منابع پایان نامه درمورد یادگیری سازمانی، حسابداری مدیریت، اطلاعات حسابداری، عملکرد سازمانی

دانلود پایان نامه ارشد

د دانش توسط آن شرکت میباشد (لیتل و همکاران21، 2002). بنابراین یادگیری اثربخشی سازمانی، که از طریق آن دانش حاصل میگردد، در دستیابی به اهداف یک سازمان به عنوان نتیجهای از اهداف آن دخالت دارد و عملکرد سازمانی را ارتقاء میبخشد. در نتیجه میتوانیم اختلافات عملکردی سازمانها را از طریق نا برابریها در دانش یا فرآیندهای ایجاد عملیات (یادگیری سازمانی) ارزیابی و دنبال کرد (کنر و پراهالد22، 1996). بعضی از محققان به صورت تجربی یک ارتباط مثبت بین یادگیری سازمانی و عملکرد شرکت نشان دادهاند. سینونین23 (1997) به صورت تجربی بیان کرده که تجربیات مشترک یک شرکت که موجب افزایش گسترش دانش مشترک میگردد در منافع مشترک آتی شرکت دخیل میباشد. کراتز24 (1998) به صورت عملی استدلال کرد که شبکههای درون سازمانی مي‌توانند یادگیری اجتماعی را ارتقاء داده و در نتیجه میزان پذیرش تغییر محیطی را افزایش دهند. بار25 و همکاران (1992) و پنینگز26 و همکاران (1994) ارتباطات مثبتی را میان یادگیری از تجربه یا تغییرات محیطی و موفقیت شرکت نشان دادند.یانگ و سلتو27 (1993)، متوجه شدند که کمبود اطلاعات، مشکلات زیادی را در فرآیند تولید، به دلیل اثربخش نبودن اطلاعات ایجاد مینمایند. چنحال28 (1997)، نشان داد که اثرات یادگیری سازمانی از اطلاعات عملکردی مرتبط با مدیریت کیفیت جامع، عملکرد شرکت را بهبود میبخشد. او نشان داد که اطلاعات عملکردی موجب افزایش یادگیری سازمانی در فرآیند کنترل استراتژیک و عملیاتی میگردد. سیم و کیلوس29 (1998)، نیز بیان کردند که چنانچه تکنولوژیهای تولید مورد استفاده قرار گرفته باشد، گزارشهای مکرر بیشتر از عملکرد مالی مانند کیفیت و رضایتمندی مشتری میتواند از طریق یادگیری، عملکرد سازمانی را بهبود دهد.
یاداو و همکاران30 (1985) در مطالعهی خود وجود رابطهی مثبت و معنادار بین انواع اطلاعات و عملکرد را نشان دادند.چنحال و همکاران31(1997) نشان دادهاند که تحت تکنولوژی پیشرفته تولیدی، اثرات فراگیری سازمانی اطلاعات عملکردی میتوانند در ارتقای عملکرد تولید نقش داشته باشند.سچافر و همکاران32 (2004) در مطالعهی خود به بررسی بکارگیری کاربرد اطلاعات حسابداری مدیریت، یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی پرداختهاند.در این مطالعه بیان شده است که کاربرد اطلاعات حسابداری مدیریت تاثیر مثبتی هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم بر عملکرد سازمانی از طریق فرایند یادگیری قابل توجه دارد.چوی33 (2004) در مطالعهی خود به بررسی روابط اطلاعات حسابداری مدیریت، یادگیری سازمانی و عملکرد تولید پرداخته است.نتایج این مطالعه یک همبستگی مثبت را بین سطح تکنولوژی پیشرفته تولید و میزان اطلاعات حسابداری مدیریت نشان میدهد(یعنی برنامه ریزی و کنترل اطلاعات، و اطلاعات عملکرد غیر مالی) . همچنین یک رابطه مثبت معنیدار بین ارائه اطلاعات و بهبود در عملکرد تولید نیز مشاهده میشود.نوردت (2005) به این نتیجه دست یافت که یادگیری سازمانی و آموزش اثربخش در سازمانها، عملکرد شرکت را بهبود میبخشد و او نشان داد نقش یادگیری سازمانی در موفقیت سازمانی بسیار موثر خواهد بود.
بر اساس استدلالهای ذکر شده در قسمت فوق میتوان گفت که فراهم کردن اطلاعات موجب افزایش یادگیری سازمانی شده و یادگیری درست و صحیح، عملکرد سازمانی را افزایش میدهد. بدین ترتیب می‌توانیم فرضیه اول تا سوم را که ارتباط میان اطلاعات حسابداری مدیریت، یادگیری سازمانی و عملکرد را توصیف مینماید بیان کنیم:
فرضیهی اول: بین بکارگیری رویکردها و تکنیکهای حسابداری مدیریت و عملکرد تولیدی رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیهی دوم: بین یادگیری سازمانی و عملکرد تولیدی شرکت رابطه معناداری وجود دارد.
یادگیری سازمانی از طریق تنوع در فعالیتها و تجربیات شرکت تقویت میگردد (نویس و همکاران34، 1995). انجام فعالیت در شرایط گوناگون، تنوع رویدادها و عقایدی را که از طریق آن یک شرکت شناخته میشود را افزایش میدهد. این تنوع عملیاتی شرکت را قادر میسازد تا یک مهارت و دانش اولیهای را بنا نهاده و یادگیری آتی شرکت را تقویت نموده و افزایش دهد. سایر تسهیلکنندههایی که یادگیری سازمانی را مورد حمایت قرار داده و ارتقاء میدهند، تغییرات محیطی، گزارشگری سریع و مداوم و… هستند که به عنوان رابط میان شرکت و شرایط خارجی قرار دارند (سیم و کیلوس، 1998).
بسیاری از شرکت به صورت عملی اثرات ارتقایی یادگیری مربوط به تکنولوژی اطلاعات را که وظایف تسهیلکنندههای یادگیری سازمانی تکمیل کرده و تائید مینماید را مورد بررسی قرار دادهاند. لام35 (1997) از طریق تجربیات آزمایشگاهی متوجه شدند که یک گروه سیستم پشتیبانی تصمیمگیری قادر است تا از طریق بهبود در تعامل گروهی، کیفیت تصمیمگیری یا اثربخشی یادگیری مشترک را افزایش دهد. شیرانی و همکاران36 (1999) نشان دادند که یک گروه سیستم پشتیبانی قادر است تا از طریق کمک به ارتباطات گروهی، اثر مثبتی بر کسب دانش و یا ایجاد عقاید داشته باشد. پیترسان و جان اسکات (2003) دلایل شکاف موجود میان یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده را وجود موانع انتقال یادگیری در تمام سطوح سازمان و همچنین عدم وجود ارتباط میان فرآیندهای یادگیری در سازمان عنوان نموند. دوراکس (2005) به این نتایج نایل شد که افزایش ارتباطات باز، بصیرت مشترک، اعتماد همکاری، تشویق حمایت فردی، تمرکز بر یادگیری، رشد حرفهای و توسعه عملکرد سازمانی و … از اعمال مدیریتی است که در آن گفت و گو و مذاکره، یادگیری سازمانی را ترویج میدهد.
بر اساس مباحثی که در بالا ذکر شد میتوان گفت که در شرایط تسهیلکنندههای یادگیری به خوبی سازماندهی شده باشند احتمال بیشتری وجود دارد که گردآوری اطلاعات حسابداری مدیریت به یادگیری اثربخشی سازمانی مرتبط گردد. زمانیکه تسهیلکنندههای سازمانی به خوبی آماده نشده باشند، ممکن است گردآوری اطلاعات منجر به یادگیری صحیح نشده و در نتیجه در بهبود عملکرد نیز موثر نباشد. بدین ترتیب ما میتوانیم فرضیهی سوم را به شکل زیر بیان نمائیم:
فرضیهی سوم: یادگیری سازمانی رابطه بین بکارگیری رویکردها و تکنیکهای حسابداری مدیریت و عملکرد تولیدی را تعدیل مینماید.

1-6- قلمرو تحقیق
1-6-1- قلمرو موضوعی
این تحقیق به بررسی تاثیریادگیری سازمانی بربکارگیری اطلاعات حسابداری مدیریت و عملکرد تولیدی شرکت در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.

1-6-2- قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق سازمان بورس اوراق بهادار تهران میباشد و جامعه آماری آن شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

1-6-3- قلمرو زمانی
قلمروزمانیاینتحقیق در ارتباط با بررسی اثر یادگیری سازمانی بر استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت و عملکرد سازمانی، سال 1391 میباشد.

1-7- استفادهكنندگان از نتايج تحقيق
مدیران: رفتارهای مدیران با یادگیری سازمانی رابطه معناداری دارد. رفتار میریت باعث ایجاد بهبود یادگیری سازمانی میشود. بنابراین میتوان گفت از مهمترین عوامل مؤثر بر یادگیری سازمانی مدیران سازمانها هستند. مدیران میتوانند با بهبود استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت و ارتقاء یادگیری سازمانی، عملکرد خود را بهبود بخشند.
سهامداران و سرمايه‌گذاران: براي داشتن اطلاعات بهتر براي تصميمات مربوط به سرمايه‌گذاري، سهامداران و سرمايه‌گذاران بايد دانش و آگاهي بيشتري در مورد سرمايه فكري، یادگیری سازمانی و میزان استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریتداشته باشند. اگر سرمايه‌گذاران، اطلاعات كاملي در مورد ارزش سازمان،سرمايه فكري، یادگیری سازمانی و میزان استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت آن نداشته باشند، ارزيابي آنها از وضعيت سازمان داراي اعتبار كمتري خواهد بود و خود اين ابهام، باعث افزايش هزينه سرمايه براي سازمان مي‌شود.
تحليلگران مالي: تحليلگران براي درك بهتر ارزش سازمان، بايد اطلاعات درستي در مورد ارزش سرمايه فكري، یادگیری سازمانیو میزان استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت آن داشته باشند. بدون داشتن اطلاعات مفصل در مورد سرمايه فكري، یادگیری سازمانی و میزان استفاده از اطلاعات حسابداری مدیریت، درك چگونگي كمك كردن اين اطلاعات در رسيدن به اهداف استراتژيك، تجزيه و تحليل‌كنندگان نمي‌توانند ارزيابي مطلوبی از وضعيت سازمان انجام دهند. اين امر، منجر به افزايش ابهام براي سرمايه‌گذاران و بانك‌ها مي‌شود و باعث خواهد شد كه آنها ريسك بيشتري براي سرمايه‌گذاري يا دادن اعتبار، براي سازمان در نظر بگيرند كه اين خود سبب مي‌شود، هزينه سرمايه‌اي افزايش پيدا كند.

1-8 -تعریف واژهها و اصطلاحات
یادگیری سازمانی: یادگیری سازمانی فرآیندی است که ازطریق آن، سازمان تجربیات خود را درک و مدیریت میکند. یادگیری سازمانی اساساً به تولید دانش مربوط میشود. گاروین37 (1993)یادگیری سازمانی را به معنی تغییردر وضعیت دانش بیان کرده است. در واقع یادگیری سازمانی شامل بهرهگیری از دانش و به کارگیری آن است.
تسهیل کنندهای یادگیری سازمانی: تسهیلکنندههای یادگیری سازمانی ساختارها و فرآیندهایی هستندکهزمینه لازم برای سهولت یادگیریواثربخش را فراهم میکند. ازجمله مواردی که باعث ارتقاء یادگیری سازمانی میشود: تعامل وهمکاری بین اعضاء، گردش شغلی یا جابجایی میان وظایفی مانند R&D و بازاریابی، تنوع درفعالیتها وتجربیات شرکت، تغییرات محیطی، گزارشگری سریع و مداوم و… میباشد. (چو38،1998)
سیستم اطلاعات حسابداری مدیریت: هدف سیستم اطلاعاتی حسابداری مدیریت جمعآوری، طبقهبندی و خلاصهکردن اطلاعات میباشد که درنهایت منجر به ارائه گزارش اطلاعات به مدیریت جهت برنامهریزی، کنترل، و ارزیابی فعالیتهای تولیدی است. (برگمن واسلگلر39 ،1995).
اطلاعات حسابداری مدیریت: اطلاعات حسابداری مدیریت در یادگیری سازمانی به عنوان مواد خام یادگیری استفاده میشود. اطلاعات حسابداری مدیریت نقش انتقادی در ایجاد دانش جدید و بروز رسانی مدلهای ذهنی ارائه شده توسط سازمان بازی میکنند (اوکسئل وهمکاران40، 1997) .
عملکرد تولیدی: عملكرد توليدي شامل كيفيت محصول، انعطافپذيري و تحويل به موقع محصول می باشد. جايارام و همكاران41، جوشي و همكاران42 و دواراج وهمكاران43 اين موارد را اینگونه تعريف مي‌نمایند: 1)كيفيت محصول را ميتوان تطابق محصول با مشخصههاي موردنظر مشتري تعريف نمود كه در دو بعد ساخت، طبق الزامات مشتري و ارائة محصول نهايي با مشخصههاي موردنظر وي نمود پيدا ميكند؛ 2) انعطافپذيري در دو بعد حجم و مشخصههاي محصول ارزيابي ميشود. انعطاف‌پذيري در حجم توليد، توانايي سازمان در افزايش يا كاهش حجم توليد بنابرخواستةمشتري، بدون زمانبري بالا و شوك هزينهاي است؛ همچنين توان‌ سازمان براي اعمال تغييرات موردنظر مشتري در طرح محصول يا فرايند توليد آن‌را مي‌توان انعطافپذيري سازمان در بعد مشخصههاي محصول دانست؛ 3) تحويل به موقع، توان سازمان در تحويل محصول در زمان سفارش داده شده و سرعت تحويل به موقع آن در شرايط اضطرار مشتري يا شرايطي كه مشتري از سيستم توليد به هنگام44 بهره ميگيرد، تعريف ميشود.(چو، 2004)
انواع عملکردها: عملکردها را میتوان به گروههای اطلاعات عملکردی مالی و غیرمالی تقسیم کرد(آبرنتی وبرونل45، 1997). عملکردمالی نشاندهندهی درجهی دستیابی به اهداف مالی سازمانی مثل بازگشت سرمایه، بازگشت فروش و بازگشت سرمایهگذاری میباشد (میلر و همکاران46، 1992). اطلاعات عملکرد غیرمالی شامل معیارهای کیفی و غیرمالی مثل رضایت مشتری، کیفیت محصول و مشارکت کارکنان هستند(هریسون وهمکاران47، 1997).

1-9- ساختار تحقیق
به منظور انعکاس چارچوب این تحقیق در این بخش، مختصری ازمطالب عنوان شده در هر یک از فصول آتی مطرح میشود:
• در فصل دوم، مبانی نظری این تحقیق از جمله چگونگی و چرایی انجام تحقیقها در این حوزه معرفی میشود و سپس پیشینه تحقیق مرور میگردد.
• در فصل سوم به تشریح روششناسی تحقیق اختصاص یافته است. در این فصل ابتدا مسئله و فرضیههای تحقیق

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد یادگیری سازمانی، حسابداری مدیریت، اطلاعات حسابداری، مزیت رقابتی Next Entries منابع پایان نامه درمورد نظام ارزی، توانمندسازها، حسابداری مدیریت، انتقال اطلاعات