منبع تحقیق با موضوع آموزش و پرورش، فرهنگ دانش، علوم تربیتی، برنامه درسی

دانلود پایان نامه ارشد

مثبتي به پرسشگري دانشآموزان ندارند و از پرسشهاي آنها برآشفته ميشوند. بخصوص اگر اين پرسشها نظر معلم را درباره يك موضوع به چالش بكشد. زيرا اين باور وجود دارد كه پرسش درباره نظر يك فرد به این معنی است که فرد موضوع را به خوبی فهم نکرده یا نظر و عقیده دیگران را به درستی بیان نکرده است. این نگرش سابقه تاريخي دارد. همان چیزی آتنيها را در مقابل سقراط قرار داد و مرگ وي را رقم زد. سقراط با پرسشگری مداوم انديشهها و باورهاي يونانيان، موجب ناراحتی و گاهی تحقیر آنها میشد. او به مردم نشان ميداد چیزی که آنها فکر میکنند میدانند در واقع نمیدانند. آنها اين موضوع را توهين به خود تلقي ميكردند. این چيزي بود كه آنها را خشمگين ميكرد.

5-1-4-7- پرسش عاملي براي اخلال در كار تدريس
گاهی معلمان پرسشگري را عاملي براي اخلال در كار تدريس ميدانند و به همين دليل نسبت به پرسشگري دانشآموزان روي خوش نشان نميدهند. زيرا اعتقاد دارند كودكان پرسشگر با پرسشگري مداوم خود نظم و جريان عادي تدريس را برهم ميزنند و با تلف كردن وقت كلاس، آموزش را دچار مشكل ميكنند. این موضوع بويژه در معلمانی که به مطالب درسی تسلط ندارند و یا دچار تعصب بوده و از قبول روش‌های جدید احساس ناراحتی می‌کنند اضطراب و واکنش نامطلوب به‌ وجود می‌آورد. اين دانشآموزان پرسشگر با كنجكاوي سيريناپذير كه توضیحات ناقص و معمولی آنها را قانع نمی‌کند با برخورد به رفتارهاي سرسخت و ضد پرسشگرانه معلمان از پرسش کردن سر خورده می‌شوند. آنان در برابر پرسش‌های خود پاسخ‌های نامربوط و مأیوس‌کننده می‌شنوند و حتی ممکن است مورد تمسخر معلم خود نیز قرار بگیرند. در نتیجه برای آنکه مورد تمسخر و احتمالاً تنبیه قرار نگیرند از پرسش كردن خودداری می‌کنند.
معلمانی که با نظام‌های سنتی و محافظهکارانه آموزش دیده و پرورش یافته‌اند انعطافپذیری چندانی ندارند. آنان انتظار دارند که آموزش و پرورش همواره به روال گذشته اجرا شود و هیچ کس در راه و روش یادگیری از معیارهای موجود سرپیچی نکند. اين معلمان دوست دارند که دانشآموزان وقت خود را صرف یادگیری مطالبي بکنند که تدریس می‌شود و اگر دانشآموزی درس‌های مدرسه را از دیدگاه‌های دیگر بررسی و مورد پرسش قرار دهد مورد بی‌مهری معلم قرار ميگیرد. به‌ طور کلی ناآگاهی‌های علمی، اجتماعی، تعصب، سنتگرایی افراطی، تفکر همگرای محض، تردید و مانند اینها سبب می‌شود که معلم از رویارویی با کودک پرسشگر احساس ناراحتی کند.
برخی معلمان روشهای ماهرانه و هنرمندانهای برای ساکت کردن دانشآموز پرسشگر و کنجکاو دارند. معلم توضیحاتش را تمام کرده و با خاطری آسوده میپرسد: پرسشی نیست؟ دانشآموزی با چشمانی کنجکاو و پرسشگر با تردید دستش را بلند کرده و پرسش خود را مطرح میکند. معلم با اقتدار پاسخ میدهد. اما دانشآموز هنوز پاسخ خود را نگرفته است. پرسش خود را به شکل دیگری تکرار میکند. معلم این بار مقتدرتر پاسخ میدهد و به عمد از چند عبارت دشوار و ناآشنا نیز در پاسخ خود استفاده میکند. حالا نوبت اوست که دانشآموز کنجکاو را سرجایش بنشاند. معلم پیروزمندانه میپرسد: حالا فهمیدی؟ و دانشآموز آرام میگوید: بله فهمیدم! و ساکت میشود. معلم دوباره میپرسد: پرسشی نیست؟ سکوت کلاس را فرا میگیرد. دیگر پرسشی نیست، همه بچههای کلاس کاملاً فهمیدهاند!

منابع
بلوتین ژوزف، پاملا (1389). فرهنگهاي برنامه درسی، ترجمه مهرمحمدي و دیگران، تهران: سمت.
بوش، توني و کلمن، مارين (1384). رهبري و مديريت راهبردي در آموزش و پرورش، ترجمه دکتر حسينعلي کوهستاني و رضوان حسين قلي زاده، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد.
سراجي، فرهاد (1391). محيطهاي يادگيري مجازي، امكاني براي كمك به بهبود فرهنگ يادگيري، مجله راهبرد، شماره هفدهم و هجدهم.
سرکارآرانی، محمدرضا (1389). فرهنگ آموزش و یادگیري: پژوهشی مردم نگارانه بـا رویکردي تربيتي، تهران: انتشارات مدرسه.
عطاران، محمد و همكاران (1390). شناسايي فرهنگ يادگيري الكترونيكي: يك مطالعه موردي در ايران، فصلنامه مطالعات برنامه درسي آموزش عالي، سال دوم، شماره 3، صص 40-7.
فاضلي، نعمتالله (1382). بررسي تطبيقي فرهنگ دانشگاهي ايران و فرهنگ دانشگاهي بريتانيا: مطالعه انسان شناختي در علل ناكارآمدي آموزش دانشگاهي در ايران، نامه انسان شناسي، سال اول، شماره 3، صص 123-93.
فراستخواه، مقصود (1389). دانشگاه و آموزش عالي: منظرهاي جهاني و مسئله هاي ايراني، تهران: نشر ني.
لوئيس، كاترين و همكاران (1388). آموزش به مثابه فرهنگ: بررسی فرهنگ آموزش در ژاپن و مقایسه آن با آمریکا، ترجمه محمدرضا سركارآراني و همكاران، تهران: نشر منادي تربيت.
محمدی، علی‌اصغر؛ بيات، فریبرز (1386). مدرك تهي از دانش و مهارت: كاركرد‌هاي دانشگاه، گفت و گو با محمدرضا سركار آراني، روزنامه همشهري ١٧/٩/١٣٨٦.
مهرمحمدی، محمود (1384). جامعه دانایی محور و نظریه تعلیم و تربیت سوال محور، در کتاب علوم تربیتی، به مناسبت نكوداشت استاد دكتر عليمحمد كاردان، جمعی از مولفان، تهران: انتشارات سمت.
مهرمحمدی، محمود و همكاران (؟). ارائه الگو (راهبرد) هاي مطلوب براي آموزش علوم انساني در دانشگاههاي كشور.
Aldridge, J. M., Fraser, B. J., Taylor, P. C., & Chen, C. (2000). Constructivist learning environments in a crossnational study in Taiwan and Australia. International Journal of Science Education, 22(1), 37-55.
Alfred, M. V. (2003). Sociocultural Contexts and Learning: Anglophone Caribbean Immigrant Women in U.S. Postsecondary Education, Adult Education Quarterly, 53(4). 242-260.
Ayisi, E. O. (1992). An introduction to the study of African culture, Nairobi, Kenya: East African Educational.
Biddulph, F. and Osborne, R. (1982). “Some issues relating to children’s questions and explanations”. LISP (P) Working Paper, No. 106. University of Waikato. New Zealand.
Bruner, J. (1996). The Culture of Education, Harvard University press.
Cardoso Maria J. and Albergaria Almeida, P. (2014). Fostering student questioning in the study of photossyntesis. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 116 (2014) 3776 – 3780.
Grosser, M. & Glombard, B. (2008). The relationship between culture and the development of critical thinking abilities of prospective teachers. Teaching and Teacher Education, 24, 1364–1375.
Harrison, Patricia. (2004). Unleashing Deep Learning Through Questioning. Education in a Changing Environment 13th-14th September 2004, Conference Proceedings.
Hartman, G. (1997). The Fateful Question of Culture, New York: Colombia University.
Hobson, Elizabeth and Bohon, Leslie. (2001). The Effects of Culture on Student Questioning in the Science Classroom, Journal of Cross-Disciplinary Perspectives in Education, Vol. 4, No 1, 41-50.
Hofstede, G. (2001). Culture’s Consequences: Comparing Values, Behaviors, Institutions, and Organizations across Nations (2nd Ed.). Thousand Oaks: Sage Publications.
Hofstede, G., Hofstede, G.J., & Minkov, M. (2010). Cultures and organizations: Software of the mind (3rd Ed), New York: McGraw- Hill.
Hollins, E. (1996). Culture in school learning: Revealing the deep meaning, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Jose Cardoso, Maria, Albergaria Almeida, P. (2013). Fostering student questioning in the study of photossyntesis, 5th World Conference on Educational Sciences – WCES 2013, Published by Elsevier Ltd.
Kaila, H. L. (2005). Democratizing schools across the world to stop killing creativity in children: An Indian perspective, Counselling Psychology Quarterly, Vol. 18, No. 1, pp. 1-6.
Lee, K.S., & Carrasquillo, A. (2006). Korean college students in United States: Perceptions of professors and students, College Student Journal, 40 (2), 442-456.
Lee, M-H., Chang, C-Y., & Tsai, C-C. (2009). Exploring Taiwanese high school students’ perceptions of and preferences for teacher authority in the earth science classroom with relation to their attitudes and achievement, International Journal of Science Education, 31 (13), 1811- 1830.
Lipman, Matthew. (1976). Can Philosophy for Children be the Basis of Educational Redesign? Journal of Social Studies, Vol. 69, No. 6.
Maley, A. (1983). XANADU—‘A miracle of rare device’: The teaching of English in China, Language Learning and Communication, 2 (1), 97–104.
Paine, L. W. (1990). The teacher as virtuoso: A Chinese model for teaching, Teachers College, 92(1), 49–81.
Song, B. (1995). What does reading mean for East Asian students? College ESL, 5, 35–48.
Tapanes, M. A.; G. G. Smith & J. A. White. (2009). Cultural Diversity in Online Learning: A Study of the Perceived Effects of Dissonance in Levels of Individualism/Collectivism and Tolerance of Ambiguity, The Internet and Higher Education, 12. 26-34.
Teaching and Research Department, Shanghai Education Bureau (1957). The classroom teaching reference series for junior high readers, Shanghai: New Knowledge.
Tylor, E.B. (1871). Primitive Culture: Researches in the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom, London: John Murray.
Uzuner, S. (2009). Questions of Culture in Distance Learning: A Research Review, International Review of Research, in Open and Distance Learning, 10 (3). 112-121.
Williams, R. (1976). Keywords: a Vocabulary of Culture and Society, Glasgow: Fontana.
Wu, H. T. (1982). Learning styles of Chinese children. In J. Young & J. Lum (Eds.), Asian bilingual education teacher handbook (pp. 121–127), Cambridge, MA: Evaluation, Dissemination, and Assessment Center, Lesley College.
Wygotsky, L. S. (1978). Mind in Society, Cambridge, MA: Harvard University Press.
Zhao, N. & McDougall, D. (2008). Cultural influences on Chinese students’ asynchronous online learning in a Canadian university, Journal of Distance Education, 22, 59–80.
Maslowski, R. (2001). School Culture and School Performance, Ph.D. Thesis University of Twente, Twente University Press, Also available in print: www.tup.utwente.nl/uk/catalogue/educational/school-culture.
Schein, E. H. (1985). Organizational Culture and Leadership: A Dynamic View, San Francisco, CA: Jossey- Bass.

بخش دوم: فرهنگ برنامه درسي در مدارس ابتدايي
5-2-1- فرهنگ برنامه درسي مدارس ابتدايي
به منظور بررسي ميزان همسويي فرهنگ حاكم بر برنامههاي درسي دوره ابتدايي با رويكرد تربيتي پرسشمحور، نسبت به جمعآوري دادهها از منابع مختلف به شرح زير اقدام شد:
اسناد و منابع رسمي آموزش و پرورش. براي آگاهي از ميزان توجه به موضوع پرسشگري در نظام آموزش و پرورش، اسناد و منابع رسمي آموزش و پرورش از جمله سند تحول، رهنامه و كتاب راهنماهاي معلم مورد تحليل و بررسي قرار گرفت.
مشاهده از مدارس و كلاسهاي درس. منبع ديگر ما براي جمعآوري داده انجام مشاهدات از سطح مدرس و كلاس درس بود. بر اين اساس مشاهداتي از محيطهاي واقعي مدارس انجام شد.

5-2-2- بررسي و تحليل اسناد و منابع رسمي آموزش و پرورش

5-2-2-1- اصول آموزش و پرورش ابتدايي
در گزارش مصوبه 1373 كمسيون دوره پيش دبستاني و دبستاني، اصول زير را براي اين دوره

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع فاصله قدرت، پرسشگری، فرمانبرداری، نظام آموزشی Next Entries منبع تحقیق با موضوع كاوشگري، دانشآموز، ...، ميگويد: