منابع پایان نامه درمورد یادگیری سازمانی، درصد تجمعی، حسابداری مدیریت، اطلاعات حسابداری

دانلود پایان نامه ارشد

درصد
30/2
80/0
70/21
80/38
40/36

درصد تجمعی
30/2
10/3
80/24
60/63
100
13
TQM
تعداد
34
21
38
19
17

درصد
40/26
30/16
50/29
70/14
20/13

درصد تجمعی
40/26
50/42
10/72
80/86
100
14
گواهینامه ISO

تعداد
3
21
30
37
38

درصد
30/2
30/16
30/23
60/28
50/29

درصد تجمعی
30/2
60/18
90/41
50/70
100
15
بهای تمام شده راهبردی
تعداد
23
30
30
24
22

درصد
80/17
30/23
30/23
50/18
10/17

درصد تجمعی
80/17
10/41
30/64
90/82
100
16
Jit
تعداد
31
23
41
24
10

درصد
24
80/17
80/31
60/18
80/7

درصد تجمعی
24
80/41
60/73
20/92
100
17
هزینه‌یابی هدف و مهندسی ارزش
تعداد
14
31
41
29
14

درصد
90/10
24
80/31
40/22
90/10

درصد تجمعی
90/10
90/34
70/66
10/89
100
18
ABC
تعداد
55
40
20
11
3

درصد
60/42
31
50/15
60/8
30/2

درصد تجمعی
60/42
60/73
10/89
70/97
100
19
حسابداری مدیریت راهبردی
تعداد
26
29
45
22
7

درصد
20/20
40/22
90/34
10/17
40/5

درصد تجمعی
20/20
60/42
50/77
60/94
100
20
Bench Marketing
تعداد
26
25
40
30
8

درصد
20/20
30/19
31
30/23
20/6

درصد تجمعی
20/20
50/39
50/70
80/93
100
21
تجزیه و تحلیل بهره‌وری
تعداد
31
19
24
37
18

درصد
24
70/14
60/18
70/28
14

درصد تجمعی
24
70/38
30/57
86
100
22
مدیریت ریسک شرکت
تعداد
30
23
37
34
5

درصد
30/23
80/17
70/28
30/26
90/3

درصد تجمعی
30/23
10/41
80/69
10/96
100
23
BSC
تعداد
38
26
56
3
6

درصد
50/29
10/20
40/43
30/2
70/4

درصد تجمعی
50/29
60/49
93
30/95
100
24
6 سیگما
تعداد
69
29
29
2
0

درصد
40/53
50/22
50/22
60/1
0

درصد تجمعی
40/53
90/75
40/98
100
100
25
برنامه‌ریزی تجاری شرکت
تعداد
1
4
31
65
28

درصد
80/0
10/3
24
40/50
70/21

درصد تجمعی
80/
90/3
90/27
30/79
100
26
راهبرد تجاری شرکت
تعداد
12
20
49
39
9

درصد
30/9
50/15
38
20/3
7

درصد تجمعی
30/9
80/24
80/62
93
100

جدول 4-14: آمار توصیفی سؤال‌های مرتبط با تکنیک‌های حسابداری مدیریت
شماره سؤال‌
سؤال‌های تکنیک‌های حسابداری مدیریت
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف معیار
1
تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی از طریق نسبت‌ها
1
5
248/4
781/0
2
کنترل بودجه‌ای و بودجه‌بندی
3
5
279/4
718/0
3
بهایابی استاندارد
2
5
446/3
829/0
4
تجزیه وتحلیل هزینه- منفعت
2
5
620/3
062/1
5
کنترل و مدیریت بهای تمام شده کالای فروش رفته
2
5
721/3
892/0
6
تجزیه و تحلیل نقطه سر به سر و برنامه‌ریزی سود
1
5
380/3
877/0
7
استفاده از اقلام مربوط به بهای تمام شده درت صمیم‌گیری
1
5
419/3
066/1
8
تجزیه و تحلیل آماری
1
5
876/2
299/1
9
EOQ
1
5
419/2
177/1
10
EVA
1
5
674/2
017/1
11
چرخه کنترل کیفیت
1
5
147/3
542/1
12
کیفیت بهای تمام شده
1
5
062/4
908/0
13
TQM
1
5
721/2
352/1
14
گواهینامه ISO
1
5
667/3
134/1
15
بهای تمام شده راهبردی
1
5
938/2
351/1
16
Jit
1
5
682/2
244/1
17
هزینه‌یابی هدف و مهندسی ارزش
1
5
985/2
159/1
18
ABC
1
5
969/1
068/1
19
حسابداری مدیریت راهبردی
1
5
651/2
143/1
20
Bench Marketing
1
5
760/2
197/1
21
تجزیه و تحلیل بهره‌وری
1
5
938/2
402/1
22
مدیریت ریسک شرکت
1
5
698/2
203/1
23
BSC
1
5
326/2
069/1
24
6 سیگما
1
4
721/1
866/0
25
برنامه‌ریزی تجاری شرکت
1
5
892/3
803/0
26
راهبرد تجاری شرکت
1
5
101/3
052/1

4-2-4- یادگیری سازمانی
4-2-4-1- ارتقای یادگیری سازمانی
همان‌طور که در جدول شماره 4-15 ملاحظه می‌شود، برای سؤال هشتم پرسش‌نامه که برای بررسی چگونگی استفاده از ارتقای یادگیری سازمانی در تصمیم‌گیری‌ها طراحی و تدوین شده است، در حداقل از 46 درصد از موارد، پاسخ‌دهندگان به این مورد اشاره کرده‌اند که در شرکت مطبوع آن‌ها ازاطلاعات حسابداری مدیریت که زمینه ارتقای یادگیری سازمانی است جهت تصمیم‌گیری‌ها استفاده می‌شود.

. جدول 4-15: توزیع فراوانی پاسخ‌های ارائه شده به سؤال هشتم–ارتقای یادگیری سازمانی
شماره سؤال‌
شرکت شماچگونه با ارتقای یادگیری سازمانی برنامه‌ریزی شده جهت تصمیم‌گیری‌ها استفاده می‌کند؟
تعداد
درصد
درصد تجمعی
1
شرکت با عدم استفاده ازاطلاعات حسابداری مدیریت منجر به تصمیم‌گیری‌های متفاوت می‌شودو محیط را برای ارتقای یادگیری سازمانی کاهش خواهد داد.
0
0
0
2
شرکت از اطلاعات حسابداری مدیریت به صورت مستقیم برای تصمیم‌گیری‌های شرکت استفاده می‌کند وبه ابعاد یادگیری سازمانی توجه نمی‌کند.
29
50/22
50/22
3
اطلاعات حسابداری مدیریت توجه شرکت را به جنبه‌هایی از تصمیم‌گیری هدایت می‌کند که در غیراین‌صورت تصمیم‌های قابل ملاحظه‌ای گرفته نخواهد شد و محیط را برای ارتقای یادگیری سازمانی کاهش خواهد داد.
45
90/34
40/57
4
شرکت اغلب ازاطلاعات حسابداری مدیریت که زمینه ارتقای یادگیری سازمانی است جهت تصمیم‌گیری‌ها استفاده می‌کند.
44
10/34
50/91
5
شرکت همیشه از اطلاعات حسابداری مدیریت که زمینه ارتقای یادگیری سازمانی است، جهت تصمیم‌گیری‌ها استفاده می‌کند.
11
50/8
100
جمع
129
100

همان‌طور که در جدول شماره 4-16 ملاحظه می‌شود، برای سؤال نهم پرسش‌نامه که برای بررسی چگونگی استفاده از یادگیری سازمانی برای آگاهی کارکنان طراحی و تدوین شده است، در حداقل 94 درصد از موارد، پاسخ‌دهندگان به این مورد اشاره کرده‌اند که شرکت مطبوع آن‌ها از اطلاعات حسابداری مدیریت که زمینه ارتقای یادگیری سازمانی است جهت آگاهی کارکنان بهره می‌برد.

. جدول 4-16: توزیع فراوانی پاسخ‌های ارائه شده به سؤال نهم–ارتقای یادگیری سازمانی
شماره سؤال‌
شرکت شما چگونه از ارتقای یادگیری سازمانی قبلی برای آگاهی کارکنان استفاده می‌کند؟
تعداد
درصد
درصد تجمعی
1
ظاهراً شرکت ازاهمیت اطلاعات حسابداری مدیریت در جهت ارتقای یادگیری و توسعه عملکرد شرکت آگاهی دارد.
7
40/5
40/5
2
شرکت از اطلاعات حسابداری مدیریت جهت نظارت بر اجرای تصمیم‌ها و راهبردهای شرکت بهره می‌برد.
22
10/17
50/22
3
شرکت ازاطلاعات حسابداری مدیریت جهت آگاهی کارمندان از شاخص‌های عملکرد مالی بهره می‌برد و نیززمینه لازم را برای ارتقای یادگیری افزایش می‌دهد (مانند: حاشیه سود، بهای تمام شده).
44
10/34
60/56
4
اطلاعات حسابداری مدیریت به تجزیه و تحلیل انحرافات ناشی از برنامه‌های شرکت و اصلاح و تغییرآن کمک می‌کند.
39
20/30
80/86
5
اطلاعات حسابداری مدیریت به درک فعالیت‌های محدوده مسئولیت‌پذیری کارکنان شرکت کمک و به آگاهی آنان در ارتقای یادگیری سازمانی افزایش می‌دهد.
11
20/13
100
جمع
129
100

جدول 4-17: آمار توصیفی سؤال‌های 8 و 9– ارتقای یادگیری سازمانی
شماره سؤال‌
سؤال‌های یادگیری سازمانی
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف معیار
8
شرکت شما چگونه با ارتقای یادگیری سازمانی برنامه‌ریزی شده جهت تصمیم‌گیری‌ها استفاده می‌کند؟
2
5
287/3
912/0
9
شرکت شماچگونه ازارتقای یادگیری سازمانی قبلی برای آگاهی کارکنان استفادهمی‌کند؟
1
5
287/3
069/1

4-2-4-2- تسهیل‌کننده‌های یادگیری سازمانی
همان‌طور که در جدول شماره 4-18 ملاحظه می‌شود، برای سؤال دهم پرسش‌نامه که برای بررسی چگونگی استفاده از پاسخ‌های متقابل وگروهی در ارتقای یادگیری کارمندان طراحی و تدوین شده است، در حداقل 45 درصد از موارد، پاسخ‌دهندگان به این مورد اشاره کرده‌اند که در شرکت مطبوع آن‌ها ازطریق پاسخ‌های متقابل وگروهی به بحث وگفتگو در مورد عملکرد تولیدی داخلی وسایرعملکردها و دریافت وارسال گزارش‌ها یا یادداشت‌ها دربخش‌های تولیدی داخلی وبین بخش‌های تولیدی وبخش‌های دیگرپرداخته می‌شود.
جدول 4-18: توزیع فراوانی پاسخ‌های ارائه شده به سؤال دهم – تسهیل‌کننده‌های یادگیری سازمانی
شماره سؤال‌
شرکت شماچگونه از طریق پاسخ‌های متقابل وگروهی زمینه لازم را برای ارتقای یادگیری کارمندان فراهم می‌کند؟
تعداد
درصد
درصد تجمعی
1
شرکت ازطریق پاسخ‌های متقابل و گروهی فقط جهت حل مشکلات کارمندان با مدیران استفاده می‌کند.
26
20/20
20/20
2
شرکت ازطریق پاسخ‌های متقابل و گروهی اقدام به ملاقات‌های برنامه‌ریزی نشده درون تولیدی و بین کارکنان تولیدی و کارکنان سایربخش‌ها می‌کند.
15
60/11
80/31
3
شرکت به‌وسیله پاسخ‌های متقابل و گروهی اقدام به ملاقات‌های برنامه‌ریزی شده درون تولیدی و بین کارکنان تولیدی و کارکنان سایر بخش‌ها می‌کند.
24
60/18
40/54
4
شرکت ازطریق پاسخ‌های متقابل و گروهی به بحث و گفتگو در مورد عملکرد تولیدی داخلی و سایرعملکردها می‌پردازد.
42
50/32
90/82
5
شرکت ازطریق پاسخ‌های متقابل و گروهی اقدام به دریافت و ارسال گزارش‌ها یا یادداشت‌ها در بخش تولیدی داخلی و بین تولیدی و بخش‌های دیگر می‌کند.
22
10/17
100
جمع
129
100

همان‌طور که در جدول شماره 4-19 ملاحظه می‌شود، برای سؤال یازدهم پرسش‌نامه که برای بررسی چگونگی استفاده از چرخش کار و تجربه برای ارتقای یادگیری کارمندان طراحی و تدوین شده است، تنها در 70/4 درصد از موارد، پاسخ‌دهندگان به این مورد اشاره کرده‌اند که شرکت مطبوع آن‌ها به‌وسیله تسهیل‌کننده‌های یادگیری سازمانی به چرخش کارمیان کارمندان تولیدی و عملکردهای دیگر اقدام به انتقال تجربه در بخش‌های شرکت می‌نماید.

جدول 4-19: توزیع فراوانی پاسخ‌های ارائه شده به سؤال یازدهم – تسهیل‌کننده‌های یادگیری سازمانی
شماره سؤال‌
شرکت شماچگونه ازطریق چرخش کار و تجربه زمینه لازم رابرای ارتقای یادگیری کارمندان فراهم می‌کند؟
تعداد
درصد
درصد تجمعی
1
شرکت ازچرخش کارفقط درمواردی که کارمندان درسمت شغلی خود دچار مشکل می‌شوند، بهره می‌برد.
3
30/2
30/2
2
شرکت دارای تعدادکارکنان باتجربه برای انجام وظایف دیگرتولیدی وسایربخش‌ها می‌باشد.
45
90/34
20/37
3
شرکت دارای تعدادکارکنان با صلاحیت‌ برای انجام وظایف دیگرتولیدی وسایربخش‌ها می‌باشد.
37
70/28
90/65
4
اینجاچرخش کار میان کارمندان درون تولیدی و عملکردهای دیگرو انتقال تجربه به راحتی انجام می‌گیرد.
38
40/29
30/95
5
شرکت به‌وسیله تسهیل کننده‌های یادگیری سازمانی به چرخش کارمیان کارمندان تولیدی وعملکردهای دیگراقدام به انتقال تجربه دربخش‌های شرکت می‌نماید.
6
70/4
100
جمع
129
100

جدول 4-20: آمار توصیفی سؤال‌های 10 و 11 – تسهیل‌کننده‌های یادگیری سازمانی
شماره سؤال‌
سؤال‌های یادگیری سازمانی
کمینه
بیشینه
میانگین
انحراف معیار
10
شرکت شماچگونه ازطریق پاسخ‌های متقابل وگروهی زمینه لازم رابرای ارتقای یادگیری کارمندان فراهم می‌کند؟
1
5
147/3
387/1
11
شرکت شماچگونه ازطریق چرخشکار و تجربه زمینه لازم رابرای ارتقای یادگیری کارمندان فراهم می‌کند؟
1
5
992/2
964/0

4-2-5- متغیرهای عملکردی و سایر متغیرهای نهایی استفاده شده در مدل‌های تحقیق
در این بخش، نتایج حاصل از محاسبه آمارههای توصیفی متغیرهای نهایی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد حسابداری مدیریت، یادگیری سازمانی، آزمون فرضیه، میزان استفاده Next Entries منابع پایان نامه درمورد حسابداری مدیریت، ضریب تعیین، اندازه شرکت، نسبت بدهی