منابع پایان نامه درمورد یادگیری سازمانی، حسابداری مدیریت، توانمندسازی، اطلاعات حسابداری

دانلود پایان نامه ارشد

شدن سازمان به سازمان یادگیرنده مؤثرمی داند.
– درسال 2004، جوزف فایرستون ومارک مک الروی162 درتحقیقی به نام”یادگیری سازمانی ومدیریت” با تاکید بر یادگیری مکان کاری به بررسی روابط این دو مقوله درزمینه رهبری پرداخته اند. آنها با برقراری این ارتباط سعی داشتند تا چارچوبی راجهت مرتبط نمودن بحث یادگیری سازمانی با مدیریت فراهم نمایند وازنقش مؤثرمدیریت یادگیری اشاره کرده اند.رابینز163 طی جمع بندی ازچندین مقاله، سازمان هایی رامعنوی می شمارد که واجدخصوصیات ذیل باشند: درک عمیقی از هدف داشتن، تمرکزبرتوسعه فردی، وجودصداقت وخودگشودگی، توانمندسازی کارکنان، رواداری ومدارا( رابینز، 2003)
– سچافر و همکاران164 (2004) در مطالعهی خود به بررسی بکارگیری کاربرد اطلاعات حسابداری مدیریت، یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی پرداختهاند. طبق این بررسی به تجزیه و تحلیل ارتباط بین کاربرد اطلاعات حسابداری مدیریت مربوط به شرکتهای تولیدی آلمانی، یادگیری (شخصی ، فردی و عملکرد سازمانی) پرداختهاند. با توجه به این مطالعه استدلال شده که انواع مختلف اطلاعات تاثیری بر یادگیری ندارد. در این مطالعه بیان شده است که کاربرد اطلاعات حسابداری مدیریت تاثیر مثبتی هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم بر عملکرد سازمانی از طریق فرایند یادگیری قابل توجه دارد. نتایج نشان دهندهی این است که انواع مختلف اطلاعات حسابداری مدیریت دارای اثرات متفاوتی بر روی نگهداری مدل اصلی و مدل اصلی ساختاری و همینطور یادگیری سازمانی دارد.
– چوی165 (2004) در مطالعهی خود به بررسی روابط اطلاعات حسابداری مدیریت، یادگیری سازمانی و عملکرد تولید پرداخته است. طبق این تحقیق دیدگاه یادگیری سازمانی را برای رسیدن به بهبود عملکرد تولید از طریق بررسی اطلاعات حسابداری مدیریت جهت تکنولوژی پیشرفته تولید (AMT) مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج این مطالعه یک همبستگی مثبت را بین سطح AMT و میزان اطلاعات حسابداری مدیریت نشان میدهد (یعنی برنامه ریزی و کنترل اطلاعات، و اطلاعات عملکرد غیر مالی) . همچنین یک رابطه مثبت معنیدار بین ارائه اطلاعات و بهبود در عملکرد تولید نیز مشاهده میشود. در این مقاله به بررسی تجربی اثرات ارتقاء یادگیری ناشی از ارتقاء دهنده یادگیری به خوبی سازماندهی شده و بسیار مورد استفاده قرار گیرد، ارائه اطلاعات با احتمال بیشتری با یادگیری و در نتیجه، بهبود عملکرد مرتبط است.
– دوراکس)1662005)، تحقیقی را به عنوان ” مدیران وتأثیرآنها دریادگیری سازمانی ” انجام داد که به این نتایج نایل شد که افزایش ارتباطات باز، بصیرت مشترک، اعتماد همکاری، تشویق حمایت فردی، تمرکزبریادگیری، رشد حرفه ای وتوسعه عملکرد سازمانی و… از اعمال مدیریتی است که درآن گفتگو ومذاکره، یادگیری سازمانی را ترویج می دهد.
– نوردت167( 2005)، در تحقیقی با عنوان”یادگیری سازمانی درسازمانهای بین المللی” به این نتیجه دست یافتند که یادگیری سازمانی وآموزش اثربخش درسازمان ها در امرفروش، سهم بازار، سودآوری و عملکرد شرکت راافزایش می دهد ونقش یادگیری سازمانی در موفقیت سازمانی بسیار مؤثرخواهدبود.
– لوسی168 (2005)، در تحقیقی ” نقش یادگیری سازمانی برای موفقیت سازمان مؤثر خواهدبود اظهارمی دارد که یادگیری سازمانی برای موفقیت سازمان ضرورت دارد وفهم چگونگی یادگیری سازمانی وعمل کردن به آن به عنوان فعالیت های دانشی یکی ازمهم ترین فعالیت های اساسی مدیران آینده است.
– نتایج تحقیقات روست169 (2005)، پیشنهادداد که سازمان ها باید به روش آموزش دادن مدیران درباره نقش آنها دریادگیری سازمانی توجه داشته باشند. مدیران باید فضایی خلق کنند که یادگیری سازمانی جای خودرادرسازمان بیابد ودرنهایت با حمایت رهبران، سیستم های دانشی واطلاعات راکه ابزارهای مهم سازمان هستند، سازمان را به یادگیری سازمانی که نتیجه آن بهبود عملکردتولیدی خواهدبودراهدایت کنند.
– مونتس وهمکاران170(2005)، نتایج تحقیقات نشان میدهدکه رابطه مثبت ومعناداری میان رهبرتحول آفرین یادگیری سازمانی وتحول سازمانی وجوددارد ورهبری حمایتی ارتباط معناداری بایادگیری سازمانی خواهدداشت.
– آیدین171، (2009) در تحقیقی با این عنوان که ” تأثیررهبری معنوی برظرفیت یادگیری سازمانی” درصنعت فولادترکیه دریافتند که تأثیر رهبری معنوی بااستفاده از بازخورد باعث بهبودوتوسعه سازمان می شود، آنها بااندازه گیری ابعاد رهبری معنوی اظهارداشتند که رابطه مثبت ومعناداری میان ابعاد رهبری وظرفیت یادگیری سازمانی وجوددارد.
– جو و شیم172)2010) در مطالعه ای با عنوان” توانمندسازی روانشناختی وتعهدسازمانی با تأثیرفرهنگ یادگیری سازمانی” دراین مطالعه با آزمایش تأثیر توانمندسازی روانشناختی برتعهدسازمانی با تأثیرفرهنگ سازمانی وروابط آنها نشان دادند که افراد زمانی تعهد بیشتری از خودنشان می دهندکه افراد درسطح بالاتری از توانمندسازی روانشناختی وفرهنگ یادگیری سازمانی درسازمان موجود باشد. یادگیری سازمانی مؤثر وتوانمندسازی روانشناختی دلایل محکمی برای تعهدسازمانی افرادخواهدبود.
– فرای وهمکاران 173(2010)، با تحقیقی به نام” مدیریت معنوی وکارت امتیازدهی متوازن برپایه مدل کسب وکار” می افزایند که مدیران با ایجاد رفاه وتعهد درصدد بهره وری وسودبیشتر سازمانها می کوشند. اساسا مدل کارت امتیاز دهی متوازن به دنبال اندازه گیری انگیزه ها در سازمان می باشد که باتدوین استراتژی ومشارکت اعضاء درسازمان امکان دستیابی به اهداف سازمانی میسر می شود. (آکار174، 2010) اظهارمی کند که می توان درسازمانهای آموزشی ازوجود مدیران معنوی بهره جست که خودموجب بهبود عملکرد وبهره وری می شود.
– گرینسون و ویزر175 (2011)، در تحقیقی تحت عنوان “توانمندسازی، تبدیل دانش وابعاد یادگیری سازمانی” اظهار می دارند که توانمندسازی بریادگیری سازمانی تاثیر بسزایی دارد. توانمندسازی وتبدیل دانش دو عامل مهم وتاثیرگذاردریادگیری سازمانی خواهند بود. هالینگر176(2011) در تحقیقات خودبا عنوان ” رهبری برای یادگیری، درسی از 40سال تحقیقات تجربی”شناسایی راه هایی که درآن رهبران به یادگیری کمک کرده وموجب بهبود مدارس شوند را می توان در چهاربعدارائه کرد.
1- ارزشها وعقاید
2- تمرکز وتوجه رهبری
3- فرضیه لازم ومناسب برای رهبری
4- رهبری مشارکتی که خود باعث یادگیری هرچه بیشتر در سازمان خواهد شد. نتایج این تحقیقات نشان می دهد که رهبری تاثیرموثری بریادگیری خواهدداشت.
– اسلم وهمکاران177 (2011)، در تحقیقی با عنوان ” سفرازیادگیری فردی بسوی یادگیری سازمانی” بیان می دارد که در عصری که فراتغییر178نامیده می شود سازمانها باید ازدانش ویادگیری به عنوان مزیت های رقابتی بخوبی استفاده کنند. آنها دریافتند که رسالت وچشمانداز سازمان باید درجهت یادگیری سازمانی باشد وافراد نیز از یادگیری فردی به سوی یادگیری سازمانی درحرکت باشند ویادگیری جمعی وسازمانی را جهت توسعه وبهبود عملکرد تولید که هدف نهایی سازمان است را مد نظر قرار دهند.
– راس179 (2011)، اظهارمی دارد رهبران در کسب منابع میکوشند، آنها به سخنان کارکنان بخوبی گوش می دهند ودر جهت پیشرفت آنها قدم برمیدارند، رهبران حاضردرجهت کمک به تسهیل یادگیری در سازمان به سوی اهداف سازمانی وچشم انداز قدم برمیدارند.

2-9- خلاصه فصل
يادگيري به خاطر نفس يادگيري نيست بلكه براي موفقيت و توسعه سازمان است. درصورت عدم يادگيري، سازمان هزينههاي سنگين ندانستن يا دوبارهكاري و عدم كارآيي و به هدردادن منابع و مهارتها را متحمل شده و شاهد از دست دادن اعتماد به نفس در افراد و كاهش درآمد به دليل عدم نوآوري خواهد بود. اما در صورت يادگيري و تعهد مستمر به آن، سود سازمان افزايش يافته و افراد به جاي نيروي كار تبديل به سرمايههاي سازمان ميشوند .

فصل سوم
روششناسی تحقیق

3-1-مقدمه
انتخاب روش تحقيق بستگي به هدفها و ماهيت موضوع تحقیق و امکانات اجرايي آن دارد. بنابراين هنگامي که ميتوان در مورد روش بررسي وانجام يک تحقيق تصيم گرفت که ماهيت موضوع تحقیق، هدفها و نيز وسعت دامنه آن مشخص باشد. به عبارت ديگر هدف از انتخاب روش تحقيق آن است که محقق مشخص نمايد چه شيوه و روش را اتخاذ کند، تا هرچه دقيقتر و آسانتر و ارزانتر در دستيابي به پرسش يا پرسشهاي تحقيق مورد نظر کمک کند.
طراحي تحقيق و بکارگيري فنون آماري مناسب، نقشه و ساختاري را فراهم ميسازد که موجب شناسايي سازههاي مؤثر در تحقيق و همچنين ارتقاء توانايي محقق در پاسخ گويي به پرسشهاي تحقيق ميشود. در اين راستا، در اين فصل به تشريح روش تحقيق، جامعه آماري، فرضيههاي تحقيق و متغيرهاي تحقيق خواهيم پرداخت.

3-2- فرضيههاي تحقيق
فرضيه عبارت است از حدس و گمان انديشمندانه درباره ماهيت و چگونگي روابط بين پديدهها، اشياء و متغيرها، که محقق را در تشخيص نزديکترين و محتملترين راه براي کشف عامل مجهول کمک ميکند، فرضيه گماني موقتي است که درست بودن يا درست نبودنش بايد مورد آزمايش قرار گيرد. فرضيه بر اساس معلومات کلي و شناختهاي قبلي يا تجارب محقق، به وجود ميآيد. اين شناختها ممکن است بر اساس تجارب يا مطالعات قبلي باشد، از منابع شفاهي به دست آمده باشد و يا در جريان مطالعه ادبيات تحقيق حاصل شده باشد (حافظ نيا،1385: 180).
فرضیهی اول: بین بکارگیری رویکردها و تکنیکهای حسابداری مدیریت و عملکرد تولیدی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیهی دوم: بین یادگیری سازمانی و عملکرد تولیدی شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیهی سوم: یادگیری سازمانی رابطه بین بکارگیری رویکردها و تکنیکهای حسابداری مدیریت و عملکرد تولیدی را تعدیل مینماید.

3-3- نوع و روش‌شناسی تحقیق
تحقیق‌هاي علمي، فرايند بررسي نظام يافته، كنترل شده و تجربي پديده‌ه است كه روابط بين آنها از طريق فرضيه و نظريه هدايت مي‌شود. جهت پاسخگويي به سوالات تحقیقي و يا فرضيه‌هاي مطرح شده، داده‌ها بايد جمع‌آوري شده و مورد تحليل و تفسير قرار گيرند؛ به اين فرايند تبديل داده‌ها به اطلاعات، روش تحقيق گفته می‌شود (سرمد، بازرگان و حجازی، 1387). به عبارتی دیگر، تحقیق از نظر روش‌شناسی، کاربرد روش‌های علمی در حل یک مسأله یا پاسخگویی به یک سؤال است (دلاور، 1387).در یک تحقیق، علاوه بر روش‌شناسی، نوع‌شناسی تحقیق نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. در واقع نوع شناسي تحقيق،مسير را براي روش‌شناسي آن مهيا مي‌كند(علی احمدي و نهائي، 1386).بطور كلي انتخاب روش تحقيق بستگي به ماهيت موضوع، اهداف تحقیق، فرض يا فرضهاي تدوين شده، ملاحظات اخلاقي و انساني ناظر بر موضوع تحقيق و وسعت و امكانات اجرايي آن دارد. در اين مرحله محقق بايستي معلوم كند كه براي مسئله انتخابي او چه روش تحقيقي مناسب است (طاهري، 1379).
تحقيق حاضر از روش توصيفي پيمايشي استفاده نموده است، و روش گردآوري اطلاعات مبتني بر تحقيقات ميداني است. به عبارت ديگر روش تحقيق حاضر از لحاظ هدف، كاربردي است. از سوي ديگر چون تحقيق حاضر به بررسي تفاوت ديدگاهها نيز اشاره دارد، از روش مقايسهاي نيز استفاده نموده است. يعني بر مبناي اطلاعات جمعآوري شده از گروههاي مختلف نمونه، صحت و سقم فرضيات تحقيق آزمون انجام و سپس با مقايسه ديدگاهها، نتايج به كل جامعه تعميم داده خواهد شد.
به طورجزئي‌تر،در این تحقیق جهت جمعآوری دادهها به منظور آزمون فرضیهها با توجه به موضوع تحقیق از روش تحقیقهای پیمایشی استفاده خواهد شد. رایج ترین شیوه گردآوری داده در این روش، مصاحبه شخصی و استفاده از پرسشنامه است که در این تحقیق برای جمعآوری دادهها از پرسشنامهای حاوی اطلاعات عمومی شرکت و اطلاعات تخصصی استفاده خواهد شد.

3-4- مدل مفهومی و متغیرهای تحقیق
انجام کار این تحقیق از طریق پرسشنامه میباشد. اطلاعات لازم از این طریق گردآوری میشود و مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد تا مشخص شود میزان استفاده از تکنیکها و ابزارهای حسابداری مدیریت ویادگیری

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد یادگیری سازمانی، مدیریت دانش، عملکرد سازمان، عوامل کلیدی Next Entries منابع پایان نامه درمورد حسابداری مدیریت، توزیع فراوانی، درصد تجمعی، تحلیل داده