منابع پایان نامه درمورد کارآفرینی، جامعه آماری، کسب و کار، شناسایی فرصت

دانلود پایان نامه ارشد

و همچنین منجر به افزایش سرمایه گذاری و ایجاد بنگاه های جدید اقتصادی در مناطق روستایی می شود. بنابراین، رونق گردشگری محیط روستا را از نظر اقتصادی، به محیطی پویا تبدیل می کند و در واقع، محیط روستا به محیطی انگیزشی و محرک برای کارآفرینی تبدیل می شود. از سوی دیگر از دیدگاه آن دو رونق گردگشری موجب جلب توجه مسوولان محلی و ارگان های مختلف روستا شده و این امر باعث ایجاد گسترش زیرساخت های اولیه می شود.
ایمنی قشلاق(1388) نیز به” نقش کارآفرینی در توسعه پایدار گردشگری” می پرازد و بیان میدارد که با توجه به آنکه یکی از ویژگیهای کارآفرینان فرصتطلبی می باشد و این از وظایف دولتهاست که با ایجاد و توسعه زیرساختها این فرصت را برای اجرای ایده های کارآفرینی بوجود بیاورند و با بسته های حمایتی نظیر معافیت مالیاتی، بیمه ای ، اعطای تسهیلات کم بهره و در مواقعی بلاعوض و همچنین تسهیل در امر ارائه مجوزهای مربوطه آنان را در شکوفا شدن ایدههایشان کمک نماید. با توجه به کاهش کشاورزی ، مهاجرت مردم و تنوع فعالیتهای گردشگری به دلیل رشد روزافزون گردشگری و افزایش تقاضاهای جدید، انواع گردشگری پایدار نیاز به توسعه کارآفرینی در گردشگری روستایی احساس می شود.
نتایج حاصل از پژوهش ضرغام بروجنی و توحیدلو(1390) تحت عنوان” الگوی مدیریت اثربخش گردشگری- مورد مطالعه: مقصد مذهبی مشهد” ،حاکی از آن است که در بخش گردشگری مشهد در سطح کلان نیاز به همکاری نیروهای مجرب با تحصیلات بالاتر دارد.
در پژوهش عزیزی و همکاران(1391) که به “بررسی الگوی عوامل فردی و اجتماعی مژثر بر تشخیص فرصتهای کارآفرینانه” پرداخته شده است، فرضیههای رابطهی بین خلاقیت کارآفرینی، خودکارآمدی کارآفرینی،پیوندهای ضعیف اجتماعی بر هوشیاری کارآفرینانه و رابطهی هوشیاری کارآفرینانه و تشخیص فرصتهای کارآفرینانه تایید شده است.
شفیعیان و همکاران به” شناسایی و اولویت بندی فرصتهای خرد گردشگری مذهبی داخلی شهر مشهد(1391)” پرداخته اند. در آن پژوهش عوامل گردشگری مذهبی از طریق مصاحبه با فعالان صنعت گردشگری مشخص شد و مؤلفههای آن به چهار عامل سفر، مقصد، مذهبی و نوآورانه دسته بندی شدند. در عامل سفر 9 مؤلفه در عامل مقصد 11 مؤلفه فرصت، در عامل مذهبی 13 مؤلفه فرصت و در عامل نوآورانه 16 مؤلفه فرصت تعیین گردید. این پژوهش حاکی از ناکارا بودن بازار در تآمین نیازهای مشتریان، افزاریش انتظارات گردشگران مذهبی و رضایت کمتر ایشان از وضعیت موجود است. در این پژوهش عامل مؤلفههای خاص مذهبی در سال 91 از رتبه ی دوم به رتبهی چهارم تنزل پیدا کرده و فرصتهای کم ارزشتری را نسبت به دیگر جاذبه ها به خود اختصاص داده اند.
پژوهش کریمزاده و همکاران(1393) با عنوان” شناسایی عوامل مؤثر در ایجاد فرصتهای کارآفرینی در بخش گردشگری نواحی روستایی”
قلیپور و کرامتی(1388) در پژوهش خود تحت عنوان” نقش دانش سابق کارآفرین بر تشخیص فرصت کارآفرینانه” بیان میکند که با اینکه عوامل متعددی در خصوص عوامل مؤثر بر تشخیص فرصت کارآفرینی شناسایی شده که درمیان آنها، نقش دانش سابق کارآفرین از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و در بیشتر تحقیقات نظری و تجربی از آن حمایت شده است. آنها در پژوهش خود نشان میدهند که موجودی دانش به تنهایی اثر مستقیم بر تشخیص فرصت ندارد، بلکه با تقویت ساختار شناختی کارآفرین به تشخیص فرصت کمک میکند.به این معنا که دانش سابق فرد، ظرفیت و الگوی ذهنی برای کارآفرین ایجاد می کند که موجب میشود تا آنها اطلاعات جدید را جذب کرده و در نتیجه، در تولید ایده و تشخیص فرصت به آنها کمک کند.
2-11-2. تحقیقات خارجی
در پژوهشی که توسط جعفر47 و همکاران (2011) با عنوان “کارآفرینی در صنعت گردشگری:در کشورهای در حال توسعه” صورت گرفت نشان داد که آموزش کارآفرینی و توجه به آن می تواند به بقاء هتلهای کوچک حتی با 50 تخت کمک و به این ترتیب با حفظ کسب و کار گردشگری رونق خود را حفظ می کند.
در پژوهشی که توسط جعفر و همکاران (2015) در مورد ” رشد گردشگری و کارآفرینی: تحلیل تجربی توسعه مناطق کوهستانی” صورت گرفت، نتایج به دست آمده نشان می‌دهد عواملی مانند تغییرات آب و هوایی زیاد، عدم آگاهی در مورد روند فرصتهای گردشگری، فقدان مهارتهای بازاریابی گردشگری، دانش محدود در مورد چگونگی شروع یک کسب و کار و رضایت از کار فعلی، موانع اصلی توسعهی کسب و کار در مناطق مورد مطالعهی پژوهشگران می باشد.
سلبی48 و همکارانش (2011) در پژوهشی با عنوان ” تحقق فرصت های کسب و کار گردشگری در مجاورت سه پارک ملی در جنوب فنلاند: کارآفرینان و تصمیم گیرندگان محلی” به بررسی تصمیمات کارآفرینان و سرمایهگذاران محلی و تفاوت دیدگاههای آنها نسبت به نوع کسب و کار در زمینهی گردشگری می پردازد.
در پژوهشی که توسط سودابی49و همکاران(2014) با عنوان ” کارآفرینی از ورای یک عدسی کیفی: بینش درساخت و ساز و یا کشف فرصت های کارآفرینی ” صورت گرفت، به بررسی آنکه چه چیز در کارآفرینان آنها را به کارآفرینان”کاشف” فرصتهای کارآفرینانه و یا کارآفرینان”خالق” فرصتها تبدیل می کند، می پردازد. از نظر آنها شرایط اجتماعی ، فرهنگی و… نقش عمیقی بر تبدیل کارآفرینان به کاشف و خالق دارد.
تانگ50(2012) تأثیر هوشیاری کارآفرینانه بر دستیابی به فرصتهای جدید را مورد مطالعه قرار داده است و نشان داده است که هوشیاری کارآفرینانه که پیش از این در متون علمی بیان شده بود، از موارد بسیار مهم در کارآفرینانی است که فرصتهای جدید را کشف میکنند.
2-12. جنبه نوآوری و مدل مفهومی
آنچه محقق در این پژوهش قصد دارد تا به آن برسد، شناسایی فرصتهای کارآفرینی در دو عامل مهم گردشگری در شهرستان مشهد، شامل عامل جاذبههای گردشگری و حمل و نقل است. مزیت این تحقیق نسبت به سایر تحقیقها، این است که در این تحقیق با رویکرد تاثیرگذاری گردشگری بر کارآفرینی و کارآفرینی بر گردشگری، به بررسی دقیقتر پرداخته و تصمیم دارد تا به صورت جزئیتر راههای استفادهی کارآفرینان از گردشگری برای رشد اقتصادی و همچنین بهبود کیفیت با توجه به رقابتی شدن را بیان کند.
کارآفرینی فرآیند شناسایی سرچشمهها، تشخیص و بهرهبرداری از فرصتهاست. از این رو کارآفرینی با شناسایی فرصت و از طریق بررسی امکان بکارگیری مجدد منابع برای ارزشافزایی بیشتر آغاز میگردد .اما بهترین روش شناسایی فرصت، میبایست بهطور ویژه در رابطه با موضوع پژوهش توسعه یابد(لیائو، ویتسل،2008،ص 2). اولویک(2002و2005) با بحث در مورد اهمیت تجربه مشتری، توجه به ادراک مشتریان از اهمیت و رضایت از وضعیت فعلی خدمات و محصولات را اقدام مؤثری برای شناسایی فرصت معرفی می کند. به همین دلیل در این پژوهش، با بررسی متون علمی، مصاحبه با خبرگان و گردشگران مذهبی در مشهد، عوامل گردشگری به عنوان بستر پژوهش انتخاب، و پس از آن ویژگیهای حائز اهمیت عوامل و یا فرصتهای خرد و کلان انتخاب شد. لذا مدل مفهومی شناسایی فرصتهای کارآفرینانه در گردشگری مشهد به شرح شکل2-1قابل نمایش است.

2-13. جمع‌بندی
در این فصل، به طور کلی، فرصت کارآفرینانه و صنعت گردشگری مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در انتهاي فصل نیز پیشینه تحقیقات داخلی و خارجی ذکر شد. مدل مفهومی پژوهش نیز خاتمه دهنده این فصل است.

3-1. مقدمه
هدف تمام علوم شناخت و درك دنياي پيرامون ماست. به منظور آگاهي از مسائل و مشكلات دنياي اجتماعي روشهاي علمي تغييرات قابل ملاحظه‌اي پيدا كرده‌اند. اين روندها و حركتها سبب شده است كه براي بررسي رشته‌هاي مختلف بشري از روش علمي استفاده شود. از جمله ويژگيهاي مطالعه علمي كه هدفش حقيقت‌يابي است استفاده از يك روش تحقيق مناسب مي‌باشد. اكنون تحقيق در علوم انساني روش علمي است كه به بسياري از مسائل و رويدادها به ديده ترديد مي‌نگرد و آنها را با روشهاي مخصوص و از ابعاد و جنبه‌هاي گوناگون بررسي مي‌كند تا به علت آنها پي ببرد و راهكار يا الگويي جديد جهت بهبود شرايط ارائه نمايد. انتخاب روش تحقيق مناسب به هدفها ماهيت و موضوع مورد تحقيق و امكانات اجرايي بستگي دارد(سخدري،1385).
این فصل از بخش هاي زیر تشکیل شده است:
• مقدمه
• موضوع پژوهش
• نوع پژوهش
• جامعه‌ي آماري، روش نمونه‌گیري و نمونه‌ي آماري
• روش و ابزار گردآوري داده‌ها و اطلاعات
• روایی( اعتبار) و پایایی ابزارهاي مورد استفاده
• روش تجزیه و تحلیل دادهها
• جمع‌بندي
3-2. موضوع پژوهش
موضوع پژوهش، شناسایی و اولویتبندی فرصتهای کارآفرینانه در صنعت گردشگری در شهرستان مشهد است
3-3. نوع پژوهش
این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی بوده، و از لحاظ متغیر کیفی است و از لحاظ ابزار جمع‌آوری داده‌ها کیفی-کمیاست؛ ابتدا ویژگیهای پدیده شناسای و سپس براساس آنها میتوان در مورد پدیده تحلیل کمی انجام داد. در این حالت مرحله نخست پژوهش کیفی است و مرحلهی دوم کمی است که در دهههای اخیر عنوان پژوه ترکیبی به خود گرفتهاست(داناییفرد، الوانی و آذر،1391)
3-4. جامعه‌ي آماري
3-4-1. جامعه آماری در بخش کیفی
در این پژوهش برای جاذبههای گردشگری جامعه در مرحله کیفی خبرگان گردشگری شامل کارآفرینان حوزه گردشگری، بخش سرمایهگذاری اداره میراث فرهنگی و گردشگری، مدیر اداره راهنمایان گردشگری استان خراسان رضوی، کارشناس گردشگری شهرداری مشهد، مدیران اجرایی اتحادیه هتلداران و هتلآپارتمانداران مشهد می باشند. در بخش حملونقل جامعه مستقیماً گردشگران هستند.
3-4-2.جامعه آماری دربخش کمی
جامعه در مرحله کمی گردشگران و مسافران مشهد میباشند. در این پژوهش جامعه نامحدود است.
3-5. نمونه‌ي آماري
نمونه آماری مجموعه کوچکی از جامعه اماری است مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعه آماری انتخاب شدهاند. به عبارت دیگر، تعدادی از جامعه آماری، نمونه را تشکیل میدهند(اوما سکاران،1388)
3-6. روش نمونه‌گیري
3-6-1. روش نمونهگیری دربخش کیفی
در بخش کیفی در بخش جاذبههای گردشگری برای مصاحبه با خبرگان از روش نمونهگیری قضاوتی استفاده شده است. در روش نمونهگیری قضاوتی، افرادی برای نمونه انتخاب میشوند که برای ارائه اطلاعات مورد نیاز در یهترین موعیت قرار دارند. بنابراین، نمونه برداری قضاوتی هنگامی مورد استفاده است که طبقهی محدودی از افراد دارای اطلاعات اند که پژوهشگر در جستجوی آنهاست(داناییفرد، الوانی و آذر،1391)
در بخش حملومقل درون شهری نمونه گیری در مراکز تجاری و به صورت تصوادفی صورت گرفت.
3-6-2.روش نمونهگیری در بخش کمی
روش نمونه‌گیري مورد استفاده در بخش کمی، روش خوشهای است. به این صورت که مسافران حاضر در پایانههای حمل و نقل بصورت تصادفی و در یک روز به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. سپس با توجه به حجم نمونه مورد نیاز توزیع پایان نامه انجام شد.
جدول 3-1- نمونه آماری تحقیق

جامعه آماری
جامعه آماری
نمونه آماری
تعدا پرسشنامه جمع‌آوری شده
فرودگاه
نامشخص
120
117
راه آهن
نا مشخص
140
132
ترمینال
نا مشخص
120
94
مجموع
نامشخص
380
343

3-7. روش و ابزار گردآوری داده‌ها و اطلاعات
در اين پژوهش براي گردآوري داده‌ها از سه شيوه استفاده شده است كه به اختصار شرح داده مي‌شوند:
مصاحبه: در بخش جاذبههای گردشگری مصاحبهی عمیقی با خبرگان صنعت تا رسیدن به حد اشباع صورت گرفت. در این بخش با 12 نفر مصاحبه انجام گرفت که نفر هشتم نقطهی اشباع بود اما تا دوازدهمین نفر ادامه داده شد. در نهایت 10 فرصت از میان دادههای خام مصاحبهشوندگان شناسایی شد.
مصاحبه‌هاي ساخت نيافته: در اين مصاحبه در صورت به حاشيه كشيده شدن مصاحبه، به سرعت اقدام به جهتدهي دوباره مصاحبه مي‌شود. در مصاحبه ساخت نيافته پژوهشگر از چهارچوب تنگ ساخت يافته رهايي مي‌يابد و مصاحبه شونده را كاملأ آزاد مي‌گذارد تا هر چه در ذهنش مي‌آيد بگويد و سپس آنها را خود پالايش مي‌كند و از آنها اطلاعات را بيرون مي‌كشد.(خواجئیان، داتیس،1387،ص 64)
در بخش حمل و نقل از این روش برای انتخاب ویژگیهای حملونقل از دیدگاه گردشگران استفاده شد. در اين پژوهش با

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد گردشگری مذهبی، اوقات فراغت، خدمات گردشگری، گردشگری شهری Next Entries منابع پایان نامه درمورد حمل و نقل، توزیع فراوانی، شناسایی فرصت، آزمون فریدمن