………………………………………………….. 189
5-2-4-3- كلاس پنجم ابتدايي مدرسه ب، درس جغرافي ………………………………………………………… 191
5-2-4-4- كلاس دوم ابتدايي مدرسه ج، درس رياضي ……………………………………………………………. 193
5-2-4-5- كلاس اول ابتدايي مدرسه د، درس علوم، يك نمونه متفاوت …………………………………….. 195
5-2-5- چيدمان كلاسهاي درس ………………………………………………………………………………………………… 199
5-2-6- ارزيابي كلاسهاي مورد مشاهده بر اساس مولفههاي ايكوئيپ ………………………………………………. 200
5-2-6-1- مولفه تدريس ……………………………………………………………………………………………………… 200
5-2-6-2- مولفه گفتمان ……………………………………………………………………………………………………… 201
5-2-6-3- مولفه برنامه درسي ……………………………………………………………………………………………….. 202
5-2-6-4- مولفه ارزيابي ……………………………………………………………………………………………………… 203

فصل ششم: جمعبندی، نتیجهگیری و پیشنهادها

6-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….. 210
6-2- فرهنگ در مدارس ابتدايي …………………………………………………………………………………………………. 211
6-3- پيشنهادهاي تربيتي ……………………………………………………………………………………………………………. 212
6-3-1- باز تعريف اهداف تربيتي ………………………………………………………………………………………….. 212
6-3-2- بازانديشي در الگوهاي برنامهریزی درسی …………………………………………………………………….. 212
6-3-3- تحول در نظام تربيت معلم ………………………………………………………………………………………… 212
6-3-4- مواجه كردن دانشآموزان با موقعيتهاي چالش برانگيز …………………………………………………. 213
6-3-5- پرسیدن پرسشهای باز …………………………………………………………………………………………….. 213
6-3-6- فراهم آوردن فرصت پرسش براي دانشآموزان …………………………………………………………… 213
6-3-7- آموزش مستقيم پرسشگري به دانشآموزان

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع پرسشگری، برنامه درسی، آموزش و پرورش، عصر اطلاعات Next Entries منبع تحقیق با موضوع آموزش و پرورش، برنامه درسی، تعلیم و تربیت، انتقال دانش