منبع تحقیق با موضوع آموزش و پرورش، برنامه درسی، پرسشگری، تعلیم و تربیت

دانلود پایان نامه ارشد

………………………………………………………………….. 213
6-3-8- ایجاد شرایط برای گفت و گو …………………………………………………………………………………… 213
6-3-9- استفاده از رویکرد اكتشافي به جای ارائه مستقیم اطلاعات ………………………………………………. 213
6-3-10- ارج گذاری به پرسشهای دانشآموزان ……………………………………………………………………. 214
6-3-11- تغيير رويكرد از تأكيد بر يك پاسخ درست ………………………………………………………………… 214
6-4- پيشنهادهاي اجرايي …………………………………………………………………………………………………………… 215
6-4-1- همراه سازي معلمان …………………………………………………………………………………………………. 215
6-4-2- تببين موضوع در حوزههاي آكادميك ………………………………………………………………………… 216
6-4-3- بستر سازي اجتماعي ………………………………………………………………………………………………… 216
6-4-4- تبيين موضوع در كتاب راهنماي معلم …………………………………………………………………………. 216
6-5- پيشنهادهاي پژوهشي …………………………………………………………………………………………………………. 216
پيوستها ………………………………………………………………………………………………………………………………… 218
ترجمه ابزار مشاهده ايكوئيپ (EQUIP) …………………………………………………………………………………… 219
نسخه انگليسي ابزار مشاهده ايكوئيپ (EQUIP) ………………………………………………………………………… 223

فهرست شكل ها

شکل 1: پرسشگری و عدم تعادل شناختی ……………………………………………………………………………………….. 65
شکل 2: ارتباط پرسشگری با سایر مهارتهای تفکر ………………………………………………………………………….. 67
شکل 3: نقشه ارتباط مفهومی پرسشگری با مفاهیم دیگر …………………………………………………………………….. 68
شكل 4: تصوير اينفوگرافيك تكامل ابر جهاني از سال 1996 تا سال 2016 ………………………………………….. 101 شكل 5: تغييرات لحظه اي دنياي اطلاعات …………………………………………………………………………………….. 105
شكل 6: تلقی درباره دانش در گذشته و اکنون ………………………………………………………………………………. 115
شکل 7: تصویر کلی آموزش رسمی در رویکرد پاسخ محور …………………………………………………………….. 133
شكل 8: رابطه اهداف برنامه درسی با فعالیتهای برنامه درسی …………………………………………………………… 164
شکل 9: حالتهای مختلف طرح پرسش توسط معلم و دانش آموز ……………………………………………………. 170
شكل 10: نمونهاي از يك كلاس با چيدمان متفاوت ………………………………………………………………………… 174
شكل 11: تأثيرپذيري رفتارهاي ياددهي و يادگيري از فرهنگ ………………………………………………………….. 184
شكل 12: نمودار مقايسهاي ايران با دو كشور آمريكا و ژاپن بر اساس ابعاد نظريه فرهنگي هافستد …………….. 187
شكل 13: سازههاي تشكيل دهنده مولفه هاي ايكوئيپ (EQUIP) ………………………………………………………. 201
شكل 14: نمونه اي از توصيف گرهاي دستورالعمل براي يكي از سازه ها و سطوح كاوشگري ………………… 203
شكل 15: تصويري از كلاس هاي مورد مشاهده، كلاس پنجم …………………………………………………………… 204
شكل 16: تصويري از كلاس هاي مورد مشاهده، كلاس دوم ……………………………………………………………. 210
شكل 17: تابلوي پرسش هاي دانش آموزان، (كلاس علوم اول ابتدايي مدرسه د) …………………………………. 210
شكل 18: تصويري از كلاس هاي مورد مشاهده (كلاس علوم اول ابتدايي مدرسه د) …………………………….. 214
شكل 19: تصويري از كلاس هاي مورد مشاهده (كلاس علوم اول ابتدايي مدرسه د) …………………………….. 214
شكل 20 : نمونهاي از چيدمان سنتي كلاسهاي درس ……………………………………………………………………… 215
شكل 21 : نمونهاي از چيدمان سنتي كلاسهاي درس ……………………………………………………………………… 215
شكل 22: نمونهاي از سوالات درس علوم پايه پنجم ………………………………………………………………………… 220
شكل 23: تعداد نمونه سوالات دانلود شده از سايت يك موسسه آموزشي ……………………………………………. 222

“زندگي يك مسئله بسيار بزرگ است.” اميرحسين، دانشآموز كلاس دوم ابتدايي

“زندگی سراسر حل مسئله است.” كارل پوپر

“پيشتازي در مرزهاي دانش ]درنگ كردن[ در شناخته شدهها نيست بلكه ]سفر كردن[ در ناشناختههاست، در دانستن نيست، بلكه در پرسشگري است.” (رالف تامپسون، ارتباطات كلاس درس، 2003، ص 61)

فصل اول:
طرح پژوهش

فصل اول
طرح پژوهش

دانش آموزان ما بطور بنیادی در حال تغییر هستند، دانش آموزان امروز افرادی نیستند که نظام تربیتی ما برای آموزش به آنها طراحی شده است -مارس پرنسکی، 2001
تدریس خوب، ایجاد پرسشهای مناسب است تا ارائه پاسخهای درست- جوزف آلبرز
یک پرسش عاقلانه نیمی از خرد است – فرانسیس بیکن

1-1- مسئله
بحث آموزش و پرورش يكى از مهمترين بحثهایی است که تلاشهای قابل توجهی را به خود معطوف کرده است. دستیابی به آموزش و پرورش مؤثر و مناسب همواره يكى از دغدغه‏هاى فکری بشر بوده و در این راه بیوقفه به اندیشه و مطالعه پرداخته است. تأملات اندیشمندان علوم تربيتى همواره افقهاى تازه‏اى را گشوده است. مرور این اندیشهها ما را بر آن میدارد با تأمل در یافتههای نظری مربوط به این حوزه در روشها و اهداف تعلیم و تربیت باز اندیشی کرده و عمل تربیت را بهبود بخشیم. با این حال آموزش و پرورش در مقایسه با سایر حوزهها بندرت مایل به ایجاد تغییر در اهداف و روشهای خود است. بطوری که میتوان گفت حوزه تعلیم و تربیت در پذیرش تغییرات، روحیهای بسیار محافظهکارانه دارد که آن را از بکارگیری تئوریهای جدید بر حذر میدارد. به قول گلاژون و جیلال (2000) “تاریخ برنامه درسی تاریخی از تغییرات اندک است” (ص 97)، و به بیان وودراو، “تغییر مکان یک گورستان آسانتر از تغییر برنامه درسی مدارس است” (سیتون، 2002 به نقل بیلی، 2001). اگرچه ما در عصری زندگی میکنیم که تغییر مهمترین ویژگی آن است، ولی نظامهای آموزشی در قیاس با سایر حوزهها تغییر چندانی نکردهاند.
امروزه، حجم عظیمی از مباحث درباره نوع سیستم آموزشی مورد نیاز برای آماده کردن جوانان برای قرن بیست و یک وجود دارد. طیف گستردهای از افراد این مسئله را مطرح میکنند که در حالیکه در طول پنجاه سال گذشته، تجارب اجتماعی و فرهنگی کودکان و جامعه اساساً متحول شده است، مدارس در همگامی با این تغییرات ناکام بودهاند. برخی خاطر نشان میسازند که کلاسهای امروزی برای پیشگامان تربیت عمومی سال 1860 به آسانی قابل بازشناسی هستند: روشهای سازماندهی تدریس و یادگیری، نوع مهارتها و دانشی که در ارزیابی ارزشمند تلقی میشود، و بخش عمدهای از محتوای واقعی برنامه درسی، از آن زمان تاکنون فقط بطور سطحی تغییر کرده است. در سایه این استدلالها، اکنون تمرکز شدیدی وجود دارد بر اینکه مدارس چگونه میتوانند انواع تجارب تربیتی مناسبی را برای افرادی فراهم کنند که در قرن 21 رشد مییابند (مورگان، ویلیامسون، لی، فیسر، 2007). به عقیده باومن (2007) عصر پست مدرن، عصر عبور از دوران زمان “منجمد” به دوران زمان “سیال” است. از نظر لیوتار (1984) آن پایان بسیاری از ساختارها و نهادهای سنتی است، و پایان آنچه که وی آن را به عنوان “روایتهای بزرگ” مینامد است؛ پایان داستان بزرگ اندیشه مدرن، یعنی “یک برنامه واحد پاسخگوی نیازهای همه1”. در این عصر اعتقادی به اندیشه “پیشرفت” وجود ندارد، این اندیشه که ما به تدریج در طول یک مسیر درست به سمت برخی اهداف جهانی، مثل تصویر کامل دانش، برابری و عدالت حرکت میکنیم. در عوض، تاکید بر مسیرهای متعدد و کثرت، تنوع، تفاوت و جانبدارانه بودن همه دانش (یعنی این اندیشه که ما فقط میتوانیم یک تصویر ناقص از دانش داشته باشیم، و این اندیشه که همه دانش جهتدار است) است.

1-2- میراث عصر صنعت
آلوین تافلر (1980) دگرگونی تمدن بشری را بر اساس سه موج تبیین کرده است. موج اول، حاکمیت عصر کشاورزی است. نظام خانواده گسترده، فعالیتهای آموزشی نامنظم، خودراهبر و خودآموز، کوششهای شخصی جهت دسترسی به دانش و انحصاری بودن دانش در دست طبقات خاص از ویژگیهای این عصر بوده است. این عصر تا اواسط قرن 17 میلادی ادامه داشته است. موج دوم، حاکمیت عصر صنعتی است که سوت کارخانهها جایگزین آواز خروسها و صدای گوشخراش ترمز چرخها جایگزین صدای جیرجیرکها شد. اجزای اصلی جامعه موج دوم، خانواده هستهای، نظام آموزش و پرورش کارخانهای و شرکتهای سهامی است. از نظر تافلر “جامعه موج دوم صنعتی، مبتنی بر تولید انبوه، توزیع انبوه، مصرف انبوه، آموزش جمعی، رسانههای جمعی، اوقات فراغت ​​جمعی، سرگرمی جمعی و سلاحهای کشتار جمعی است، که با استانداردسازی، متمرکزسازی، و هماهنگسازی ترکیب شده سپس با سبکی بوروکراتیک از سازمان در آمیخته است”. جامعه موج سوم جامعه پساصنعتی است. وی برای توصیف این جامعه به مفاهیمی اشاره میکند که توسط او و دیگران ابداع شدهاند، مثل جامعه فوق صنعتی، عصر اطلاعات، عصر فضا، عصر الکترونیک، دهکده جهانی، عصر تکنوترونیک2، انقلاب علمی و فناورانه. حاکمیت فرهنگ الکترونیک و کنترل از راه دور از ویژگیهای این جامعه است. برخی اندیشمندان با دنبال کردن سه موج تافلر، موج دیگری را نیز پیشبینی میکنند. جلالی (2009) از این موج با عنوان عصر مجازی نام میبرد. در حالیکه جهان در آستانه موج چهارم قرار گرفته است، نظامهای آموزش و پرورش در موج دوم جا ماندهاند و بسیاری از ویژگیهای آموزش و پرورش فعلی میراث موج دوم است. سه درس اطاعت محض، وقت شناسي و دقيق بودن، و كار تكراري و طوطيوار که از نظر تافلر (1980) در عصر موج دوم وارد دنیای مدارس شد هنوز رایج هستند. آموزش و پرورش کارخانهای و آموزش و پرورش ساندویچی دو میراث اصلی عصر صنعت برای آموزش و پرورش است.

1-2-1- آموزش و پروش کارخانهای
در الگوي آموزش و پرورش كارخانهای که امروزه مدارس بر اساس آن اداره میشوند، دانشآموزان به عنوان مخزنهای خالی در نظر گرفته میشوند که باید به شکل یکنواخت با محتوایی که مدرسه آماده میکند پر شوند. مدارس، به یک معنی کارخانههایی هستند که در آن مواد خام (کودکان) به محصولاتی شکل داده میشوند که به تقاضاهای متنوع زندگی پاسخگو باشند (آیزنر، 1994؛ کلیبارد، 1992،

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع پرسشگری، برنامه درسی، آموزش و پرورش، عصر اطلاعات Next Entries منبع تحقیق با موضوع آموزش و پرورش، برنامه درسی، تعلیم و تربیت، انتقال دانش