منابع پایان نامه درمورد پیش آزمون، جمعیت شناختی، عاطفه مثبت، انحراف معیار

دانلود پایان نامه ارشد

36/0 و نیز همبستگی خرده مقیاس عاطفه منفی با مقیاس اضطراب آشکار پرسشنامه اضطراب آشکار- نهان، 51/0 و همبستگی خرده مقیاس عاطفه مثبت با مقیاس اضطراب آشکار، 35/0 گزارش شده است (واتسن و همکاران، 1988). در پژوهش گروئنوالد، ریف، مروزک و سینگر168 (2008) ضریب آلفای کرونباخ هر دو مقیاس عاطفه مثبت و منفی برابر با 86/0 و 91/0 به دست آمد. بخشیپور و دژکام (1384) اعتبار این دو خرده مقیاس را در یک نمونهی دانشجویی برابر با 87/0 به دست آورد.بخشی، دائمی و آجیلچی(1388)همسانی درونی این دو مقیاس را در یک نمونه دانشجویی 85/0 به دست آوردند که از اعتبار مطلوبی برخوردار بود.

دستگاه Activadose: این دستگاه ساخت آمریکا می باشد.دارای دو الکترود با پد های 5*7 می باشد. ماکزیمم شدت جریان وارد شده به بوسیله این دستگاه 4 میلی آمپر می باشد.منبع تغذیه دستگاه باطری 9 ولتی می باشد.

‏01دستگاه تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز

الکترود دستگاه تحریک فراجمجمه ای الکتریکی مغز

روند اجرای پژوهش
روش اجرا:در این پژوهش پس از انتخاب شرکت کننده‌ها و قبل از شروع عمل آزمایشی ابتدا هر یک از شرکت کننده فرم رضایت نامه را تکمیل و امضا نمودند سپس اطلاعات جمعیت شناختی جمع آوری شد. به هر شرکت کننده یک کد شناسایی تخصیص داده شد.اطلاعات مربوط به ولع‌مصرف با استفاده از آزمون ولع القایی با یک دستگاه لپ تاپ Acer با مانیتور 15 اینچ که در فاصله پنجاه سانتی متری بر روی میز مناسب قرار داشت توسط شرکت کننده اجرا شد. اطلاعات مربوط به خلق‌وخو توسط پرسشنامه عواطف‌ مثبت و منفی جمع ‌آوری شد.سپس یک روز بعد بدون اطلاع شرکت کننده،آزمون مصرف مواد از طریق ادرار بوسیله کیت های آزمایشی نواری شامل مت آمفتامین،مرفین و متادون از شرکت کننده ها گرفته شد.آزمایش ادرار همچنین به هنگام جلسه پنجم و در جلسه آخر درمان نیز انجام شد.از همه شرکت کنندگان خواسته شد که حداقل یک ساعت قبل از جلسه درمانی سیگار استعمال نکنند.بعد متغیر مستقل یعنی تحریک الکتریکی با جریان مستقیم از روی جمجمه به افراد شرکت کنندده داده شد. پس از هر جلسه تحریک با شرکت کننده درباره اثرات جانبی تحریک که احتمال داشت بر انها عارض گردد صحبت می شد و از آنها درخواست شد،اگر عارضه ای را تجربه و مشاهده می کردند در جلسه بعدی درمان حتما پژوهشگر را مطلع کنند.

بعد از آخرین جلسه درمان دوباره آزمون ولع القایی کامپیوتری و مقیاس عاطفه مثبت و منفی از شرکت کنندگان گرفته شد. همچنین از انها خواسته شد که حداقل به مدت دو هفته پس از اتمام جلسات درمان در هیچ برنامه آموزشی و درمانی ای به جز برنامه خود مرکز شرکت نکنند. سپس پژوهشگر دو هفته بعد از اتمام جلسات درمان جهت انجام مرحله ی پیگیری دوباره به مرکز اقامتی مراجعه نمود و دوباره آزمون های مراحل سنجش پیش آزمون و پس آزمون را تکرار کرد.
پروتکل درمان
در این پژوهش جهت کاهش ولع مت آمفتامین و بهبود خلق در افراد وابسته، الکترود آند به عنوان الکترود تحریک روی ناحیه ی پیش پیشانی پشتی جانبی که بر اساس سیستم تقسیم بندی بین المللی 20-10 نقطه 3F می باشد،قرار داده شد. الکترود کاتد نیز بالای بازو قرار گرفت. برای تحریک از الکترود اندازه 7*5 استفاده شد.همچنین پد اسفنجی الکترودها جهت تسهیل در رسانایی جریان و کاهش آسیب های ناشی از عبور جریان در نرمال سالین169 (10 گرم نمک در 1000 سی سی آب) قرار داده شدند. جریان با شدت 2 میلی آمپر و شیب افزایش جریان170 بیست ثانیه ای و به مدت بیست دقیقه به ناحیه ی 3F سرشرکت کننده وارد شد.

‏0 سیستم تقسیم بندی بین المللی 10-20

شرکت کننده در دریافت تحریک الکتریکی فراجمجمه ای مغز
شیوه تحیل داده های پژوهش
جهت تحلیل داده های پژوهش از شاخص‌های آمار توصیفی (فراواني، درصد، میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون اندازه گیری مکرر و آزمون بنفرونی ) استفاده شد.

فصل چهارم
يافته‌هاي پژوهش

در این فصل،با استفاده از شاخص‌های آمار توصیفی (فراواني، درصد، میانگین و انحراف معیار)و آمار استنباطی (آزمون اندازه گیری مکرر و آزمون بنفرونی) به توصیف و تحلیل داده‌ها پرداخته شده است. آزمون اندازه گیری مکرر حالت تعمیم یافته آزمون t همبسته است؛ با این تفاوت که آزمون t همبسته برای مقایسه یک گروه در 2 وضعیت بکار می رود، اما آزمون اندازه گیری مکرر، یک گروه در 3 یا بیشتر از 3 وضعیت مورد مقایسه قرار می دهد(کیم171، 2015). در این پژوهش نیز با توجه به اینکه اندازه گیری متغیرهای وابسته در سه نوبت (پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری) انجام شد، از آزمون اندازه گیری مکرر برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید. همچنین، برای بررسی معناداری بالینی تغییرات و عینی سازی میزان بهبود،شاخص درصد بهبودی نیز محاسبه گردید.لازم به ذكر است جهت تجزيه و تحليل داده ها از نرم افزار آماري «SPSS» استفاده شده است.

اطلاعات جمعیت شناختی
در این قسمت ویژگی های جمعیت شناختی شرکت کنندهها در جدول 4-1 ارائه شده است.
جدول 4-1. ویژگیهای جمعیت شناختی شرکت کننده ها
متغیر/ شاخص های آماری
فراوانی
درصد

تحصیلات
سیکل
1
5/12%

دیپلم
5
5/62%
فوق دیپلم
2
25%
وضعیت تاهل
مجرد
5
5/62%

متاهل
3
5/37%
همانگونه که در جدول 4-1 ملاحظه می گردد، از بین 8 نفری که بعنوان نمونه در پژوهش شرکت داشتند،1 نفر با تحصیلات سیکل، 5 نفر دیپلم و 2 نفر فوق دیپلم می باشند. همچنین از جهت وضعیت تأهل،5 نفر مجرد و 3 نفر متأهل می باشند.
یافته های استنباطی
فرضیه اول: میزان ولع القایی در مرحله پیش آزمون در مقایسه با مرحله پس آزمون،بعد از تحریک الکترکی مغز کاهش خواهد یافت.
جدول 4-2. شاخص های توصیفی مربوط به میزان ولع
پیگیری
پس آزمون
پیش آزمون
متغیر / زمان
ميانگين (انحراف معيار)
ميانگين (انحراف معيار)
ميانگين (انحراف معيار)

(29/11) 87/34
(75/9) 50/31
(34/19) 75/47
ولع
با توجه به جدول 4-2 میانگین و انحراف معیار نمرات ولع در پیشآزمون، پسآزمون و پیگیری به ترتیب 34/19±75/47؛ 75/9±50/31 و 29/11±87/34 میباشد.

جدول 4-3. نتایج آزمون اندازه گیری مکرر برای میزان ولع
شاخص آماری
متغیر
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
مقدار F
مقدار معناداری

dکوهن
ولع
58/1176
11/1
23/1060
58/10
011/0
44/2
خطا
08/778
76/7
16/100

همانطور که در جدول 4-3 مشاهده میشود در میزان ولع تفاوت معناداری بین مراحل آزمون (پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری) وجود دارد (05/0>p؛ 58/10= (76/7،11/1)F).همچنین، مقدار اندازه اثر یعنی d کوهن (44/2) نیز بیانگر اندازه اثر بزرگ یا بعبارتی تفاوت بسیار زیاد بین میزان ولع در سه مرحله اندازه گیری می باشد. تفاوتهای مذکور از طریق آزمون تعقیبی بنفرونی مورد بررسی قرار گرفت؛ که نتایج آن در جدول 4-4 مشاهده میشود.

جدول 4-4. نتایج آزمون بنفرونی درون گروهی برای مقایسه میزان ولع در سه مرحله
متغیر
زمان I
زمان J
تفاوت میانگین (I – J)
خطای استاندارد
مقدار معناداری
ولع
پیش آزمون
پس آزمون
25/16
72/4
03/0

پیگیری
87/12
19/4
054/0

پس آزمون
پیگیری
37/3-
32/1
11/0
بر اساس نتایج آزمون بنفرونی در جدول 4-4 و سطوح معناداری درج‌شده در این جدول،مشاهده میشود در میزان ولع بین مرحله پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معناداری وجود دارد(05/0p<). به عبارتی،شرکت کنندههای گروه آزمایش که tDCS دریافت کرده اند میانگین نمرات شان در آزمون ولع از پیش آزمون(75/47)تا پس آزمون(50/31)کاهش معناداری داشته است. همچنین این نتایج نشان می دهد بین مرحله پیش آزمون و پیگیری؛پس آزمون و پیگیری در میزان ولع تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0p>).
جهت بررسی معناداری بالینی تغییرات از پیش آزمون تا پس آزمون و از پس آزمون تا پیگیری، شاخص درصد بهبودی محاسبه شد. شاخص درصد بهبودی از مرحله پیش آزمون تا پس آزمون (03/34) و از مرحله پیش آزمون تا پیگیری (97/26) برای ولع مصرف، بهبودی قابل توجهی را نشان می داد. بعبارتی tDCS کاهش ولع مصرف مواد در افراد وابسته به مت آمفتامین را در پی داشته است.

فرضیه دوم: خلق و خوی افراد وابسته به مت آمفتامین در مرحله پیش آزمون در مقایسه با پس آزمون، بعد از تحریک الکتریکی مغز بهبود خواد یافت می شود.
به منظور بررسی این فرضیه نیز از آزمون اندازه گیری مکرر استفاده شد. در اين آزمون، هر کدام از مولفه های خلق و خو (عاطفه مثبت، عاطفه منفی) بعنوان یک متغیر وابسته جداگانه که در سه نوبت اندازه گیری شده بود، وارد مدل شد. اما قبل از انجام آزمون اندازه گیری مکرر، مفروضه آن نیز

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد عاطفه مثبت، عاطفه منفی، مصرف مواد، وابستگی به مواد Next Entries مقاله رایگان با موضوع کیفیت زندگی، وسواس فکری، گروه درمانی، گروه کنترل