منبع تحقیق با موضوع آداب و رسوم، ایدئولوژی، عصر قاجار، اجتماعی و فرهنگی

دانلود پایان نامه ارشد

بهائیت ،اقلیتی طراحی شده برای تضعیف و نفاق در میان مردم می باشد که هدفش دشمنی با دین اسلام و ایجاد خلل در ژئوپلتیک جمهوری اسلامی و تضعیف دین در میان مردم می باشد.با بررسی دقیق ماهیت این فرقه به دست می آید که بهائیت در واقع تشکیلات سیاسی محض است که برای تامین منافع استعمارگران پایه ریزی شد و با استفاده از نام دین ، در پی جذب مسلمانان برآمد. بکارگیری تشکیلات ملی و محافل محلی این گروه برای جاسوسی در نقاط مختلف دنیا بخصوص ایران شاهدی بر این مدعاست.

1-2-اهداف تحقیق :
1-2-1 – اولویت بندی اهداف بهائیت در جمهوری اسلامی و راه های مقابله با آن.
1-2-2- ارایه راهکارهای مناسب برای کاهش صدمات وارده از فرقه بهائیت به زئوپلتیک جمهوری اسلامی ایران
1-2-3- ایجاد راه کارهای مناسب برای مقابله با ادیان نوظهور و اقلیت های انحرافی با تکیه بر بهائیت.
1-2-4- بررسی و تحقیق برای ایجاد ابزارها و راهبردهای مدیریتی مناسب برای مقابله با اقلیت بهائیت.
1-2-5- ایجاد مکانیزم های مناسب برای نهادها و موسسات و سیاستهای اتخاذ شده در مسئله باب و بابیت.

1-3-پرسش تحقیق
* صدمات اجتماعی – اقتصادی – سیاسی ناشی از اقلیت بهائیت در ژئوپلتیک ایران چیست؟
* بهائیت چه تاثیری در مناسبات سیاسی و اقتصادی ایران دارد؟
1-4-فرضیات
1-4-1- بهائیت با داشتن تشکیلات سیاسی تاثیر سیاسی و اجتماعی و فرهنگی در ژئوپلتیک جمهوری اسلامی دارد.
1-4-2- نفوذ بهائیت در ژئوپلتیک جمهوری اسلامی ایران می تواند در تضعیف دین در میان برخی اقشار آسیب پذیر مهم باشد.
1-4-3- تبلیغ اقلیت بهائیت در میان جوانان ژئوپلتیک جمهوری اسلامی را تحت تاثیر قرار می دهد.
1-5-روش تحقیق
پایان نامه بر اساس روش توصیفی و تحلیلی گردآوری شده است.
1-6- موضوع تحقیق
تحقیق مورد نظر در موضوع بهائیت و تاثیر آن اقلیت بر ژئوپلتیک جمهوری اسلامی میباشد.
1-7- زمان تحقیق
زمان اجرای این تحقیق از بهمن 1391 لغایت شهریور 1392 می باشد.
1-8- پیشینه تحقیق
در زمینه مورد مطالعه کتب و پایان نامه های زیادی یافت می شود. برخی از این کتب نوشته خود رهبران بهائیت است که عمدتا ایدئولوژی این جنبش را توضیح می دهند . برخی دیگر عمدتا کتابهای تاریخی و یا بعضا تحلیلی هستند که در خلال آنها و یا مبحثی به بررسی این فرقه ها اختصاص یافته است .گروه دیگری از منابع ، نوشته مخالفان و یا تجدیدنظرطلبان این فرقه هاست که با نگرش انتقادی به این حرکت توجه نموده اند و یا مرحله ای رانفی کرده و مرحله بعدی را مورد تایید قرار داده اند.کتب و مقالات دیگری هم به تحلیل این جنبش و یا سلسله جنبشها پرداخته اندو کتب دیگری نیز توسط معاونت تبلیغ و آموزشهای کاربردی حوزه های علمیه به چاپ رسیده است و برخی از نشریات آموزشی در مواجه با این اقلیت به مدارس مختلف ارسال شده است لازم به ذکر است در خارج از کشور برای تبلیغ این اقلیت فعالیتهایی گسترده ای صورت می پذیرد تا افراد بیشتری را جذب نماید .
در ادامه به عنوان نمونه می توان به موارد زیر اشاره نمود.
دب‍ررس‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ و ت‍ف‍ک‍ر ان‍ج‍م‍ن‌ خ‍ی‍ری‍ه‌ م‍ه‍دوی‍ه‌ ح‍ج‍ت‍ی‍ه‌[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ر م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌؛ اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا م‍ح‍م‍د ج‍ع‍ف‍ری‌ ه‍رن‍دی‌؛ اس‍ت‍اد م‍ش‍اور ص‍ادق‌ زی‍ب‍ا ک‍لام‌
* بهائیت: زمینه‌های پیدایش و اعتقادات [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/دانشجو فاطمه مرادی؛ استاد راهنما معصومه ذبیحی ؛ استاد مشاور عبدالحسین طریقی.
* پیدایش فرقه‌های بابیت و بهاییت و تاثیر آن در ساختار اجتماعی در عصر قاجار [پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/نگارش رحمان رئوفیان ؛ استاد راهنما مهدی گلجان ؛ استاد مشاور رمضان زین‌‌‌العابدینی.
* ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ن‍ف‍وذ و گ‍س‍ت‍رش‌ وه‍اب‍ی‍ت‌ در ش‍ب‍ه‌ ق‍اره‌ ه‍ن‍د[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]اس‍ت‍اد راه‍ن‍م‍ا ص‍ادق‌ زی‍ب‍ا ک‍لام‌اس‍ت‍اد م‍ش‍اور م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ری‌ ه‍رن‍دی‌
* مطالعه جریان بهائیت بعد از انقلاب اسلامی ایران[پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌]/پژوهشگر حبیب سلدوزیان ؛ استاد راهنما بخشایشی ؛ استاد مشاور رشیدی.
1-9-اهمیت تحقیق
بررسی جنبش های اجتماعی صدساله اخیر ایران، و نقش فتنه های بهائیان در آن و در جغرافیای سیاسی ایران استفاده از ایدئولوژی های مذهبی کارسازتر از ایدئولوژی های سکولار است. نظام استکبار نیز از  همین پتانسیل جامعه ایران استفاده کرده است و با طراحی فرقه های ضاله، هدف دین زدایی خود را اعمال می کند. زیرا دین، بزرگترین منبع  قدرت مردمی  است و تهدیدی جدی برای حکومتهای فاسد محسوب می شود. به همین جهت یکی از سیاستهای نغز در تضعیف قدرتهای دینی، فرقه سازی بوده و هست. از طرفی بهائیان نیز برای ماندگاری خود، انعطاف پذیری زیادی پیدا کرده اند تا آنجا که اصلی ترین اعتقادات و اصول دینی شان را نیز تغییر داده و به روز می شوند.البته می توان اذعان کرد که دلایل پیدایش فرقه بابیت و بهائیت در عصر قاجار را می‌توان به وجود مشکلات بسیار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی شامل فقر فرهنگی و اقتصادی، شکست اقتدار دین و دولت در جنگهای ایران و روس و تضاد میان دولت و ملت و فاصله گرفتن دولت از روحانیت و ناامیدی مردم از اقتدار شاه و روحانیت آنان را به سمت امید مستضعفان عالم یعنی امام زمان (عج) متمایل نمود لذا این تحقیق می تواند از اهمیت به سزایی برخوردار باشد.
1-10-ضرورت تحقیق
براي بيان ضرورت موضوع، بايد گفت که ايدئولوژي نقشي اساسي در ايجاد تشکلهاي سياسي دارد . يکي از مهمترين وجوه تمايز بين گروهها، دسته ها و احزاب سياسي، توجه به مرام يا ايدئولوژي آنان است . هر ايدئولوژي براي خود جنبشي ايجاد مي کند و پهنه اي از جغرافياي سياسي را به خود اختصاص مي دهد . نظري به جنبشهاي اجتماعي ايران در صد سال اخير نشان مي دهد که همه آنان از نوعي ايدئولوژي مذهبي بهره مند بوده اند، چرا که از زمان روي کار آمدن دولت صفويه به بعد، سياست کشور ما با دين عجين شد . از سوي ديگر نگاهي به ايدئولوژيهاي غير مذهبي و طرز تلقي مردم ايران نسبت به آنان از عدم موفقيت اين گونه مرامها در اين سرزمين حکايت مي کند . شدت دوري جستن مردم جامعه ما از ايدئولوژيهاي سکولار (غير ديني) به اندازه اي است که در تاريخ پنجاه سال اخير ايران، قدرتمندان سياسي به راحتي توانسته اند آنان را از صحنه سياست حذف کنند و حتي براي مشروع جلوه دادن سرکوب مخالفان خود آنان را به وابستگي به اين دسته از انديشه ها متهم نمايند . از آن جمله مي توان به سرکوب سريع وابستگان و هواداران حزب توده بعد از نهضت ملي شدن صنعت نفت و متهم کردن مخالفان به انتساب به اين حزب در سالهاي بعد، و نيز استفاده از عبارت «مارکسيستهاي اسلامي » توسط محمدرضا شاه براي سرکوب مخالفان مذهبي خويش در دهه 40 و 50 اشاره کرد .همانطور كه مي‌دانيم یکی از این تشکیلات مخوف، فرقه ضاله بهائیت است که اعضا در ساختار فرقه‌اي آن اسیر بوده و مورد بازسازی و استثمار قرار می‌گیرند و تشکیلات، برای آنها هویت فرقه‌ای ایجاد می‌کند. بیشتر مردمي كه در بیرون هستند دام‌ها، حصارها و علمکرد تشکیلات را نمی‌بینند ولی بهترین کسانی که می‌توانند از این جنایات و عملکردهاي تشکیلات پرده بردارند “قربانیانی” هستند که روزگاری در این تشکیلات بوده‌ و امروز با عنایت حق بعد از خروج می‌توانند به روشنگری‌ بپردازند.لذا این فرقه با توجه به اقلیت بودن نقش به سزایی در ژئوپلتیک جمهوری اسلامی ایران داشته است که ضرورت تحقیق را حساس تر می نماید.
1-11-دلیل انتخاب موضوع
در طی این سالها شاهد مسائل بسیاری در جامعه بودیم که اين فرقه هم اکنون کاملا مورد حمايت آمريکا و اسرائيل است و از آن براي مقابله با اسلام استفاده مي شود . بيشترين پيروان آنان در آمريکا قرار دارند و در کشورهايي همچون هند و اندونزي و برخي از کشورهاي آمريکاي لاتين طرفداراني دارند . اصولا آنان به وطن اعتقادي ندارند و به اصطلاح «جهان وطني » اختيار نموده اند . هر چند ادعاي عدم دخالت در سياست دارند، از جمله قتل امیرکبیر ، سردار جنگل میرزاکوچک خان ، کشتار 15خرداد 42، تلاش برای شکل گیری اسرائیل غاصب، عدم حضور در جنگ 8ساله و جاسوسی برای بیگانگان ، حضور پررنگ در فتنه 88 و سوزاندن پرچم آقا ابا عبدالله الحسین (ع) در عاشورای 88 شبهه افکنی ، مظلوم نمایی، شکایت های متعدد به مراجع بین المللی ، ادعاهای کذب حقوق بشری و… تنها گوشه ای از خیانت های این گروه معلوم الحال و صهیونیستی است. به علت موارد فوق انتخاب این موضوع را ضروری دانستم.
1-12- واژه ها و مفاهیم
1-12-1-ژئوپلتیک :
«ژئوپليتيك شيوة قرائت و نگارش سياست بين الملل توسط صاحبان قدرت و انديشه و تأثير آنها بر تصميم گيري هاي سياسي در سطح ملي و منطقه اي است» (مير حيدر، 1377: 22). دكتر پيروز مجتهد زاده در مورد ژئوپليتيك معتقد است: ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌«ژئوپليتيك يا سياست جغرافيايي اثر محيط و اشكال يا پديده هاي محيطي چون، موقعيت جغرافيايي، شكل زمين، منابع كمياب، امكانات ارتباطي و انتقالي (زميني، دريايي، هوايي و فضايي)، وسايل ارتباط جمعي و … را در تصميم گيري هاي سياسي، بويژه در سطوح گسترده منطقه اي و جهاني مطالعه مي كند» (مجتهدزاده، 1381: 128).
جفري پارکر ژئوپليتيک را ارزيابي فضايي روابط بين الملل تعريف مي کند (Karabulut, 2005: 29). ژنرال فرانسوي، پيرگالوا، نويسندة اثري با عنوان ژئوپليتيك راههاي رسيدن به قدرت، منتشر در سال 1990، ژئوپليتيك را چنين تعريف مي كند: ژئوپليتيك يعني مطالعة نحوة ارتباط بين هدايت سياسي يك قدرت با برد بين المللي و چهارچوب جغرافيايي عملكرد آن.» (عزتي، 1379: 5).
دکتر حافظ نيا نيز در کتاب مباني مطالعات سياسي – اجتماعي(جلد اول) از ژئوپليتيک تعريفي بدين شرح ارائه مي دهند: «ژئو پليتيک عبارتست از: مطالعه رفتار سياسي دولت ها، گروهها و سازمانها در مورد جنبه هاي فضايي، محيطي و انساني» که مفهوم نهفته در اين تعريف با الگوي زير هم قابل ترسيم است:
1-12-2-اقلیت
در تعريفی از اقليت در بريتانيكا آمده است «اصطلاح اقليت كه در علوم سياسي و اجتماعي استفاده مي شود عبارت است از يك گروه كمتري از افراد جامعه كه بالاجبار با گروه اكثريت زندگي مي كنند. اين گروه اقليت معمولا زياد درگير مسائل اجتماعي نيستند همچنين از امتيازات مساوي با اكثريت جامعه برخوردار نمي گردند، مضافاً اين كه گروه اقليت جامعه از لحاظ قدرت سياسي ضعيف تر از گروه اكثريت جامعه مي باشند.
پاتريك ترنبري نويسنده كتاب ارزشمند حقوق بين الملل و حقوق اقليتها، اقليت را گروهي مي داند كه در حاكميت شركت نداشته و از نظر تعداد كمتر از بقيه جمعيت كشور باشند، در عين حال اعضاي آن تبعه آن كشور هستند و ويژگي هاي متفاوت قومي، مذهبي يا زباني با ساير جمعيت كشور دارند و داراي نوعي حس وحدت منافع و همبستگي در جهت حفظ فرهنگ، آداب و رسوم مذهب يا زبان خود هستند.اقلیت یا گروه اقلیت، یک مفهوم جامعه‌شناسی است. گروه اقلیت گروهی است که اعضای آن توسط دیگران مورد تبعیض قرار می‌گیرند و در وضع نامناسب‌تری قرار دارند. اعضای گروه‌های اقلیت نوعی حس همبستگی گروهی و احساس تعلق به یکدیگر دارند، در نتیحه احساسات وفاداری و علایق مشترک بین آن‌ها معمولاً زیاد است. اعضای گروه اقلیت، معمولاً تا اندازه‌ای از اجتماع بزرگ‌تر جدا هستند و در محلات، شهرها یا مناطق خاصی از کشور متمرکزند. ازدواج میان‌گروهی بین کسانی که در گروه اکثریت هستند با اعضای گروه اقلیت بسیار اندک است. افراد گروه اقلیت ممکن است به طور جدی به ازدواج‌های درون گروهی اعتقاد داشته باشند. اعضای گروه اقلیت عموماً سهم کم‌تری از مزیت‌های اجتماعی چون قدرت، ثروت و احترام را دارند. (رفیع پور،26،1377).
دادگاه بين المللي دائمي دادگستري در سال ۱۹۳۹ طي حکمي اعلام کرد: «اقليت به گروهي از افراد گفته مي‌شود که در يک کشور يا منطقه ساکن هستند و نژاد، مذهب، زبان و آداب و رسوم ويژه خود را دارند و بواسطه اين آداب و رسوم متحد هستند و همچنين ضمن احساس همبستگي با يکديگر، در پي حفاظت از سنن، حفظ روش‌هاي مذهبي

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع ژئوپلتیک ایران، شورهای اسلامی، ایدئولوژی، کشورهای اسلامی Next Entries منبع تحقیق با موضوع قانون اساسی، جنگ جهانی اول، امام خمینی (ره)، آداب و رسوم