منبع تحقیق با موضوع ، وفقها، 9و15، رشدعقلی

دانلود پایان نامه ارشد

قانونگذار ما باید علاوه برسن بلوغ ملاک های دیگری که در احادیث و روایات ما نیز به آن اشاره شده است را در متن قانون به آن توجه کند ملاک های از جمله رشد عقلی وقوه تمیز خوب وبد افعال وتوجه به وضعیت طفل(احتلام، حیض) چرا که هستند افرادی که به سن 9و15 سال رسیده اند اما در آن ها خصوصیات جنسی مشاهده نشده است ورشد عقلی آنها مورد توجه قرار نگرفته ونتیجه آنکه قانونگذار وفقها علاوه بر وضعیت های جنسی وجسمی خاص باید رشدعقلی را نیز ملاک مسئولیت اطفال قرار دهند.

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع مسئولیت کیفری، فقهای امامیه، بلوغ دختران، امام خمینی Next Entries پایان نامه رایگان درباره رطوبت نسبی، بخش کشاورزی، محصولات کشاورزی، بلایای طبیعی