منابع پایان نامه درمورد یادگیری سازمانی، ضریب تعیین، اندازه شرکت، نسبت بدهی

دانلود پایان نامه ارشد

4-29: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل چهارم – فرضیهاول
نام متغیر
ضریب
خطای استاندارد
آماره t
معناداری
امتیازاستفاده ازتکنیک‌های حسابداری مدیریت
148/0
169/0
874/0
384/0
اندازه شرکت
037/0
015/0
511/2
001/0
نسبت بدهی
077/0-
115/0
669/0-
505/0
مقدار ثابت
012/0-
243/0
049/0-
961/0

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ضریب مثبت متغیر مستقل مورد بررسی، بیانگر وجود رابطه مثبت بین امتیازاستفاده ازتکنیک‌های حسابداری مدیریت و بازده حقوق صاحبان سهام است. با این وجود، مقدار آماره tو معناداری مربوط به متغیر مستقل، بیانگر این است که این رابطه از لحاظ آماری معنادار نیست. با در نظرگرفتن نتایج این مدل نیز فرضیه اول تحقیق پذیرفته نمی‌شود. ضرایب و سطح معناداری آماره t مربوط به متغیرهای کنترلی نیز نشان‌دهنده این است که اندازه شرکت دارای رابطه مثبت و معنادار با بازده حقوق صاحبان سهام است. با این وجود، نسبت بدهی رابطه معناداری با بازده حقوق صاحبان سهام ندارد.

4-3-2- فرضیه دوم
برای آزمون فرضیه دوم تحقیق مبنی بر اینکه «بین یادگیری سازمانی وعملکرد تولیدی شرکت رابطه معناداری وجوددارد»، دو مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی به شرح زیر مورد بررسی قرار گرفته است.
برای برآورد مدل اول، متغیر وابسته یعنی بازده دارایی‌هابه همراه متغیرمستقل یادگیری سازمانی و متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و نسبت بدهی مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج حاصل از برآورد مدل در جدول‌های شماره 4-30 و 4-31 ارائه شده است.

جدول 4-30: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل اول – فرضیهدوم
ضریب همبستگی (R)
ضریب تعیین (R2)
ضریب تعیین تعدیل شده
آزمون فیشر
معناداری
آزمون فیشر
آماره
دوربین – واتسون
555/0
308/0
291/0
550/18
000/0
186/2

همان‌طور که در جدول شماره 4-30 ملاحظه می‌شود، مقدار آزمون فیشر و معناداری مربوط به این آماره، بیانگر این است که فرضیه صفر آماری که همان بیمعنا بودن کل مدل (صفر بودن تمام ضرایب) است پذیرفته نمی‌شود و مدل رگرسیون برآورد شده، از لحاظ آماری معنادار است. در این مدل، ضریب تعیین برابر با 308/0 است. یعنی فقط 8/30 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی قابل توضیح است. همچنین، مقدار آماره دوربین- واتسون مدل که برابر با 186/2 است، در فاصله بین 5/1 و 5/2 قرار دارد و نشان‌دهنده این است که بین خطاهای مدل خودهمبستگی وجود ندارد. افزون بر این، برای بررسی نرمال‌بودن توزیع خطاهای مدل، نمودار توزیع فراوانی خطاها با نمودار توریع نرمال مقایسه شده است که نتایج حاصل، بیانگر این است که توزیع خطاها تقریباً نرمال است. لازم به ذکر است که مقدار میانگین خطاها که در سمت راست شکل شماره 4-5 ارائه شده است، بسیار کوچک (نزدیک به صفر) و انحراف معیار آن نزدیک به 1 است.

شکل 4-5: بررسی نرمال‌بودن خطاهای مدل اول – فرضیهدوم

در ادامه، نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل که در جدول شماره 4-31 ارائه شده است، توضیح داده می‌شود.همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ضریب مثبت متغیر مستقل مورد بررسی، بیانگر وجود رابطه مثبت بین یادگیری سازمانی و بازده دارایی‌ها است. با این وجود، مقدار آماره tو معناداری مربوط به متغیر مستقل، بیانگر این است که این رابطه از لحاظ آماری معنادار نیست. با در نظرگرفتن نتایج این مدل، فرضیه دوم تحقیق پذیرفته نمی‌شود. ضرایب و سطح معناداری آماره t مربوط به متغیرهای کنترلی نیز نشان‌دهنده این است که اندازه شرکت دارای رابطه مثبت و معنادار و نسبت بدهی دارای رابطه منفی و معنادار با بازده دارایی‌ها است.

جدول 4-31: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل اول – فرضیهدوم
نام متغیر
ضریب
خطای استاندارد
آماره t
معناداری
یادگیری سازمانی
003/0
053/0
055/0
956/0
اندازه شرکت
018/0
006/0
155/3
002/0
نسبت بدهی
242/0-
044/0
451/5-
000/0
مقدار ثابت
038/0
093/0
404/0
687/0
برای برآورد مدل دوم، متغیر وابسته یعنی بازده حقوق صاحبان سهام به همراه متغیرمستقل یادگیری سازمانی و متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و نسبت بدهی مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج حاصل از برآورد مدل در جدول‌های شماره 4-32 و 4-33 ارائه شده است.

جدول 4-32: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل دوم – فرضیهدوم
ضریب همبستگی (R)
ضریب تعیین (R2)
ضریب تعیین تعدیل شده
آزمون فیشر
معناداری
آزمون فیشر
آماره
دوربین – واتسون
356/0
126/0
119/0
219/4
000/0
103/2

همان‌طور که در جدول شماره 4-32 ملاحظه می‌شود، مقدار آزمون فیشر و معناداری مربوط به این آماره، بیانگر این است که فرضیه صفر آماری که همان بیمعنا بودن کل مدل (صفر بودن تمام ضرایب) است پذیرفته نمی‌شود و مدل رگرسیون برآورد شده، از لحاظ آماری معنادار است. در این مدل، ضریب تعیین برابر با 126/0 است. یعنی فقط 6/12 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی قابل توضیح است. همچنین، مقدار آماره دوربین- واتسون مدل که برابر با 103/2 است، در فاصله بین 5/1 و 5/2 قرار دارد و نشان‌دهنده این است که بین خطاهای مدل خودهمبستگی وجود ندارد. افزون بر این، برای بررسی نرمال‌بودن توزیع خطاهای مدل، نمودار توزیع فراوانی خطاها با نمودار توریع نرمال مقایسه شده است که نتایج حاصل، بیانگر این است که توزیع خطاها تقریباً نرمال است. لازم به ذکر است که مقدار میانگین خطاها که در سمت راست شکل شماره 4-6 ارائه شده است، بسیار کوچک (نزدیک به صفر) و انحراف معیار آن نزدیک به 1 است.

شکل 4-6: بررسی نرمال‌بودن خطاهای مدل دوم – فرضیهدوم
در ادامه، نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل که در جدول شماره 4-33 ارائه شده است، توضیح داده می‌شود.

جدول 4-33: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل دوم – فرضیهدوم
نام متغیر
ضریب
خطای استاندارد
آماره t
معناداری
یادگیری سازمانی
055/0
137/0
405/0
686/0
اندازه شرکت
055/0
015/0
729/3
000/0
نسبت بدهی
080/0-
115/0
692/0-
490/0
مقدار ثابت
078/0
241/0
326/0
745/0

همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ضریب مثبت متغیر مستقل مورد بررسی، بیانگر وجود رابطه مثبت بین یادگیری سازمانی و بازده حقوق صاحبان سهام است. با این وجود، مقدار آماره tو معناداری مربوط به متغیر مستقل، بیانگر این است که این رابطه از لحاظ آماری معنادار نیست. با در نظرگرفتن نتایج این مدل نیز فرضیه دوم تحقیق پذیرفته نمی‌شود. ضرایب و سطح معناداری آماره t مربوط به متغیرهای کنترلی نیز نشان‌دهنده این است که اندازه شرکت دارای رابطه مثبت و معنادار با بازده حقوق صاحبان سهام است. با این وجود، نسبت بدهی رابطه معناداری با بازده حقوق صاحبان سهام ندارد.

4-3-3- فرضیه سوم
برای آزمون فرضیه سوم تحقیق مبنی بر اینکه «یادگیری سازمانی رابطه بین بکارگیری رویکردهاوتکنیک‌های حسابداری مدیریت وعملکردتولیدی را تعدیل مینماید»، چهار مدل رگرسیون حداقل مربعات معمولی به شرح زیر برآورد و مورد بررسی قرار گرفته است.
برای برآورد مدل اول، متغیر وابسته یعنی بازده دارایی‌ها به همراه متغیرهای مستقل میزان استفاده ازحسابداری مدیریت، یادگیری سازمانی و تعامل بین میزان استفاده ازحسابداری مدیریت و یادگیری سازمانی و متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و نسبت بدهی مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج حاصل از برآورد مدل در جدول‌های شماره 4-34 و 4-35 ارائه شده است.

جدول 4-34: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل اول – فرضیه سوم
ضریب همبستگی (R)
ضریب تعیین (R2)
ضریب تعیین تعدیل شده
آزمون فیشر
معناداری
آزمون فیشر
آماره
دوربین – واتسون
563/0
317/0
290/0
431/11
000/0
183/2

همان‌طور که در جدول شماره 4-34 ملاحظه می‌شود، مقدار آزمون فیشر و معناداری مربوط به این آماره، بیانگر این است که فرضیه صفر آماری که همان بیمعنا بودن کل مدل (صفر بودن تمام ضرایب) است پذیرفته نمی‌شود و مدل رگرسیون برآورد شده، از لحاظ آماری معنادار است. در این مدل، ضریب تعیین برابر با 317/0 است. یعنی 7/31 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی قابل توضیح است. همچنین، مقدار آماره دوربین- واتسون مدل که برابر با 183/2 است، در فاصله بین 5/1 و 5/2 قرار دارد و نشان‌دهنده این است که بین خطاهای مدل خودهمبستگی وجود ندارد. افزون بر این، برای بررسی نرمال‌بودن توزیع خطاهای مدل، نمودار توزیع فراوانی خطاها با نمودار توریع نرمال مقایسه شده است که نتایج حاصل، بیانگر این است که توزیع خطاها تقریباً نرمال است. لازم به ذکر است که مقدار میانگین خطاها که در سمت راست شکل شماره 4-7 ارائه شده است، بسیار کوچک (نزدیک به صفر) و انحراف معیار آن نزدیک به 1 است.

شکل 4-7: بررسی نرمال‌بودن خطاهای مدل اول – فرضیه سوم

در ادامه، نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل که در جدول شماره 4-35 ارائه شده است، توضیح داده می‌شود. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، ضریب مثبت متغیرهای مستقل مورد بررسی، بیانگر وجود رابطه مثبت بین میزان استفاده ازحسابداری مدیریت، یادگیری سازمانی و تعامل بین میزان استفاده ازحسابداری مدیریت ویادگیری سازمانی با بازده دارایی‌ها است. با این وجود، مقدار آماره tو معناداری مربوط به متغیرهای مستقل، بیانگر این است که این روابط از لحاظ آماری معنادار نیست. با در نظرگرفتن نتایج این مدل، فرضیه سوم تحقیق پذیرفته نمی‌شود. ضرایب و سطح معناداری آماره t مربوط به متغیرهای کنترلی نیز نشان‌دهنده این است که اندازه شرکت دارای رابطه مثبت و معنادار و نسبت بدهی دارای رابطه منفی و معنادار با بازده دارایی‌ها است.

جدول 4-35: نتایج حاصل از بررسی ضرایب جزئی مدل اول – فرضیهسوم
نام متغیر
ضریب
خطای استاندارد
آماره t
معناداری
میزان استفاده ازحسابداری مدیریت
268/0
214/0
255/1
212/0
یادگیری سازمانی
150/0
165/0
909/0
365/0
تعامل بین میزان استفاده ازحسابداری مدیریت ویادگیری سازمانی
328/0
287/0
143/1
255/0
اندازه شرکت
018/0
006/0
087/3
002/0
نسبت بدهی
237/0-
045/0
318/5-
000/0
مقدار ثابت
086/0-
145/0
595/0-
553/0

برای برآورد مدل دوم، متغیر وابسته یعنی بازده دارایی‌ها به همراه متغیرهای مستقل امتیاز استفاده از تکنیک‌های حسابداری مدیریت، یادگیری سازمانی و تعامل بین امتیاز استفاده از تکنیک‌های حسابداری مدیریت و یادگیری سازمانی و متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و نسبت بدهی مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج حاصل از برآورد مدل در جدول‌های شماره 4-36 و 4-37 ارائه شده است.

جدول 4-36: نتایج حاصل از بررسی کلی مدل دوم – فرضیهسوم
ضریب همبستگی (R)
ضریب تعیین (R2)
ضریب تعیین تعدیل شده
آزمون فیشر
معناداری
آزمون فیشر
آماره
دوربین – واتسون
562/0
316/0
289/0
385/11
000/0
188/2

همان‌طور که در جدول شماره 4-36 ملاحظه می‌شود، مقدار آزمون فیشر و معناداری مربوط به این آماره، بیانگر این است که فرضیه صفر آماری که همان بیمعنا بودن کل مدل (صفر بودن تمام ضرایب) است پذیرفته نمی‌شود و مدل رگرسیون برآورد شده، از لحاظ آماری معنادار است. در این مدل، ضریب تعیین برابر با 316/0 است. یعنی 6/31 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل و کنترلی قابل توضیح است. همچنین، مقدار آماره دوربین- واتسون مدل که برابر با 188/2 است، در فاصله بین 5/1 و 5/2 قرار دارد و نشان‌دهنده این است که بین خطاهای مدل خودهمبستگی وجود ندارد. افزون بر این، برای بررسی نرمال‌بودن توزیع خطاهای مدل، نمودار توزیع فراوانی خطاها با نمودار توریع نرمال مقایسه شده است که نتایج حاصل، بیانگر این است که توزیع خطاها تقریباً نرمال است. لازم به ذکر است

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد یادگیری سازمانی، درصد تجمعی، حسابداری مدیریت، اطلاعات حسابداری Next Entries منابع پایان نامه درمورد حسابداری مدیریت، یادگیری سازمانی، اندازه شرکت، نسبت بدهی