منابع پایان نامه درمورد کتابداران، دانشجویان، کتابداران دانشگاهی، سطح معنادار

دانلود پایان نامه ارشد

چنداني ندارند.
برای پاسخ به بخش دوم سوال و در تعیین رضایتمندی دانشجویان، در جدول4-30 میانگین رضایت دانشجویان در عوامل مربوط به رضایتمندی آورده شده است.
جدول4-30 ميزان رضايتمندي دانشجويان از برقراري ارتباط با كتابداران در كتابخانه‌هاي دانشگاهی شهرستان سبزوار
متغير
ميانگين كل گويه‌ها
متغير
ميانگين كل گويه‌ها
مراجع پذير بودن
3.37
استفاده از پرسشهاي باز
3.28
اشارات و حركات
3.99
اظهار نظر و ارائه پيشنهاد
3.23
علاقمندي به ارائه خدمت
2.59
تعامل با كتابدار همجنس با خود
3.41
اعلام آگاهي از حضور ديگران
3.44
اجتناب از تشخيص پيش از موقع
3.36
لحن صدا
3.59
انعكاس كلامي احساسات مراجعه‌كننده
2.59
بازگويي يا نقل محتوا
2.92
استفاده از مشوّقها
2.88
اجتناب از كاربرد واژگان خاص
3.98
تنظيم عواطف
3.29
برقراري تماس چشمي
3.13
پايان دادن رضايت‌بخش به تعامل
3.69
گوش دادن فعّال
3.77

با توجه به داده‌هاي جدول4-30 مي‌توان گفت، ميزان رضايت دانشجويان از عواملي چون مراجع‌پذير بودن، اشارات و حركات، اعلام آگاهي از حضور ديگران، لحن صدا، اجتناب از كاربرد واژگان خاص، برقراري تماس چشمي،گوش دادن فعّال، استفاده ازپرسش هاي باز ، تعامل با كتابدار همجنس با خود، اجتناب از تشخيص پيش ازموقع، اظهارنظر و ارائه پيشنهاد، تنظيم عواطف و پايان دادن رضايت‌بخش به تعامل با كسب ميانگين بيش از عدد 3، در حدّ خوبي است. در ميان عوامل فوق نيز ميانگين ميزان رضايت از بازگويي يانقل محتوا و استفاده ازمشوّقها به ترتيب 92/2 و 88/2 بوده كه با توجه به نزديكي اين ارقام به حد وسط و عدد 3 مي‌توان گفت رضايت نسبي از اين دو عامل وجود دارد. در مورد ساير عوامل رضايت چنداني وجود ندارد. بنابراين، مي‌توان نتيجه گرفت، اگر چه در مورد برخي عوامل، رضايت دانشجويان در سطح مناسبي نيست اما از آنجا كه ميزان رضايتمندي در بيشتر جنبه‌ها در حد متوسط به بالاست، مي‌توان ادعا كرد، به طور كلي ميزان رضايت دانشجويان از تعامل با كتابداران خوب بوده و كتابداران در زمينۀ برخورد مناسب و شايسته با كاربران خود بويژه دانشجويان، در سطح قابل قبولي ظاهر شده‌اند.
سوال3: وضعیت مهارت‌های ارتباطی کتابداران دانشگاهی شهرستان سبزوار چگونه است؟
با توجه به اینکه متغیر مهارتهای کتابداران در طيف 5 گزينه‌اي مقياس ليكرت ارائه شده است (از هرگز تا هميشه) مقاديري بين 1 تا 5 را به خود اختصاص مي‌دهد؛ بنابراين مقادير كمتر و يا مساوي 3 را به عنوان مهارت ناکافی و بالاتر از 3 را به عنوان مهارت کافی در نظر مي‌گيريم لذا بايستي فرضهاي زير را آزمون كنيم:
                                                                                
قاعدۀ آزمون فرض صفر در مقابل يك، به صورت زير است.
اگرو فقط اگر P-value 0.05 آنگاه فرض صفر را رد و فرض يك را مي‌پذيريم.

جدول 4-31 آزمون علامت برای مهارت‌های ارتباطی کتابداران
گویه
ميانه در نمونه
تعداد كمتر از ميانه
تعدادمساوي ميانه
تعدادبيشتر از ميانه
سطح معنا‌داري آزمون
مهارت کلامی
02/4
0
0
26
000/0
مهارت غیر کلامی
14/4
0
0
26
009/0
مهارت ارتباطی
10/4
0
0
26
000/0

با انجام آزمون علامت و نتایج بدست آمده در جدول4-31 ، از آنجا که سطوح معناداری کمتر از 05/0 است لذا فرض صفر را رد و فرض یک را میپذیریم، یعنی تمامی کتابداران از مهارت کافی برخوردارند.
در ادامه و در جدول 4- 32 میانگین میانگین نمرات مهارت‌های ارتباطی کلامی و غیر کلامی کتابداران آورده می شود.

جدول 4-32 میانگین گویه های مهارت‌های ارتباطی کتابداران
گویه
میانگین
مهارت کلامی
9692/3
مهارت غیر کلامی
2363/4
مهارت ارتباطی
0792/4

با محاسبه میانگین گویه ها در جدول 4-32نیز در می یابیم میزان مهارت از مقدار متوسط (3)بالاتر است که نشان دهنده مهارت کافی کتابدارن می باشد.

4-3-2. فرضیه ها:
فرضیه 1: بین مهارت‌های ارتباطی کتابداران و رضایت دانشجویان از تعامل با کتابداران دانشگاهی سبزوار رابطه معناداری وجود دارد.

از آنجايي كه متغيرهاي موردنظر از نوع فاصله‌اي مي‌باشند، براي بررسي وجود رابطه ميان آن دو از آزمون همبستگي پيرسون استفاده مي‌كنيم(جدول 4-33). ضريب همبستگي پيرسون از 1 تا 1- مي‌‌تواند متغير باشد. علامت منفي در ضريبهاي همبستگي به اين معناست كه ارتباط غيرمستقيمي (منفي) ميان دو متغير وجود دارد و علامت مثبت در ضرايب همبستگي نشان مي‌دهد كه ارتباط مستقيمي (مثبتي) ميان دو متغير مورد مطالعه وجود دارد(واگان، 1384) .
جدول4-33تيجه آزمون همبستگي پيرسون جهت بررسي رابطه دو متغير ميزان رضايت دانشجويان و ميزان برخورداري كتابداران از مهارتهاي ارتباطي مناسب
متغیرها
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
میزان رضایتمندی دانشجویان
و
میزان مهارت‌های ارتباطی کتابداران

53/0

00/0

همان طور كه در جدول 4-33 مشاهده مي‌شود:
ضريب همبستگي بين دو متغير رضايت دانشجويان از تعامل با كتابداران و مهارتهاي ارتباطي ، برابر با 53/0 بوده و مقدار احتمال مربوط به سطح معناداري آن از 05/0 كمتر است بنابراين، رابطه مستقيم و معناداري بين دو متغير مورد مطالعه وجود دارد؛ يعني با اطمينان 95% مي‌توان گفت كه با افزايش ميزان مهارتهاي ارتباطي كتابداران، بر ميزان رضايت دانشجويان افزوده مي‌شود. با توجه به نتايج فوق، فرض صفر رد و فرضيه پژوهش تأييد مي‌شود؛ يعني بين ميزان رضايت دانشجويان از تعامل با كتابداران و ميزان برخورداري كتابداران از مهارتهاي ارتباطي مناسب، رابطه معناداری وجود دارد.
فرضیه 2: بین دانشجویان دانشگاه های مختلف و رضایت آنان از مهارت‌های ارتباطی کتابداران دانشگاهی سبزوار تفاوت معناداری وجود دارد.
با توجه به اينكه متغير ميزان رضايت دانشجويان در دانشگاه های مختلف نرمال نيست(جدول4-30)، از آزمون كروسكال واليس براي بررسي وجود يا عدم وجود تفاوت ميان ميزان رضايتمندي دانشجویان در دانشگاه های مختلف استفاده مي‌شود(جدول 4-34).
جدول 4-34 آزمون کولموگروف-اسمیرنف در اثبات نرمال بودن متغیرهای رضایت دانشجویان دانشگاه های مختلف
متغیر
دانشگاه
آماره آزمون
درجه آزادی
سطح معناداری

رضایت مندی
حکیم
039/0
218
200/0

آزاد
113/0
105
002/0

علوم پزشکی
085/0
36
200/0

پیام نور
084/0
60
200/0

با توجه به جدول 4-34 نمرات رضایت مندی در دانشگاه آزاد نرمال نیستند (P<0.05).
جدول4- 35 آزمون کروسکال والیس برای تعیین تفاوت ميزان رضايت دانشجويان از تعامل با كتابداران در دانشگاه های مختلف
آماره
مقدار
كي دوي كروسكال واليس
020/33
درجۀ آزادي
3
سطح معناداري (P-value)
000/0
 با توجه به نتايج آزمون كروسكال واليس(جدول 4-35)، چون سطح معناداري معادل 000/0 است و كمتر از 05/0 مي‌باشد، در سطح خطاي 05/0 فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تایید می شود، يعني بين ميزان رضايت دانشجويان از تعامل با كتابداران در دانشگاه های مختلف تفاوت معناداري وجود دارد. در مرحله بعد و براي مشخص نمودن تفاوت ميان حوزه ها از آزمون من ویتنی استفاده می کنیم.
جدول4-36 آزمون من ویتنی برای تعیین تفاوت میان دانشگاه های مختلف

متغیر
گروه1
گروه2
آماره ازمون
سطح معناداری

رضایتمندی دانشجویان از کتابداران

حکیم
آزاد
10414
19/0

پیام نور
5/6015
341/0

علوم پزشکی
1876
000/0

آزاد
حکیم
10414
19/0

علوم پزشکی
967
000/0

پیام نور
2513
031/0

پیام نور
حکیم
5/6015
341/0

آزاد
2513
031/0

علوم پزشکی
5/317
000/0

علوم پزشکی
حکیم
1876
000/0

آزاد
967
000/0

پیام نور
5/317
000/0

با انجام آزمون من ویتنی(جدول 4-36) بین گروه های دوتایی از دانشگاهها نتیجه می شود که تفاوت میزان رضایت بین دانشجویان دانشگاههای حکیم وعلوم پزشکی، آزاد وپیام نور، پیام نور وعلوم پزشکی و دانشگاه های آزادوعلوم پزشکی در سطح05/0معنادار است(P<0.05).
فرضیه 3: بین جنسیت دانشجویان و رضایت آنان از مهارت‌های ارتباطی کتابداران دانشگاهی سبزوار اختلاف معناداری وجود ندارد.

برای بررسی این فرضیه با توجه به اینکه متغیر رضایتمندی در هر دو گروه دارای توزیع نرمال است(جدول 4-37) لذا برای مقایسه میزان رضایتمندی در دو گروه از آزمونt نمونه های مستقل استفاده می شود(جدول 4-38).
جدول 4-37 آزمون کولموگروف-اسمیرنف برای اثبات نرمال بودن رضایتمندی بر حسب جنسیت
متغیر
جنسیت
آماره آزمون
درجه آزادی
سطح معناداری
رضایتمندی
زن
036/0
222
2/0

مرد
038/0
197
2/0
چون سطح معناداری در هر دو گروه از 05/0 بیشتر است لذا میزان رضایتمندی در هر دو گروه نرمال است.(P>0.05)

جدول4-38 آزمون t نمونه های مستقل برای بررسی تفاوت ميزان رضايت دانشجويان مرد وزن از تعامل با كتابداران
سطح معناداری

درجه ازادی
اماره ازمون
ازمون همگنی واریانس
متغیر مورد بررسی

سطح معناداری
اماره ازمون
جنسیت
660/0
417
441/0
386/0
753/0
رضایتمندی

براساس آزمون انجام شده از آنجا که05/0

فرضیه 4: بین مقطع تحصیلی دانشجویان و رضایت آنان از مهارت‌های ارتباطی کتابداران دانشگاهی سبزوار رابطه معناداری وجود دارد.
هدف از طرح اين فرضيه، بررسي وجود يا نبود تفاوت ميان ميزان رضايتمندي دانشجویان از تعامل با كتابداران براساس مقطع تحصیلی دانشجویان است.
جدول 4-39 آزمون کولموگروف-اسمیرنف برای اثبات نرمال بودن رضایتمندی دانشجویان در مقاطع مختلف
سطح معناداری
درجه آزادی
آماره آزمون
مدرک تحصیلی
متغیر
129/0
38
127/0
کاردانی

رضایتمندی
2/0
290
038/0
کارشناسی

2/0
81
060/0
کارشناسی ارشد

2/0
10
208/0
دکتری

. براساس آزمون کلموگروف اسمیرنوف(جدول 4-39) با توجه به اينكه متغير ميزان رضايت دانشجويان در مقاطع تحصیلی نرمال است(سطح معناداری آزمون در تمامی موارد از 05/0 بیشتر است لذا فرض نرمال بودن رد نمی شود) ازآزمون تحلیل واریانس استفاده می شود. برای انجام این آزمون ابتدا شرط همگن بودن واریانس در گروهها با استفاده از آزمون لون انجام می شودکه نتایج حاصل از آن در جدول 4-36 آورده شده است:
جدول 4-40 آزمون لون برای همگن بودن واریانس ها

آماره آزمون
درجه آزادی1
درجه آزادی2
سطح معناداری
83/3
3
415
01/0

با توجه به جدول 4-40 بدلیل اینکه سطح معناداری آزمون از 05/0 کمتر است لذا فرض برابری واریانس ها رد می شود و برای مقایسه میزان رضایت مندی در مقاطع مختلف از آزمون Brown-Forsythe یا Welchاستفاده می شود که نتایج هر دو آزمون در جدول 4-41آورده شده است.
جدول 4-41 آزمون ولچ و براون فورسیت برای مقایسه رضایت مندی در مقاطع مختلف
آزمون
آماره آزمون
درجه آزادی1
درجه آزادی2
سطح معناداری
ولچ
783/6
3
685/39
001/0
براون فورسیت
558/5
3
069/149
001/0

از آنجاکه سطح معناداری آزمون کمتر از 05/0 است، فرض صفر رد و فرضیه پژوهش تایید می گردد، لذا بین میزان رضایتمندی دانشجویان در مقاطع تحصیلی مختلف رابطه معناداری وجود دارد.
در ادامه نتایج آزمون دانت تی 3، که نشان دهنده این تفاوت است، آورده می شود(جدول 4-42).
جدول 4- 42 آزمون تعقیبی ِدانت تی 3 در مقایسه رضایتمندی دانشجویان مقاطع مختلف
مقطع تحصیلی1
مقطع تحصیلی2
میانگین اختلاف
(2-1)
سطح معناداری

کاردانی
کارشناسی
12.44537
004/0

کارشناسی ارشد
25504/10
100/0

دکتری
76842/0-
000/1

کارشناسی
کاردانی
44537/12-
004/0

کارشناسی ارشد
19034/2-
981/0

دکتری
21379/13-
046/0

کارشناسی ارشد
کاردانی
25504/10-
100/0

کارشناسی
19034/2
981/0

دکتری
02346/11-
180/0

دکتری
کاردانی
76842/0
000/1

کارشناسی
21379/13
046/0

کارشناسی ارشد
02346/11
180/0

همانطور که در جدول4-42 مشاهده می شود تفاوت بین رضایتمندی دانشجویان کاردانی وکارشناسی، همچنین کارشناسی ودکتری معناداراست(05/0>P). بین دیگر مقاطع تفاوت معناداری از لحاظ میزان رضایت مندی وجود ندارد. در نتیجه فرضیه فوق تایید می گردد.
فرضیه 5: بین میزان تحصیلات کتابداران ومیزان برخورداري آنها ازمهارتهاي ارتباطی مناسب ارتباط معناداری وجود دارد.
با توجه به اینکه تعداد کتابداران دارای مدرک دیپلم تنها دو نفر است (بررسی نرمال بودن امکان پذیر نیست)، از آزمون كروسكال واليس براي بررسي وجود يا نبود وجود تفاوت ميان میزان تحصیلات کتابداران ومیزان برخورداري آنها از مهارتهاي ارتباطی مناسب استفاده مي‌شود(جدول 4-43).
جدول 4-43آزمون کروسکال والیس برای معناداري تفاوت بین مهارتهای ارتباطی کتابداران با مدارک تحصیلی مختلف
آماره
مقدار
كي دوي كروسكال واليس
434/2
درجۀ آزادي
3
سطح معناداري (P-value)
487/0
نتایج جدول 4- 43 نشان می دهد که سطح معناداری آزمون از 05/0 بیشتر است لذا تفاوت معناداری بین مهارتهای ارتباطی کتابداران با مدارک تحصیلی مختلف وجود ندارد(P0.05). در نتیجه فرضیه رد می شود.

فرضیه 6: بین میزان تجربه کتابداران ومیزان برخورداري آنها ازمهارتهاي ارتباطی مناسب رابطه معناداری وجود دارد.
در این فرضیه برای بررسی رابطه بین میزان تجربه کتابداران ومیزان برخورداری آنها از مهارتهای ارتباطی از ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود.
جدول4- 44نتایج آزمون همبستگی پیرسون در تعیین ارتباط سابقه کار و مهارت‌های ارتباطی کتابداران
متغیرها
ضریب همبستگی پیرسون
سطح معناداری
میزان سابقه کار کتابداران
و
میزان مهارت‌های ارتباطی کتابداران

13/0

52/0

براساس جدول 4-44 ضریب همبستگی بین دو متغیر برابر13/0و مقدار احتمال مربوط به سطح معناداری آن برابر 52/0 است که از 05/0 بیشتر است بنابراین رابطه مستقیم ومعناداری بین دو متغیر مورد مطالعه وجود ندارد(P0.05). در نتیجه فرضیه رد می شود.

5-1. مقدمه:
این فصل شامل بحث و تفسیر یافته های پژوهش، نتیجه گیری نهایی، کاربرد نتایج و در ادامه پیشنهادات جهت انجام پژوهش های بعدی که می تواند مفید واقع شود ارائه می شود.
5-2. تحلیل نتایج و یافته های پژوهش:
در راستای ارائه و تحلیل یافته های پژوهش، وضعیت مهارت‌های ارتباطی کتابداران، عوامل مؤثر بر تعامل بین فردی و میزان و عوامل مؤثر بر رضایتمندی دانشجویان از تعامل با کتابداران در قالب سوال ها و فرضیه های پژوهش تحلیل شده است.
5-2-1. پرسش های پژوهش:
در این بخش به طور خلاصه نتایج و یافته های حاصل از پااسخگویی به پرسش های ذکر شده ارائه می شود.
1. از دیدگاه کتابداران دانشگاهی شهرستان سبزوار، مهم ترین عوامل مؤثر در میزان آشنایی و بکارگیری مهارت‌های ارتباطی مناسب هنگام تعامل با دانشجویان کدام است؟
برای تعیین مهم ترین عوامل مؤثر بر تعامل بین فردی، پرسشنامه ای استاندارد مشتمل بر 34 گویه در اختیار کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی شهرستان سبزوارقرار گرفت. طبق پرسشنامه مذکور این عوامل به چهار دسته عوامل فردی، سازمانی، محیطی و فرهنگی دسته بندی می شود.
یافته های حاصل از پاسخگویی به سوال نخست نشان داد، مهم ترین عوامل مؤثر بر تعامل بین فردی از دیدگاه کتابداران ابتدا عوامل محیطی است و پس از آن عوامل سازمانی، فردی و فرهنگی تاثیرگذار می باشند، که این نتایج خلاف نتایج رهنما(1391) می باشد.
کتابدارن دانشگاهی شهرستان سبزوار معتقدند که عوامل محیطی مناسب جهت برقراری موثرتر تعامل با کاربران از سایر عوامل از اهمیت بیشتری برخوردار است، از قبیل نوع چیدمان تجهیزات کتابخانه و قابل مشاهده بودن میز امانت، جهت مراجعه سریع کاربر به کتابدار و همچنین وجود نشانه های راهنما برای جلوگیری از سردرگمی کاربر در کتابخانه. پس کتابداران معتقدند در ابتدا شرایط محیطی باید بگونه ای فراهم شود که کاربر به کتابدار به آسانی مراجعه کند و تعامل شکل بگیرد. که فراهم ساختن تسهیلات بیشتر محیطی برای تعامل بهتر برعهده سازمان مادر است.
عوامل سازمانی از لحاظ اهمیت و تاثیرگذار بودن در رتبه دوم قرار گرفتند یعنی سازمان های مادر(دانشگاه ها) باید شرایط و عوامل مناسب را بگونه ای فراهم آورند، تا کارمند احساس امنیت و رضایت شغلی و اعتماد بنفس داشته باشد تا بتواند بنحو شایسته با کاربران تعامل برقرار نماید و در جهت رفع نیاز های اطلاعاتی ایشان بکوشد. متخصص بودن مدیران کتابخانه و آگاهی آن ها از اهمیت بکار بردن مهارت‌های ارتباطی توسط کتابداران و آموزش و تشویق کتابداران به استفاده از اینگونه مهارت ها، تقسیم وظایف و اختیارات منطقی توسط مدیر کتابخانه و حمایت سازمان مادر از کتابداران در مقابل کاربران نمونه ای از عوامل سازمانی است که بر ارتباط بهتر بین کاربران و کتابداران اثرگذار است.
رهنما(1391) نیز معتقد است با ارائه آموزش های ارتباط بین فردی توسط سازمان مادر، وجود ثبات و امنیت شغلی بالا، تخصص مدیران کتابخانه و سایر عوامل مطرح در این بخش می توان شاهد برقراری ارتباطات اثربخش تر میان کاربران و کتابداران بود و بدین وسیله سطح رضایتمندی کاربران نیز ارتقا یابد.
بر طبق اظهار نظر کتابداران عوامل فردی و فرهنگی د

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد کتابداران، دانشجویان، تعامل بین فردی، رضایتمندی Next Entries منابع پایان نامه ارشد درمورد سازمان ملل، توسعه انسانی، توسعه هزاره، جهانی شدن