مناطق روستایی، منابع طبیعی، صنایع دستی

دانلود پایان نامه ارشد

کارروستایی درجهت کسب درآمد
6-تولید ، عرضه وفروش محصولات کشاورزی وصنایع دستی
7-برخورداری از تسهیلات خدمات و امکانات زیربنایی وزیرساختی
8-ایجاد انگیزه درجهت سرمایه گذاری دربخش های تولیدی وخدماتی روستایی
9-کارآفرینی محلی وتشویق به سرمایه گذاری وورد به عرصه اقتصادی کشاورزی
فرهنگی/ اجتماعی
1-انتقال دانش وفناوری به نواحی روستای
2-افزایش آگاهی های اجتماعی وحقوق مدنی وانسانی
3-افزایش روحیه مشارکت روستایی درامور نهادی سیاسی واجتماعی
4-ایجادروحیه اعتماد به نفس وادراک ارزش های محیط روستایی
5-افزایش احساس تعلق خاطر به مناطق روستایی
6-درک مشکلات ومعضلات زندگی شهری
7-جلوگیری از مهاجرت های روستا – شهری به دلیل عدم آگاهی وشناخت نادرست از شهر .
محیطی
1-حفاظت محیط زیست وچشم اندازهای طبیعی روستایی
2-رویکرد توسعه پایدار در روند توریسم سبز وگردش گری پایدار
3-تلاش دربهبود و به سازی مراتع جنگل ها ومنابع طبیعی
4-ادراک و اعمال استفاده بهینه از منابع طبیعی موجود
5-تجدید حیات وبازسازی مجدد فضای سبز روستایی
6-عدم نابودی واستفاده نامطلوب از محیط زیست براثر نهادها وسیاست های کنترلی/نظارتی
منبع : محمودی نژاد ، 1387
8-مشکلات گردش گری روستایی
8-1-فقدان مهارتهای مدیریتی
یکی از مشکلات شایع در کشورهای آسیایی ضعف مهارتهای مدیریتی در طرح های اجرا شده توسط کشاورزان است .همچنین این ضعف گریبان گیر دولتهای محلی ، مقامات مسئول و کارکنان این نهادها در طرح ریزی دستورالعمل های قانونی گردش گری نیز می باشد . بیشتر افراد در این کشورها آشنایی محدود و تجربه ی بسیار اندکی در توسعه ی گردش گری دارند .این مساله مشکلات متعددی را در شناسایی و انتخاب طرح های مناسب گردش گری جهت صدور مجوز اجرا و همچنین تخمین اثرات این طرح ها بر مناطق روستایی به وجود می آورد .
8-2- بازاریابی
 اغلب تسهیلات و امکانات گردش گری روستایی بسیار محدودند و در گستره ی سرزمینهای وسیع دچار پراکندگی اند که این مانعی است بر سر راه جذب گردش گران بالقوه از طریق بازاریابی و تبلیغات . بنابراین دو عامل مذکور ، ارائه ی خدمات مناسب به گردش گران انبوه را عملا غیر ممکن می سازند .
8-3- زیر ساختها
بسیاری از مناطق روستایی که دارای ویژگیهای طبیعی زیبا و منحصر به فرد هستند ، از زیر ساختهای مناسب حمل و نقل مانند جاده و شبکه ریلی راه آهن بی نصیبند و دسترسی به آنها بسیار مشکل است . در برخی ازکشورهای پر جمعیت ، دسترسی به جاده ها به دلیل ازحام بیش از حد مردم غیر ممکن است و در برخی دیگر جاده ها آنقدر نامناسبند که زمان طی مسیر را بسیار طولانی و پر زحمت می کنند . به طور حتم شهر نشینان نمی خواهند اوقات فراغت گرانبهای خود را به جای سیاحت محیط های بکر روستایی درمسیرهای ناهموار برای دسترسی به این مناطق تلف کنند .( iran-tourism .ir)
9-فصول محدود گردش گری روستایی
روستاها نیز مانند شهرها در اوقات خاصی از فصول سال بسیار پر ازدحام و شلوغ هستند . در این ایام محدود به دلیل مراجعه ی بیش از ظرفیت گردش گران به این نواحی تسهیلات رفاهی و دیگر امکانات محدود خدماتی روستاها دچاراستهلاک شدیدی می شوند که این خود عامل کاهش و تنزل برگشت سرمایه به این مناطق است . بازگشت سرمایه ی حاصل از گردش گری روستایی با نگاهی منصفانه رو به کاهش است ، به طوریکه می توان گفت بازگشت سرمایه در این بخش اغلب بسیار کمتر از سرمایه گذاری در دیگر بخشهای اقتصادی است . بر اساس مطالعاتی که بر عملکرد برخی از کشاورزان صورت گرفته ، آنها سرمایه گذاری مناسبی جهت ساخت اقامتگاه های جدید و یا فراهم آوردن امکانات گرانقیمت و لوکس نمی کنند . این طرز عملکرد کشاورزان به دلیل عدم تناسب درآمدشان با قسطهای سنگینی است که از قبل سرمایه گذاری در ایجاد زیرساختهای مورد نیاز گردش گران بر آنها تحمیل می شود .وامهایی با نرخ سود کم و همچنین کمکهای مالی دولتها می تواند تغییراتی بسیار وسیع در سودبخشی سرمایه گذاری کشاورزان در گردش گری روستایی ایجاد کند .
آب و هوای مناطق ، نقش مهمی در سرمایه گذاری ایفا می کنند . کشورهایی که در مناطق معتدل آب و هوایی قرار دارند و دارای فصول متنوع هستند به سرمایه گذاری وسیعتری در ایجاد تسهیلات رفاهی برای گردش گران محتاجند تا کشورهایی مثل تایلند که در حوزه ی آب و هوای گرمسیری قرار دارند و تقریبا دارای فصول همسان در طی سال می باشند . کشورهای چهار فصل به دلیل تغییرات آب و هوایی که در آنها رخ می دهد ، شمار کمتری از گردش گران را پذیرا هستند و نرخ سالیانه ی مراجعه به این مناطق که تنها در روزهای محدودی از سال صورت می گیرد بسیار پایین است .
10-اطلاعات محدود کشاورزان از خواسته های گردش گران
روستاییانی که تسهیلات رفاهی را برای گردش گران و مخصوصا گردش گران خارجی مهیا می کنند با مراجعینی روبرو هستند که از لحاظ سلائق و ارزشها سبک زندگی متفاوتی در مقایسه با معیارهای زیستی ساکنین روستا دارند .موفقیت در گردش گری روستایی بر مبنای بازدید مکرر گردش گران از نواحی روستاییست که این خود با انتقال تجربیات بازدید کنندگان به صورت توصیف آنچه که به مزاقشان خوش آمده است برای دیگرگردش گران ی که آن محیط راتجربه نکرده اندصورت می گیرد (مصدق ، 1388 ، ص45) .
11- انواع گردش گری
تنوع گردش گری بسيار زياد است ، به گونه اي كه پرداختن به تمامی انواع آن میسر نیست ، به همين دليل ما در اين قسمت تنها به عمده ترین انواع گردش گری مي پردازيم .
11-1- گردش گری فرهنگی- تاریخی
در بحث گردش گری فرهنگی می توان موضوع را از دو زاویه مورد بررسی قرارداد . 1- گردش گری مرتبط با میراث تاریخی یک جامعه كه محور آن بعد تاریخی یک جامعه است . 2- فرهنگ جاري يك جامعه كه محور آن ، زمان حال است .
اگر گردش گری تاریخی و فرهنگی را از نظر محل هایی که گردش گران مورد بازدید قرار می دهند بررسی کنیم آن را شامل بازدید از موزه ها ، بنـاهای تـاریخی و بـاستانی ، قصرها ، یادمـان های تاریخی ، بناهای مذهبی ، معماری سنتی ، محل های مرتبط با وقایع و شخصیت های مهم تاریخی ، گورستان های قدیمی خواهيم دانست . آن گاه گردش گری فرهنگی شامل بازدید و تجربه گردش گر از گالری های هنرهای معاصر ، وقـایع جـاری (جشـنواره های هنری و . . ) غـذاها و نوشیدنی ها ، رقـص های محلی ، ادیـان و مذاهـب ، صنایع دستی ، پوشاک محلی ، زبـان ها و گـویـش هـای محـلی خواهد بود .
پس به اجمال گردش گری فرهنگی- تاریخی را می توان نوعی از گردش گری دانست که گردش گر درآن به جستجو ، فراگیری وتجربه درباره فرهنگ حال و گذشته جامعه خود یا دیگران می پردازد .
انگیزه ي گردش گران فرهنگی- تاریخی را مي توان در قالب طبقه بندی زیر گنجاند؛
بازدید از محل های باستانی و تاریخی
دیدار دوستان یا بستگان
کسب تجربه و شناختی عمیق تر یک محل
علاقه شخصی نسبت به تاریخ یک سرزمین
تفاخر ومطرح ساختن تجارب خود برای دیگران
زیارت
11-2- گردش گري ماجراجويانه
گردش گري ماجراجويانه گونه اي از گردش گري است كه مهمترين هدف آن ايجاد هيجان براي گردش گر است . بديهي است كه آن چه براي يك نفر فعاليت عادي در زندگي روزمره به حساب مي آيد (مثلاً قايق راني در يك رودخانه يا صخره نوردي) براي فرد ديگري موضوعي استثنايي و عاملي هيجان زا تلقي شود . بنابراين نگاه افراد و صلاحيت ها و تجارب آن ها در اين كه فعاليتي را از جمله گردش گري ماجراجويانه بشناسند با يك ديگر متفاوت است . به اين ترتيب ما طيف متنوعي از گردش گري ماجراجويانه با توجه به درجه خطرپذيري و هيجان انگيزي آن خواهيم داشت كه از فعاليت هاي ساد ه اي هم چون دريانوردي بر روي يك قايق آموزشي تفريحي تا پايين آمدن با دوچرخه يا اسكيت برد از ارتفاعات آلپ در اروپا را شامل خواهد شد .
فرهنگ آكسفورد ماجراجويي را فعاليتي همراه با خطرپذيري و هيجان مي داند . بنابراين گردش گري ماجراجويانه كه بر محور فعاليت و عمل از سوي گردش گر در محيط مقصد شكل گرفته است فعاليتي همراه با خطر ، هيجان و كسب تجارب نو است .
گردش گران ماجراجويانه داراي ويژگي هاي خاص هستند ، آن ها اغلب تحصيل كرده ، مرفه ، علاقه مند به موضوعات زيست محيطي و سنت ها ، و مشتاق نسبت به بازديد از مقاصد دورافتاده و صعب العبور مي باشند .
گردش گري ماجراجويانه را مي توان بخشي از بازار گردش گري دانست كه درآمد قابل توجهي در اين بازار ايجاد مي كند . رئيس انجمن گردش گري ماجراجويانه آمريكا مدعي است اين بخش بازار ساليانه 8 درصد رشد مي كند .
11-3- گردش گري ورزشي
گردش گري مبتني بر ورزش بخش يا نوعي از گردش گري شناخته مي شود كه مشتمل بر مشاركت در فعاليت هاي ورزشي است . فعاليت هاي اين گونه از گردش گري مي تواند شامل شركت در رقابت هاي ورزشي (اعضاي تيم هاي ورزشي) ، تورهاي استفاده از امكانات ورزشي (نظير تورهاي يك روزه براي اسكي در ديزين) يا شركت در اردوهاي آموزشي باشد . شركت كنندگان در گردش گري ورزشي ممكن است خود ورزشكار باشند يا از اعضاي اداري همراه تيم ورزشي (مثلاً رئيس فدراسيون ، سرپرست يا پزشك تيم) يا تماشاچياني كه براي ديدار از يك واقعه يا مسابقه ورزشي به مقصدي سفر مي كنند .
11- 4-گردش گري درماني
مردمان بسياري در سراسر جهان به منظور كسب آرامش و درمان به سفر مي روند . اين نوع گردش گري از سابقه اي طولاني برخوردار است ، چنان چه در قرون پيش از ميلاد شواهدي از سفر گردش گران رومي و يوناني به مناطق داراي چشمه هاي آب گرم به دست آمده است .
چشمه هاي آب گرم و آب هاي معدني استفاده از لجن درماني در كنار سواحل درياها و درياچه ها ، هواي صاف و پاكيزه مناطق بكر طبيعي كوهستان و به دست آوردن گياهان دارويي منشاء اين سفرها بوده و هستند .
زمينه اقسام طبيعي گردش گري درماني در ايران به طور گسترده اي در مناطق مختلف جغرافيايي كشور فراهم است . از آب گرم گنو در نزديكي بندرعباس تا آب هاي گرم سرعين در شمال غرب كشور و از لجن هاي داراي خواص درماني سواحل درياچه اروميه تا هواي پاك تا سر قله هاي غرب زاگرس مناطق مساعد اين نوع ازگردش گري درماني برمبناي طبيعت است . (رنجبریان و همكار ، 1387 ، ص 69)
11- 5-گردش گري انبوه يا تفريحي
بزرگترين بازارگردش گري جهاني را گردش گري انبوه يا تفريحي كه اغلب گردش گري تعطيلاتي نيز خوانده شده تشكيل مي دهد .
بزرگترين بخش اين بازار سواحل درياها را هدف مي گيرد و گاه آن را به گردش گري آفتاب ، ماسه و دريا (سهs )1 نيز مي شناسند .
بر خلاف انواع ديگر گردش گري كه آموزش ، درمان ، ورزش و شناخت مردم و فرهنگ مقاصد هدف آن ها به شمار مي رود ، گذران اوقات فراغت ، خارج و فارغ از زندگي معمول اصلي ترين هدف اين گروه از گردش گران است . ايشان كمترين ارتباط را با مردم سرزمين مقصد برقرار مي كنند . علاقه آن ها بيشتر به لذت بردن از محيط مقصد ، عكاسي از هر چه برايشان جذاب جلوه كند و خريد سوغات و يادگاري است و براي دوره هاي به نسبت كوتاه مدت در مقاصد مورد نظرشان اقامت مي كنند .
در بعد داخلي سفر به سواحل شمال كشور در تابستان يا جزاير قشم و كيش در زمستان و در بعد بين المللي سفر ايرانيان به كشورهاي هم جوار نظير تركيه ، مسافرت آمريكائيان به هاوايي ، كوبا ، مكزيك و برمودا و نيز سفر اروپائيان و گردش گران غرب به سواحل جنوبي فرانسه و اسپانيا ، شمال آفريقا در مراكش و تونس ، شرق دور آسيا در جاوه و بالي در اندونزي و جزاير فيليپين و نيز در جنوب آسيا و اقيانوس هند مجمع الجزاير مالديو و سري لانكا را مي توان به عنوان نمونه هايي روشن از يك نوع گردش گري برشمرد . (رنجبریان و همكار ، 1387 ، ص 70)
11- 6-گردش گري نوستالژيك
خاطرات و تجارب ايام گذشته عنصري برانگيزنده براي سفر به مقاصدي است كه فرد پيشتر در آن حضور داشته و به نوعي با ذهن و شخصيت او پيوند خورده است . سفر مجدد به چنين سرزمين هايي زنده كننده آن يادها و گاه تسكين دهنده ي آلام انسان است .
بسياري از اعضاء خانواده شهداي جنگ ايران و عراق و به خصوص فرزندان ايشان به مناطق عملياتي

پایان نامه
Previous Entries نواحی روستایی، توسعه روستایی، توسعه روستا Next Entries استان گلستان، اوقات فراغت