منبع تحقیق با موضوع ، تزریقی، دیگ

دانلود پایان نامه ارشد

دیگر از جمله برنج نیز ربا حرام است( کاظمی،1386: 232و233).باید افزود که در فقه شیعه نفی علل دیگر باید از روی قطع و جزم باشد.همچنین نفی این علل باید منحصرا محدود به همان مواردی باشد که مورد بررسی قرار گرفته است(مظفر،1386: 189و190).در مساله حاضر تشخیص موضوع حکم(صغری) از اهمیت بسیاری برخوردار است.به گونه ای که در تشخیص آن(صغری) توجه به ظن قوی یا علم عرفی کافی است.
بدین توضیح که هرگاه شخصی پس از انتقال خون به وی علائم ابتلا به یکی از بیماریهایی که از طریق انتقال خون قابل انتقال است در او نمودار گردد،و به طور قطع و یقین مشخص نشود که عامل ایجاد بیماری خون تزریقی به او بوده یا عوامل دیگ

پایان نامه
Previous Entries منبع تحقیق با موضوع مسئولیت مدنی، خون آلوده، رابطه سببیت Next Entries منبع پایان نامه ارشد درباره تامین مالی، حقوق بین الملل، حقوق ایران