منابع پایان نامه درمورد پایداری سود، قلام تعهدی، اقلام تعهدی، کیفیت سود

دانلود پایان نامه ارشد

بر اساس رابطه زیر محاسبه می‌شود:
(2-15) L = 1/(N (N-1) ) ∑_(i=1)^(N-1)▒Q_i

که در آن Q_i نسبت بین سهم بازار اولین شرکت i و متوسط سهم N – i شرکت باقی‌مانده است. این شاخص برای اندازه‌گیری میزان عدم برابری بین میزان متغیر اندازه صنایع به‌کار رفته و برای مقایسه انحصار در بازارها و صنایع مختلف نیز استفاده می‌شود. این شاخص توسط اتحادیه اروپا به‌کار رفته است (تیرول51، 1988).

5- شاخص 52U:
این شاخص از رابطه زیر به‌دست می‌آید:
(2-16) U = I* α N – 1

که در آن I* مقیاس پذیرفته‌شده‌ای از عدم برابری است و α یک پارامتر ثابت است و N تعداد شرکت‌های درون هر صنعت. دیویس پیشنهاد کرد که شاخص تمرکز باید به‌طور کلی مبتنی بر N و سهم نابرابر بنگاه‌های صنعت باشد (کوری و گئورگ53، 1983).

6- شاخص جامع تمرکز صنعتی (CCI)54:
این شاخص از بحث پیرامون تمرکز یا پراکندگی بنگاه‌ها در صنایع مختلف به‌دست می‌آید. با وجود توافق همگان مبنی بر این‌که تسلط تعداد کمی از بزرگ‌ترین بنگاه‌ها تعیین‌کننده رفتار صنعت است، معیارهای تمرکز سهم بازار به‌دلیل نادیده گرفتن تغییرات ساختار بازار میان بنگاه‌های بزرگ مورد انتقاد قرار گرفته است. در واقع، معیارهای نابرابری سهم و زیر منحنی لورنر و ضریب جینی اهمیت بنگاه‌های بزرگ را در صنعت کمرنگ می‌کند. برای غلبه بر ناکارایی شاخص‌دهی قبلی، هورات55 شاخص جامع صنعتی CCI را معرفی نمود که از طریق آن امکان محاسبه پراکندگی نسبی سهم بازاری هر بنگاه و اندازه مطلق آن به‌طور همزمان پدید آمد. شاخص مذکور از رابطه زیر به‌دست می‌آید:
(2-17) CCI = S_i+ ∑_(i=2)^n▒〖S_i^2 [I+(I- S_i )] 〗

طبق این رابطه این شاخص از مجموع سهم نسبی بنگاه پیشرو و مجموع مربعات اندازه نسبی بنگاه‌ها با وزنی معادل اندازه نسبی سهم سایر بنگاه‌ها در صنعت محاسبه می‌شود. زمانی که بنگاه به‌صورت انحصاری فعالیت می‌کند، شاخص معادل یک واحد است. در مقایسه با شاخص هرفیندال – هیرشمن، شاخص جامع تمرکز صنعتی از حساسیت بیشتری نسبت به تغییرات سهم بازاری بنگاه‌های کوچک برخوردار است، بنابر این برای محاسبه تمرکز در بازارهای شبیه به کارتل56 مناسب‌تر است (شهیکی‌تاش و کاظم‌زاده، 1392).

7- شاخص هانا – کای57:
هانا – کای، شاخص تمرکز را به‌صورت زیر ارائه نموده است:
(2-18) HKI = 〖( ∑_(i=1)^n▒〖S_i^α)〗〗^√((1-α) ) α0 , α≠1

که در آن، از دو پارامتر حساسیت و مقدار مشخص سهم بازار برای نمایش دیدگاه محقق نسبت به تغییرات در تمرکز، در نتیجه ورود و خروج بنگاه و سهم تسهیلات میان بنگاه‌های مختلف در بازار مطلوب استفاده شده است. انتخاب α باعث می‌شود به‌راحتی بتوان به انتخاب ساختار مناسب بازاری برای تاکید و دنباله بالایی و پایینی توزیع اندازه بنگاه اقدام نمود، بنابر این علاوه بر توزیع بنگاه‌ها در بازار، مقدار شاخص به میزان پارامتر α نیز حساس است. هرگاه α به سمت صفر میل کند، مقدار این شاخص برابر با تعداد بنگاه‌ها در صنعت نیز خواهد بود. هرگاه α به سمت بی‌نهایت میل کند، آنگاه مقدار شاخص به سمت سهم بازاری بزرگ‌ترین بنگاه همگرا می‌شود. هانا و کای (1977) نشان دادند که ورود بنگاهی به اندازه معادل اندازه متوسط موثر58 بنگاه موجود بیشترین کاهش شاخص تمرکز را دارد. با ورود بنگاه بزرگ‌تر از اندازه متوسط موثر در صنعت، درصد کاهش در شاخص تمرکز کوچک‌تر می‌شود. توسعه بنگاه‌ها با اندازه بزرگ‌تر از اندازه متوسط موثر مقدار HKI را افزایش داده و توسعه بنگاه‌ها با اندازه کوچک‌تر از اندازه متوسط موثر، شاخص را کاهش خواهد داد (همان).

8- شاخص هرفیندال – هیرشمن – آجیوبنبو59 (HHA)
آجیوبنبو در سال 2004 شاخص جدیدی تحت عنوان شاخص هرفیندال – هیرشمن – آجیوبنبو را به‌صورت رابطه زیر تعریف کرد:
(2-19) HHA = √HHI/100 = 1/100 (HHI)^(1/2)

که در آن HHI نشانگر شاخص هرفیندال – هیرشمن مرسوم است که تعدیل شده است. با این روش وی نشان داد که مقدار به‌دست آمده شاخص بین صفر و یک خواهد بود و به تناسب درجه افزایش رقابت در صنعت مورد بررسی، مقدار شاخص به صفر نزدیک‌تر می‌شود (پژویان و شفیعی، 1387).

در مجموع شاخص‌هاي متعددي در خصوص تمرکز ساخته شده است که در جدول 2-1 فهرستی از مهم‌ترین آن‌ها ارائه شده است:

جدول 2-1: معیارهای تمرکز

ماخذ: پژویان و شفیعی (1387) به نقل از Bikker and Haaf (2003)
2-2-6- سرمایه‌بری (شدت سرمایه)60
سرمایه‌بری که از آن با نام‌های دیگری همچون شدت سرمایه، فشردگی ساختار سرمایه و موجودی سرمایه یاد می‌شود، عبارت است از مجموع کالاهای سرمایه‌ای در یک اقتصاد که با معیار واحد اندازه‌گیری می‌شود. به‌عبارت دیگر، کالاهای سرمایه‌ای از قبیل کارخانه‌ها، ماشین‌آلات، جاده‌ها، ساختمان‌های مسکونی و غیر مسکونی و موجودی انبار (که خود تولیدکننده کالاها و خدمات دیگر هستند)، وقتی با یک واحد مشترک تبدیل و با هم جمع می‌شوند، ملاکی از موجودی سرمایه فیزیکی جامعه به‌دست می‌آید (محمدوند ناهیدی و جابری خسروشاهی، 1389).
شدت سرمایه یا نسبت موجودی سرمایه به تعداد نیروی کار، بیانگر گستردگی نیروی کار یا سرمایه به‌کار گرفته شده در تولید است. از آنجا که این نسبت مشخص کننده میزان سرمایه مورد نیاز جهت ایجاد یک شغل جدید در صنعت می‌باشد، می‌تواند از زاویه دیگر معرف سرمایه‌بر یا کاربر بودن تکنولوژی در صنعت باشد. در کشورهای پرجمعیت و در حال توسعه، افزایش تولید سرانه با افزایش نسبت سرمایه به نیروی کار امکان‌پذیر می‌شود (همان).
اگر موجودی سرمایه فیزیکی در اقتصاد دارای رشد بیشتری نسبت به نیروی کار باشد، این امر موجب افزایش نسبت موجودی سرمایه فیزیکی به نیروی کار (شدت سرمایه) شده و سبب افزایش بهره‌وری کل عوامل می‌شود.
سرمایه‌بری (شدت سرمایه) یک شرکت، از طریق مجموع خالص اموال، ماشین‌آلات و تجهیزات 61(PPE) تقسیم بر مجموع دارایی‌های62 آن شرکت به‌دست می‌آید (فرانسیس و همکاران63، 2004).
(2-20) CI = PPE/(Total Assets)

2-3- پیشینه تحقیق
2-3-1- مطالعات داخلی
در پژوهش‌هاي انجام شده در داخل کشور، هیچ پژوهشی رابطه بین پایداری رشد سود و جریان‌های نقدی با تمرکز صنعت و سرمایه‌بری شرکت را مورد بررسی قرار نداده است. بنابر این در این بخش سعی شده است به پژوهش‌هاي مشابه که از پایداری سود و جریان‌های نقدی و یا تمرکز صنعت و سرمایه‌بری شرکت در پژوهش‌هاي خود استفاده کرده‌اند، اشاره شود.

2-3-1-1- پایداری سود
رضازاده و محمدزادگان (1385)، در تحقیقی با موضوع “بررسی رابطه بین قابلیت اتکای اقلام تعهدی، پایداری سود و قیمت سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، دریافتند که سرمایه‌گذاران در مورد اقلام تعهدی با قابلیت اتکای پایین، برآورد دقیقی از پایداری این اقلام ندارند و در نتیجه خطای ارزشیابی در مورد این اقلام بیشتر از سایر اقلام است. آن‌ها همچنین نشان‌دادند که دارایی‌های عملیاتی و غیرعملیاتی تحصیل شده از طریق ایجاد بدهی‌های جاری به مراتب قابلیت اتکای بالاتری خواهند داشت و ضریب پایداری آن‌ها بیشتر از حالتی خواهد بود که از محل ایجاد بدهی‌های غیرجاری یا انتشار سهام عادی باشد که با قابلیت اتکای پایین اندازه‌گیری می‌شوند.
نوروش و همکاران (1385)، در مقاله‌ای با عنوان “کیفیت اقلام تعهدی و سود با تاکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی”، با بررسی 96 شرکت در طی سال‌های 1377 تا 1383 و با استفاده از روش رگرسیون ترکیبی و در سطح شرکت نشان دادند که سطح بالای اقلام تعهدی باعث کاهش کیفیت سود می‌شود. بنابر این اقلام تعهدی بیشتر به معنای پایداری سود کمتر می باشد. به زعم آن‌ها معیار مورد استفاده در ارزیابی کیفیت اقلام تعهدی که باقی‌مانده‌های حاصل از رگرسیون میان تغییرات در سرمایه در گردش و جریان‌های نقدی هستند، رابطه مثبت و معنی‌داری با پایداری سود دارد.
کردستانی و مجدی (1386)، در پژوهش خود ذیل عنوان “بررسی رابطه بین ویژگی‌های کیفی سود و هزینه سرمایه سهام عادی”، رابطه بین پنج ویژگی کیفی سود شامل پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی سود، مربوط بودن سود به ارزش سهام، به‌موقع بودن و محافظه‌کارانه بودن سود با هزینه سرمایه سهام عادی را مورد بررسی قرار دادند. یافته‌های تحقیق از تاثیر ویژگی‌های کیفی سود بر هزینه سرمایه سهام عادی خبر می‌دهد. با کنترل متغیرهای اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و ضریب تغییرات سود (ریسک عملیاتی)، نتایج تحقیق وجود رابطه معکوس بین ویژگی‌های کیفی سود شامل پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی سود، مربوط بودن سود به ارزش سهام، به‌موقع بودن سود و هزینه سرمایه سهام عادی را تایید می‌کند که این رابطه از نظر آماری معنادار است. اما بین محافظه‌کارانه بودن سود و هزینه سرمایه سهام عادی رابطه معنی‌داری مشاهده نشد.
پورحیدری (1388)، در مقاله‌ای با عنوان “بررسی پایداری خط مشی تقسیم سود در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران”، نشان داد که خط مشی ثابت و پایداری در تقسیم سود وجود ندارد و اصلی ترین عامل در تعیین میزان تقسیم سود، سود خالص همان سال شرکت است. یعنی شرکت‌ها معمولا بخش بااهمیتی از سود خالص هر سال را تقسیم می‌کنند و با تغییر در سود خالص، سود تقسیمی نیز تغییر می‌یابد. بنابر این همراه با پایداری سود خالص، پایداری سود تقسیمی را انتظار خواهیم داشت.
صفائیان ریزی و صادقی (1388)، در تحقیقی با عنوان “ارزیابی تصمیم‌های سرمایه‌‌گذاری و رابطه آن با پایداری سود مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران”، به بررسی رابطه کیفیت سود با پایداری سود شرکت‌های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. شاخص مورد استفاده جهت محاسبه کیفیت سود، سرمایه‌گذاری در دارایی‌های سرمایه‌ای و نیروی کار می‌باشد. جامعه آماری، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1378 تا 1386 بود و رابطه مذکور در 8 صنعت (صنایع شیمیایی، کانی غیر فلزی، خودرو و ساخت قطعات، ماشین‌آلات و تجهیزات، فلزات اساسی، فراورده‌های غذایی، ساخت محصولات فلزی، لاستیک و پلاستیک) مورد بررسی قرار گرفت. یافته‌های پژوهش حاکی از این بود که در 5 صنعت صنایع شیمیایی، ماشین‌آلات و تجهیزات، فلزات اساسی، فراورده‌های غذایی، لاستیک و پلاستیک، بین کیفیت سود با پایداری سود رابطه معنی‌داری وجود دارد و نوع رابطه نشان می‌دهد که هرچه کیفیت سود افزایش می‌یابد، پایداری آن نیز افزایش یافته است. اما در 3 صنعت کانی غیرفلزی، خودرو و ساخت قطعات، ساخت محصولات فلزی) بین کیفیت سود با پایداری سود رابطه معنی‌داری مشاهده نشده است.
مشایخی و همکاران (1388)، در پژوهشی با عنوان “تاثیر محافظه‌کاری حسابداری بر پایداری و توزیع سود”، داده‌های مالی 98 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سال‌های 1379 تا 1385 را جمع‌آوری و فرضیات تحقیق را با استفاده از تحلیل ضرایب همبستگی و مدل‌سازی رگرسیونی مورد آزمون قرار دادند. اولين فرضيه تحقيق به آزمون تجربي يكي از دلايل محافظه‌كاري و دومين فرضيه به آزمون تجربي يكي از انتقادات وارد بر محافظه‌كاري مي‌پردازد . فرضيه اول با توجه به مباني نظري مطرح شده از منظر تئوري نمايندگي تبيين گرديده و پيش‌بيني مي‌كند با افزايش محافظه‌كاري، توزيع سود سهام كاهش مي‌يابد. يافته‌هاي تحقيق حکایت از آن داشت كه شواهد متقاعد كننده‌اي در حمايت از اين فرضيه وجود دارند. در دومين فرضيه تحقيق

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه درمورد جریان نقدی، وجوه نقد، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام Next Entries منابع پایان نامه درمورد پایداری سود، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، قلام تعهدی